مجید حسن اور اخبار مدینہ‘‘’’ بجنور

ڈاکٹر ساجد ذکی فہمی

Maarif - - ٢ دسمبر ر م -

د س ر د ب رد م س د

م ر ب م ر س م م د سر د م برس ر ر س بر ب س س مر ر م ر س ر ب س ب ر م ر ر ب س ر ب د ر ب رد د م م س ر ب م د م سم س س ب د د س ب ر ر ب ر در س ر ب م ر ب م د م ر م دب ب ر س ر ب ر دب در س ر ب س س د د س ب ر س ر ر ر س د م م د ر رد م م ب د س

م س س س ر ب مد ر ب ر ٢ م ر ب مد ر ب

س ر م ب ر د م مس ر ر ر م ر ر م ٢ م ر ر ر م مس م د س ر م م ر ر بد ر ر ر ر ب مد ر ب درس س د س د م م ر ر ر

ر ر م س ٢ م مد س م ر م ر سس در ر ر

ر ب مر مد د

د م س م م رد ب ر

ر م م ر م م م م

ر ر م ر ر ب مر

د د س م م مد ر

ر ر ب م ر م ر ر ر ر م ب مد م س ر

ر برد

ب س د م م ر ب ب در

م ر م ر ب مد ر ب ر ر د ر م م م ب س ر ر م ٢ س ر د م ر ب ر س مس د ر س سر ر ر س س ر س م ب م ب ر ب ر ر ر ر ب د م س س د م م د دم ب ر م ر رد

ر ر س ر ر ب س م ر ب رد ر ر مد ر ب د سر سر م د ر ر ب س سم م ر س د سر د د س ب ب ر م س د د ر ب ب د مد ر س ب د د ب س ر د مس ب ر ر م س د مد ر ر ب ر م م مس م مس مس د د رد ر س د س س ر ر م م س ب ر ر س ر ر د س ر د ب ر ب ر ر ب ر م ب س ب ر م ر ب سب ب ر ر س س س ر م ر م بر درم س ر مد د ر س رد ر ر س ر ر مبس ر م م س ر د

مم ر س

ب ر ب مد ر ب ر ر د ب ر ر د ب م ر د س ر ر د ب ر م د ب س ب د ر ر مد س م سر ر س ب د م ب د س ب ب ر ب د ر ر ر س د م ر س س ر م ر ب ر ر ر ر ر ر رد مم د ب س م ر ب ر ب مد ر ب ب ب م سرم دب د دم ر م ب م س دب م مد ر ب ر ب سب در ر ر ر د ب سرم بر م س سرم دب د م سر ب م س م ب د ب مد م د ب د مر ر ر ر د ب مد م م ر ر م م ر س د ر ر

س ر ر ر م د س د ر ر ب م م

م در س س ب د م م م ر م د ر م م د م ر ر ب ر ر ر د م د ب د ر د س س س د سرس سم د د د ر د سرس مد ر ب ب ر ب د ر م د سرس م م ر م م ر ر م ر مس ر ر ر ب م س س س د

ر بر بر م د د د م درس د د ر مد ر ب

ر د س د ب م م مس ر د س ب ر ر ب م ر د ر مدرد مم س م س د ر ر س ر د ب درم م مس ر د

س د رد ر د ر س د م د م ر ب د ر م ر م ر س د ر س د د ر م ب م ر م

ر م د س د

ر دب ب ر

ر ر رد م م ر

ب ر ر ب ر ب رد م ر ب ر ر ر د ب ر ب د ر م د د ب ر ر ب م س ب ب س ب رد ر ر ب سر د س م س س ر ر ب سر ر د د ب ر سر د ر رم ر د ر ر ب د ب ر م ر ر ر ر د ر س د د د د د رد ر ر ب س بد س م م م م م ر ر ب س د سر رم م س ر م م رر ر ر بر ر م ر م م ر س د ر ب س س د ر ر ب س د ر ر ر بر م ر د ر ر م ٢٢ ر م در ر ر د س س د ر م

ر ر س ر د ب س

ب د ر ب ر س ر

ر م ر ر س ر د ب ر د د ر د ر ب م د س ر م

ر د ر ب س ر ر م س م ب ر ب د س س ر م ر س

س س ر س

ر د س مر س بد م

د د ر ب س د ر ر

٢ ب

ر ر ر ر ب د م ب ب در د ر ب سر د ر ر م ب س د ر م ر س ر بر دم م مد ر ب م ب ر

رس د س ب ر د ر ب ر ب ب ب ر ب مد ر ب

د د ب س ر س ر م س ر ر ر ر ب مد ر ب م س رد مم د م ب مد ر ب ر س د د ب ر م س ر م س ر د د ب م س ر د ر ب رد بد م ر س مد ب د م م ر د ر د س س مد س د م م ر ب مد ر مد ب ر ر مم مد ر ب م س م ر ر س ر س م د م س ٢ س ر مد ر ب ر ب س ر س س دم م ر ب د س مبر س ر ر م ر م د ر س د م م ر م د ر ب د س مد ر ب د مبر س

ر ر م مد ر ب س ر س س ر ر ر ر ر مد

ر س د مد ر

ر ر ر بر بر ر م م

رب م ر م ب

ر ر ر ر م

ر م ب م ر س ر س د مد ر ب ر ب ب س ر ر س ب

م ر س ر م م ر م برد ر ر ر د م مس ر د م س د ب ر مس ر س م مس م د ر رر س د مد ر ب س ب د م ب ب م دم ر س ر ر م م م م مس د ر م س س ر ر م مس ر ر ر ر م ر ر

م ر ب ر ر ر

ر دم م ر رس د ر م ر سم د د س ر م م

م م ر ر ب ر

ر ر د مس سر د د د مس م ر ر ر م ر برس ب ر دم ر د س رم م ب م د م س د د

ب مس م د ر

س ر

ب م ر د ب ب

م ر دس ر د م م

ب م رم س سم

س د بد س بر

ب س س ر در س ب س د ر ر د م

ب د درد م م س د

ر س س م م

ب د س س

م د د

م س م د د ر د برب م

د ر م ر س د م م درس د د ب رس س م ر ر ب س ر ر د ر ب ب س ر د ر مد ر ب م م ر س ر م م س ر د س م ر د س ر ب د ب د رد م م س رب ب مد ر ب ر مس م م ر مس س د ر ر مب ر د س ر د ر ر م ب م س م س ر ر س س ر م ر مس ر ب د ر ب س س س س ر ب ر مد ر د ب س د ر ر م مس ر ر س س ر ر ر م ب د

رم م س م مس م س د س

ر م ر ر رب ب م ر بر بر ب م ر م مس س د س م ر د م

د س ب

ر ر ب ر ر مس د رد ر س

ر م م د ر سم ر رمس ر د س ب س د ر د مد ر ب ر ب ر س ب د رد ر د ر سم ر مس ر ب س ر م س د رد ر ر ب مد ر ب رد س د در ر

ب ب س س ر س م ب مر م س د رد

ر ب ب ب م ر ب س س ر م س م ر ر د ر م م س

م س ر ر رد ب ب س س ر ر

د ب سم م ب ر س د

ب ب ر س د د ر م ر ب ر ر سم ب رد م ب ب سم م م ر ب ر ب د ب سر د س ب م ب د س ر ر ب ر ب س ر س د س رد مر م ر د مد سم بد ر م ر س د رد د م ر ر

د س د ر ب ر ب س د رد رد م مس د رد ب س د مر س س د ب س ر ب د د س د رب م ب س د مر س س د د رس رب رس ر م ر س س ر رس س ر ب م ر د م م ر ر س ب ر ر د ر ب در ر ر ر د د ر س د د س ب مس ب م س ر ب س د مر س س م س س د ر س م رد س س د رد ب س ب س س د ب مس ر م

د ر ر ر ب مد ر ب

ر ر ب ب ر رب س س مد م ر ٢٢ ب در ب ر ب رم م م م م س

د س ر ب د ب ر د د ر ر ب م ر م ر ر ر د ب ب ر ر ب ر

س رب ب ب ب د مد ر ب س دم

ر م بر س س س ر د ب د دم رد م ر ر سر س ب ر ر ر س مس س س ب ر ر م ر ب م م د ب د س د مس ر ر ب س س رب م س ر ر ر سر ب ر ب م ر ب ر مس م دب ر ر م م م ر ب ر ب ر رس ر ب م م ر م م ر

ر ر ب ر ب ر ر ر ب ر ب ر ب مد ر ب

م م دب س س د ب ر د س ر م ر سر د م بدر ر د س ر م مربس م ب د م م س ر د ب ر

رم م ر د ر د

ب د ب م ر ب ب

ر ر ب ر م ر ر ب

ر ر د ر ر م مر ر م ب

د ر د ب د ر ب

س ر د س ر م د ر

س د ب ر د س ر م س د م ر س س س ر م م س ر س ر ب

س ر رس مر م د س

س سرر م ر ب مد ر ب س بدر ر ب م م ٢ ر ٢٢ س ر د م

ر ر ب س ب ر رد ر ب م ب ب م ر

ر م مد ر ب م ر ر ر س ر ر م س ب ر ر ر م ر مد ر س د ب د س س د س م س ب ب د ب س بر ب س ب س ر م م س ر م ر س س ب م م بر م ر د ر د مس ر ب م ر د م ر ب م ب ر د ر ر ب مد بر ر م س ر ر بر ر ب د س

ر ر درد س سر م ر م د س

س سر س ر ب

ب س م س ب س س ر

رم م ر مد ر س ر ب درد س د ر ب سر

س ر درد م ر د ب در م ر ر س ر ر د م ر ر م مس ب د م مس ر د م ر ر ب درد م مس م ر ر مد ر س ب ب سر د ر س د م ب م ر ب ر د س ب ر مد بر

ر م م س درد م ب س ر ب ر م ر ب مد ر ب ر م

ر ر ر ب م مس م

د م ب ب د س د س ب س ب س ر ب دب ب ر ر م ر ب مد د دم ب ر ر ب د ب ر ر م د بر د ب ر ر س ب ر د ب د بر ر م ر م د د ر ر دب دب سم مس س س ب ر ر ر ر ر ب ر م د ر د س ب ب دم مد ر ب س ر د ر ر د د م س د در ر سب ر ر دم ر مدرد ر د م م ر ر ر م د ر م ب د مد ر ر مد ر ب ب

ب م م

حواشی

مبر س ٢٢ د ر ر م ر ب مس مد مد ر ب س ر ب س د ب ٢ مبر ٢ دسمبر د رد ر م د س ٢ ر ر ر ب مد ر ب م ر ر ر ب مد ر ب مبر س ر ب مبر ٢ بر ٢٢ ر م مس ر ر ب بد س مس ر ب مد ر د ر د ر ب مد ر ب ٢ مبر ٢ ر ب مد مبر ٢ مبر مس ٢ بر ٢ ر د ر ر ب مس ٢ ر مبر م د د ب د م مس ر ب مد ر ب ٢مبر

٢ مبر ٢

Newspapers in Urdu

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.