Rajasthan Patrika : 2020-06-16

प्रथम पृष्ठ : 1 : 1

प्रथम पृष्ठ

P §çÌãaeâ ×ð´ ã×ðàaeae ØaeÎ Úãð»ae ÏôÙè · ae ×ñ¿ çßÁØè À€· aeÑ »ae´»éÜ : Ø °áé âéOEÌðáé Áae»çÌü l ÂëcAE 14 R4.00 patrika.com /rajasthanp­atrika /rajasthan_patrika /rpbreaking­news ÚaeÁSÍaeÙ, ׊ØÂý¼ðàae, Àāaeèâ»É¸, · ÙaeüÅ· , »éÁÚaeÌ, Ìç×ÜÙaeÇé, Âçà¿× Õ¢»aeÜ ç¼ËÜè ¥õÚ ×ãaeÚaecÅþ âð Âý· aeçàaeÌ @SÂaeðÅ÷âü l ÁØÂéÚ, ×´»ÜßaeÚ, 16 ÁêÙ, 2020 ¥aeáaeɸ ·ë c‡ae Âÿae Îàae×è â´ßÌ÷ 2077 · aeðÚaeðÙae­Ñ ¥aeÕaeÎè ·Ô çÜãaeÁ âð çÎËÜè ×ð´ Çðɸ ÂýçÌàaeÌ âð ¥çÏ· Áae´¿ð´ Áae´¿ ÎÚ ×ð´ ÂýÎðàae ÌèâÚð Ù´ÕÚ ÂÚ âßaeüçŠae· ÂýÖaeçßÌ Úae’Øaeð´ · è çSÍçÌ çß· aeâ ÁñÙ patrika.com ×ãaeÚaecÅþ Ìç×ÜÙaeÇé çÎËÜè ÚaeÁSÍaeÙ ÁØÂéÚ Îðàae ×ð´ · ôçßÇ-v~ âð âßaeüçÏ· ÂýÖaeçßÌ v® Úae’Øô´ ×ð´ âð ~ Úae’Øaeð´ ×ð´ ÁÙⴁØae ·Ô çÜãaeÁ âð °· ÂýçÌàaeÌ · aeðÚaeðÙae Áae´¿ð´ Öè Ùãè´ ãaeð Âae§ü ãñ´Ð §Ù×ð´ çÎËÜè ãè °· ×ae˜ae °ðâae Úae’Ø ãñ, Áãae´ Çðɸ ÂýçÌàaeÌ âð ¥çÏ· Áae´¿ð´ ÁÙⴁØae ·Ô çÜãaeÁ âð ¥Õ Ì· ãô ¿é· è ãñ´Ð ÎêâÚð Ù´ÕÚ ÂÚ Ìç×ÜÙaeÇé ¥õÚ ÌèâÚð ÂÚ ÚaeÁSÍaeÙ ãñÐ aeËaeÔ ãè ÚaeÁSÍaeÙ âÚ· aeÚ · ôÚôÙae · è Áae¢¿ô¢ ×Ô¢ ¼êâÚÔ Úae’Äaeô¢ · è ×¼¼ ·ð çÜ° ¥ae»Ô ¥ae Úãè ãô ËaeÔç· Ù Úae’aeS‰aeaeÙ · è aeé¼ · è çS‰aeçÌ Áae¢¿ô¢ ·ð çËaeãaeÁ âÔ ’Äaeae¼ae ¥‘Àè Ùãè¢ ãñÐ ¥aeÕaeÎè ·Ô çÜãaeÁ âð ¥Õ Ì· â´·ý ç×Ì Âae° »° Üô»ô´ ×ð´ Öè çÎËÜè ãè ¥ae»ð ãñÐ Øãae´ Øã ÎÚ ®.ww ãñÐ Úae’Øô´ · è ¥aeÕaeÎè · ae ¥aeÏaeÚ ©ÂÜŽÏ w®v~ · è ¥Ùé×aeçÙÌ ÁÙⴁØae ×aeÙae »Øae ãñÐ . yy,{{v |,v®,z~~ yv,v}w w,~®,z~w vw,||w z,~},~w® v,®|,~z} ÂaeòçÁçÅß {,z~,y}v Áae´¿ð´ ®.zx% ®.®}|% ®.~v% ®.®z|% v.zz% ®.ww% ®.|x% ®.®vz% Áae´¿ ÎÚ ÂaeòçÁçÅß ÎÚ ÚaeÁSÍaeÙÑ x2 çÁÜô´ ×ð´ 1.5% Öè Ùãè´ ·ð ×é· aeÕÜð Áae´¿ô´ ×ð´ çâÈü ÁôÏÂéÚ x% ·Ô â×è Âãé´¿ae ãñÐ Øãae´ °· Üae¹ âð ¥çŠae· Áae´¿ð´ ãé§ü ÁÕç· ÁØÂéÚ âÕâð ÕǸae ¥õÚ ÁôÏÂéÚ âð Îô»éÙè ¥aeÕaeÎè ßaeÜae çÁÜae ãñÐ ÁôÏÂéÚ ×ð´ Áae´¿ ÎÚ w.~| ãñÐ ÎêâÚð Ù´ÕÚ ÂÚ · ôÅae · è ÎÚ v.~| ãñÐ ÖèÜßaeǸae, ÁôÏÂéÚ, çâÚôãè, · ôÅae, ÁñâÜ×ðÚ, ÁØÂéÚ °· ÂýçÌàaeÌ · ô ÂaeÚ · Ú Âae° ãñ´Ð ¥aeÕaeÎè Îðàae · ae ãaeÜ x,xw,}xw âßaeüçŠae· ÂýÖaeçßÌ çÁÜaeð´ · è çSÍçÌ ·é Ü Áae´¿ Ù×êÙð (Áae´¿ ß ÂaeòçÁçÅß ÎÚ ¥aeÕaeÎè ÂÚ) ÁØÂéÚ ÁôÏÂéÚ ÖÚÌÂéÚ ©ÎØÂéÚ z|,|y,}xx Áae´¿ w,z{v }~,}~~ w,v}v v,®~,|x{ v,®®® v~,z~x {®y ww,}|} ÂaeòçÁçÅß ®.yw ®.®wyw Áae´¿ð´ ÁÙⴁØaeÑ ÁÙⴁØaeÑ v.xz% ®.®x}% w.~|% ®.®z~% ®.|{% ®.®x~% ®.|y% ®.®v~% Áae´¿ ÎÚ Áae´¿ ÎÚ ÂaeòçÁ. ÎÚ ÂaeòçÁçÅß ÎÚ 3% ÚaeÁSÍaeÙ ×ð´ ¥õÚ Àāaeèâ»É¸ ×ð´ âð · × ÂaeòçÁçÅß ÎÚ âÕâð · × Áae´¿ ÎÚ ßaeÜð çÁÜð 2% Õae´âßaeǸae Õê´Îè »´»aeÙ»Ú ãÙé×aeٻɸ 90 3,699 9 2,859 25 2,971 36 4,987 ÂaeòçÁçÅß ×ãaeÚaecÅþ Ìç×ÜÙaeÇé çÎËÜè »éÁÚaeÌ ÚaeÁSÍaeÙ Àāaeèâ»É¸ v{.x| {.w} vy.v| ׊ØÂýÎðàaey.w| }.v| w.vx v.z~ ×ð´ Áae´¿ Ù×êÙô´ ·Ô çÜãaeÁ âð ÂaeòçÁçÅß ¥aeÙð · è ÎÚ w.vx ãñР׊ØÂýÎðàae ×ð´ Øã ÎÚ y.w| ¥aeñÚ Àāaeèâ»É¸ ×ð´ v.z~ ãñÐ ÚaeÁSÍaeÙ Áae´¿ð´ 0.20% 0.005% 0.25% 0.0008% 0.15% 0.0010% 0.28% 0.0020% Áae´¿ ÎÚ ÂaeòçÁçÅß ÎÚ çÈ Ú ÕÉð¸ Îae×...ÂðÅþôÜ ÂýÎðàae ×ð´ ÙèÅ ÂèÁè · ae©´âçÜ´» ÚÎ÷Î, Ù° çâÚÔ âð · ÚaeÙè ãaeð»è }x.13 ß ÇèÁÜ |z.50 L ° ÜèÅÚ ãae§ü· aeðÅü Ùð çÎØae ¥aeÎðàae ÁØÂéÚ @ Âç˜ae· ÌðÜ · ÷ÂçÙØô´ Ùð âô×ßaeÚ · ô Ü»aeÌaeÚ Ùõßð´ çÎÙ ÂðÅþôÜ-ÇèÁÜ ·Ô Îae× Õɸae°Ð ÂðÅþôÜ ÂÚ zv ß ÇèÁÜ ÂÚ z} Âñâð Õɸae°Ð ÁØÂéÚ ×ð´ âô×ßaeÚ · ô ÂðÅþôÜ }x.13 ß ÇèÁÜ |z.50 L ° ËaeèÅÚ çÕ· aeÐ §ââð Âêßü âßaeüçŠae· Îae× x® çâÌ´ÕÚ w®v} · ô ÍðÐ ÌÕ ÂðÅþôÜ }x.~| ß ÇèÁÜ ||.vy L ° ÜèÅÚ çÕ· ae ÍaeÐ Øã ¥Õ Ì· · è Úð· aeòÇü · è×Ì ãñÐ ae . · ae©´âçÜ´» · ÚaeÙè ãô»èÐ §üǎÜê°â ¥aeÚÿae‡ae ·ð · aeÚ‡ae Õɸè ãé§ü âèÅô´ · ô àaeaeç×Ü ç· ° çÕÙae · ae©´âçÜ´» · ÚÙð ÂÚ Àae˜aeô´ Ùð ‹ØaeØaeÜØ ×ð´ ¿éÙõÌè Îè ÍèÐ ÂýÎðàae ×ð´ §â âaeÜ âaeÜ z~| ×ðçÇ· Ü ÂèÁè âèÅô´ ·Ô çÜ° Âýßðàae ãôÙae ãñÐ °×âè¥ae§ Ùð §üǎÜê°â ¥aeÚÿae‡ae ·ð ×Î÷ÎðÙÁÚ }~ âèÅð´ ¥çÌçÚQ Îè ãñ´Ð · Õ ç· ÌÙð Âñâð Õɸð ÌaeÚè¹ ÂðÅþôÜ ÇèÁÜ Âç˜ae· ae ‹ØêÁ ÙðÅß·ü |ÁêÙ }ÁêÙ ~ÁêÙ v® ÁêÙ vv ÁêÙ vw ÁêÙ vx ÁêÙ {{ {y z} yw {® {v {w {v z} z| yy {® z} z| patrika.com ÁØÂéÚ . ÚaeÁSÍaeÙ ©‘¿ ‹ØaeØaeÜØ Ùð ÚaeÁ· èØ ×ðçÇ· Ü · aeòÜðÁô´ ×ð´ Úae’Ø · ôÅð âð ÂèÁè âèÅô´ ÂÚ Âýßðàae ·Ô çÜ° ¥aeØôçÁÌ ÂýÍ× · ae©´âçÜ´» ÚÎ÷Î · Ú Îè ãñÐ Âýßðàae ·Ô çÜ° ¥Õ Ù° çâÚð âð

© PressReader. All rights reserved.