نسخۂ حمیدیہ کے بیان میں تسامحات پراستدراک

پروفیسر ظفراحمدصدیقی

Maarif - - ٢ نومبر ر م -

م مو رم ٢ م ر ب و م ب ر م ن و ب ن م م بو ن م ن و ر ب ن ر بر ر ن و ر و ب ر ر ن رو ر م ب رو م ر م ور مر م ٢ و و و ونو ر ر م م

و ر م و و ب م و ن مور ن و ر ر ر م م بو رو م ر ن ن ن و روم م ر ر و و ن ن ور م م ر رو ور ر م ن مو و ر ر ب ن و ن م م و و من و ر ن ر رب ب ب ر وب و و

و ن و ر ر ب ور و ن ور و ر و رو ر م و رو ر

ب ب ب ب ر و و م و و ن ن و و ور ب و ر و ن ن م و م و م ر ن و ر ن ر و و ب ر نو ر ر ر مور ن ن وم ن بن رو نو ب م ر م ن و

ور ون م و ر ب ر رو

٢ مبر من ر ن م ن و ن ب و م و ر رر م ر ر م ن ور ر م ر ب وم م ن

م م م و ر ر مو م م م م ن و ر ر م ن مو و نو و و بو ر ور م م و ب مر م م ر رو ور رن م مب ن ب ر م م رم م ن ور ب ب ر رو م ر ن ب مر ب نن ر و م ن ر ن رن و ر م م مو م ر و ر م ور م ن رن م نمبر و ن مو م ن ر ن ور ور و ن م ر ب م و و وم م م ر ب و بو م رن م م ر ن مب و م ب ور م ر م ب ر م ر و ن ور رم ور م ر ر و ن و م

ن و و م و ن م ر رو ر م ر

ب رون ر ر ب رو م مور ن م ب ب و م ن و ن ن ن ب ن ب ور و ن ن ور ن ر ن ر ن ر ن م م ر رو ور ر نو م ب ن ر ونن ن ن ن ن ور و ب و ب مر ر م بوم ر م و مو و و ب م ب ر ن ن ب ر ر و ن ن ور ن ر م ور ن ن ن ور ر و مو و و

ب ب ن م و ب م ب م رب و مو ر

م

ر م ر م م ن و ب ن

رو رو م ر ن ب مر ب ب ٢ م ر م م م بو م و ن رو ر ر م ن ب ونو ر و م ر ر ن م ن و م ر ن ر و مب م م رو م م بو نو و م ن ن ر ر ر رمن ب وم م ر م و م ر و ن و و مب و م م م ر ر ب ونن ن رن م م ن م و ن و ر م ر م ن و ن ر م ن ن مر و م م ر و م ر م م ب م ن م ٢ وبر ر م ر ب ن م نو م

وم م م مر ن ن و ن ر رو

ب ن ورن ون ن و رم ر

و م م م بو نون ر ور م ر م ن و مو م ر م ٢

ر و م م ر و و ن ن م ب و ن و م رور و ر م و مو ور ب م ر ور رو ر م رو م ر ن م ن م ن رمر ر و ن ر رو و وم م ر

و ر ومب ن م و ن م م ن ر ن م ن و ب ن ب و ورمب م م و ن بو وم م ر ور ر م ر ن ر م ن مو و

ن ر ر و ر ب رور و ن ب و م م و ن م ر رو

ر ن م و ن م ن م

ر و و م م ن ن ن و ر مب ن ن و وم م ر بر م و مو و م ور و ب و م ر م ب و ن ب م ن م م ب ر ب ن م و ن ر رو و و و م من و ر م ن م مر ر رن

و وم و ن ر رو م م ر و نو مو م و ر ن نو بر بر ن م ورو

رو ر م م و ن ر رو م ب ر و ر و ر م م ر ورم م م ن ن م ونو و ب م بر بر ن م م م ر و نو ر ن رمبن م ب و رن رو

و ن ر رو ن ن ر م ن ن ورو ن ر

و ر و ب ن و و ر

ن م ن ر ن مو مر و ن ورو ن ر و ن ر نو م ور ب م م ر ر و وب ر نو م ون رمبن م ب ب ر م ن و ب ر م م ن ر م ب ر وو ب ر ن و ن و ن و ب و ر و م ن ر ن ن و ن بر و رمو رو ب م ر ن ب ن ر رن ر ور

ر ر و ن ر رو ن ر ر ب و ب ن ر م ن مو

م و ن ور ن ن ر

و ن ب م ب م و ر ن مو ن م رن ب ر و رب ب و ونن ن و ب رب ن ب ن م ن ر و ر ور ن من ٢ ٢ نور و و و و و ب ر و ونن ن ن م و ن رن ب ن بو ورم ن ب م ن ن و ر م م م ر و ب ب ب ور ور بو م ن ب م ب ن ر ب و و ر رو م و ن ر ب

مر ن ر ر ن ور ن ر رو و رون ر و م م بر مو م و م و ر ر و و و و م و ن م م ر م و مو و و ر م و ر ب ر رور و ر رو ن ر م مبر ٢ م ن مر م ر و و ب م ر و م ن و ن و ب ن ن ن م ون ن م م ر نو ب مر بو م و ن م ر م ن و ب م و ر رو م م ن مر ر و ن ن م ر ر ر ورم ر رو ن ب ن م ن ر ر بن ن م و مو رن م ب و م ن

Newspapers in Urdu

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.