Hindustan Patna ST (Hindi) : 2019-02-11

15 : 15 : 15

15

15 QZVF 660 BÊ´Fc ¸FZÔ þF´FF³F IZY ´FWX»FZ °FF³FFVFFWX BʸFc ÎÀFWXFÀF³F ´FSX ¶F`NXZÜ BÀFIZY ÀFF±F þF´FF³F ¸FZÔ dUVU IYe ÀF¶FÀFZ Qe§FÊIYF»Fe³F SXFþVFFWXe VFFÀF³F ½¹FUÀ±FF IYe VFb÷YAF°F WXbBÊÜ dQ³F AFªF IYF ´FMX³FF ÀFû¸F½FFSX 11 RYSX½FSXe 2019 ½FÀFÔ°F ´FÔ¨F¸Fe ´FS °Fe³F IYSûOÞX ßFðF»FbAûÔ ³FZ OXb¶FIYe »F¦FFBÊ AF²Fe SXF°F ÀFZ WXe ßFðF»FbAûÔ IYF WbXªFc¸F CX¸FOÞX ´FOÞXF ÀFÔ¦F¸F °FM ´FS EI ¶FFS dR S AFÀ±FF I F ÀFF¦FS C ¸FOÞ FÜ ÀFQÊ SF°F I e ´FSUFW dI E ¶F¦F`S W þFSûÔ »Fû¦FûÔ IZ I Q¸F ÀFÔ¦F¸F °FM I e AûS ¶FPÞ °FZ SW ZÜ ÀFÔ¦F¸F °FM I e AûS þF³FZ UF»Fe ´Fi°¹FZI ¸FF¦FÊ ´FS »F¦F·F¦F EI ÀFF W e ³FþFSF ±FFÜ VFd³FUFS I û AF²Fe SF°F IZ ¶FFQ EmÀFF »F¦FF ¸FF³Fû ¨FFSûÔ dQVFFAûÔ ÀFZ ´Fi¹FF¦FSFþ I e AûS AFÀ±FF UF»FûÔ I F W bþc¸F C ¸FOÞ ´FOÞ F W ûÜ dI ÀFe IZ ¸FF±FZ ´FS ¦FN Se, I ûBÊ A´F³Fe ¶Fbþb¦FÊ QFQe I e W F±F ´FI OÞ Z ÀFÔ¦F¸F ²FeSZ-²FeSZ ÀFÔ¦F¸F I e AûS ¶FPÞ °FF dQJFÜ WXZ»FeIYFG´MXS ÀFZ WXbBÊ ´Fb¿´FU¿FFÊ ´Fi¹FF¦FSXFªF ¸FZ»FZ ¸FZÔ AFE ÀFF²Fb ÀFÔ°FûÔ ´FS ´FS ¸FZ»FF ´FiVFFÀF³F I e AûS ÀFZ ´Fb¿´F U¿FFÊ I e ¦FBÊÜ AFÀF¸FF³F ÀFZ Rc »FûÔ I e ¶FFdSVF W bBÊ °Fû ÀFÔ°FûÔ AüS AF¸F ßFðF»FbAûÔ IZ ¨FZW SZ dJ»F C N ZÜ ¶FFS-¶FFS W Z»FeI FG´M S C OÞ °FF AüS ¹FW Ii ¸F ´FcSZ dQ³F þFSe SW FÜ ´Fi¹FF¦FS FªF ¸FZÔ S d½F½FFS I û ÀFa¦F¸F ¸FZÔ Ob ¶FI e »F¦FF³FZ ¸F³FûªF d°F½FFS e ·Fe ´FWba ¨FZ 14 ªF³F½FSXe ÀFZ 4 ¸FF¨FÊ, 2019 ´FaZiMÑ ● | ´Fi¹FF¦FSFþ UdS¿NX ÀFÔUFQQF°FF ¶FWXb°F IYdNX³F WXû°FF WX` ³FF¦FFAûÔ IYF ÀFÂFWXUFÔ àÈÔ¦FFS Ib ¸·F 2019 IZ ¨Fü±FZ À³FF³F ´FUÊ ½FÀFÔ°F ´FÔ¨F¸Fe ´FS ÀFÔ¦F¸F°FM ´FS ßFðF»FbAûÔ I e þ¶FQÊÀ°F ·FeOÞ C ¸FOÞ eÜ VFd³FUFS ÀFZ VFbø W bAF À³FF³F I F Ii ¸F SdUUFS I û ·Fe þFSe SW FÜ ´FiVFFÀF³F I F QFUF W ` dI SdUUFS SF°F °FI Qû I SûOÞ ßFðF»FbAûÔ ³FZ ´Fb¯¹F I e O b¶FI e »F¦FFBÊ þ¶FdI VFd³FUFS I û EI I SûOÞ ßFðF»FbAûÔ ³FZ ¦FÔ¦FF À³FF³F dI ¹FFÜ EmÀFZ ¸FZÔ Qû dQ³FûÔ ¸FZÔ °Fe³F I SûOÞ ßFðF»Fb ÀFÔ¦F¸F À³FF³F IZ d»FE ´FW bÔ¨FZÜ VFd³FUFS ·FûS ÀFZ W e À³FF³F I F Ii ¸F VFbø W û ¦F¹FFÜ VFSeS ´FS ·F·Fc°F »F¦FF³FF ³FF¦FF ÀFÔ³¹FFdÀF¹FûÔ I F ÀFÂFW UFÔ àÈÔ¦FFS ¸FF³FF þF°FF W `Ü ·F·Fc°F °F`¹FFS I S³FZ I e ´FidIi ¹FF ¶FW b°F W e þdM »F W `Ü BÀFZ ³FF¦FF ÀFÔ³¹FFdÀF¹FûÔ IZ ÀFF¸F³FZ W ¸FZVFF þ»F³FZ UF»Fe ²Fb³Fe ÀFZ ¶F³FF¹FF þF°FF W `Ü ²Fb³Fe ÀFZ d³FI »F³FZ UF»Fe ·F·Fc°F ¸FZÔ ¨FÔQ³F d¸F»FFI S ¦FF¹F IZ C ´F»FZ ¸FZÔ BÀFZ þ»FF¹FF þF°FF W `Ü BÀFIZ ´FcSe °FSW ·FÀ¸F W û þF³FZ ´FS BÀFI û L F³FI S A»F¦F dI ¹FF þF°FF W `Ü C ÀFIZ ¶FFQ BÀF¸FZÔ ¦FF¹F I F I ©FF Qc²F AüS ¨FÔQ³F d¸F»FFI S BÀFIZ »Fçc ¶F³FFE þF°FZ W `ÔÜ BÀFZ dR S þ»FF°FZ W `ÔÜ ´Fi¹FF¦FS FªF ¸FZÔ S d½F½FFS I û ½FÀFa°F ´Fa¨F¸Fe ´FS ÀFa¦F¸F ¸FZÔ °FeÀFSm AüS Aad°F¸F VFFW e À³FF³F IZ d»FE C ¸FOÞ Z ßFðF»FbÜ EÀF.IZ .¹FFQ½F ● IYV¸FeSX ¸FZÔ ¸FbNX·FZOÞX ´FFÔ¨F AF°FÔIY½FFQe PXZS ¶FFd»FIYFAûÔ IZY ¸FbIYF¶F»FZ ¶FF»FIYûÔ ¸FZÔ ª¹FFQF WXû°Fe WX` EmÀFe dUIY»FFÔ¦F°FF ÀF©FFBÊ IYe WX¸FZVFF þe°F WXû°Fe W`X : SFG¶FMXÊ UFOÑXF ¸FZdOXIY»F ● ¦F`S-´Fûd»F¹Fû UF¹FSÀF ÀFZ ·Fe dUIY»FFÔ¦F°FF IYF J°FSF ³FFBBÊÊ ddQQ»»FFeeÜÜ dUQZVFûÔ ¸FZÔ ÀFÔ´FdØF JSeQ ÀFZ þbOÞ Z I d±F°F ²F³F VFû²F³F ¸FF¸F»FZ ¸FZÔ ´FiU°FʳF d³FQZVFF»F¹F I e þFÔ¨F I F ÀFF¸F³FF I S SW Z SFG¶FM Ê UFOÑ F ³FZ SdUUFS I û I W F dI ÀF©FFBÊ I e W ¸FZVFF þe°F W û°Fe W `Ü UFOÑ F ³FZ RZ ÀF¶FbI ´FûÀM ¸FZÔ d»FJF W `, k´Fi·FF°F, BÀF §FOÞ e ¸FZÔ ´FcSZ QZVF ÀFZ ¸FZSZ ÀF¸F±FʳF IZ d»FE ´FW bÔ ¨FZ d¸FÂFûÔ AüS ´FdSd¨F°FûÔ I û ²F³¹FUFQ QZ³FF ¨FFW °FF W cÔÜl I FÔ ¦FiZÀF ¸FW FÀFd¨FU d´Fi¹FÔI F ¦FFÔ²Fe IZ ´Fd°F UFOÑ F ÀFZ BÊO e ³FZ VFd³FUFS I û »F¦FF°FFS °FeÀFSZ dQ³F I Se¶F AFN §FÔM Z °FI ´FcL °FFL I e ±FeÜ UFOÑ F ³FZ I W F, k¸F`Ô N eI W cÔ, A¨L F W cÔ AüS dI ÀFe ·Fe W F»FF°F ÀFZ d³F´FM ³FZ IZ d »FE ´FcSZ A³FbVFFÀF³F ¸FZÔ W cÔÜ ÀF©FFBÊ I e W ¸FZVFF þe°F W û°Fe W ` Ü ³ »» | ßFe³F¦FS EþZÔÀFe ¦FiZ³FZOX WX¸F»FZ ¸FZÔ ÀFF°F ªF½FF³F ÀFdWX°F 11 §FF¹F»F þ¸¸Fc-I V¸FeS IZ Ib »F¦FF¸F dþ»FZ ¸FZÔ SdUUFS I û ÀFbSÃFF ¶F»FûÔ IZ ÀFF±F ¸FbN ·FZOÞ ¸FZÔ dW þ¶Fb»F ¸FbþFdW Qe³F AüS »FVI S-E°F`¹F¶FF IZ ´FFÔ¨F AF°FÔI UFQe ¸FFSZ ¦FEÜ AF°FÔI UFdQ¹FûÔ I F ¹FW ÀF¸FcW I BÊ W ¸F»FûÔ ¸FZÔ VFFd¸F»F ±FFÜ ´Fbd»FÀF IZ EI Ad²FI FSe ³FZ ¶F°FF¹FF dI AF°FÔI UFdQ¹FûÔ ³FZ SdUUFS I e ÀFb¶FW dþ»FZ IZ I »»FZ¸F ¦FFÔU ¸FZÔ ÀFbSÃFF¶F»FûÔ IZ °F»FFVFe Q»F ´FS ¦Fûd»F¹FFÔ ¨F»FFBÊ dþÀFIZ ¶FFQ ¸FbN ·FZOÞ VFbø W û ¦FBÊÜ C ³W ûÔ³FZ ¶F°FF¹FF dI ¸FbN ·FZOÞ ¸FZÔ ´FFÔ¨F AF°FÔI UFQe ¸FFSZ ¦FE AüS ¸FüIZ ÀFZ W d±F¹FFS EUÔ ¹Fbð ÀFÔ¶FÔ²Fe ÀFF¸F¦Fie ¶FSF¸FQ I e ¦FBËÜ ´Fbd»FÀF ³FZ ¶F°FF¹FF dI ¸FFSZ ¦FE AF°FÔI dI ¹FûÔ I e ´FW ¨FF³F UÀFe¸F AW ¸FQ SF±FS, AI e¶F ³FþeS ¸FeS, ´FSUZþ AW ¸FQ ·FM , BdýiÀF AW ¸FQ ·FM AüS þFdW Q AW ¸FQ ´FFSZÊ IZ °FüS ´FS W bBÊ W ` Ü ´Fbd»FÀF IZ EI ´FiU¢°FF ³FZ ¶F°FF¹FF, ´Fbd»FÀF dSI FGO Ê IZ ¸Fb°FFd¶FI , ¹FW dW þ¶Fb»F ¸FbþFdW Qe³F EUÔ »FVI S-E°F`¹F¶FF AüS C ³FIZ AF°FÔI UFdQ¹FûÔ I F ÀF¸FcW ±FFÜ ÀFW e-ÀFW e ÀFÔ¶Fð°FF IZ ¶FFSZ ¸FZÔ A²¹F¹F³F ßFe³F¦FS IZ »FF»F ¨FüI B»FFIZ ¸FZÔ AF°FÔI UFdQ¹FûÔ õFSF dI E ¦FE EI ¦FiZ³FZO W ¸F»FZ ¸FZÔ ÀFF°F ÀFbSÃFFI ¸FeÊ ÀFdW °F 11 »Fû¦F §FF¹F»F W û ¦FEÜ ´Fbd»FÀF IZ EI ´FiU¢°FF ³FZ ¶F°FF¹FF dI AF°FÔI UFdQ¹FûÔ ³FZ VFF¸F I Se¶F 6.45 ¶FþZ »FF»F ¨FüI IZ ´F`»FZdO ¹F¸F dÀF³FZ¸FF IZ d³FI M ÀFbSÃFF ¶F»FûÔ ´FS ¦FiZ³FZO W ¸F»FF dI ¹FFÜ W ¸F»FZ ¸FZÔ 11 »Fû¦F §FF¹F»F W û ¦FEÜ AF°FÔI e W ¸F»FZ ¸FZÔ ¨FFS ´Fbd»FÀFI ¸FeÊ, ÀFeAFS´FeER IZ °Fe³F þUF³F AüS ¨FFS ³FF¦FdSI §FF¹F»F W û ¦FEÜ ßFe³F¦FSÜ Qe§FÊIYFd»FIY ³Fed°F IYe þøYS°F EÔMÑXûUF¹FSÀF ¢¹FF WX` | VFû²FI °FFÊAûÔ ³FZ I W F dI ´Fûd»F¹FF¸Fb¢°F ¹Fb¦F ¸FZÔ ¦F`S-´Fûd»F¹Fû EÔMÑ ûUF¹FSÀF ÀFZ þbOÞ Z ÀUFÀ±¹F ÀFÔ¶FÔ²Fe J°FSûÔ I û QZJ°FZ W bE ³Fed°F d³F¸FFÊ°FFAûÔ I û EI Qe§FÊI Fd»FI S¯F³Fed°F ¶F³FF³FZ I e þø S°F W `Ü A³¹F±FF ´Fûd»F¹Fû ÀFZ ¸Fbd¢°F d¸F»F³FZ IZ ¶FFQ ·Fe W ¸FFSZ ¶F©FûÔ I û dUI »FFÔ¦F°FF ÀFZ ¸Fbd¢°F ³FW eÔ d¸F»FZ¦FeÜ EÔMÑ ûUF¹FSÀF EI ´FiI FS IZ L ûM Z UF¹FSÀF W û°FZ W `Ô þû Se¶Fû³¹Fc¢»FeI EdÀFO (AFE³FE) AüS ´FiûM e³F ÀFZ d¸F»FI S ¶F³F°FZ W `Ü ¹FZ UF¹FSÀF QþʳFûÔ ´FiI FS IZ W û°FZ W `ÔÜ EÔMÑ ûUF¹FSÀF ´FZM IZ SFÀ°FZ VFSeS ¸FZÔ ´FiUZVF I S°FZ W `Ô AüS °FÔdÂFI F °FÔÂF ´FS W ¸F»FF I S°FZ W ` ÔÜ ÀIY³Q dUUZIY ²FS ³FBÊ dQ»»Fe ·F»FZ W e W ¸FFSF QZVF ´Fûd»F¹Fû UF¹FSÀF ÀFZ ¸Fb¢°F W û ¨FbI F W `, »FZdI ³F W ¸FFSZ ¶F©FûÔ ´FS dUI »FFÔ¦F°FF I F J°FSF A¶F ·Fe ¸FÔO SF SW F W ` Ü EI ³FE A²¹F¹F³F ÀFZ ´F°FF ¨F»FF W ` dI ¦F`S-´Fûd»F¹Fû EÔMÑ ûUF¹FSÀF IZ I FS¯F ·Fe I BÊ ¶F©FûÔ ¸FZÔ ´Fûd»F¹FF IZ ÀF¸FF³F dUI »FFÔ¦F°FF ´F³F´F SW e W `Ü ¹FW A²¹F¹F³F dUVU ÀUFÀ±¹F ÀFÔ¦FN ³F (O ¶»¹FcE¨FAû) IZ U`dVUI ´Fûd»F¹Fû C ³¸Fc»F³F Ad·F¹FF³F IZ °FW °F AdJ»F ·FFS°Fe¹F AF¹FbdUÊÄFF³F ÀFÔÀ±FF³F (E¸ÀF) AüS ÀFÔþ¹F ¦FFÔ²Fe ´FeþeAFBÊ IZ VFû²FI °FFÊAûÔ ³FZ dI ¹FF W ` Ü A²¹F¹F³F I e dS´FûM Ê ¸FZÔ I W F ¦F¹FF W ` dI U¿FÊ 1988 ÀFZ O ¶»¹FcE¨FAû I e AûS ÀFZ VFbø W bE U`dVUI ´Fi¹FFÀFûÔ AüS ·FFS°F IZ ´Fûd»F¹Fû C ³¸Fc»F³F I F¹FÊIi ¸F I e k¸Fe³FF IbY¸FFSe IYû ³FWXeÔ ´FWX¨FF³F ´FFE ±û VFFåel ³FFBBÊÊ ddQQ»»FFeeÜÜ QZVF IZ ´FcUÊ ´Fi²FF³F¸FÔÂFe »FF»F ¶FW FQbS VFFåe A´F³FZ ¦FÈW ¸FÔÂFe SW ³FZ IZ QüSF³F C ÀF U¢°F I e ¸FVFW cS Ad·F³FZÂFe ¸Fe³FF Ib ¸FFSe I û ³FW eÔ ´FW ¨FF³F ´FFE ±FZÜ ´FFI eþF dR »¸F I e VFcÎM ¦F IZ U¢°F ¸FbÔ¶FBÊ dR »¸F ÀM cdO ¹Fû ¸FZÔ þ¶F ¸Fe³FF Ib ¸FFSe ³FZ C ³W ZÔ ¸FF»FF ´FW ³FFBÊ, °F¶F VFFåe þe ³FZ ´FFÀF ¶F`N Z ´FÂFI FS Ib »FQe´F ³F`¹FS ÀFZ ´FcL F ±FF dI ¹FW ¸FdW »FF I ü³F W `Ü BÀF ¶FF°F I F dþIi Ib »FQe´F ³F`¹FS ³FZ A´F³Fe AÔd°F¸F dI °FF¶F ¸FZÔ dI ¹FF W `Ü ³F`¹FS ³FZ d´FL »FZ ÀFF»F A¦FÀ°F ¸FZÔ A´F³FZ d³F²F³F ÀFZ Ib L W μ°FZ ´FW »FZ d»FJe dI °FF¶F kAF³F »FeO S EÔO AFBI FG ³F: Ri F¸F dþ³³FF M c ¸FûQel ¸FZÔ ¹FW ¶F°FF¹FF W` Ü ³ »» ¶FQü»F°F UFB»O ´Fûd»F¹Fû UF¹FSÀF ·FFS°F ÀFZ dU»Fb~ W û ¦F¹FFÜ ¹FW UF¹FSÀF W e §FF°FI dVFd±F»F AÔ¦FF§FF°F ÀF¶FÀFZ ¶FOÞ F I FS¯F W bAF I S°FF ±FFÜ W F»FFÔdI ´Fûd»F¹Fû UF¹FSÀF IZ dU»Fb~ W û þF³FZ IZ ¶FFQ ·Fe dI ÀFe þ¸FF³FZ ¸FZÔ ´Fûd»F¹Fû ´Fi·FFdU°F SW Z ÃFZÂFûÔ ¸FZÔ A¶F ·Fe EER ´Fe ³¹FcSû¸FûM S dUI »FFÔ¦F°FF IZ ¸Fb£¹F I FSI IZ °FüS ´FS ¶FSI SFS W `Ü JFÀF °FüS ´FS ¸F²¹F C ØFS ´FiQZVF AüS d¶FW FS ¸FZÔ EER ´Fe I F ´FiI û´F ª¹FFQF W `Ü A²¹F¹F³F ¸FZÔ þ³FUSe 2010 ÀFZ A¢°Fc¶FS 2011 °FI EER ´Fe IZ ÀFF¸F³FZ AFE Ib »F 1,839 ¸FF¸F»FûÔ I û VFFd¸F»F dI ¹FF ¦F¹FFÜ B³FI e þFÔ¨F ÀFZ ´F°FF ¨F»FF dI 1,839 ¸FZÔ ÀFZ 359 ¸FSeþûÔ ¸FZÔ EER ´Fe I F I FS¯F ¦F`S-´Fûd»F¹Fû EÔMÑ ûUF¹FSÀF W `Ü B³F¸FZÔ ÀF¶FÀFZ ª¹FFQF ¸FF¸F»FZ C ØFS ´FiQZVF IZ ÀFe°FF´FbS dþ»FZ ¸FZÔ ´FFE ¦FEÜ BÀFIZ A»FFUF W SQûBÊ, JZSe, »FJ³FD , C ³³FFU, I ³³Füþ AüS SF¹F¶FSZ»Fe ÀF¸FZ°F C ØFS ´FiQZVF IZ 27 dþ»FûÔ ¸FZÔ EmÀFZ ¸FF¸F»FZ ´FFE ¦FEÜ ´F°FF »F¦FF¹FF þF SW F W `Ü C ³W ûÔ³FZ ¶F°FF¹FF dI UÀFe¸F, AI e¶F AüS ´FSUZþ EI AF¸F ³FF¦FdSI ¸FûW ¸¸FQ BI ¶FF»F I FUF AüS ÀFZ³FF IZ EI þUF³F ¸Fb£°FFS AW ¸FQ I e W °¹FF ¸FZÔ VFFd¸F»F ±FZÜ EI ´Fbd»FÀF Ad²FI FSe ³FZ ¶F°FF¹FF dI ¸FbN ·FZOÞ À±F»F IZ ÀF¸Fe´F ´FiQVFʳFI FdS¹FûÔ AüS ÀFbSÃFF¶F»FûÔ IZ ¶Fe¨F ÓFOÞ ´FZÔ VFbø W û ¦FBÊÜ A·Fe BÀF¸FZÔ dI ÀFe IZ §FF¹F»F W û³FZ I e I ûBÊ ÀFc¨F³FF ³FW eÔ W ` Ü ¹FûªF³FF : ÀFe¸FFU°FeÊ dþ»FûÔ ¸FZÔ ´FWX¨FF³F ´FÂF ªFFSXe WXûÔ¦FZ ¶FûBaX¦F ³FZ ¨FFS d¨F³FcIY WXZ»FeIYFG´MXS ÀFüÔ´FZ | (AFBÊ) d¨F³FcI C ³³F°F ¶FW bïZVFe¹F W Z »FeI FG ´M S W `, þû ·FFS °Fe¹F ÀFVFå ¶F»FûÔ I û ¹Fbð AüS ¸FF³FUe¹F d¸FVF³F IZ QüS F³F A°Fb»F³Fe¹F S ¯F³Fed°FI E¹FS d»FμM I e ÃF¸F°FF ¸FbW `¹ FF I S F°FF W ` Ü ·FFS °Fe¹F UF¹FbÀFZ³FF ³FZ U°FʸFF³F ¸FZÔ 15 d¨F³FcI W Z» FeI FG ´M S I F AFGO ÊS QZ S JF W `Ü ·FFS °F ³FZ ¶FûBa ¦F IZ ÀFF±F 22 A´FF¨FZ W Z» FeI FG ´M S AüS 15 d¨F³FcI W Z »FeI FG ´M S JS eQ³FZ I e ´FidIi ¹FF I û dÀF°Fa¶FS , 2015 ¸FZÔ Aad°F¸F ø ´F dQ¹FF ±FFÜ BÀFI F BÀ°FZ¸FF»F ¸FF³FUe¹F ½F AF´FQF S FW °F Ad·F¹FF³FûÔ ¸FZÔ ·Fe dI ¹FF þF°FF W `Ü ³FBÊ dQ»»Fe EªFZÔdÀF¹FFa A¸FZdS I e E¹FS ûÀ´FZÀF Ia ´F³Fe ¶FûBa ¦F ³FZ S dUUFS I û ·FFS °Fe¹F UF¹FbÀFZ³FF IZ d»FE ¨FFS d¨F³FcI ÀF`³¹F W Z»FeI FG´M S I e AF´Fcd°FÊ ¦FbþS F°F ¸FZÔ ¸FbaýiF ¶FaQS ¦FFW ´FS I eÜ Ia ´F³Fe I e °FS R ÀFZ þFS e ¶F¹FF³F ¸FZÔ I W F ¦F¹FF dI ÀFeE¨F47ER (AFBÊ) d¨F³FcI I û ¨FaO e¦FPÞ »FZ þF¹FF þFE¦FF, þW Fa C ³W ZÔ Aü´F¨FFdS I °FüS ´FS ·FFS °Fe¹F UF¹FbÀFZ³FF ¸FZÔ VFFd¸F»F dI ¹FF þFE¦FFÜ ¶F¹FF³F ¸FZÔ I W F ¦F¹FF dI ÀFeE¨F-47ER | ³FBÊ dQ»»Fe EþZÔdÀF¹FFÔ ÀFF¸F³FZ AFBÊ W `ÔÜ ¸FÔÂFF»F¹F IZ A³FbÀFFS, BÀF ¹Fûþ³FF I û ÀF`ðFÔd°FI ø ´F ÀFZ ÀUeI Èd°F ´FiQF³F I e þF ¨FbI e W `Ü BÀF ÀFÔ¶FÔ²F ¸FZÔ dUÀ°FÈ°F ¹Fûþ³FF °F`¹FFS I S³FZ I F dþ¸¸FF ·FFS°F IZ ¸FW F´FÔþe¹FI I û ÀFüÔ´FF ¦F¹FF W `Ü BÀFIZ ÀFF±F W e ÀFe¸FF ÃFZÂF dUI FÀF I F¹FÊIi ¸F I û ¸FF¨FÊ 2020 °FI þFSe SJ³FZ I e ·Fe ¸FÔþcSe Qe ¦FBÊ W ` Ü dþ³F SFª¹FûÔ ¸FZÔ ¶FeEO e´Fe »FF¦Fc dI ¹FF ¦F¹FF W ` C ³F¸FZÔ A÷ ¯FF¨F»F ´FiQZVF, AÀF¸F, d¶FW FS, ¦FbþSF°F, dW ¸FF¨F»F, ¹Fc´Fe, C ØFSFJÔO , þ¸¸Fc-I V¸FeS, ¸Fd¯F´FbS, ¸FZ§FF»F¹F, d¸FþûS¸F, ³F¦FF»F`ÔO , ´FÔþF¶F, SFþÀ±FF³F, dÀFd¢I ¸F, dÂF´FbSF AüS ¶FÔ¦FF»F VFFd¸F»F W `ÔÜ ÀFSI FS QZVF IZ ÀFe¸FFU°FeÊ dþ»FûÔ ¸FZÔ SW ³FZ UF»FZ °F¸FF¸F ·FFS°Fe¹F ³FF¦FdSI ûÔ I û ´FW ¨FF³F ´FÂF þFSe I SZ¦FeÜ BÀF ÀFÔ¶FÔ²F ¸FZÔ dUÀ°FÈ°F ¹Fûþ³FF ¶F³FFBÊ þF SW e W `Ü ¦FÈW ¸FÔÂFF»F¹F ³FZ »FûI ÀF·FF ¸FZÔ EI ÀFUF»F IZ þUF¶F ¸FZÔ ¹FW þF³FI FSe QeÜ ¦FÈW ¸FÔÂFF»F¹F ³FZ ¹FW R` ÀF»FF EmÀFZ ÀF¸F¹F d»F¹FF W ` þ¶F ÀFe¸FFU°FeÊ ÃFZÂFûÔ ¸FZÔ §FbÀF´F`N IZ ¸FF¸F»FûÔ ¸FZÔ ¶FPÞ û°FSe QþÊ I e ¦FBÊ W `Ü ¸FÔÂFF»F¹F IZ AFÔI OÞ ûÔ IZ ¸Fb°FFd¶FI , ÀFF»F 2016 ÀFZ 2018 IZ ¶Fe¨F °Fe³F ÀFF»F ¸FZÔ ÀFe¸FF´FFS ÀFZ §FbÀF´F`N I e 371 §FM ³FFEÔ lQsn nkx 12 ?kVksa esa nkxksa dk cnyuk 'kq:] 'kh?kz lHkh nkx tM+ ls feV tk;sxk yxkus dh 30 fnukas dh nok Ýh gekjs bykt ls ykHk dh xkjaVhA bykt ds fy, lEidZ djsaA lykg ysa 09939739657 lsDl leL;k 8&9 bap yEck ,oa lqMkSy cukdj lsDl VkbZe 30&40 feUkV c<+k;sa tks'khyk rsy Ýh lykg ysa d`f=e ;[email protected] myC/k gSA 09128700635 PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.