وفیات

Maarif - - ٢ نومبر ر م -

آه! مولانا مفتی محمد اشرف علی باقوی مرحوم

٢

م ور م م ور بن و ن بر و ب ر م م ن مو من ر و من ر ور مب م من ب ر و ر و مبر ن ن رور ٢ و م ور ن ب ب و ن م ن ب ب مر ر ن و م ن ب ر م ور م ور و ن و ن م ن مو ر ب و ر م و م ٢ ر ر ب م ر ر م و ن ر ب ر ر ب و ر ر ور ر و ب ن مو ر ب م ن ور ر م رب ب ر م ر و ب ب ن ر م م م ن مو ن ب ر ب ور م ر ن و ن و

ر ن رو م م ر ب و ر ر ور وبن ب ر ن م و و بو ن مو م و ن ب و ونو م ور ن ون ر م ر و ر م م ور ر و و بر ر م ن ن ن نو ور ب ن ن و ور ب ر و رب ر و ن م ورن و ب ر ر ب رو و ب و ر و ن ر ر م و و ن م ن مو و نب ور ن ب ن و ر و ر ر م ر ب ور ب ن ن ر ور ب و ر رو ن نوب ن و ن م و رو و م و ر م ن م ر ر ر و ن م و ب ن مو م ور ب و م ر م ر ر

ب و ر و ر م ر و ر مر م م م ن ن ور ر ور ر ر م و و م م و مر ون م بور ن ر م و ن وبن و ن م ب مو ن ور رو ر ر م ور م ب ر م و ب ر ر م رن ر ب و م و رو ور و ر م ر م ب ن نوب ن نو ب ن ر ن م ور ر ر ر ن م و و م م م

ر و ر م ر ر م ن و م ب م ر و و و

و بو ب م ر ور ر ب

و ن ن م و و و ن م م رن ن و م ر و ن ر م و ور ر و و ن م بو ن م ن مو ن ب م و ر م ر م ر م ر ور ب ر و ر و و م ب ر مو ب م ر ن و م ر ب م ن م ر م ن و ب و م و ن ن و ر ن م ر و و و م ب م و ور و ن ب و ر م ن م و ر م رور ر م ور ن م ر م ن ب و و رو م ر ر م

ر ب م و ور بن م ن م ر ر ر م مو م ر من م ب ن م م ب مو م ونو ب و م ر و و مر م ر

م رم ب ب و ن

Newspapers in Urdu

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.