LIBERTATEM MAG­A­ZINE

Edi­tion 21 ISSN: 2395-4418 www.mylib­er­tatem.com

Libertatem Magazine - - Mast Head -

Founders: Ankita Ranawat & Rahul Ran­jan Edi­tor In-chief: Swarn­abh Dutta

Ad­vi­sory Ed­i­tors: Dr. Howard Wil­liamson, Dr. Ah­mad Ghouri, Dr. Dabiru Pat­naik, Dr. Rachana Choud­hary, Asst. Prof. Silky Mukher­jee, Dr. Harmik Vaish­nav, Asst. Prof. Owais Hasan Khan, Asst. Prof. Vic­tor Nayak, Sh­hau­rya Sah, Fr. Peter Ladis, Adv. Asim Pandya, Adv. Jayesh Pa­tel

Se­nior Edi­tor: Sm­riti Brar Ed­i­to­rial As­so­ciate: Sarthak Son­walkar, Nada Faruqi

As­so­ciate Edi­tor: Rachana K, Aish­warya Dhakarey, Shree­yash Uday Lalit, Nimisha Sri­vas­tava, Apurva Taran, Pra­galbhi Joshi, Pragya Dhoundiyal, Anushka Jain, Ri­tisha Mukher­jee, An­chit Bhan­dari, Somya Stuti, Richa Sankhla Con­tent Cre­ators: Saak­shi Sharma, Vaib­hav Sharma, Vaisakhi Mud­dana, Shub­ham Pa­tel, Adit Ke­sar­wani,

Pra­teek Mago, Prith­wish Roy

From the Court­room: Piyush Ag­ni­hotri, Swar­nalee Halder, Shashank Mishra, Peri Pra­tima

Ig­nit­ing Minds: Jaya Gur­nani, Suyash Jain, Akanksha Sikri, Jane Maria Tomy

Graph­ics De­signer: Haba Cris­tian Part­ner Re­la­tions: Shristi Mathur Dis­trib­uted By: Ap­ple News­stand, Google Play News­stand, Ama­zon Kin­dle, Joomag Pub­lish­ers, Read­where News­stand, Magzter News­stand

Newspapers in English

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.