حواشی و جات حوالہ

Maarif - - ٢ نومبر ر م -

ر م ب ر ن و و ور ن ن ن ر ب ٢ م ر و مو ر م ن ر ور و ن و مو نور نو ب ر و و و ن و م ن و ور ن ب ر م ر ن م م ب م م و م و ر ر ور ب م ن م مو م ر ور ور ر ن و ر ٢ ٢ م م و و ن ن نور ٢ ور ر ن م م ر ن م م و ن ن مو م ر ر ب م م ٢ م م و و رم ر ر م ن مو ر من ن ن ر و م م م ور بر ن م ر ر ر

ن رو ر ن م ن مو ر ن وب م و ر ور و م ٢ م م ر م ب ر و ور و ر ب ب ن و ر ب و ور ب م ن ب و و و ر من م ن ب نب ر م ن ن ب م ٢ ن ن ب ن م و و م ن و م ر ن ن و م م رن و ر نب ر ن م ن ر م م م ر ر و رو ور ر م ٢ ور م و ر ب رو و و ر ور م ر ر ر م ر ور ن ر من ر ب و و ٢٢ ب ن ر ر ن مر ن وم ب و ب ر ر بر و و م بون و و ن ر من ر م ر ب و ور ر و ن ن ور م و ن ن ب ب ب ر ن ن و ن ن ر ر و ر م ر ور ن و و ر ر ر و ب رب ور ر م ب ر ر و ر م ر ن و ر و م و مو ن ر م و م م ب و ن ر ب م و ب م ور ر ن ب ر م ر و م ر ر م ر ن و و ن

ن نو ورسائل تفہیمات وہی تزید مائتین نب ب م م ن ور ن ٢

ر و م ن م ور ر ب و ب م ر ب و م و م ب مر م م م م ب و و م و ور ن ر م و ر م ور رن م و م ن مو و و نو ن م ن ر ر ر ب ٢ ر م ن ر ر بر ور م ر م و م ور و ن م م ر م ر م ر ر م ن و

٢ ب مر ب م ر ر ن مو ٢ و و ن ور نو ب و ن ر م ر و ر ب ر ن و م م م ب و ر ر و ب ر مو ب ر ن م م و بو ر م ر ن و و من ر و و ب م ب و ب ب ب م ر وب ر و ب و ب ر و و ن ور م ر ن ر و ن مو و م ور و ب ن ٢ م مو م ٢ ٢ م ر ن ور ر و ور ٢ و ور و و م م م و و ٢ م ر ن ر و ب ٢٢ ٢ ر ن ب م م ر ن م ر ر م ر م ر بر رور ر ر ب ب ن ن ور م ر ور ر م ر و م م ر م و و ٢ ر و م م ن ور و ب ر ٢ م ر م م ور ر و مو ر ر م ب ر م ٢ ن رو و ر ور ر و ر ر و ر ر و ر ر ور بر م مو م م ب م م ر ن م م م رو ر نن م ور م ب و ب ب و م ور ر ن مو ر ب ن ر م و ٢ ر و و ب و ب ر ن نو ن ب م م ر ن مو ر و ن و ر ر م و ور م م ر و و ر ب ن م ر ٢ و مو م ن و م ب م ب م بو م ر ن ن و ر نو و ر و من و ن و ر مو ر ر ب ر م ر م م ر ر ر بن ن و ر و م ن ر ر ر و ور و ب ن ٢ و ب

ر ٢ ٢ ن ب ن مو و ور ور ن ر م ٢ ٢ ٢ ر ن ر م ر و ر و ب ن و نو ب م و و ر م ب م ر و م و ر مو و و ن ن م ب ر بر ن م و ور ر ر بر ر ور م م ن و مو ب م ر ن و ن ر م ر ور ر ن ر م و ر ور ن م ور م و مو ٢ و و و ر ب و ر ب م ب م ن و ن و ر ب م و من ن و م ر

م ب و من ن م و ر ب ور ن م لا’’ یحل لک النساء من بعد ٢ و و من ور ور

انا احللنا لک ازواجک الٰتی آتیت اجورھن و ن ر ر ب م ر ن م بر ون و ر ب ب ن ب ر م ر و ن ر م ر ب ور م ب و و ر ب م ر و ر ب ب ن ر م ن م ن ر م ر ر رم ر ب مر ب م نو ور و ن و ٢ م م م و م ر بو م ر م رو م ن ر ب م ر ن ب ب و ٢ رم ر م ر ب ر ب مر و ر م ر ن مو م ر و رو ن و بر ر م وبر و نومبر م و و ر م ر م و م و ن مو رو و و و ن ن م و م ر م ب ب ر و ن م م ن ر و وبن ور ب ر بر ن م ب م م ن ر م ن ن ر م ر م و ر ور ب م ر ر و ور م و م ن ب مر ر و و ب م م و ر م ر و ب

و ٢ ٢ و م م ن مو ور ن م و ب ر نو م م و ر ر من و و ن و ر بو م و م ن و ن و و ب ر م و ور م و ب ر م و م م ر رو مر و م و ب ن ٢ ٢ و ٢ ٢ م ر ن ور رور م م ر رو ر م و ر و ب ن م و ب ر ر ر ور و ب ر ور م م ن ر و و ر ب م ر م ٢ و ر م م مو م ر ون ر ور و م مر ر بو و ن ٢ ٢ ب م ور ر ن م ر م و و ر ور و ر رو ن ب م ر ب و و ٢ ٢ ٢ ن ن و ن م ب ن ٢ ٢ وب م ن ر بر ب ن ب ر ن ر ن وب م ر ٢ وب م و ن ور ن وب م ب م م م و ر م ن ب ب رمن بر ن و نو ن ن نمو م ٢ ب مر ب و بر ب م و ن بو م و ر م و ر ور بن ن ن ر ر ن ب م م و م ب و م م ر ن م و م ٢ ر م م ر م م ر ب بو ر ر ن و م ٢ ٢ رم م ٢ و ب ر ن م ر م ر ن ن ر م م ر ر ر م و ن ر ب بو ر ر ر و ر ر م ر م ٢ و

و ٢ ور و ب ن ٢ رو ب م مو ر م و و ب ن مو ر م م م و م ر و م م ب رب ور م م ر ب ن م ور ور م ر ر بر ر ن م ٢ ر ب و مو م ن ر بر ب ن و م رو ب م م ر و ب مر ر و ن م ٢ م ر ٢ و م رم م م ب م ب مر ر ر و م م ب ر و مو م وبن و ر ن م ن م و ب ر ب ن و م ب ب و و م م ن و مو ب ن م ر و ن م م و ٢ و و مو ب م ن ر بر و ب مر رو ب م م ٢ رب ن و ن م ن ر و ن م م ر ر م ر و ر ر من م ب ب ب و و رب ر ر م م ب ن ب م م م ب و و ٢٢ ر ون ر ور و م م ر م ن و و و ر ب ر م م م ٢ ب م ب م ر م و و و ور ر ٢ ٢ ٢ ٢ ن ر م ر ب ن م ب ب ب ر ور ور م ر ر بر ر ن م ن ب مر و م ٢ وب م م م ن ن ن و بمب م ن رب م و م رم ب م م ر م ٢٢ رم و و ر بن و و ر ن و ر ور و م ن ٢ ٢ و ور و ر

٢ ر ب نو ور و ر ر من ٢ و ور و ر ب ر م م م ور و م م ن ر بر ب ن م ن ن ن ر ن ن ر م ر و ٢ ر ر ور ر ر ر ب ر ب و ر ن ر ر ر ور و ب ن و و ٢ رم و و و و ٢ ب و و ٢ ر ور ب ب ن و و ور و ب ن م و و ب و ر ن و ب بر م ٢ مو ر م م ٢ ر م ب ر و م ن م و و ور و ر ب ر م بور و ر مر ر ر و ر ر و ر ب و و و ٢ ٢ م و و ٢ ٢ ٢ ٢ و ر ن ر نو ر و و و و ٢ و ر ن ر م م ر ن ور رور م م ر ر ر م م و ٢ م و و ر و و ن مر م ر ب ر ٢ ٢ ن ب ر م م ن ب م ن ور و ر و و ٢ ر و رو ر م م م ر ن ور رور م م ر رو ر م م و م و و ٢ ٢ م ن ٢ و م ور و ب ن ن مر ر ور ن م و م و و و ر و م

Newspapers in Urdu

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.