Hindustan Patna ST (Hindi) : 2019-02-10

24 : 24 : 24

24

QZVF-d½FQZVF 22 1257 ¸FZÔ WX»F¦Fb JF³F ½F ¸Fa¦Fû»FûÔ ³FZ BÀ»FF¸F IYe SXFþ³F`d°FIY AüSX ÀFFaÀIYÈd°FIY SXFþ²FF³Fe ¶F¦FQFQ IYû þ»FF dQ¹FFÜ dQ³F AFªF IYF ´FMX³FF SXd½F½FFSX 10 RYSX½FSXe 2019 d¸FÀFF»F : AÔ¦FQF³F IZY d»FE ¸FFÔ ³FZ ¶F©Fe IYû ³Fü ¸FFWX IYûJ ¸FZÔ ´FF»FF ÀFadÃF~ VF¸FʳFFIY : ÀIcY»F ¸FZÔ ¨Fü±Fe IYÃFF IYe ¶F©Fe ÀFZ SmX´F | °FSW ÀFZ dUI dÀF°F ³FW eÔ W û ´FF°FeÜ BÀFIZ ¶FFQ O FG¢M SûÔ I e M e¸F ³FZ W ¸FZÔ Qû dUI »´F dQEÜ ´FW »FF ¹FW ±FF dI W ¸F °FbSÔ°F ¦F·FÊ´FF°F I SF »FZÔ þ¶FdI QcÀFSF dUI »´F ¹FW ±FF dI W ¸F ¶F©FZ I û þ³¸F QZÔ AüS ¶FFQ ¸FZÔ C ÀFI F AÔ¦F QF³F I S QZÔÜ dIi ÀM F ³FZ ¶F°FF¹FF dI W ¸F³FZ QcÀFSF dUI »´F ¨Fb³FFÜ ddÀÀFFRRÊÊ UFÎVF¦FMX³F EþZÔÀFe 40 WXμ°FZ AüS Qû dQ³F ¶FFQ ¶F©Fe IYû þ³¸F dQ¹FF EIY WXμ°FZ ³FWXeÔ SûBÊ kSF¹F»Fel ³FFBBÊÊ ddQQ»»FFeeÜÜ dQ»»Fe IZ VFFW QSF IZ ³F¦FS d³F¦F¸F ÀIc »F IZ EI ÀFR FBÊ I ¸FʨFFSe ³FZ ¨Fü±Fe I ÃFF I e L FÂFF IZ ÀFF±F Qb¿I ¸FÊ dI ¹FFÜ §FM ³FF ¸Fa¦F»F½FFS I e W` Ü L FÂFF I e °F¶Fe¹F°F JSF¶F W û³FZ ´FS VFbIi UFS I û ´FdSþ³F C ÀFZ O FG¢M S IZ ´FFÀF »FZ ¦FEÜ þW FÔ ¶F©Fe ³FZ AF´F¶Fe°Fe ¶F°FFBÊÜ ´FdS ªF³FûÔ ³FZ VFd³FUFS I û ±FF³FZ ¸FZÔ dVFI F¹F°F QeÜ ´Fbd»FÀF ³FZ ´FFG¢ÀFû AüS Qb¿I ¸FÊ I e ²FFSFAûÔ ¸FZÔ ¸FF¸F»FF QþÊ I S AFSûd´F°F 38 U¿FeʹF V¹FûSFþ I û d¦FSμ°FFS I S d»F¹FF W` Ü ³ »» X A¸FZdSI F I e 23 U¿FeʹF dIi ÀM F O ZdUÀF I û þ¶F 18 W μ°FûÔ I F ¦F·FÊ ±FF °F·Fe C ³W ZÔ ¶F°FF¹FF ¦F¹FF dI C ³FI e ¶F©Fe ÀFF¸FF³¹F ³FW eÔ W `Ü BÀFIZ ¶FFUþcQ C ³W ûÔ³FZ AÔ¦FQF³F I S³FZ IZ d »FE ¶F©Fe I û ³Fü ¸FFW °FI I ûJ ¸FZÔ ´FF»F³FZ I F R` ÀF»FF d»F¹FFÜ dIi ÀM F ³FZ EI ÀFFÃFF°I FS ¸FZÔ ¶F°FF¹FF dI O FG¢M SûÔ ³FZ C ³W ZÔ AüS C ³FIZ ¶UFG¹FRiZ ÔO O ZSZI »FûUZM I û ¶F°FF¹FF ±FF dI ¶F©Fe I û Qb»FÊ·Fe ¶Fe¸FFSe A³FZ³FÀFZR »Fe W `Ü BÀF ¶Fe¸FFSe IZ ¨F»F°FZ ¶F©FZ I F dQ¸FF¦F ¹FF Jû´FOÞ e ´FcSe dIi ÀM F AüS O ZSZI ³FZ ·FFUbI W û°FZ W bE ¶F°FF¹FF dI W ¸F Qû³FûÔ IZ d»FE SF¹F»Fe I F EI W μ°FZ þe³FF I FR e ¸FW °U´Fc¯FÊ ±FFÜ W ¸F³FZ W μ°FZ ·FS I e C ¸Fi ¸FZÔ I ·Fe ·Fe SF¹F»Fe IZ Sû³FZ I e AFUFþ ³FW eÔ ÀFb³FeÜ W F»FFÔdI AFdJSe dQ³F UW ±FûOÞ F SûBÊ, þ¶F C ÀFIZ VFSeS ¸FZÔ AFG¢ÀFeþ³F I F À°FS ¶FW b°F I ¸F W û ¦F¹FF ±FFÜ dIi ÀM F ³FZ ¶F°FF¹FF dI QcÀFSF dUI »´F ¨Fb³F³FZ I F R` ÀF»FF I S³FF W ¸FFSZ d»FE ¶FZW Q ¸FbdVI »F ±FFÜ »FZdI ³F ¸F`Ô³FZ 40 W μ°FZ AüS Qû dQ³F ¶FFQ ¶F©Fe I û þ³¸F dQ¹FFÜ dIi ÀM F AüS C ÀFI F ¶UFG¹FRiZ ÔO ¹FW ¸FF³FI S ¨F»F SW Z ±FZ dI C ³FI e ¶F©Fe kSF¹F»Felª¹FFQF QZS °FI þedU°F ³FW eÔ SW ´FFE¦FeÜ »FZdI ³F A´Fi°¹FFdVF°F ø ´F ÀFZ C ³FI e ¶FZM e SF¹F»Fe EI W μ°FZ °FI C ³FIZ ÀFF±F SW eÜ ´FcUÊ SXF¿MÑX´Fd°F EdSXAFÀF ´FSX ¹Fü³F A°´FeOÞX³F IYF AFSXû´F dWX¸FÀJ»F³F ¸FZÔ »FF´F°FF ªF½FF³F IYF VFU ¶FSXF¸FQ 3300 dd¸FF³FFMM þþeeddUU°°FF SSWW ZZ¦FFee :: dIi ÀM F ³FZ ¶F°FF¹FF dI O FG¢M ÀFÊ ³FZ C ÀFZ ¶F°FF¹FF dI þ³¸F »FZ³FZ IZ ¶FFQ þ`ÀFZ W e ¶F©FZ I û ¦F·FʳFF»F ÀFZ A»F¦F dI ¹FF þFE¦FFÜ C ÀFIZ þe³FZ I e ÀFÔ·FFU³FF I ¸F W û þFE¦FeÜ BÀFIZ ÀFF±F W e C ÀFIZ dÀFRÊ 30 d¸F³FM °FI þedU°F SW ³FZ I e ¸ ³ ¦ Y X X A´F³Fe ¶F©Fe SF¹F»Fe IZ ÀFF±F dIi ÀM F O ZdUÀF AüS O ZSZI »FûUZMÜ ³FF þþûûÀÀFFÜÜ ´FcUÊ d¸FÀF I ûÀM F dS I F ³FZ ³Fû¶FZ»F VFFad°F ´FbS ÀI FS ÀFZ ÀF¸¸FFd³F°F ´FcUÊ S F¿MÑ ´Fd°F AFGÀI S EdS AFÀF ÀFFa¨FZþ IZ dJ»FFR ¹Fü³F VFû¿F¯F I e dVFI F¹F°F QþÊ I S FBÊ W `Ü AFGÀI S ´FS A¶F °FI ´FFa¨F ¸FdW »FFEa ¹Fü³F VFû¿F¯F IZ AFS û´F »F¦FF ¨FbI e W `ÔÜ ÀÀFF``³ ³FF¦FFSSÜÜ þ¸¸Fc-I V¸FeS SFþ¸FF¦FÊ ÀFZ VFd³FUFS I û Jûþ EUÔ ¶F¨FFU Q»F ³FZ »FF´F°FF ´Fbd»FÀFI ¸FeÊ AW ¸FQ I F VFU ¶FSF¸FQ I S d»F¹FF W `Ü AW ¸FQ I F VFU ¶FSF¸FQ W û³FZ IZ ÀFF±F W e I V¸FeS ¸FZÔ BÀF ¶FFS ¶FRÊ ¶FFSe IZ I FS¯F ¸FS³FZ UF»FûÔ I e ÀFÔ£¹FF 14 °FI ´FW bÔ¨F ¦FBÊ W `Ü ßßFFee³ ¦ d»FE ¹FW þF³FI FSe ´FcSe °FSW ÀFZ °FûOÞ QZ³FZ UF»Fe ±FeÜ BÀFÀFZ ´FW »FZ EI ¶FFS ¸FZSF ¦F·FÊ´FF°F W û ¨FbI F ±FFÜ C ÀF QüSF³F ¶FW b°F ÀFFSe dQ¢I °FZÔ ·Fe AFBÊ ±FeÔÜ EmÀFF »F¦FF þ`ÀFZ ÀF¶FIb L dL ³F ¦F¹FFÜ ÀFûVF»F ¸FedO ¹FF ´FS dIi ÀM F I e ¶FW FQbS e I e I FR e °FFS eR W û S W e W` Ü ÀFûVF»F ¸FedO ¹FF ´FS »FûF¦FûÔ ³FZ C ³W ZÔ ¸FF³F½F°FF I d»FE d¸FÀFF»F ¶F°FF¹FFÜ ÀFÔ·FFU³FF W `Ü EEmmÀÀFFFF »FF¦FFFF þþ``ÀÀFFZZ ÀÀFF¶FFIIbb LL ddLL ³FF ¦FF¹FFFF :: dIi ÀM F ³FZ ¶F°FF¹FF dI W ¸FFSZ » ¦ ¶ ³ Z Y X X ¦ ¹ WXFdRYªF IZY AF°FaIYe ÀFa¦FNX³F ´FSX BÊXOXe ³FZ IYÀFF dVFIaYªFF IY¸FþûS ³FZMXUIÊY UF»FZ B»FFIYûÔ IYF ÀFUZÊ WXû¦FF, AFÔIYOÞXûÔ IYe ÀF¸FeÃFF IYS JFd¸F¹FFÔ QcS WXûÔ¦Fe IYFG»F OÑXFG´F SûIY³FZ IYû MÑXFBÊ ¶FOÞXF Ad·F¹FF³F ¨F»FFE¦FF ³FZMXUIÊY d¶F¦FFOÞX SWXZ AU`²F ¶FcÀMXS | IYFSÊX½FFBÊX ³FBÊX dQ»»Fe EªFZÔÀFe MÑ FBÊ IZ ¸Fb°FFd¶FI d³Fþe °FüS ´FS »Fû¦FûÔ õFSF »F¦FFE ¦FE AU`²F dÀF¦³F»F ¶FcÀM SûÔ ÀFZ ¶FOÞ Z ´F`¸FF³FZ ´FS ¦FOÞ ¶FOÞ e W û SW e W `Ü B³F ¶FcÀM SûÔ ÀFZ A¦FS dI ÀFe þ¦FW dÀF¦³F»F ¶FPÞ °FF W ` °Fû AFÀF´FFÀF IZ B»FFI ûÔ IZ dÀF¦³F»F ¸FZÔ ¦FOÞ ¶FOÞ e ·Fe AF°Fe W `Ü I BÊ ¶FFS AFG´FSZM S I e °FSR ÀFZ ÀFZM I e ¦FBÊ Ri e¢UZÔÀFe IZ dÀF¦³F»F ¸FZÔ ¦FOÞ ¶FOÞ e AF þF°Fe W ` ³FZM UIÊ d¶F¦FOÞ þF°FF W ` Ü dU·FF¦F IZ EI Ad²FI FSe IZ ¸Fb°FFd¶FI ¶FcÀM S ³FZ I W eÔ ´FS ¹FdQ 2 þe dÀF¦³F»F I û ¶FPÞ F QZ°FF W ` °Fû UW 3þe, 4þe þ`ÀFZ QcÀFSZ IZ dÀF¦³F»F I û d¶F¦FFOÞ ·Fe QZ°FF W `Ü R »FFW -E-Ba ÀFFd³F¹F°F IZ d£F»FFR ²F³FVFû²F³F I F ¸FF¸F»FF QªFÊ dI ¹FF EI AFS FZ´Fe dQ»»Fe I F ¸FûW ¸¸FQ ÀF»F¸FF³F d¦FS μ°FFS W û ¨FbI F W` ´FiU°FʳF d³FQZVFF»F¹F (BÊ O e) ³FZ W FdR ªF ÀFBÊ Q ÀFZ ª FbOÞZ ´FFI AF°FÔI e ÀFÔ¦FN ³F R »FFW -E-BÔÀFFd³F¹F°F IZ dJ»FFR ²F³FVFû²F³F I F ¸FF¸F»FF QþÊ dI ¹FF W `Ü þFÔ¨F EþZÔÀFe ³FZ VFd³FUFS I û ¹FW þF³FI FSe QeÜ BÊO e ³FZ I W F dI ²F³FVFû²F³F d³FUFS¯F I F³Fc³F IZ °FW °F ¸FF¸F»FF QþÊ dI ¹FF W `Ü C ÀF³FZ E³FAFBÊE I e EI ER AFBÊAFS I F ÀFÔÄFF³F d»F¹FF W `, þû d´FL »FZ ÀFF»F dÀF°FÔ¶FS ¸FZÔ QþÊ I e ¦FBÊ ±FeÜ E³FAFBÊE ³FZ ● ● °F`¹FFSXe EmÀFZ WXû°Fe WX` IYFG»F OÑXFG´F IYe ¨FZÎIY¦F ¸FF¸F»FZ ¸FZÔ ¨FFS »Fû¦FûÔ I û d¦FSμ°FFS dI ¹FF ±FFÜ BÊO e ³FZ I W F dI d¦FSμ°FFS EI AFSû´Fe dQ»»Fe I F ¸FûW ¸¸FQ ÀF»F¸FF³F W `Ü C ÀF ´FS AFSû´F W ` C ÀF³FZ W UF»FF IZ þdSE R »FFW - E-BÔÀFFd³F¹F°F ÀFZ ²F³F W FdÀF»F dI ¹FFÜ ´Fi¹FF¦FS FªF ¸FZÔ ¶FÀFa°F ´Fa¨F¸Fe ÀFZ EI dQ³F ´FW »FZ VFd³F½FFS I û ÀFa¦F¸F ¸FZÔ Ob ¶FI e »F¦FF³FZ IZ d »FE C ¸FOÞ e ·FeOÞ Ü ¸FZ»FF ´FiVFFÀF³F ³FZ VFd³FUFS I û EI I SûOÞ ßFðF»FbAûÔ IZ À³FF³F I F QFUF dI ¹FFÜ | 2. 3. 1. ³FBÊ dQ»»Fe ÀFüS·F VFb¢»F MÑ FBÊ I F ¸Fû¶FFB»F E´F À´FeO ·Fe A»F¦F-A»F¦F þ¦FW ûÔ IZ AFÔI OÞ Z C ÀFZ ¸FbW `¹ FF I SF°FF SW °FF W `Ü QZVF ·FS ¸FZÔ MÑ FBÊ I e M e¸F EI ¸FVFe³F I FS ¸FZÔ »FZI S þF°Fe W ` ¹FF MÑ Z³ F ¸FZÔ »F¦FFI S ¨F»F°Fe W `Ü C ÀF ¸FVFe³F ¸FZÔ 10-12 R û³F »F¦FZ W û°FZ W `ÔÜ UW R û³F C ÀF B»FFIZ ¸FZÔ dÀF¦³F»F IZ W F»FF°F ¶F°FF°FZ SW °FZ W `ÔÜ ÀFF±F W e I FG »F OÑ FG´F IZ AFÔI OÞ Z ·Fe ¸FVFe³F QþÊ I S°Fe W ` Ü ÀF·Fe AFG´FSZM SûÔ IZ ³FZM UIÊ ¸FZÔ EI ¸FVFe³F »F¦Fe W û°Fe W ` þû dI ÀFe ·Fe ÀF¸F¹F dÀFÀM ¸F ¸FZÔ I FG »F OÑ FG´F AüS ³FZM UIÊ I e ÀF¸FÀ¹FF IZ AFÔI OÞ Z dU·FF¦F I û ´FW bÔ¨ FF°Fe W ` Ü ¸FF¹FFU°Fe ¶Fû»FeÔ, ·FFªF´FF ½FF»FZ IYMXe ´F°Fa¦F ³F ¶F³ûÔ Qû AFBÊ´FeEÀF ARYÀFSX RYû³F MXZδF¦F ¸FF¸F»FZ ¸FZÔ d³F»Fad¶F°F M Z »FeI FG ¸F SZ¦¹Fb»FZM Se A±FFGdSM e AFGR BÔdO ¹FF (MÑ FBÊ) A¦F»FZ ¸FW e³FZ ÀFZ QZVF ·FS IZ I FG »F OÑ FG´F AüS ³FZM UIÊ ¸FZÔ I ¸FþûSe UF»FZ B»FFI ûÔ ¸FZÔ dUVFZ¿F Ad·F¹FF³F VFbø I SZ¦FFÜ ¸FF¨FÊ IZ AFdJS °FI A»F¦FA»F¦F þ¦FW ûÔ IZ AFÔI OÞ ûÔ I û þbM FI S C ³FI e ÀF¸FeÃFF I e þFE¦FeÜ ÀF¸FeÃFF ¸FZÔ ¶FFQ I ¸Fe ´FFE þF³FZ ´FS C ³FIZ ÀFb²FFS IZ d»FE þø Se C ´FF¹F dI E þFEÔ¦FZÜ MÑ FBÊ ¨FZ¹FS¸F`³F SF¸F ÀFZUI VF¸FFÊ kdW ³QbÀ°FF³Fl I û ¶F°FF¹FF dI A¢°Fc¶FS 2017 ÀFZ A¶F °FI 126 VFW SûÔ ¸FZÔ I FG »F OÑ FG´F IZ M ZÀM dI E W ` ÔÜ Ib L AüS M ZÀM IZ ¶FFQ C ³F ³F°FeþûÔ I e ¦FW ³F ÀF¸FeÃFF I e þFE¦FeÜ þø S°F ´FOÞ ³FZ ´FS ³FE d³F¹F¸F ·Fe ¶F³FFE þFEÔ¦FZ °FFdI »Fû¦FûÔ I û I FG »F OÑ FG´F ÀFZ ¸Fbd¢°F d¸F»FZÜ C ³W ûÔ³FZ I W F dI ¸Fû¶FFB»F dÀF¦³F»F IZ d »FE ¦F`S I F³Fc³Fe °FSeIZ ÀFZ »F¦FFE ¦FE dÀF¦³F»F ¶FcÀM S ·Fe ¸FbdVI »F AF°FaIY½FFQe ¶F³F³FZ ´FFIY þF SWXF A¸FZdSIYe d¦FSμ°FFS »FFJJ³FFDD ÜÜ ¶FÀF´FF ÀFb´Fie¸Fû ¸FF¹FFU°Fe ³FZ À¸FFSI ûÔ U ¸Fcd°FʹFûÔ ´FS ÀFb´Fie¸F I ûM Ê IZ AFQZVF IZ ¶FFQ dMÐ UM S ´FS ¶F¹FF³F þFSe I S°FZ W bE ·FFþ´FF U ¸FedO ¹FF I û ³FÀFeW °F Qe W `Ü I W F, ·FFþ´FF U ¸FedO ¹FF IZ »Fû¦F BÀF ¸FF¸F»FZ ¸FZÔ I M e ´F°FÔ¦F ³F ¶F³FZÔ °Fû ¶FZW °FS W `Ü » ³ ¹FF´FFbbSSÜÜ L ØFeÀF¦FPÞ ÀFSI FS ³FZ ³FF³F §FûM F»FZ AüS AU`²F R û³F M ZδF¦F I FÔO ¸FZÔ AFSû´Fe ¶F³FFE ¦FE Qû AFBÊ´FeEÀF AR ÀFSûÔ ¸FbIZ VF ¦Fb~F EUÔ Sþ³FZVF ÎÀFW I û d³F»FÔd¶F°F I S dQ¹FF W `Ü SFª¹F VFFÀF³F ³FZ BÀF AFVF¹F IZ AFQZVF VFd³FUFS I û þFSe I S dQE W `ÔÜ SSFF¹ ´ Y IaY´Fd³F¹FFÔ »F¦FF°Fe W`ÔX ¶FcÀMXSX ¶FcÀM S »F¦FF³FZ I F Ad²FI FS IZ U»F M Z»FeI FG¸F Ia ´Fd³F¹FûÔ I û W `Ü dÀF¦³F»F JSF¶F W û³FZ ´FS ½¹Fd¢°F I û A´F³FZ ÀFdUÊÀF ´FiûUFBO S ÀFZ dVFI F¹F°F I S³Fe ¨FFdW E AüS C ÀFI F QFd¹F°U W ` dI UW dVFI F¹F°F QcS I SZÜ MÑXFBÊ IYS°FF WX` IYFSÊUFBÊ AFÔI OÞ ûÔ I û ´FSJ³FZ IZ ¶FFQ MÑ FBÊ C ³FIZ d»FE dþ¸¸FZQFS AFG´FSZM ÀFÊ ´FS I FSÊUFBÊ ·Fe I S°FF W `Ü ÀFF±F W e C ³F UþW ûÔ I F ·Fe ´F°FF »F¦FF°FF W ` dþÀFIZ I FS¯F dÀF¦³F»F JSF¶F W bE W `ÔÜ | UFÎVF¦FMX³F EþZÔÀFe dI ¹FF W `Ü þeþÀF dU»RiZ O û E³I F³FZÊdVF¹F³F I û þFG³F ER IZ ³FZO e AÔ°FSSF¿MÑ e¹F W UFBÊAçZ ÀFZ C ÀF ÀF¸F¹F d¦FSμ°FFS I S d»F¹FF ¦F¹FF þ¶F UW ´FFI þF³FZ UF»FZ EI dU¸FF³F ¸FZÔ ÀFUFS W û³FZ UF»FF ±FFÜ ÀFW F¹FI AM FG³FeÊ þ³FS»F þFG³F O Z¸FZÀFÊ ³FZ I W F, dU»RiZ O û dUQZVFe AF°FÔI e ÀFÔ¦FN ³F ¸FZÔ VFFd¸F»F W û³FZ IZ d»FE I d±F°F °FüS ´FS ´FFI þF³FZ I e I ûdVFVF I S SW F ±FFÜ AF°FÔI e ÀFÔ¦FN ³F I û ¸FQQ IZ d»FE C ÀF³FZ EI A³¹F ½¹Fd¢°F IZ ÀFF±F ÀFFdþVF ·Fe I eÜ AF°FÔI e ÀFÔ¦FN ³F »FVI S-E-°F`¹F¶FF ²FeSZ²FeSZ A¸FZdSI F ¸FZÔ ·Fe þOÞ ZÔ þ¸FF SW F W `Ü ³¹Fc¹FFGIÊ ´Fbd»FÀF ³FZ »FVI S ¸FZÔ VFFd¸F»F W û³FZ ´FFdI À°FF³F þF SW Z EI A¸FZdSI e ¹FbUI I û d¦FSμ°FFS dI ¹FF W `Ü UW eÔ, ER ¶FeAFBÊ ³FZ M Z¢ÀFFÀF ¸FZÔ EI dI VFûS õFSF ÀFûVF»F ¸FedO ¹FF IZ þdSE A¸FZdSI e ¹FbUFAûÔ I û ¦Fb¸FSFW I S C ³W ZÔ AF°FÔI e ¶F³FF³FZ I e ÀFFdþVF I F Jb»FFÀFF QcSÀFÔ¨FFS dU·FF¦F ·Fe ÀF£°F OXFG¢MXSX ³FZ ÀFþÊSXe IZY QüSXF³F ¸FdWX»FF IZY ´FZMX ¸FZÔ I`ÔY¨Fe LXûOÞXe AU`²F ¶FcÀM ÀFÊ IZ I FS¯F ³FZM UIÊ d¶F¦FOÞ ³FZ I e §FM ³FFAûÔ ´FS QcSÀFÔ¨FFS dU·FF¦F ·Fe ÀF£°F W û ¦F¹FF W `Ü W F»F W e ¸FZÔ dU·FF¦F ³FZ 150 ÀFZ ª¹FFQF B»FFI ûÔ ÀFZ ¶FcÀM ÀFÊ þ¶°F dI E W `Ô AüS »Fû¦FûÔ I û ³FûdM ÀF þFSe dI E W ` ÔÜ AF³FZ UF»FZ dQ³FûÔ ¸FZÔ dU·FF¦F I e AU`²F ¶FcÀM S ´FS ¶FOÞ e I FSÊUFBÊ I SZ¦FFÜ FFBBÊÊ ddQQ»»FFeeÜÜ W `QS F¶FFQ IZ EI ÀFS I FS e AÀ´F°FF»F IZ O FG¢M S I e »FF´FS UFW e IZ ¨F»F°FZ EI ¸FdW »FF I e þF³F J°FS Z ¸FZÔ ´FOÞ ¦FBÊÜ O FG¢M S ³FZ ÀFþÊS e IZ QüS F³F ¸FdW »FF IZ ´FZM ¸FZÔ EI I`Ô ¨Fe L ûOÞ e Qe, dþÀFI û »FZI S ¸FdW »FF IZ ´Fd°F ³FZ AÀ´F°FF»F IZ dJ»FFR VFd³FUFS I û dVFI F¹F°F QþÊ I S FBÊÜ I d±F°F d¨FdI °ÀFF »FF´FS UFW e I F ¸FF¸F»FF VFbIi UFS I û C ÀF U¢°F ÀFF¸F³FZ AF¹FF, þ¶F ¸FdW »FF ´FZM ¸FZÔ QQÊ ¶FPÞ ³FZ ´FS AÀ´F°FF»F ¦FBÊ AüS E¢ÀF-S Z I S UF¹FFÜ ³³ »» JOÞ e I S SW Z W `ÔÜ UZ I FG »F OÑ FG´F IZ ÀFF±F ÀFF±F BÔM S³FZM À´FeO I û ´Fi·FFdU°F I S SW Z W `ÔÜ MÑ FBÊ ´Fi¸FbJ IZ ¸Fb°FFd¶FI d´FL »FZ ÀFUF ÀFF»F ¸FZÔ QZVF·FS IZ W FBÊUZ AüS SZ»FUZ ³FZM UIÊ ´FS ø M UFBþ M ZÎÀM ¦F ¨F»F SW e W `Ü ¶FOÞ Z VFW SûÔ ¸FZÔ I FG»F OÑ FG´F I e dQ¢I °F I û »FZI S 5-6 dQ³F °FI »F¦FF°FFS 200-300 dI »Fû¸FeM S °FI M ZÎÀM ¦F I e þF SW e W `Ü B³F ÀF·Fe AFÔI OÞ ûÔ I e ÀF¸FeÃFF I e þFE¦FeÜ BÊ-I FG ¸ FÀFÊ UZ¶FÀFFBM ´FS 400 ÷ ´F¹FZ »FZI S 15 W þFS °FI ¸FZÔ ¶FcÀM S d¶FI S W Z W `ÔÜ BÀF¸FZÔ EI ¶FFÁ¹F EaM e³FF AüS EI ¶FcÀM S ¹FF Ea´»FeR F¹FS W û°FF W `Ü SXWX¸FF³F IYe ¶FZMXe IZY ÀF¸F±FʳF ¸FZÔ AFE CX»FZ¸FF IZYÀF IYe RYeÀF ¦FSXe¶F ½F A¸FeSX IZY ¶Fe¨F £FFBÊX ³F ¶F³FZ : SXFáÑX´Fd°F À³FFB´FS WX¸F»FZ ¸FZÔ ÀF`d³FIY §FF¹F»F ÀFFaÀFQ IbY¯FF»F §Fû¿F ÀFZ AFþ ´FcLX°FFLX WXû¦Fe dQ»»Fe ¸FZÔ dþ¦³FZVF ¸FZ½FF³Fe ´FSX þc°FZ RZÔYIZY l ¶FSXZ»Fe IYF¹FFÊ»F¹F ÀFaUFQQF°FF ³FI F¶F IZ ÀFF±F R ûM û UF¹FS »F W û³FZ IZ ¶FFQ d³FVFF³FZ ´FS AFBÊa J°FeþF ÀFa¦Fe°FI FS EAFS S W ¸FF³F I e ¶FZM e I F ÀFûVF»F ¸FedO ¹FF ´FS W û S W F dUS û²F C »FZ¸FF ¶Fû»FZ, »FOÞ dI ¹FûÔ I û ¶FbS e d³F¦FFW ÀFZ ¸FW Rc þ S J°FF W ` ³FI F¶F ● þþ¸¸FFccÜÜ þ¸¸Fc-I V¸FeS IZ SFþüSe dþ»FZ ¸FZÔ d³F¹FÔÂF¯F SZJF IZ ´FFÀF À³FFB´FS W ¸F»FZ ¸FZÔ VFd³FUFS I û ÀFZ³FF I F EI þUF³F §FF¹F»F W û ¦F¹FFÜ Ad²FI FSe ³FZ I W F dI ÀF`d³FI ³FüVFZSF ÀFZ¢M S IZ I »FF»F B»FFIZ ¸FZÔ EI Ad¦Fi¸F ¨FüI e ´FS °F`³FF°F ±FFÜ C ÀFe QüSF³F EI ´FFdI À°FF³Fe À³FFB´FS õFSF ÀF`d³FI ´FS ¦Fû»Fe QF¦F Qe ¦FBÊÜ Ad²FI FdS¹FûÔ ³FZ I W F dI §FF¹F»F ÀF`d³FI I û EI À±FF³Fe¹F ÀF`³¹F AÀ´F°FF»F ¸FZÔ ´FiF±Fd¸FI C ´F¨FFS dQ¹FF ¦F¹FF AüS ¶FFQ ¸FZÔ dUVFZ¿F C ´F¨FFS IZ d»FE ÀFZ³FF IZ I ¸FFÔO AÀ´F°FF»F ¸FZÔ ·F°FeÊ I SF¹FF ¦F¹FFÜ 2019 I e VFb÷ AF°F ÀFZ W e SFþüSe ½F ´FbÔL IZ þbOÞ UFÔ dþ»FûÔ ¸FZÔ ÀFe¸FF SZJF IZ ´FFÀF ´FFI õFSF »F¦FF°FFS ÀFÔ§F¿FÊ dUSF¸F I F C »»FÔ§F³F dI ¹FF þF SW F W `Ü ¸¸ ddVVFF»FFFFaa¦FFÜÜ ÀFFS QF d¨FM Ra O §FûM F»FZ I e þFa¨F I S S W e ÀFe¶FeAFBÊ ³FZ °FȯF¸Fc»F I Fa¦FiZÀF IZ S Fª¹FÀF·FF ÀFQÀ¹F Ib ¯FF»F §Fû¿F ÀFZ ·Fe S dUUFS I û ´FcL °FFL I S Z¦FeÜ þFa¨F EþZÔÀFe ³FZ °FȯF¸Fc»F ÀFFaÀFQ I û ´FcL °FFL IZ d»FE ¶Fb»FF¹FF W `Ü Qû dQ³F ´FW »FZ ÀFe¶FeAFBÊ ³FZ °FȯF¸Fc»F IZ ´FcUÊ S FÀF ÀFFaÀFQ Ib ¯FF»F §Fû¿F I û ÀF¸¸F³F þFS e I S QÀF R S US e I û dVF»FFa¦F IZ ÀFe¶FeAFBÊ AFGdR ÀF ¸FZÔ W FdþS W û³FZ I F AFQZVF dQ¹FF ±FFÜ §Fû¿F °FȯF¸Fc»F I Fa¦FiZÀF ÀFZ »FûÀF IZ ·Fe ÀFQÀ¹F S W ¨FbIZ W `ÔÜ UZ ÀFFS QF d¨FM Ra O §FûM F»FZ ¸FZÔ AFS û´Fe W `ÔÜ °FȯF¸Fc»F I Fa ¦ FiZÀF ÀFZ d³F»Fad¶F°F ÀFFaÀFQ Ib ¯FF»F §Fû¿F ³FZ Ib L dQ³F ´FW »FZ I W F ±FF dI ´Fbd»FÀF IZ EI VFe¿FÊ Ad²FI FS e ³FZ ÀF¶Fc°F d¸FM F³FZ IZ ´Fi¹FFÀF dI EÜ » ¦ ³FFBBÊÊ ddQQ»»FFeeÜÜ dQ»»Fe IZ ¦Fe°FF I FG »Fû³Fe ¸FZÔ VFbIi UFS I û AF¹Fûdþ°F EI I F¹FÊIi ¸F ¸FZÔ dVFS I °F I S ³FZ AFE ¦FbþS F°F IZ dU²FF¹FI AüS Qd»F°F ³FZ°FF dþ¦³FZVF ¸FZUF³Fe I û dUS û²F I F ÀFF¸F³FF I S ³FF ´FOÞ FÜ W F»FFadI ¹FW ÀF¶FIb L I F¹FÊIi ¸F IZ ¶FFQ À±F»F ÀFZ þF°FZ W bE W bAF, dþÀF I FS ¯F I ûBÊ Ad´Fi¹F §FM ³FF °Fû ³FW eÔ §FM e, »FZdI ³F »Fû¦FûÔ ³FZ C ³FI e I FS IZ AF¦FZ JOÞ Z W ûI S C ³FIZ dUS û²F ¸FZÔ þ¸FI S ³FFS Z¶ FFþe I e AüS þc°FZ ·Fe RZÔ IZ Ü W F»FFadI BÀF ÀFa¶Fa²F ¸FZÔ ´Fbd»FÀF I e °FS R ÀFZ I ûBÊ ¸FF¸F»FF QþÊ ³FW eÔ dI ¹FF ¦F¹FF W `Ü dþ»FZ I e O eÀFe´Fe ¸FZ§F³FF ¹FFQU ³FZ I W F dI I F¹FÊIi ¸F IZ QüS F³F Ib L ·Fe ³FW eÔ W bAF ±FFÜ ³ »» ¸FVFW cS ÀFa¦Fe°FI FS EAFS S W ¸FF³F I e ¶FZM e J°FeþF S W ¸FF³F B³F dQ³FûÔ ÀFûVF»F ¸FedO ¹FF ´FS L FBÊ W bBÊ W ` ÔÜ J°FeþF EI I F¹FÊIi ¸F ¸FZÔ ³FI F¶F ´FW ³FZ ³FþS AFBÊa °Fû QZVF-dUQZVF ÀFZ ´Fid°FdIi ¹FF °FZþ W û ¦FBÊÜ BÀF ¸FÀF»FZ ´FS ¶FS Z» FUe C »FZ¸FF ³FZ J°FeþF I F ÀF¸F±FʳF I S °FZ W bE I W F dI ´FQFʳFVFe S W I S ¶FZdM ¹FFa ¶FbS e ³FþS ûÔ ÀFZ ¸FW Rc þ S W °Fe W `ÔÜ C »FZ¸FF ³FZ VFS e¹F°F I e S üVF³Fe ¸FZÔ ³FI F¶F ´FW ³F³FZ I û ÀFW e ¶F°FF¹FF W `Ü ¸FbdÀ»F¸F ÀFa¦FN ³FûÔ ³FZ ·Fe J°FeþF I F ÀF¸F±FʳF I S MÐ UeM I S ³FF VFbø I S dQ¹FF W `Ü ¸Fbμ°Fe ÀF¹¹FQ I R e»F AW ¸FQ W FVF¸Fe ³FZ I W F dI BÀ»FF¸F ¸FZÔ AüS °FûÔ I û ´FQZÊ ¸FZÔ S W ³FZ I F W bIc ¸F W `Ü ´FQFʳFVFeÔ ¶FZdM ¹FFa, | ● dI °FF¶F I F dU¸Fû¨F³F I S SW Z ±FZÜ BÀF ¸FüIZ ´FS ¸Fb£¹F ³¹FF¹FF²FeVF SÔþ³F ¦Fû¦FûBÊ ³FZ BÀF dI °FF¶F I e ´FW »Fe ´Fid°F SF¿MÑ ´Fd°F I û ·FZÔM I eÜ ·F¦FU°Fe ´FS d»FJZ 24 »FZJûÔ IZ ÀFÔ¦FiW I e ¹FW ´FbÀ°FI ´FiûRZ ÀFS ¸Fc»F¨FÔQ VF¸FFÊ ³FZ d»FJe W `Ü RR`` ÀÀFF»FFûûÔÔ II ee ´FFiidd°°FF ÎÎWW QQee ¸FFZZÔÔ QQZZ³FFZZ ´FFSS þþûûSS :: SF¿MÑ ´Fd°F SF¸F³FF±F I ûÎUQ ³FZ R` ÀF»FûÔ I e ÀF°¹FFd´F°F ´Fid°F »Fû¦FûÔ I û C ³FI e ÃFZÂFe¹F ·FF¿FF ¸FZÔ QZ³FZ ´FS þûS dQ¹FFÜ C ³W ûÔ³FZ Ib L C ©F AQF»F°FûÔ õFSF BÀF dQVFF ¸FZÔ C N FE ¦FE I Q¸FûÔ I e ÀFSFW ³FF I eÜ BÀF ¸FüIZ ´FS þdÀM ÀF ·F¦FU°Fe I e ¶FZM e ´F»»FUe EÀF ßFFR ·Fe ¸FüþcQ ±FeÔÜ ³FBÊ dQ»»Fe dUVFZ¿F ÀFÔUFQQF°FF ● SF¿MÑ ´Fd°F SF¸F³FF±F I ûÎUQ ³FZ I W F dI W ¸FZÔ ²¹FF³F SJ³FF ¨FFdW E dI ¸FbI Q¸FZ I e R eÀF ¦FSe¶F AüS A¸FeSûÔ IZ ¶Fe¨F JFBÊ ³F ¶F³FZÜ ¸FbI Q¸FûÔ ¸FZÔ ¶FFS-¶FFS d»FE þF³FZ UF»FZ À±F¦F³F þû AI ÀFS IZ ÀF I û dU»FÔd¶F°F I S³FZ IZ d »FE »FZ°FZ W `Ô, ¦FSe¶FûÔ AüS I ¸F ÀFÔÀFF²F³F UF»FZ »Fû¦FûÔ IZ d »FE EI °FSW ÀFZ ³¹FF¹F I F M `¢ÀF W `, dþÀFÀFZ C ³W ZÔ ´FSZVFF³Fe W û°Fe W ` Ü SF¿MÑ ´Fd°F ¹FW FÔ VFbIi UFS I û ´FcUÊ ¸Fb£¹F ³¹FF¹FF²FeVF AüS ´FeAFBÊE»F IZ þ³FI þdÀM ÀF ´FeE³F ·F¦FU°Fe ´FS d »FJe AüS °F ¶FbS e ³FþS ûÔ ÀFZ ¸FW Rc þ W `ÔÜ VFS e¹F°F IZ ¸Fb°FFd¶FI ¸FbdÀ»F¸F ¶FZM e AüS AüS °FûÔ I û ´FQFÊ ¸FZÔ S W ³FF ¨FFdW EÜ EAFS S W ¸FF³F I e ¶FZM e J°FeþF S W ¸FF³F ³FZ ³FI F¶F ¸FZÔ S W I S QcÀFS e ¶FZdM ¹FûÔ I û A¨L F ÀFaQZVF dQ¹FF W `Ü ¸Fbμ°Fe ¦Fb»FF¸F ¸FbÀ°FR F S þUe I F I W ³FF W ` dI ¸FbÀF»F¸FF³F ¶FZdM ¹FûÔ I û ¨FFdW E dI Uû ·Fe J°FeþF S W ¸FF³F I e °FS R ³FI F¶F ¸FZÔ S W I S R þÊ d³F·FFEaÜ C ³W ûÔ³FZ I W F dI ´FZS ZÔMÐ ÀF I û ·Fe ¨FFdW E dI Uû ¶Fd©F¹FûÔ I û BÀ»FF¸F IZ S FÀ°FZ ´FS ¨F»F³FZ I e °FF»Fe¸F QZÔÜ ¸Fbμ°Fe dS þUF³F I F I W ³FF W ` dI EAFS S W ¸FF³F I e ¶FZM e J°FeþF S W ¸FF³F ³FZ VFS BÊ E°F¶FFS ÀFZ N eI R` ÀF»FF d»F¹FF W `Ü AF»FF W þS °F MÑ ÀM IZ ¸FW FÀFd¨FU U ÀF¸FFþ ÀFZUe ¨Fa¦FZþ JF³F ³FZ EAFS S W ¸FF³F I û MÐ UeM I S °FZ W bE d»FJF W ` dI J°FeþF I F R` ÀF»FF VFS BÊ Em°F¶FFS ÀFZ N eI W `Ü J°FeþF IZ BÀF I Q¸F I F W ¸F ÀF¸F±FʳF I S °FZ W `ÔÜ » ´ ¸ ³ ´ Y Y X ´Fe¹Fc¿F ¦Fû¹F»F ¶Fû»FZ-ÀFSXIYFSX ³FWXeÔ, ÀFaÀFQ IYSXZ¦Fe R`YÀF»FF ¦FbªFÊSX AFaQû»F³F ÀFZ SmX»F IZY ¶FFQ ÀFOÞXIZÔY ·Fe ªFF¸F LXûMXZ IY´FOÞXZ ´FSX ¶FiFþe»F IYe ÀFFÔÀFQ IYû SmX´F IYe ²F¸FIYe °FeÀFSZ dQ³F UFOÑXF ÀFZ AFNX §FÔMXZ ´FcLX°FFLX | þ¹F´FbS EþaZÔÀFe ³FFBBÊÊ ddQQ»»FFeeÜÜ I FÔ ¦FiZÀF ¸FW FÀFd¨FU d´Fi¹FÔI F ¦FFÔ²Fe IZ ´Fd°F SFG¶FM Ê UFOÑ F dUQZVF ¸FZÔ ÀFÔ´FdØF JSeQ³FZ ¸FZÔ ²F³F VFû²F³F ÀFZ þbOÞ Z ¸FF¸F»FZ ¸FZÔ VFd³FUFS I û °FeÀFSe ¶FFS ´FiU°FʳF d³FQZVFF»F¹F (BÊO e) IZ ÀF¸FÃF ´FZVF W bEÜ BÊO e ³FZ C ³FÀFZ AFN §FÔM Z ´FcL °FFL I eÜ UFOÑ F þF¸F³F¦FS W FC ÀF dÀ±F°F IZÔ ýie¹F þFÔ¨F EþZÔÀFe IZ I F¹FFÊ»F¹F ¸FZÔ A´F³FZ d³Fþe UFW ³F ÀFZ ÀFb¶FW QÀF ¶FþI S 45 d¸F³FM ´FS ´FW bÔ¨FZÜ Ad²FI FdS¹FûÔ ³FZ ¶F°FF¹FF dI þFÔ¨F Ad²FI FSe I û UFOÑ F ÀFZ AüS ÀFUF»F ´FcL ³FZ ±FZ AüS BÀFd»FE C ³W ZÔ VFd³FUFS I û ¶Fb»FF¹FF ¦F¹FF ±FFÜ BÀFÀFZ ´FW »FZ C ³FÀFZ L W AüS ÀFF°F R SUSe I û ´FcL °FFL I e ¦FBÊ ±FeÜ UFOÑ F ÀFZ ´FW »Fe ¶FFS I Se¶F ÀFFPÞ Z ´FFÔ¨F §FÔM Z AüS QcÀFSe ¶FFS I Se¶F ³Fü §FÔM Z °FI ´FcL °FFL I e ¦FBÊ ±FeÜ ((EEªFFZZÔÔÀÀFFee)) ³ »» S FªFÀ±FF³F ¸FZÔ ´FFa¨F R eÀFQe AFS ÃF¯F I e ¸FFa¦F I û »FZI S AFaQû»F³F I S S WZ ¦FbªFÊS ÀF¸FbQF¹F ³FZ VFd³F½FFS I û ÀFOÞ IZÔ ·Fe ¶FFd²F°F I S QeÜ AFÔQû»F³FI FS e VFbIi ½FFS ÀFZ W e Sm »F ´FM dS ¹FûÔ ´FS ªF¸FZ W`Ô , dªFÀFÀFZ I BÊ MÑZ ³ FZÔ ´Fi·FFd½F°F Wb BÊ W`Ô Ü ¦FbªFÊS ûÔ ³FZ VFd³FUFS I û þ¹F´FbS-dQ»»Fe SFþ¸FF¦FÊ ÀFdW °F I BÊ ¸FF¦FûË I û ¶FFd²F°F I S dQ¹FFÜ ¦FbªFÊS ³FZ°FF dI S ûO Þe dÀFaW ¶F`ÔÀF»FF £FbQ ÀFUFBʸFF²Fû´FbS I e ¸F»FFS³FF O cÔ¦FS SZ»F ´FM Se ´FS ´FiQVFʳF I S S WZ W`Ô Ü C ³W ûÔ³FZ I W F dI ªF¶F °FI AFSÃF¯F ³FW eÔ d¸F»FZ¦FF, UZ ´FM dS¹FûÔ ÀFZ ³FW eÔ C N ZÔ¦FZÜ ´FiQVFʳF IZ I FS ¯F ¶FFd²F°F Wb BÊ Sm »F ´FM dS ¹FûÔ I e ½FªFW ÀFZ C ØFS ´FdV¨F¸F Sm »F½FZ I û VFd³F½FFS I û °Fe³F MÑZ ³F S ï I S ³Fe ´FOÞ eÜ EI I F ¸FF¦FÊ ´FdS ½F°FʳF | ¶FiFþed»F¹FF EþZÔdÀF¹FFÔ dMÐXUMXS d½F½FFQ ¶FiFþe»F I e EI ³FU d³FUFÊd¨F°F ¸FdW »FF ÀFFÔÀFQ I û L ûM Z I ´FOÞ Z ´FW ³F³FZ IZ I FS¯F »Fû¦FûÔ ³FZ ÀFûVF»F ¸FedO ¹FF ´FS d³FVFF³FF ¶F³FF¹FFÜ Ib L »Fû¦FûÔ ³FZ C ³W ZÔ Qb¿I ¸FÊ °FI I e ²F¸FdI ¹FFÔ QeÔÜ ÀFFÔ°FF I` M Se³FF ÀFZ ÀFFÔÀFQ ¨Fb³Fe ¦FBË E³FF ´FFC »FF O F dÀF»UF 1 R SUSe I û A´F³FZ VF´F±F ¦FiW ¯F IZ QüSF³F »FF»F þÔ´FÀFcM ´FW ³FI S ÀFÔÀFQ ¦FBÊ ±FeÔÜ ¹FW I FR e ¨FbÀ°F AüS L ûM F ´FdS²FF³F ±FF, dþÀFÀFZ C ³FIZ VFSeS IZ Ib L dW ÀÀFZ Jb»FZ ±FZÜ BÀF ´FS »Fû¦FûÔ ³FZ C ³FI e AF»Fû¨F³FF VFbø I S QeÜ dþÀF ´FdS²FF³F IZ d»FE C ³FI e AF»Fû¨F³FF ³FBÊ dQ»»Fe| EªFZÔdÀF¹FFa IZÔ ýie¹F ¸FaÂFe ´Fe¹Fc¿F ¦Fû¹F»F ³FZ dMÐ UM S ÀFeBÊAû IZ ÀF¸F³F ÀFZ þbOÞ Z ÀFUF»F ´FS I W F dI BÀF ÀFaQ·FÊ ¸FZÔ ÀFS I FS I ûBÊ R` ÀF»FF ³FW eÔ »FZ¦Fe, þû ·Fe I S ³FF W ` UW ÀFaÀFQ I S Z¦FeÜ C ³W ûÔ³FZ I W F dI A¦FS I ûBÊ ÀFaÀFQe¹F ÀFd¸Fd°F IZ ÀFF¸F³FZ ´FZVF W û³FZ ÀFZ B³FI FS I S °FF W ` °Fû EmÀFZ ¸FF¸F»FûÔ ¸FZÔ dI ÀF °FS W I e I FS ÊUFBÊ W û¦Fe, BÀFI F R` ÀF»FF S Fª¹FÀF·FF IZ ÀF·FF´Fd°F AüS »FûI ÀF·FF À´FeI S I S ZÔ¦FZ, ÀFS I FS B³F ´FS R` ÀF»FZ ³FW eÔ »FZ°Fe W `Ü 1100 ddQQ³FF II FF ddQQ¹FFFF ±±FFFF ÀÀFF¸FF¹FF :: ÀFÔÀFQe¹F ÀFd¸Fd°F I e ¶F`N I ´FW »FZ 7 R SUSe I û W û³Fe ±Fe, »FZdI ³F dMÐ UM S IZ ÀFeBÊAû AüS A³¹F Ad²FI FdS¹FûÔ I û Ad²FI ÀF¸F¹F QZ³FZ IZ d»FE ¶F`N I I û 11 R SUSe °FI À±Fd¦F°F I S dQ¹FF ¦F¹FF ±FFÜ ÀFcÂFûÔ ³FZ ¶F°FF¹FF dI ÀFd¸Fd°F ³FZ dMÐ UM S IZ Ad²FI FdS¹FûÔ I û I Se¶F 10 dQ³F I F ÀF¸F¹F dQ¹FF ±FFÜ W F»FFÔdI , dMÐ UM S ³FZ A¶F ÀFd¸Fd°F I û AF´FÀFe ÀFW ¸Fd°F ÀFZ ¶F`N I IZ d»FE dQ³F °F¹F I S ³FZ I F ÀFbÓFF½F dQ¹FF W` Ü I e ¦FBÊ UW A¶F ÀFûVF»F ¸FedO ¹FF ´FS UF¹FS»F W û ¨FbI e W `Ü ´FFC »FF ³FZ I W F, ¸FbÓFZ »F¦FF dI »Fû¦F ¸FZSZ »FF»F ´FdS²FF³F IZ ¶FFSZ ¸FZÔ ¶FF°F I S³FZ þF SW Z W `Ô, »FZdI ³F C ³W ûÔ³FZ dÀFRÊ ¸FZSZ AÔ¦F ´FS ²¹FF³F IZÔ dýi°F dI ¹FFÜ ´FFC »FF ³FZ I W F, ¸F`Ô W ¸FZVFF ÀFZ EmÀFe W e SW e W cÔÜ EmÀFF ³FW eÔ W ` dI ÀFFÔÀFQ ¨Fb³FZ þF³FZ IZ ¶FFQ ¸F`Ô QcÀFSe ¸FdW »FF ¶F³F þFD Ô¦FeÜ W ¸F³FZ dMÐ UM S IZ þUF¶F I û ¦FÔ·FeS°FF ÀFZ d»F¹FF W `Ü W ¸F ÀFû¸FUFS (11 R SUSe) I û BÀF ¶FFSZ ¸FZÔ ¨F¨FFÊ I SZÔ¦FZ AüS AF¦FZ I e I FSÊUFBÊ I SZÔ¦FZÜ S FªFÀ±FF³F IZ ÀF½FFBÊ ¸FF²Fû´FbS ¸FZÔ VFd³F½FFS I û ´Fb÷ ¿FûÔ IZ ÀFF±F ¦FbªFÊS ÀF¸FFªF I e ¸FdW »FFEa ·Fe Sm »F ´FM dS ¹FûÔ ´FS ²FS ³FZ ´FS ¶F`N ¦FBÊ Ü ´FiZMÑ ● dI ¹FF ¦F¹FF Ü S FªFÀ±FF³F IZ O eªFe´Fe (I F³Fc³F ½¹F½FÀ±FF) ³FZ E¸F.E»F.»FF±ûS ³FZ I W F dI A¶F °FI dI ÀFe Ad´Fi¹F §FM ³FF I e ÀFc¨F³FF ³FW eÔ W` Ü SFþÀ±FF³F IZ ÀFeE¸F AVFûI ¦FW »Fû°F ³FZ I W F dI ¦FbþÊS ÀF¸FFþ IZ ³FZ°FFAûÔ I û A´F³Fe ¸FFÔ¦F ÀFZ þbOÞ F ÄFF´F³F ´FeE¸F ¸FûQe I û ÀFüÔ´F³FF ¨FFdW E ¢¹FûÔdI ¹FW ÀFÔdU²FF³F ÀFÔVFû²F³F IZ d¶F³FF ÀFÔ·FU ³FW eÔ W `Ü -A³FbSF¦F N FIb S, ª A²¹FÃF, ÀFÔÀFQe¹F ÀFd¸Fd°F (AFBÊM e) ³ ¹ ¸ ¹ dVFIaYªFF : ¹Fc´Fe ¸FZÔ AU`²F VFSF¶F IZY dJ»FFRY Ad·F¹FF³F ¸FZÔ 175 d¦FSμ°FFS Y AFÀFF³F ³FWXeÔ A³FQZ£Fe ·FFS°F ¸FZÔ dR »FW F»F 3.44 I SûOÞ ¹FcþS W `Ô dMÐ ½FM S IZ dMÐ UM S BÔdO ¹FF ³FZ dUØFU¿FÊ 2018 ¸FZÔ 43 I SûOÞ ÷ ´F¹FZ SFþÀU AdþÊ°F dI ¹FF dMÐ ½FM S ´Fi½F¢°FF ³FZ I W F dI ÀFeBÊAû þ`I O ûÀFeÊ W F»F W e ¸FZÔ ·FFS°F AFE ±FZ ¢¹FûÔdI ¹FW W ¸FFSZ d»FE ¸FW °U´Fc¯FÊ ¶FFþFS W `Ü W ¸F ¹FW FÔ dMÐ UM S I e ¶FPÞ °Fe dQ»F¨FÀ´Fe I F ¸Fc»¹F ÀF¸FÓF°FZ W `Ô ● ● l »FJ³FDY dUVFZ¿F ÀFÔUFQQF°FF E¸ÀF fYd¿FIZYVF ¸FZÔ 47 »Fû¦FûÔ IYû ·F°FeÊ IYSXF¹FF 46 ´Fbd»FÀFIY¸FeÊ »FFB³F WXFdþS dÀF¹FFÀFe ÀFFdþVF IYe AFVFÔIYF : ÀFeE¸F ¹Fû¦Fe ● ¹Fc´Fe IZ ÀFW FS³F´FbS AüS Ib VFe³F¦FS ¸FZÔ þW Se»Fe VFSF¶F ´Fe³FZ ÀFZ W bBÊ ¸Fü°FûÔ IZ ¶FFQ C ØFS ´FiQZVF ÀFSI FS IZ d³FQZÊVF ´FS ¨F»FFE þF SW Z dUVFZ¿F Ad·F¹FF³F ¸FZÔ ¨Fü¶FeÀF §FaM ûÔ IZ QS¸¹FF³F AU`²F VFSF¶F ¶F³FF³FZ U ¶FZ¨F³FZ IZ ¸FF¸F»FZ ¸FZÔ Ib »F 297 ¸FbI Q¸FZ QþÊ dI E ¦FEÜ ÀFF±F W e 175 »Fû¦FûÔ I û d¦FSμ°FFS dI ¹FF ¦F¹FFÜ ´Fbd»FÀF AüS AF¶FI FSe dU·FF¦F õFSF ÀFÔ¹Fb¢°F ø ´F ÀFZ ¨F»FFE ¦FE BÀF Ad·F¹FF³F ¸FZÔ 9269.7 »FeM S AU`²F VFSF¶F AüS 47700 dI »Fû¦FiF¸F AU`²F VFSF¶F ¶F³FF³FZ ¸FZÔ ´Fi¹Fb¢°F W û³FZ UF»Fe I ©Fe ÀFF¸F¦Fie (»FW ³F) ¶FSF¸FQ dI ¹FF ¦F¹FFÜ AF¶FI FSe dU·FF¦F IZ ´FiU°FʳF QÀ°FûÔ ¸FZÔ VFFd¸F»F °FS¹FFÀFbþF³F ÃFZÂF ¸FZÔ þW Se»Fe VFSF¶F ´Fe³FZ ÀFZ A¶F °FI 11 »Fû¦FûÔ I e ¸Fü°F W bBÊ W `Ü W F»FFÔdI , ´FiVFFÀF³F QÀF ¸Fü°FûÔ I e W e ´Fbdá I S SW F W `Ü C ³F¸FZÔ ·Fe Qû I e ¸Fü°F I e UþW ¶Fe¸FFSe ¶F°FFBÊ þF SW e W `Ü VFd³FUFS I û AFBÊþe AüS I d¸FV³FS ´Fi·FFdU°F ¦FFÔUûÔ ¸FZÔ ´FW bÔ¨FZÜ Qû³FûÔ AR ÀFS ûÔ ³FZ ´FedOÞ °F ´FdSUFSûÔ I û AFd±FÊI ¸FQQ þ»Q d¸F»F³FZ I F ·FSûÀFF dQ»FF¹FFÜ BÀFIZ ¶FFQ AFBÊþe ³FZ °FS¹FF ÀFbþF³F ±FF³FZ AüS C ÀFIZ AÔ°F¦FÊ°F AF³FZ UF»Fe ¨FüdI ¹FûÔ IZ ÀF·Fe 46 ´Fbd»FÀFUF»FûÔ I û »FFB³FW FdþS I S dQ¹FFÜ W dSõFS IZ ÓF¶FSZOÞ F ÃFZÂF ¸FZÔ þW Se»Fe VFSF¶F ´FeI S W F»F°F d¶F¦FOÞ ³FZ IZ ¶FFQ E¸ÀF ¸FZÔ ·F°FeÊ ÀFF°F »Fû¦FûÔ I e ¸Fü°F W û ¨FbI e W `Ü þ¶FdI 47 »Fû¦FûÔ I F C ´F¨FFS ¨F»F SW F W `Ü dþ³F¸FZÔ ÀFZ I BÊ I e W F»F°F ³FFþbI W `Ü E¸ÀF IZ þ³FÀFÔ´FIÊ Ad²FI FSe ³FZ ¶F°FF¹FF dI VFbIi UFS SF°F ÀFZ VFd³FUFS ÀFb¶FW °FI þW Se»Fe VFSF¶F ´Fe³FZ ÀFZ ¶Fe¸FFS 59 »Fû¦FûÔ I û E¸ÀF ¸FZÔ ·F°FeÊ I SF¹FF ¦F¹FFÜ QZS SF°F C ´F¨FFS IZ QüSF³F °Fe³F »Fû¦FûÔ ³FZ Q¸F °FûOÞ dQ¹FFÜ ¹Fc´Fe IZ ¸Fb£¹F¸FÔÂFe ¹Fû¦Fe AFdQ°¹F³FF±F ³FZ ´FiQZVF ¸FZÔ I ©Fe VFSF¶F ÀFZ W bBÊ ¸Fü°FûÔ ´FS ÀF´FF I e ÀFFdþVF I e AFVFÔI F ½¹F¢°F I e W `Ü C ³W ûÔ³FZ I W F dI ´FcUÊ ¸FZÔ ¶FFSF¶FÔI e, W SQûBÊ, AFþ¸F¦FPÞ , I F³F´FbS ¸FZÔ þ`ÀFe ÀFFdþVF W bBÊ ±Fe, U`ÀFF Wb AF °Fû B ÀFZ AÔþF¸F QZ³FZ UF»FZ ½¹Fd¢°F¹FûÔ IZ dJ»FFR I OÞ e I FSÊUFBÊ W û¦FeÜ C ³W ûÔ³FZ ´FiQZVF IZ ÀF·Fe O eE¸F I û ¸FF¸F»FZ ¸FZÔ ´Fi·FFUe I FSÊUFBÊ I S³FZ IZ d³FQZÊVF dQE W ` ÔÜ ¦FûSJ´FbSÜ ¸FFBXIiYû ¶»FFGd¦Fa¦F ½FZ¶FÀFFBXMX IYe CX»FMX¶FFaÀFe ÀFF°F RYSX½FSXe IYû IYWXF.. ³Fü RYSX½FSXe IYû IYWXF.. dMÐ UM S IZ Ad²FI FS e dUþ¹FF ¦FçZ IZ ´FÂF ¸FZÔ I W F ¦F¹FF, dMÐ UM S BÔdO ¹FF I F I ûBÊ ½¹Fd¢°F ·FFS°F ¸FZÔ ÀFF¸F¦Fie AüS JF°FZ ÀFZ þbOÞ Z W ¸FFSZ d³F¹F¸FûÔ IZ ÀFÔ¶FÔ²F ¸FZÔ I ûBÊ ´Fi·FFUe R` ÀF»FF ³FW eÔ I S°FF W `Ü EZÀFZ ¸FZÔ ÀFÔÀFQe¹F ÀFd¸Fd°F IZ ÀF¸FÃF dI ÀFe I d³F¿N I ¸FʨFFSe I û ·FZþ³FF ·FFS°Fe¹F ³Fed°F d³F¸FFÊ°FFAûÔ I û A¨L F ³FW eÔ »F¦FZ¦FFÜ dMÐ ½FM S IZ ´Fi½F¢°FF ³FZ I W F dI W ¸F³FZ dMÐ UM S BÔdO ¹FF IZ ´Fid°Fd³Fd²F¹FûÔ IZ ÀFû¸FUFS I û C ´FdÀ±F°F W û³FZ AüS þUF¶F QZ³FZ I F ´FiÀ°FFU dQ¹FF W `Ü W ¸F ÀFSI FS I e ´Fid°FdIi ¹FF I e ´Fi°FeÃFF ¸FZÔ W `ÔÜ ¸F¦FS dMÐ UM S IZ VFe¿FÊ Ad²FI FdS¹FûÔ I F A¸FZdSI F ÀFZ ÀFû¸F½FFS I û ·FFS°F AF ´FF³FF ÀFÔ·FU ³FW eÔ W û ÀFIZ ¦FFÜ ÀFW FS ³F´FbS ¸FZÔ ªFW S e»Fe VFS F¶F ÀFZ ¸FFSm ¦FE »Fû¦FûÔ IZ Qb£Fe ´FdS ªF³FÜ ´FiZMÑ ● d³FSeÃFI ûÔ, dÀF´FFdW ¹FûÔ AFdQ I Fd¸FÊI ûÔ IZ AUI FVF Sï I S dQE ¦FE W `ÔÜ BÀF Ad·F¹FF³F I e dþ¸¸FZQFSe dI ÀFe ·Fe ÀFcS°F ¸FZÔ þcd³F¹FS AR ÀFSûÔ ´FS ³F L ûOÞ ³FZ IZ AFQZVF dQE ¦FE W `ÔÜ þû³F À°FS ´FS ÀFÔ¹Fb¢°F AF¶FI FSe AF¹Fb¢°F AüS ´Fi·FFS À°FS ´FS C ´F AF¶FI FSe AF¹Fb¢°F I û BÀF Ad·F¹FF³F I e I ¸FF³F ÀFüÔ´Fe ¦FBÊ W `Ü B³F ÀF·Fe AF¶FI FSe AR ÀFSûÔ ÀFZ I W F ¦F¹FF W ` dI UZ AU`²F VFSF¶F ¶F³FF³FZ AüS ¶FZ¨F³FZ IZ ÀF·Fe pû°FûÔ I û ³Fá I S QZÔÜ þW Se»Fe VFSF¶F ÀFZ W bBÊ ¸Fü°FûÔ IZ ¶FFQ J»F¶F»Fe ¸F¨Fe W bBÊ W `Ü BÀF ¸FF¸F»FZ ¸FZÔ 12 ±FF³FûÔ ¸FZÔ 35 ¸FbI Q¸FZ QþÊ dI E ¦FE W `Ô, þ¶FdI 39 I û d¦FSμ°FFS I S þZ»F ·FZþF ¦F¹FF W `Ü B³F¸FZÔ 12 C ØFSFJÔO IZ W `ÔÜ PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.