Hindustan (Kanpur) : 2019-02-11

3 : 3 : 3

3

03 I F³F´FBS 8.4 22 06:49 05:56 ÀFC¹FÛÊQ¹F: ÀFC¹FFÊÀ°F: IYF³F´FBSX ÀFÛ¸F½FFSX 11 RYSX½FSXE 2019 ³¹FC³F°F¸F AD²FIY°F¸F z z ³FWXEÔ RAYÀFZÔ¦FE MÑZX³FZÔ, WXF½FOÞXF AÜSX dq»»fe ØYMXÛÔ IZY ´»FMMXRYFG¸FÊ A´FI`»F ÀFM WXÛÔ¦FM DSXÞ½FÊ E³FE¨FEAFBÊX IYE WXSXE ÓFAOXE, 42 ¦FFA½FÛÔ IYE þ¸fe³f WXÛ¦FE AD²F¦FIWXE°F 28 IYÛ E¢ÀF´FIMÀF-½FM IYF WXÛ ÀFIY°FF DVF»FF³¹FFÀF | IYF³F´FBSX ´FI¸FB£F ÀFA½FFQQF°FF BXÀF °FSXWX IYSXF¹FF ÞFE¦FF ÀFÔ¨FF»F³F ´»FMMR FG¸FÊ ³FÔ¶FS EI ÀFM °FE³F °FI WF½FOÞF AFI S dq»»fe þf³fm ½FF»FE MÑM³FÛÔ IZ D»FE ´»FMMR FG¸FÊ ³FÔ¶FS ¨FFS ÀFM LW °FI dq»»fe AFI S WF½FOÞF I e AÛS þf³fm ½FF»FE MÑM³FÛÔ IZ ´»FMMR FG¸FÊ ³FÔ¶FS ÀFF°F ÀFM ³Fü °FI »FJ³FD AÜS R ÷Ê JF¶FFQ ø MÛÔ I e MÑM³FÛÔ IZ D»FE ´»FMMR FG¸FÊ ³FÔ¶FS QÀF ÀFM ¶FFÔQF AÜS ÓFFÔÀFE ø M I BÔMSDÀFME, ´F`ÀFMÔÞS MÑM³FÛÔ IZ D»FE ÀFM 10 A´FI`»F ÀFM dq»»fe AÜS WF½FOÞF I e AÛS þf³fm ½FF»FE MÑM³FÛÔ IZ D»FE ÀFMÔMÑ»F ´FS DSÞ½FÊ ´»FMMR FG¸FÊ WÛÔ¦FMÜ A·FE °FI »FÔ¶FE MÑM³FÛÔ I û Qû ¹FF °FE³F ÀFM ¨F»FF³FF ÀFÔ·F½F ³FWEÔ W` ¢¹FÛÔDI B³F ´»FMMR FG¸FÛË I e »FÔ¶FFBÊ ¶F¸FBDVI »F 18 I û¨fûô I e »FÔ¶FFBÊ IZ ¶FSF¶FS We W`Ü B³F ´»FMMR FG¸FÛË I e »FÔ¶FFBÊ 5 ¸FF¨FÊ °FI 24 I û¨fûô IZ ¶FSF¶FS I S³FM I e S¯F³FED°F SM»F½FM ³Fm °F`¹FFS I S »Fe W`Ü ÀFMÔMÑ»F ÀMMVF³F IZ QÛ³FÛÔ ´»FMMR F¸FÛË IZ »FÔ¶FM Wû³fm IZ ¶FFQ I MWSE¶FF¦F ´FB»F ÀFM »FMI S VFFÔ°FE³F¦FS Ii FÎÀF¦F °FI JOÞE SW³FM ½FF»FE MÑM³FMÔ A¶F ³FWEÔ Ra ÀFMÔ¦FEÜ ÀFMÔMÑ»F IZ ½Fdsâ ÀMMVF³F A²FEÃFI AFSE³F´FE DÂF½FMQE ³Fm ¶F°FF¹FF di A»F¦F-A»F¦F ø MÛÔ IZ D»FE ´»FMMR FG¸FÊ ■ ÀFM D»FE , ¸FBÔ¶FBÊ ■ ■ A¨LXE e ■ J¶FSX DSÞ½FÊ Wû³fm ÀFM ÀFÔ¨FF»F³F ½¹F½FÀ±FF AÜS ÀFBQÈPÞ WÛ¦FEÜ BÀFI F ¹FFDÂF¹FÛÔ I û R F¹FQF WÛ¦FFÜ ´»FMM R F¸G FÊ ³F ¶FQ»F³FM ÀFM ¹FFDÂF¹FÛÔ I û ·FD½F¿¹F ¸FMÔ Q¢I °F ³FWEÔ WÛ¦FEÜ | IYF³F´FBSX ´FI¸FB£F ÀFA½FFQQF°FF I F³F´FBS-»FJ³FD IZ ¶FE¨F E¢ÀF´FIMÀF-½FM D³F¸FFʯF I û E³FE¨FEAFBÊ ³Fm WSE ÓFÔOE Qm Qe W`Ü ¸Fôþcse D¸F»F³FM IZ ¶FFQ »FJ³FD IZ 11 ¦FFÔ½FÛÔ I e þ¸fe³f AD²F¦FIW¯F I e AD²FÀFC¨F³FF ·Fe þfse I S Qe ¦FBÊ W`Ü BÀFE ¸FWE³FM C³³FF½F IZ ¦FFÔ½FÛÔ ¸FMÔ ·Fcd¸f AD²F¦FIW¯F I F ³FÛDMÀF þfse di ¹FF ÞFE¦FFÜ E³FE¨FEAFBÊ ³Fm 28 R S½FSE °FI DVF»FF³¹FFÀF I e °F`¹FFSE I e W`Ü I F³F´FBS IZ ½FFW³FÛÔ I û ÞFÞ¸FD AÜS ÀFS`¹FF Ii FGÎÀF¦F ÀFM E¢ÀF´FIMÀF-½FM ´FS AF½FFÞFWE I F SFÀ°FF D¸F»FM¦FFÜ S F¿MÑ e¹f S FÞ¸FF¦FÊ D½FI FÀF ´FIFD²FI S¯F ³Fm OE´FEAFS °F`¹FFS I S³FM IZ ¶FFQ C³³FF½F IZ 31 AÜS »FJ³FD ´FIVFFÀF³F I û 11 ¦FFÔ½FÛÔ I e þ¸fe³f AD²F¦FIW¯F IZ D»FE ²FFSF 3 E I F OÑFµM DQ¹FF ±FFÜ E³FE¨FEAFBÊ ¸FB£¹FF»F¹F IZ ¶FFQ »FJ³FD ´FIVFFÀF³F ³Fm ·Fe ¸Fôþcse Qm Qe W`Ü QÛ³FÛÔ dþ»fûô ÀFM 500 WM¢MM¹FS þ¸fe³f »Fe ÞFE¦FEÜ D³F¸FFʯF ¸FMÔ 4500 ½F þ¸fe³f AD²F¦FIW¯F ¸FMÔ 900 I SÛOÞ J¨FÊ WÛÔ¦FMÜ ÀICYMXSX BAXDOX¹FF IZY ´FFÀF ÎSX¦F SXÛOX ÀFZ ªFBOÞZX¦FF A¨F»F¦FÔÞ ÞÔ¢VF³F (AFÞFQ ¸FF¦FÊ ÀFM AF¦FM 3 di »FÛ¸FEMS ÀFM E¢ÀF´FIMÀF Vfbø WÛ¦FF) ÀFM Vfbø WÛ¦FFÜ ¶F³FE ÀFM E»FE½FMMMO ´FB»F IZ ÀFWFSM E¢ÀF´FIMÀF ½Fm ÀIC MS BÔDO¹FF IZ ´FFÀF ÀFM ÎS¦F SÛO ÀFM ÞBOÞM¦FFÜ ÀFF±F We ÀFS`¹FF Ii FGÎÀF¦F ÀFM ·Fe I F³F´FBS I e I ³Fmd¢md½fme I F SFÀ°FF DQ¹FF ÞFE¦FFÜ E¢ÀF´FIMÀF ½Fm I e ¶F³FE °FI ¦FIE³FR e»o 66 di »FÛ¸FEMS I e WÛ¦FEÜ ¸Füþcqf E³FE¨F-25 R ÛS»FM³F ÀFM 3.5 di »FÛ¸FEMS QCS ÀFM ÀF¸FF³FFÔ°FS ¶F³FM¦FFÜ E³FE¨FEAFBÊ »FJ³FD IZ ´Fiûþm¢m OF¹FSM¢MS ´Fe. DVF½FVFÔI S ³Fm ¶F°FF¹FF di »FJ³FD IZ 11 ¦FFÔ½FÛÔ ¸FMÔ ²FFSF 3 E I e ³FÛDMÀF þfse I S DQ¹FF ¦F¹FF W`Ü þ»q We C³³FF½F dþ»fm ¸FMÔ ·Fe ¹FWE I F¸F WÛ¦FFÜ þ¸fe³f AD²F¦FIW¯F IZ ¶FFQ D³F¸FFʯF I F I F¸F Vfbø Wû ÞFE¦FFÜ SFª¹F ÀFSI FS ³Fm ·Fe A´F³FE ÀFW¸FD°F I F ´FÂFI ·Fe þfse I S DQ¹FF W`Ü 45 E³FE¨F-25 R ÛS»FM³F ÀFM 3.5 di ¸Fe QCS ÀFM ÀF¸FF³FFÔ°FS ¶F³FM¦FF I F³F´FBS IZ ½FFW³F ÞFÞ¸FD AÜS ÀFS`¹FF Ii FGÎÀF¦F ÀFM E¢ÀF´FIMÀF-½FM ´FS AF½FFÞFWE I S ÀFIZÔ ¦FZ »FJ³FD ¸FMÔ þ¸fe³f AD²F¦FIW¯F I ³Fûdmdr IZ VF³F WBAF ªFFSE ÀFÜ I SÛOÞ ÷ ´FE J¨FÊ di E ªFFEA¦FZ I F³F´FBS-»FJ³FD E¢ÀF´FIMÀF-½FM D³F¸FFʯF ´FS ● ● 09 ÀFÜ I SÛOÞ ÷ ´FE ¹FÛªF³FF IZ °FW°F þ¸fe³f AD²F¦FIW¯F ´FS J¨FÊ I S³FM I e Wû SWE °F`¹FFSE F ● IYFVFE ½F D¦FSX²FFSXE ª½F`»FÀFÊ ÀFM ·Fe ¸FFÔ¦FE ¦FBÊX SXÔ¦FQFSXE ¦Fbþ`³fe ¸FMÔ ¨FFICY IZY ¶F»F ´FSX ¹FB½F°FE ÀFM SMX´F I F³F´FBS QDÃF¯FÜ ¦Fbþ`³fe ¸FMÔ 18 ½F¿FEʹF ¹FB½F°FE ÀFM QB¿I ¸FÊ I F ¸FF¸F»FF ´FII FVF ¸FMÔ AF¹FF W`Ü ¶FSFÊ ±FF³FM ¸FMÔ ´FEDOÞ°FF IZ D´F°FF ³Fm AFSÛD´F°F IZ DJ»FFR ER AFBÊAFS QÞÊ I SFBÊ W`Ü D´F°FF IZ ¸FB°FFD¶FI 31 Þ³F½FSE I e VFF¸F ¶Fmme §FS ´FS AIZ »Fe ±FEÜ ½FW AÜS ´F°³FE I F¸F ´FS ¦FE ±FMÜ SF°F I SE¶F AFN ¶Fþm ¶Fmme IZ AIZ »Fm Wû³fm I e ÞF³FI FSE ´FS B»FFIZ I F Q¶FÔ¦F AÞ¹F §FS ¸FMÔ §FBÀF ¦F¹FF ±FFÜ ¨FFIC DQJF ²F¸FI F°FM WBE ¶Fmme ÀFM QB¿I ¸FÊ di ¹FFÜ QÔ´FD°F I F¸F ÀFM §FS ´FWBÔ¨FM °Fû ¶Fmme ³Fm D¶F»FJ°FM WBE AF´F¶FE°FE ¶F¹FFÔ I eü AFSÛD´F°F IZ §FS ´FDSÞ³FÛÔ I û C »FFW ³FF Qm³fm ´FS »FFN e-o ÔO m ÀFM ´FEM F ¦F¹FFÜ ¦FÔ·FES ¨FÛM IZ ¨F»F°FM ´FEDOÞ°FF IZ D´F°FF AÜS ¸FFÔ WFGDÀ´FM»F ¸FMÔ ·F°FEÊ ±FMÜ B»FFÞ IZ ¶FFQ AFSÛD´F°F IZ DJ»FFR ¶FSFÊ ±FF³FM ¸FMÔ °FWSES QEÜ BÀF ÀFA¶FA²F ¸FZÔ ¶FSFÊ BÔÀ´FM¢MS ³Fm ¶F°FF¹FF di ´FEDOÞ°FF IZ D´F°FF I e °FWSES ´FS AFSÛD´F°F AÞ¹F IZ DJ»FFR ER AFBÊAFS QÞÊI S °F»FFVF I e þf SWE W`Ü ´FDS½FFS I û ÞF³F ÀFM ¸FFS³FM I e Qe ±Fe ²F¸FI e: ´FEDOÞ°FF IZ ¸FB°FFD¶FI AFSÛD´F°F ³Fm ¨FFIC DQJF ÞF³F ÀFM ¸FFS³FM I e ²F¸FI e Qe AÜS ¸FBÔW I ´FOÞM ÀFM ¶FFÔ²F DQ¹FF ±FFÜ þf°fm ½Fö ²F¸FI e Qe ±Fe di DVFI F¹F°F I e °Fû ´Fcsm ´FDS½FFS I û ÞF³F ÀFM ¸FFS QCÔ¦FFÜ | IYF³F´FBSX ½FDSXÂX ÀFA½FFQQF°FF ²F¸FIYE ÀFZ WXOÞXIAY´F À´FEO ´FÛÀM SM»F½FM ÀMMVF³F ÀFM ´FFÔ¨F R S½FSE I û di E ¦FE AFSÛD´F°F I e °F»FFVF ¸FMÔ ´FBD»FÀF ¸FF¸F»FM I e ´FOÞ°FF»F I S SWE ²F¸FI e QMI S ´FFÔ¨F D¶FM¢½FFB³F ¸FFÔ¦F³FM ½FF»FM VFFD°FS ³Fm I FVFE ½F D¦FS²FFSE ª½F`»FÀFÊ IZ ¸FFD»FI I û ·Fe À´FEO ´FÛÀM ·Fmþi S SÔ¦FQFSE ¸FFÔ¦FE W`Ü ´FÛÀM SM»F½FM ÀMMVF³F ÀFM di E ¦FE W`ÔÜ ´FBD»FÀF AFSÛD´F°F I e °F»FFVF ¸FMÔ þbm ¦FBÊ W`Ü ÀFÛ¸F½FFS I û ´FÛÀM AFGDR ÀF JB»F³FM ´FS ÞF³FI FSE ÞBMFBÊ ÞFE¦FEÜ D¶FSWF³FF SÛO DÀ±F°F I FVFE ª½F`»FÀFÊ IZ ¸FFD»FI ßFM¹FFÔVF I ´FCS AÜS D¦FS²FFSE ª½F`»FÀFÊ IZ ¸FFD»FI SFÞMÔQS ÀF¸FM°F °FE³F ÀFSFR F I FSÛ¶FFDS¹FÛÔ ÀFM SÔ¦FQFSE ¸FFÔ¦FE ¦FBÊ W`Ü °FE³FÛÔ À´FEO ´FÛÀM R ¸FÊ IZ ¸FFD»FI ûô IZ ³FF¸F ´FS AFE W`ÔÜ BÀF¸FMÔ ´FFÔ¨F-´FFÔ¨F D¶FM¢½FFB³F I e SÔ¦FQFSE I SE¶F 15 »FFJ ÷ ´FE 15 R S½FSE °FI Qm³fm I û I WF W`Ü R E»FJF³FF BÔÀ´FM¢MS ³Fm ¶F°FF¹FF di ÞFÔ¨F ¸FMÔ °FE³FÛÔ À´FEO ´FÛÀM SM»F½FM ÀMMVF³F ÀFM di ¹FF ÞF³FF ´FII FVF ¸FMÔ AF¹FF W`Ü À´FEO ´FÛÀM ¸FMÔ ´F°FF DÀFRÊ I »¹FF¯F´FBS ´F³FI e SÛO ÀFFW¶F ³F¦FS I F D»FJF W`Ü CÀFI e ´FOÞ°FF»F I e þf SWE W`Ü SM»F½FM ÀMMVF³F IZ ÀFEÀFEME½FE JSF¶F: ´FBD»FÀF þ¶f SM»F½FM ÀMMVF³F ´FS ¶F³FM À´FEO ´FÛÀM I F¹FFÊ»F¹F ÞFÔ¨F ´FOÞ°FF»F I S³FM ´FWBÔ¨FE °Fû WÛVF COÞM ¦FEÜ ÀMMVF³F ´FS »F¦FM ÀFEÀFEME½FE I` ¸FSM ¶Fe°fm Qû ¸FWE³FM ÀFM JSF¶F ● ● SÔ¦FQFSE ¸FFÔ¦F³FM ½FF»FM I e °F»FFVF I e þf SWE W`Ü ÀFÛ¸F½FFS I û ´FÛÀM AFGDR ÀF JB»F³FM IZ ¶FFQ ´Fcse ÞF³FI FSE Wû ÀFIZ ¦FEÜ I` ¸FSM JSF¶F Wû³fm ÀFM ÀMMVF³F ÀFM ÞF³FI FSE ³FWEÔ D¸F»F ÀFI e W`Ü - SFÞIB ¸FFS A¦FI½FF»F, EÀF´FE ´FC½FEÊ ±FMÜ EMÀFM ¸FMÔ ´FFÔ¨F R S½FSE I û I SE¶F ´FFÔ¨F ¶Fþm di E ¦FE À´FEO ´FÛÀM I F ÀFEÀFEME½FE Rb Mmþ ³FWEÔ D¸F»F ÀFI FÜ D¶FM¢½FFB³F AI FCÔM ³FÔ¶FS ÀFWE D³FI »FF: EÀF´FE ´FC½FEÊ SFÞIB ¸FFS A¦FI½FF»F ³Fm ¶F°FF¹FF di °FE³FÛÔ I F D¶FM¢½FFB³F EI FCÔM ³FÔ¶FS EI We W`Ü AI FCÔM ³FÔ¶FS ÀFWE W`Ü A¶F ÞF³FI FSE ÞBMFBÊ þf SWE W`Ü ¸FF¸F»FM I F þ»q We JB»FFÀFF WÛ¦FFÜ SÔ¦FQFSE ¸FFÔ¦F³FM ½FF»FF ª½F`»FSE I FSÛ¶FFS ÀFM ÞBOÞF W`Ü BÀFD»FE ½FW ÀF·FE ¶FOÞM ª½F`»FÀFÊ I F ³FF¸F ÞF³F°FF W`Ü CØFS-´FDV¨F¸FE WX½FFAÛÔ ³Fm IAY´FIAY´FF¹FF °FE³F »FFJ »FÛ¦FÛÔ IYE d¶fþ»fe ¦FB»F ´Fid°f §FÔMF SWEÜ DQ³F I F ´FFSF °Fû 20.2 do¦fie ÀFMD»ÀF¹FÀF ÀFM 21.6 do¦fie Wû ¦F¹FF »Fmdi ³F SF°F IZ °FF´F¸FF³F ¸FMÔ D¦FSF½FM AF ¦FBÊÜ SF°F ¸FMÔ °Fmþ W½FFEÔ ¨F»F³FM I F AÀFS ª¹FFQF ´FOÞFÜ ´FFSF 09.6 do¦fie ÀFMD»ÀF¹FÀF ÀFM §FMI S 08.4 Wû ¦F¹FFÜ ´FDV¨F¸FE D½FÃFÛ·F I F ´FOÞM¦FF AÀFS : ´FDV¨F¸FE D½FÃFÛ·F IZ I FS¯F Sûþ ´FDS½F°FʳF Wû SWF W`Ü dq»»fe ¸FMÔ 13,14 AÜS 15 I û ¶FQ»FF½F I e ÀFÔ·FF½F³FF Þ°FFBÊ ¦FBÊ W`Ü BÀF QÜSF³F ¦FSÞ ¨F¸FI IZ ÀFF±F ¶FFDSVF I e C¸¸FEQ ·Fe W`Ü I F³F´FBS ¸F³FMÔ A¶F 14 ÀFM 16 °FI ¦FSÞ-¨F¸FI AÜS ¶FCÔQF¶FFÔQE I e C¸¸FEQ Þ°FFBÊ ¦FBÊ W`Ü ¨F»FE VFE°F»FWXSX I F³F´FBSÜ ÀFFC±F DÀFME I e d¶fþ»fe ½¹F½FÀ±FF SD½F½FFS I û D¶F¦FOÞ ¦FBÊÜ ¹FWFÔ IZ °FE³F »FFJ »FÛ¦FÛÔ I û dqae °FMÔ CNF³FE ´FOÞEÔÜ °FF¶FOÞ°FÛOÞ R FG»MÛÔ ÀFM AF²FF QÞʳF ÀF¶F ÀMMVF³F N´F Wû ¦FEÜ 33IZ ½Fe ¦FÛνFQ ³F¦FS ÀF¶F ÀMMVF³F I e d¶fþ»fe ¦FF¹F¶F Wû³fm ÀFM WÞFSÛÔ »FÛ¦FÛÔ I û ÀF¸FÀ¹FFEÔ WBBËÜ 11IZ ½Fe VFWEQ ´FFIÊ R EOS I e d¶fþ»fe ·Fe I BÊ §FÔMM °FI N´F SWEÜ VFFÅE ³F¦FS ÀF¶F ÀMMVF³F Ie d¶fþ»fe ¦FF¹F¶F Wû³fm ÀFM I BÊ §FÔMM °FI ÀFÔI M SWFÜ | ½FDSXÂX ÀFA½FFQQF°FF IYF³F´FBSX ´FWFOÞÛÔ ÀFM AF SWE °Fmþ Sµ°FFS ÀFQÊ W½FFAÛÔ ³Fm SD½F½FFS I û Ia ´FIA ´Fe ¶FPÞF QEÜ DQ³F ¸FMÔ dj»fe °Fmþ ²FC´F ·Fe I FS¦FS ÀFFD¶F°F ³FWEÔ Wû ÀFI eü VFF¸F Wû°fm We ¦F»F³F ¶FPÞ ¦FBÊÜ BÀFÀFM »FÛ¦FÛÔ I û A»FF½F Þ»FF³FM ´FS ¸FÞ¶FCS WÛ³FF ´FOÞFÜ ¸FÜÀF¸F D½F·FF¦F I e ¸FF³FMÔ °Fû 48 §FÔMÛÔ IZ ¶FFQ ¶FQ»FE SWM¦FEÜ ¦FSÞ ¨F¸FI IZ ÀFF±F LEMMÔ ·Fe ´FOÞ ÀFI °Fm W`ÔÜ °F¶F °FI VFE°F»FWSE ¶F³FE SWM¦FEÜ W½FF I e AÜÀF°F Sµ°FFS ÀFF°F di ¸Fe À½FFB³F µ»fc IZY 4 AÜSX ÀFADQ¦²F AFE ¸FÜ°FÛÔ IYÛ »FZIYSX VFFÀF³F ³Fm °F»F¶F IYE DSX´FÛMXÊ À½FFB³F µ»fc ÀFM Wû³fm ½FF»FE ¸FÜ°FÛÔ ´FS VFFÀF³F ³Fm DS´FÛMÊ ¸FFÔ¦FE W`Ü ÀFF±F We B»FFÞ I e °F`¹FFDS¹FÛÔ AÜS C´F»F¶²F°FF IZ ¶FFSM ¸FMÔ ·Fe ÞF³FI FSE ¸FFÔ¦FE W`Ü BÀFM QMJ°FM WBE À½FFÀ±F D½F·FF¦F IZ AD²FI FDS¹FÛÔ ³Fm ÀF·FE ´F`±FÛ»FFGÞE ÞFÔ¨F IZ ³ýiûô AÜS ³FDÀF˦F WÛ¸FÛÔ I û ´FÂF ·Fmþi S ÀFÔDQ¦²F AÜS ´FFGDÞDM½F ¸Fseþûô I û DS´FÛMÊ I S³FM IZ D»FE I WF ¦F¹FF W`Ü BÀF ¶FE¨F AD²FI FDS¹FÛÔ ³Fm W`»FM AÀ´F°FF»F ´FIVFFÀF³F ³Fm AFBÊOEE¨F ¸FMÔ B»FFÞ IZ ÀF·FE ÀFÔÀFF²F³F C´F»F¶²F I SF³FM I e ¶FF°F I We W`Ü ÀFEE¸FAÛ OFG. AVFÛI VFB¢»FF IZ ¸FB°FFD¶FI ÀF·FE BÔ°FÞF¸F di E ¦FE W`ÔÜ S`D´FO SMÀ´FFÔÀF ME¸F I û AÜS ´FI·FF½FE ¶F³FF³FM I þø S°F W`Ü SÛÞF³FF VFFÀF³F I û DS´FÛMÊ Qe þf SWE W`Ü À½FFBX³F µ»fc IYF IYWXSX | ½FDSXÂX ÀFA½FFQQF°FF IYF³F´FBSX e À½FFB³F µ»fc I û »FMI S JÜR ¶FPÞ ¦F¹FF W`Ü SD½F½FFS I û ¨FFS ÀFÔDQ¦²F ¸Fseþûô ³Fm ÀFÔII F¸FI SÛ¦F AÀ´F°FF»F IZ OFG¢MSÛÔ ÀFM ÀFÔ´FIÊ I S ÞFÔ¨F I e ¶FF°F I WEÜ OFG¢MSÛÔ ³Fm ³F¸FC³FF ³FWEÔ D»F¹FFÜ ÀII EγF¦F I SIZ C³WMÔ Qû DQ³F I e Q½FFEÔ Qe W`Ô AÜS Qû DQ³F ¶FFQ ¶FB»FF¹FF W`Ü A¶F °FI 30 ÀFM AD²FI ÀFÔDQ¦²F SÛD¦F¹FÛÔ IZ ÞFÔ¨F IZ ³F¸FC³FM ·Fmþm þf ¨FBIZ W`ÔÜ BÀF ¶FE¨F AFBÊOEE¨F ¸FMÔ ·F°FEÊ ¸Fseþ I e WF»F°F NEI W`Ü ³FF³F ´Feþe þcd³f¹fs OFG¢MSÛÔ I û 24 §FÔMM OйFCME ´FS »F¦FF¹FF ¦F¹FF W`Ü A¶F ½FWFÔ 24 §FÔMM ¸FS eþûô IZ D»FE O FG¢M S C ´F»F¶²F S W MÔ¦FMÜ C²FS SD½F½FFS I û A½FI FVF Wû³fm I e ½FÞW ÀFM ÞFÔ¨F DS´FÛMÊ ³FWEÔ AF ÀFI eü QCÀFSE AÛS OFG¢MSÛÔ ³Fm ¸Fseþûô I û di ÀFE °FSW JÜR ³FWEÔ ´FF»F³FM I e ÀF»FFW Qe W`Ü ÀFF±F We ÀFQEÊ-ÞBIF¸F ´FS EWD°F¹FF°F ¶FS°F³FM I e ÀF»FFW Qe W`Ü ÀFÔII F¸FI S û¦f AÀ´F°FF»F IZ O FG¢M S ûô IZ ¸FB°FFD¶FI A¶F D½FD·F³³F ÃFMÂFÛÔ ÀFM ÀFÔDQ¦²F Sû¦fe AF SWM W`ÔÜ ÀF·FE ÀFQEÊÞBI F¸F AÜS ÀFE³FM ¸FMÔ þi OÞ³F I e DVFI F¹F°F ÀFM ´FEDOÞ°F W`ÔÜ À½FFÀ±¹F D½F·FF¦F IZ AD²FI FDS¹FÛÔ ³Fm AF¸F »FÛ¦FÛÔ IZ ¶FE¨F À½FFÀ±¹F DVFÃFF Qm³fm I F I F¸F Vfbø I S DQ¹FF W `Ü EÀFEE¸FAÛ AÜS ³FÛO »F AD²FI FSE OFG. AFSE³F ÎÀFW I F I W³FF W` di »FÛ¦FÛÔ I û EWD°F¹FF°F ¶FS°F³FM I e ÀF»FFW Qe þf SWE W`Ü di ÀFE °FSW I F ´F`D³FI ³FWEÔ W`Ü À½FFÀ±¹F DVFÃFF Qm³fm IZ D»FE ME¸F D³FI»FE W`Ü ´FEDOÞ°F IZ ´FDSÞ³FÛÔ I û Q½FFEÔ Qe þf SWE W`ÔÜ B»FFÞ IZ ÀFÔÀFF²F³F C´F»F¶²F W`ÔÜ

© PressReader. All rights reserved.