Rajasthan Patrika : 2020-06-16

प्रथम पृष्ठ : 10 : 10

प्रथम पृष्ठ

ÁÙ »‡ae ×Ù ãaeð â· Ìae ãñ ×ñ´ ¥ae·ð çß¿aeÚaeð´ âð âã×Ì Ù ãaeð Âaeª´ çÈ Ú Öè çß¿aeÚ Âý· Å · ÚÙð ·ð ¥ae·ð ¥çŠae· aeÚaeð´ · è Úÿaeae · M´ »aeÐ P -ßaeËÌðØÚ patrika.com Âç˜ae· aeØÙ ×´»ÜßaeÚ, 16 ÁêÙ, 2020 · aeðÚaeðÙae ·ð ç¹ÜaeÈ ÎéçÙØae °· ÁéÅ çàaeÿaeae ÃØßSÍae âð ’ØaeÎae çàaeÿaeae â´Õ´Ïè âô¿ · ae çÎßaeÜae çÙ· Üae ãñÐ ÙðÌae, ¥È âÚ, Âýae¿aeØü, ¥Õ ç· âè ÂýàÙ · è »ãÚae§ü ×ð´ Ùãè´ ÁaeÙae ¿aeãÌð, Øã àaeaeØÎ ©Ù·Ô Õâ · ae Öè Ùãè´ ãñÐ çÁÙ·Ô Õâ · ae ãñ ©âð, ©‹ãô¢Ùð ãaeçàae° ·Ô ©â ÂaeÚ Ï·Ô Ü çÎØae ãñÐ ©â ÃØç€Ì · ae Ùae× ãñ ¥ŠØae· Ð â×Ûaeð´ çàaeÿaeae ÂÚ »ãÚaeÌae ¥âÜ â¢· Å â´SÍae· · ÂüêÚ ¿‹Îý ·é çÜàae ×é âèÕÌ ·ñ âè Öè ãô âae×aeçÁ· ÁèßÙ ×ð´ çÀÂè â‘¿ae§Øô´ · ô ÕaeãÚ ÜaeÌè ãñÐ ÚðÜ ×ð´ ÕñAE· Ú Øae˜aeae · ÚÙae ÚôÁ×Úaeü · è çÁ´Î»è · ae ¥´» ÕÙ ¿é· ae ãñÐ §âçÜ° ÎéƒaeüÅÙae ãô ÁaeÙð ÂÚ ãè ÚðÜ ÃØßSÍae ×ð´ ÂâÚè ¥â×aeÙÌae ©Áae»Ú ãôÌè ãñÐ · ôÚôÙae ßaeØÚâ · è ×ãae×aeÚè Ùð ã×aeÚð Üô· Ì´˜ae ·Ô ãÚ ¥´» ×ð´ Õâè çßá×Ìae ¥ae´¹ô´ ·Ô âae×Ùð Üae Îè ãñÐ çÂÀÜð ÌèÙ ×ãèÙô´ ×ð´ °ðâð-°ðâð ÎëàØ ÎñçÙ· â×ae¿aeÚô´ ×ð´ çιae§ü çΰ ãñ¢ Áô §çÌãaeâ · è çßÖèçá· ae¥ô´ ×ð´ ÎÁü ãô· Ú ¥ÌèÌ · è âae×»ýè ÕÙ ¿é·Ô ÍðÐ §Ù· ae çßàÜðá‡ae ß çßßð¿Ù ÕÚâô´ ¿Üð»ae, ÌÖè â×aeÁ · ôÚôÙae ×ãae×aeÚè âð ÂñÎae ãé° ¥aeÂaeÌ · aeÜ · ô Á’Õ · Ú Âae°»aeÐ ¥aeÙð ßaeÜè ÂèçɸØô´ ·Ô çÜ° °ðâè çßßð¿Ùae · aeÈ è ×ãāßÂê‡aeü çâh ãô»èÐ Øãè âô¿· Ú çàaeÿaeae · è âßôü‘¿ ßñçàß· â´SÍae ØêÙðS· ô Ùð ¥ÂÙð ×é¹Â˜ae · ae °· â×ê¿ae ¥¢· §â çßáØ ÂÚ âô¿-çß¿aeÚ ·Ô çÜ° çÙØÌ ç· Øae ãñ ç· · ôÚôÙae â´· Å âð ÂaeAE÷Ø·ý × ×ð´ · õÙ-· õÙ âð ÕÎÜaeß ¥ae°´»ð ¥õÚ ¥aeÙð ¿aeçã°Ð Øã Õãâ ãÚ Îðàae · è çàaeÿaeae ÃØßSÍae ·Ô ÂýˆØð· SÌÚ ÂÚ ¿ÜÙè ¿aeçã°Ð çÈ ÜãaeÜ ã×aeÚð Øãae´ çàaeÿaeae ·Ô âÌãè âßaeÜô´ · ae ÕôÜÕaeÜae ãñÐ Úae’Ø âÚ· aeÚô´ · ô ç¿´Ìae ãñ ç· ÂÚèÿaeae°´ ·ñ âð Üè Áae°¢Ð Ùae×è â´SÍaeÙô´ ×ð´ Âýßðàae ·Ô çÜ° ÕǸð ÁÌÙ âð ¥aeØôçÁÌ · è ÁaeÙð ßaeÜè ßaeçáü· ÂýçÌØô»è ÂÚèÿaeae L · è ÂǸè ãñÐ §â ÚaecÅþèØ ÂýçÌØôç»Ìae · è ÀaeØae ×ð´ È Üae-È êÜae · ôç¿´» ÃØßâaeØ Öè âã×ae ¹Ç¸ae ãñÐ ©ÏÚ çßàßçßlaeÜ­Øô´ · è Îð¹aeÎð¹è S· êÜ ·Ô çßlaeÍèü Öè ¥aeòÙÜae§Ù Âɸae§ü ·Ô Âae˜ae ÕÙ »° ãñ¢Ð · §ü Üô»ô´ Ùð ç¿´Ìae ÁaeçãÚ · è ãñ ç· §´ÅÚÙðÅ · è Âãé´¿ SßØ´ §ÌÙè çßá×Ìae »ýSÌ ãñ ç· ¥aeòÙÜae§Ù · ÿaeae°¢ âÕ·Ô çÜ° âéÜÖ Ùãè´ ÕÙae§ü Áae â· Ìè ãñ¢Ð çÇçÁÅÜè· Ú‡ae ·Ô ÃØaeÂaeÚè ß çßàaeðá™ae ÁM Ú · ãð´»ð ç· ßð âaeÚè çßá×Ìae°¢ ÂaeÅ â· Ìð ãñ¢Ð Õâ ©‹ãð´ · éÀ ¥õÚ ¹éÜè ÀêÅ Îè Áae°Ð ßð âô¿Ìð ãñ ç· ¥aeçÍü· âéÏaeÚô´ ×ð´ · aeÈ è · âÚ ãñÐ ßÚÙae ãÚ »ýae×è‡ae Õ‘¿ð ·Ô ãaeÍ ×ð´ S×aeÅü È ôÙ ¥õÚ ƒaeÚ ÂÚ ÜðÂÅaeò ãôÌaeÐ §â È¢ Ìaeâè · ae Ù ¥´Ì ãñ Ù ÁßaeÕ Ð ©āaeÚÂýÎðàa­e ß ÚaeÁSÍaeÙ ×ð´ ×éÌ ÜðÂÅaeò Õae´ÅÙð · è ×éçã× °· ÕaeÚ ¿Ü ¿é· è ãñÐ ÕãéÌ ×é×ç· Ù ãñ · ôÚôÙae ·Ô ×aeãõÜ ×ð´ ÎôÕaeÚae ¿Ü ÂǸðÐ çàaeÿaeae ÃØßSÍae âð ’ØaeÎae çàaeÿaeae â´Õ´Ïè âô¿ · ae çÎßaeÜae çÙ· Üae ãñÐ ÙðÌae, ¥È âÚ, Âýae¿aeØü, ¥Õ ç· âè ÂýàÙ · è »ãÚae§ü ×ð´ Ùãè´ ÁaeÙae ¿aeãÌð, Øã àaeaeØÎ ãaeÜÌ ×ð´ Ùãè´ ãñÐ §â · aeÚ‡ae È èâ ·Ô âãaeÚð ¿ÜÙð ßaeÜð Âýae§ßðÅ S· êÜ ¥ÂÙð çàaeÿae· ô´ · ô Ìفßaeã ÎðÙð · è ãaeÜÌ ×ð´ Ùãè´ Úã »° ãñ¢Ð ¥Õ ÕãéÌ âð çàaeÿae· ÕðÚôÁ»aeÚ ãô Áae°´»ðÐ ·é À Úae’Øô¢ ×ð´ ¥Ùð· ¥çÖÖaeß· ¥ÂÙð Õ‘¿ô´ · ô âÚ· aeÚè S· êÜ ×ð´ ÇaeÜÙae ¿aeãÌð ãñÐ ßãae´ çàaeÿae· ô´ ¥õÚ Á»ã · è · ×è · §ü âaeÜô´ âð ÕɸÌè ¿Üè ¥ae Úãè ãñ €Øô´ç· ÙèçÌ· aeÚô´ Ùð ×aeÙ çÜØae Íae ç· Õ‘¿ô´ · è ÌaeÎaeÎ ¥Õ Âýae§ßðÅ S· êÜô´ ×ð´ Õɸð»èÐ ©ÖÚÌè ãé§ü Ù§ü ÂçÚçSÍçÌ §â ÕaeÌ · è ãË· è âè ¥aeàaeae Á»aeÌè ãñ ç· ãÚ çã´Îè Öaeáè Úae’Ø · ae çàaeÿaeae Ì´˜ae Ù° çâÚð âð ØaeÙè Âêßaeü»ýãô´ · ô ÀôǸ· Ú · ôÚôÙae â´· Å ·Ô çÙçãÌaeÍôZ ÂÚ çß¿aeÚ · Úð»aeÐ ©ÏÚ, Õae· è Îðàae ß ¥‹Ø Îðàaeô´ ×ð¢ Ù° âßaeÜô´ · è ©÷×èÎ · è Áae â· Ìè ãñÐ · ôÚôÙae âð ÂñÎae çßÂçāae âð Îðàae · ae ãÚ ÂýÎðàae ¥õÚ ÎéçÙØae · ae ãÚ Îðàae ·é À ¥Ü» É´» âð ÜǸae ãñÐ ÖaeÚÌ ×ð´ ·Ô ÚÜ · ae ¥aeÎàaeü ¿¿aeü ×ð´ Úãae ãñÐ °çàaeØae ×ð´ ÁaeÂaeÙ ¥õÚ ØêÚô ×ð´ Á×üÙè ·Ô ÂýØaeâ · ae ¥ÙéÖß ·é À çßçàaeC ãñÐ ·Ô ÚÜ ¥õÚ çÕãaeÚ · è ÌéÜÙae · Ú·Ô ÎôÙô´ Âýae´Ìô´ ·Ô Àae˜ae Öõ»ôçÜ· °ðçÌãaeçâ· ß ÚaeÁÙñçÌ· ÂçÚçSÍçÌØô´ ·Ô ç×ÜðÁéÜð ÂýÖaeß · ae Úô¿· ¥ŠØØÙ · Ú â· Ìð ãñ¢Ð · ôÚôÙae â´· Å âð ©ÂÁð âÕâð Ìè¹ð âßaeÜ çàaeÿaeae ·Ô ¥çÏ· aeÚ ·Ô · aeÙêÙ ÂÚ ç· ° Áae Úãð ¥×Ü · ô ƒaeðÚÌð ã¢ñÐ ·é À ÕÚâô´ âð ©āaeÚ ÖaeÚÌ ·Ô çã´Îè Öaeáè Úae’Øô´ ×𴠧⠷ aeÙêÙ · ae ÂaeÜÙ · ×ÁôÚ ÂǸÌae ¿Üae »Øae ãñÐ ·Ô ´Îý · è ×ÎÎ ×ð´ · ×è ¥õÚ Âýae´ÌèØ ÂýàaeaeâÙô´ ·Ô ÖèÌÚ ÂÙÂÌè ÙèçÌØae´ ÂýaeÚ´çÖ· çàaeÿaeae ·Ô ¥çÏ· aeÚ · ô ¹ô¹Üae ÕÙae Úãè ã¢ñÐ · ôÚôÙae ·Ô Èñ Üaeß âð ÖaeÚè ⴁØae ×ð´ ÕǸð àaeãÚô´ âð Ÿaeç×· ô´ · è ¥ÂÙð »ae´ßô´ ×ð´ ßaeÂâè ¥õÚ ÕðÚôÁ»aeÚè, çàaeÿaeae ·Ô ¥çÏ· aeÚ ÂÚ ¥×Ü ×ð´ ¥ae§ü °· Ù§ü ×éâèÕÌ ãñÐ çãÎè Âýae´Ì ¹aeâ· Ú ©āaeÚ ÂýÎðàae, ׊ØÂýÎðàae ¥õÚ çÕãaeÚ ×ð´ çÈ ÜãaeÜ §â ×éçà· Ü âð çÙÂÅÙð · è · ô§ü ÌñØaeÚè ÙÁÚ Ùãè´ ¥aeÌèÐ ÚaeÁSÍaeÙ, ãçÚØae‡aeae, ÛaeaeÚ¹‡Ç ¥õÚ Àāaeèâ»É¸ ×ð´ Öè °ðâè ÌñØaeÚè ·Ô Üÿae‡ae Ùãè´ çιae§ü ÎðÌðÐ §Ù âÖè Úae’Øô´ ×ð´ · aeòÚÂôÚðÅ ƒaeÚaeÙô´ ß »ñÚ âÚ· aeÚè ©Â·ý ×ô´ · ô ÂýaeÚ´çÖ· çàaeÿaeae ÃØßSÍae ×ð´ ÕǸè çÁ÷×ðÎaeçÚØae¢ âõ´Â ÎðÙð · ae çâÜçâÜae ßáôZ âð ¿Ü Úãae ãñÐ Øã Âýßëçāae · ôÚôÙae · è Èñ ÜÌè çßÖèçá· ae ×ð´ çàaeÿaeae ÃØßSÍae ·Ô çÜ° ×ã´»è ÂǸð»èÐ Õ‘¿ô´ · è çàaeÿaeae · ô Úae’Ø · è Âý×é¹ çÁ÷×ðÎaeÚè ×aeÙÙð · ae · ô§ü çß· Ë Ùãè´ ãñÐ ·ë c‡ae ·é ×aeÚ ¹ð×ðÕ¢¼è âð ÕÙae°¢ ¼êÚè · ôÚôÙae ×ãae×aeÚè ·Ô · ãÚ ×ð´ ¿èÙ · ô Ü»Ìae ãñ ç· ßã ÖaeÚÌ · ô ƒaeðÚ â· Ìae ãñÐ Á÷×ê-· à×èÚ ·Ô ×égð · ô ãßae Îð· Ú ¿èÙ, Âae· · è Öè âãaeÙéÖêçÌ ÜðÙae ¿aeãÌae ãñÐ × ãaeàaeçQ Øô´ ·Ô Õè¿ ¿Ü Úãè ß¿üSß · è ãôǸ ×ð´ ÿaeð˜aeèØ â´ÌéÜÙ · ô âaeÏÙae ÕðãÎ ÁM Úè ãô ¿Üae ãñÐ §â ãôǸ ×ð´ ¥×Úè· ae ¥õÚ ¿èÙ ¥ÂÙð-¥ÂÙð ÌÚè·ð âð ¥ÂÙè Öêç×· ae ¥Îae · Ú Úãð ãñÐ ÖaeÚÌ ¥õÚ ¿èÙ ·Ô Õè¿ ÌaeÁae âè×ae çßßaeÎ · ô §â â´ÎÖü ×ð´ Öè ÁôǸ· Ú Îð¹ae Áae Úãae ãñÐ Âae· çSÍÌ ¿èÙè ÎêÌaeßaeâ ·Ô ÂýßQ ae · ae Å÷ßèÅ ×ãāÂê‡aeü ãñÐ ÂýßQ ae · ae ×aeÙÙae ãñ ç· çÂÀÜð âaeÜ z ¥»SÌ · ô Á÷×ê· à×èÚ ·Ô ـàaeð · ô ÕÎÜÙð ÌÍae ¥Ùé‘Àð¼ x|® ¹ˆ× · ÚÙð ·Ô · aeÚ‡ae ¿èÙ, ÖaeÚÌ âð ÙaeÚaeÁ ãñ´Ð ÕèÌð Îô Îàae· ô´ ×ð´ Îçÿae‡ae °çàaeØae ·Ô ÚaeÁÙèçÌ· °ß´ · êÅÙèçÌ· ãaeÜaeÌ ÌðÁè âð ÕÎÜð ã¢ñÐ °· Á×aeÙð ×ð´ M â ·Ô âaeÍ ¹Ç¸ae ÚãÙð ßaeÜae ÖaeÚÌ ¥aeÁ ¥×Úè· ae ·Ô ÙÁÎè· ÙÁÚ ¥ae Úãae ãñ Ìô ©â ÎõÚ ×ð´ ¥×Úè· ae · ae Îae×Ù Íae×Ùð ßaeÜae Âaeç· SÌaeÙ, ¿èÙ âð ÎôSÌè Õɸae Úãae ãñÐ ¿èÙè Âý߀Ìae · ae Îaeßae ÖÜð ãè ©Ù· ae ÃØç€Ì»Ì ×Ì Úãae ãô Üðç· Ù ¿èÙè âðÙae âð ÁéǸð çÍ´· Åñ´· · ae ãßaeÜae Îð· Ú Âý߀Ìae Ùð Áô ÕaeÌ âaeÛaeae · è ãñ, ©â×ð´ Î× ÙÁÚ ¥aeÌae ãñÐ ¥×Úè· ae ÂÚ ¥aeÌ´· · aeÚè ã×Üð ·Ô ÕaeÎ âð ¥aeÌ´· ßaeÎ · è ÜǸae§ü ×ð´ ÎéçÙØae ×ð´ Îô Ù° ¹ð×ð ÕÙð ã¢ñÐ °· · è ¥»éßae§ü ¥×Úè· ae · Ú Úãae ãñ Ìô ¥×Úè· ae çßÚôÏè Îðàaeô´ · ae ÙðÌëˆß ¿èÙ â´ÖaeÜ Úãae ãñÐ Âaeç· SÌaeÙ Õðàae· ¥×Úè· ae · ô ÙaeÚaeÁ Ùae · ÚÙae ¿aeãÌae ãô Üðç· Ù ÖaeÚÌ âð ×é· aeÕÜð ·Ô çÜ° ×ÁÕêÚè ×ð´ ßã ¿èÙ · è ÌÚÈ Ûaeé· Úãae ãñÐ ¿èÙ â×ÛaeÌae ãñ ç· Á÷×ê-· à×èÚ Ù€àaeð ×ð´ ÕÎÜaeß ¥õÚ ¥Ùé‘Àð¼ x|® ãÅaeÙð ·Ô ÕaeÎ ÖaeÚÌ ¥Õ Âae· ¥çÏ·ë Ì · à×èÚ · ô ¥ÂÙð · ŽÁð ×ð´ ÜðÙð · ae ÂýØaeâ · Ú â· Ìae ãñÐ ÖaeÚÌ §â×ð´ · ae×ØaeÕ ãé¥ae Ìô ¥aeÌ´· · aeçÚØô´ ·Ô âãaeÚð Àk Øéh ÀðǸÙð ßaeÜð Âaeç· SÌaeÙ · è · ×Ú ÅêÅ Áae°»èÐ °ðâae ãé¥ae Ìô ÖaeÚÌ ¥õÚ ×ÁÕêÌ ãô· Ú ©ÖÚð»aeÐ ¿èÙ · ô Øð ×´ÁêÚ Ùãè´Ð Á÷×ê -· à×èÚ ·Ô ـàaeð · ô ÕÎÜÌð â×Ø Öè ¿èÙ Ùð ¥ÂÙè ÙaeÚaeÁ»è âaeßüÁçÙ· · ÚÌð ãé° ÖaeÚÌ · ô ¿ðÌaeØae ÍaeÐ §â·Ô ÕaeÎ âð ¿èÙ ¥ÂÙè âè×ae ·Ô ÖèÌÚ âñçÙ· ô´ · ae Á×aeßǸae Ü»aeÙð Ü»ae, Ìaeç· ÖaeÚÌ ÂÚ ÎÕaeß ÕÙaeØae Áae â·Ô Ð ¿èÙ §â â×Ø ¥Ùð· ×ô¿ôZ ÂÚ ©ÜÛaeae ãé¥ae ãñÐ ¥×Úè· ae ¥õÚ ØêÚôÂèØ Îðàaeô´ ·Ô âaeÍ ©â·Ô ÂǸôâè Îðàae Öè ©âð ¥ae´¹ð çιae Úãð ãñÐ çßSÌaeÚßae­Îè ÙèçÌ ¿èÙ · ae çãSâae Úãè ãñÐ · ôÚôÙae ×ãae×aeÚè ·Ô · ãÚ ×ð´ ¿èÙ · ô Ü»Ìae ãñ ç· ßã ÖaeÚÌ · ô ƒaeðÚ â· Ìae ãñÐ Á÷×ê· à×èÚ ·Ô ×égð · ô ãßae Îð· Ú ¿èÙ, Âaeç· SÌaeÙ · è Öè âãaeÙéÖêçÌ ÜðÙae ¿aeãÌae ãñÐ ©â·Ô Âaeç· SÌaeÙ ·Ô âaeÍ ¥aeçÍü· çãÌ ÁéǸð ãñ´Ð ÙðÂaeÜ · è ÌÚÈ âð ÖaeÚÌ · ô ©· âaeÙð ßaeÜè · aeÚüßae§ü ·Ô ÂèÀð Öè ¿èÙ-Âaeç· SÌaeÙ · ae ãaeÍ ãôÙð · è â´ÖaeßÙae ãñÐ ¿èÙ ¥õÚ Âaeç· SÌaeÙ ÖaeÚÌ · ô ƒaeðÚÙð · ae · ô§ü ×õ· ae Ùãè´ ÀôǸÙae ¿aeãð´»ðÐ °ðâð ×ð´ ¿èÙ Âý߀Ìae ·Ô Îaeßð ×ð´ â‘¿ae§ü ãô â· Ìè ãñ ¥õÚ ÖaeÚÌ · ô §â ÕaeÚð ×ð´ âÌ·ü ÚãÙae ¿aeçã°Ð ÎéçÙØae ×ð´ ãô Úãè ¹ð×ðÕ´Îè âð ÎêÚ Úã· Ú ÖaeÚÌ · ô ¥ÂÙð çãÌô´ · ô ÂýaeÍç×· Ìae ÎðÙè ¿aeçã°Ð ¥ÂÙè âè×ae¥ô´ · è Úÿaeae ·Ô âaeÍ-âaeÍ °çàaeØae ¥õÚ ÎéçÙØaeÖÚ ×ð´ ãô Úãè ©ÍÜ-ÂéÍÜ ÂÚ Öè ÖaeÚÌ · ô ¿õ· óaeae ÚãÙae ãô»aeÐ ¿èÙ ¥õÚ Âaeç· SÌaeÙ · ae §çÌãaeâ ã×âð çÀÂae Ùãè´ ãñÐ ÚaeCýèØ àaeñçÿae· ¥Ùéâ´ÏaeÙ ¥õÚ Âýçàaeÿae‡ae ÂçÚáÎ (°Ùâè§ü¥aeÚÅè ) ·Ô Âêßü çÙÎðàae· ×ÁÕêÚè ×ð´ ÂaeAE ÂêÚð · ÚÙae °· ÕaeÌ ãñ ¥õÚ ¥aeòÙÜae§Ù çàaeÿae‡ae çß· Ë · è ÌÚã Îð¹Ùae ÎêâÚè ÕaeÌ ãñÐ ¥ÏèÚ ß ©· ÌaeØae ãé¥ae çÎ×ae» °ðâè ÕaeÌ âô¿Ìae ãñÐ SßaeS‰Ø Ì´˜ae çÁâ â×Ø â´·ý ׇae âð ÁêÛae Úãae ãñÐ ©â â×Ø çàaeÿaeae Ì´˜ae ¥ÂÙè · ×ÁôçÚØô´ âð ÁêÛae â· Ìae ÍaeР׊ØÂýÎðàae ·Ô ÁÕÜÂéÚ ×ð´ ãaeØÚ âñ·Ô ´ÇÚè ÂÚèÿaeae ·Ô ÎõÚaeÙ ÂÚèÿaeae SÍÜ ÂÚ ÂÚèÿaeaeçÍ­üØô´ · è Í×üÜ S·ý èçÙ´» ·Ô ÕaeÎ ãè Âýßðàae · ÚÙð çÎØae »ØaeÐ ÂÚèÿaeae ×ð´ çßàaeðá âÌ· üÌaeÑ çÙÁè S·ê Üô´ · ae çßSÌaeÚ àaeãÚ ß »ae´ß ãÚ Á»ã ãé¥ae, âÚ· aeÚè S· êÜ ©ÁǸð ãñ¢Ð ãÁaeÚô´ âÚ· aeÚè S· êÜ Õ‘¿ô´ · è ⴁØae · × ÚãÙð âð Õ¢¼ ãô »° ÂÚ ¥Õ çSÍçÌ ©ÜÅÙð ·ð â´·Ô Ì Îð Úãè ãñÐ ©Ù·Ô Õâ · ae Öè Ùãè´ ãñÐ çÁÙ·Ô Õâ · ae ãñ ©âð ©‹ãô¢Ùð ãaeçàae° ·Ô ©â ÂaeÚ Ï·Ô Ü çÎØae ãñÐ ©â ÃØçQ · ae Ùae× ãñ ¥ŠØae· Ð ÂêÚè ÃØßSÍae ×ð´ ·Ô ßÜ ßãè´ â×ÛaeÌae ãñ, ÂɸaeÙae €Øae ãôÌae ãñÐ ¥ae Áñâð ãè Øã ¿¿aeü ç· âè ¥çÏ· aeÚè Øae ÙðÌae ·Ô âaeÍ àaeéM · ÚÌð ãñ, ßã È õÚÙ çàaeÿae· ô´ · è ÕéÚae§ü ×¢ð Ü» ÁaeÌae ãñÐ Øã çß×àaeü Ü»aeÌaeÚ ãaeßè Úãae ãñ ç· ¥‘Àð çàaeÿae· Ìô Âýae¿èÙ · aeÜ ×ð´ ãôÌð ÍðÐ ¥aeÁ ·Ô çàaeÿae· · ô ßðÌÙ âð ×ÌÜÕ ãñÐ §â çß¿aeÚ ·Ô ÎÕÎÕð Ùð çàaeÿae· ô´ · è ßaeSÌçß· çSÍçÌ · ô â×aeÁ · è ¥ae´¹ô´ âð ¥ôÛaeÜ · Ú çÎØae ãñÐ çàaeÿae· · è ÕaeÌ âéÙè Áae â· Ìè Ìô, ã× â×Ûae ÂaeÌð ç· ¥aeòÙÜae§Ù Âɸae· Ú Õ‘¿ô´ · ô Õõçh· M  âð âç·ý Ø Ùãè´ ÕÙaeØae Áae â· Ìae ãñÐ ×ÁÕêÚè ×ð´ ÂaeAE ÂêÚð · ÚÙae °· ÕaeÌ ãñÐ ¥aeòÙÜae§Ù çàaeÿae‡ae · ô °· çß· Ë · è ÌÚã Îð¹Ùae °· Î× ÎêâÚè ÕaeÌ ãñÐ ¥ÏèÚ ¥õÚ ©· ÌaeØae ãé¥ae çÎ×ae» °ðâè ÕaeÌ âô¿Ìae ãñÐ SßaeS‰Ø Ì´˜ae çÁâ â×Ø â´·ý ׇae âð ÁêÛae Úãae ãñÐ ©â â×Ø çàaeÿaeae Ì´˜ae ¥ÂÙè · ×ÁôçÚØô´ âð ÁêÛae â· Ìae ÍaeÐ Øã · ×ÁôçÚØae´ Ù§ü-Ù§ü ãñ´, ÂÚ §Ù· ae çÙÎaeÙ ß §ü×aeÙÎaeÚ çßàÜðá‡ae · ôÚôÙae âð ÂñÎae ãé§ü ÂçÚçSÍçÌ âð â´Öß ãñÐ §â ÂçÚçSÍçÌ Ùð ÂãÜð âð ¿Üè ¥ae Úãè çßâ´»çÌØô´ ß â×SØae¥ô´ ×ð´ · éÀ Ù§ü ¿èÁ¢ð ÁôǸ Îè ãñ¢Ð ·é À ÂÚðàaeaeçÙ­Øô´ ·Ô Ù° · ô‡ae Öè ¿×· ©AEð ãñÐ ¥´»ýðÁè ×aeŠØ× · ae ×´˜ae ÁÂÌè âÚ· aeÚð´ ÁËÎ ãè ©Ù Üae¹ô´ »ýae×è‡ae Õ‘¿ô´ âð M ÕM ãô¢»è, Áô ¥ÂÙð ×aeÌae- çÂÌae ·Ô âaeÍ ç· âè âéÎêÚ Úae’Ø âð ÜõÅð ãñ¢ ¥õÚ ¥Öè Ì· ©â Úae’Ø · è Öaeáae ×ð´ çàaeÿaeae ÂaeÌð Úãð ãñ, Áãae¢ ßð Úã Úãð ÍðÐ Øã °· ©ÎaeãÚ‡ae ÖÚ ãñÐ · ôÚôÙae â´· Å âð ©ÂÁè ÂçÚçSÍçÌ ·Ô àaeñçÿae· ¥aeØae× §ÌÙð çßçßÏ ß ÁçÅÜ ãñ¢ ç· °· âaeÍ Â· Ǹ ×ð´ Ùãè´ ¥ae â· ÌðÐ °· ÂãÜê §ÌÙae ÕéçÙØaeÎè ãñ ç· ©â· ae â´™aeaeÙ ¥Öè Ì· Ù çÜØae ÁaeÙae ¥aeà¿Øü · ae çßáØ ãñÐ çÂÀÜð Îàae· ô´ ×ð´ çÙÁè S·ê Üô´ · ae çßSÌaeÚ àaeãÚ ¥õÚ »ae´ß ãÚ Á»ã ÂÚ ãé¥ae ãñ ¥õÚ âÚ· aeÚè S· êÜ ©ÁǸð ãñ¢Ð ãÁaeÚô´ âÚ· aeÚè S· êÜ §â ¥aeÏaeÚ ÂÚ Õ´Î ç· ° »° ãñ ç· ©Ù×ð´ Õ‘¿ô´ · è ⴁØae ÕãéÌ · × Úã »§ü ÍèÐ ¥Õ çSÍçÌ ©ÜÅÙð · ae â´·Ô Ì Îð Úãè ãñÐ · ×ae§ü ·Ô âaeÏÙô´ âð ß´ç¿Ì ¥çÖÖaeß· È èâ ÎðÙð · è Èé âüÌ ·ð ÂÜ ÚaeÁSÍaeÙ ·ð ÚˆÙ ßèÚÌae · è ç×âaeÜ â×Âü‡ae · è ©ˆ· Å ¥çÖÜaeáae ©â· è ÕaeÅ Áôã Úãè Íè, ©âÙð ¥ÂçߘaeÌae¥aeð´ ·Ô ßS˜ae ßãè´ ©ÌaeÚ çΰ ¥õÚ °· ©ÁÜð ÏßÜ ßS˜ae · ô ÜÂðÅð, ©â Ù×· · ô ¥ÂÙè Îðã ÂÚ ÖS× · è ÌÚã ÏaeÚ‡ae · Ú ©ÌÚ »§ü ¥âèç×Ì »ãÚae§ü ×ð´ Âê‡aeü ãôÙð ·Ô çÜ°Ð · aeÃØae´ÁçÜ ×ðÁÚ ÂèM çâ´ã »Öü ßã Íè ¥õÚ ßã Öè Íè ×èÙê ¥»ýßaeÜ Îéà×Ù âð ×é· aeÕÜae · ÚÌð ßQ ×ðÁÚ ÂèM çâ´ã Ùð çÁâ ¥Î÷Ø âaeãâ · ae ÂçÚ¿Ø çÎØae ©âð ÖaeÚÌèØ âñçÙ· aeð´ ·ð ¥ˆØ´Ì âaeãçâ· · aeÚÙae×aeð´ ×ð´ âð °· ×aeÙae ÁaeÌae ãñÐ ¹éàaeè çÁ´Î»è ×ð´ ÕãaeÚ Üae§ü ãñ, °· Ù‹ãè âè ÁaeÙ ×ðÚð »Öü ×ð´ ¥ae§ü ãñ...Ð ßô ÌðÚae »Öü âð ÕaeÚ ÕaeÚ ×éÛaeð Âé· aeÚÙae, ÁaeÙÌè ãñ ×ae´ ÌðÚè, ÌðÚð ¥aeÙð · è ƒaeÇ¸è ¥ae§ü ãñ...Ð Ù§ü çÜ° çÎÜ âð · ÚÌè ãñ, Õâ Üô»ô´ ·Ô SßaeÍüÂê‡aeü ÚßñØð âð ¹È ae Öè ãô ÁaeÌè ãñÐ ÂÚ ã× Ìô ¹éÎ âð ãè ¹È ae Úã· Ú çÁ´Î»è »éÁaeÚ ÎðÌð ãñ´Ð Øð ÕaeßÚè ¥ÂÙè ãè ÌÚ´»ô´ · ae §· ÌaeÚae çÜ° ç· â·Ô Âýð× ×ð´ ×»Ù ¿Üè Áae Úãè ãñÐ · õÙ ãñ §â· ae çÂýØÌ×? €Øae Øð Öè OEØaeÚ · è ÌÜaeàae ×ð´ ÎõÇ¸è ¿Üè Áae Úãè ãñ? ç· â · çàaeàae ·Ô ßàaeèÖêÌ §â·Ô Âae´ß Í×Ìð ãè Ùãè´? · ãae´ ãñ §â·Ô ÖÅ· aeß · ae ¥´Ì? çÂýØÌ× · õÙ ãñ, ·ñ âae ãñ? €Øae ÂÌae ãñ §âð Øae Ùãè´? €Øaeç·âè·aeãôÙaeÁMÚ­èãñ?€Øae Øãae´ âÕ ¥ÏêÚð ãñ´? çÈ Ú ç· â Âê‡aeüÌae · è ÕaeÌ ãôÌè ãñ? €Øae Øð Öè ¥ÂÙð ¥aeÏð · ô ÂêÚae · ÚÙð ·Ô çÜ° ¥™aeaeÌ Øae˜aeae · Ú Úãè ãñ? §âð Îð¹· Ú Ü»Ìae Ìô Ùãè´ ç· Øã ¥ÏêÚè ãñÐ §â· è àaeèÌÜÌae ×ð´ ÂaeÂô´ · ae çßÜØ ãô ÁaeÌae ãñ, çß¿aeÚô´ ·Ô · ae´Åð çƒaeÜ ÁaeÌð ãñ´ §â· è ÌÚÜÌae ×ð´, âÕ·Ô · ´AE ÌÚ · ÚÌè ãé§ü €Øae ¹éÎ ç· âè OEØaeâ âð ÖÚè ãé§ü ãñ? Øð âÕ ßã Öè âô¿ ÂaeÌè ãñ Øae çÎÜ · è ÏǸ· Ù ·Ô â´»èÌ ÂÚ ÙëˆØ · ÚÌè, ÕðâéÏ, Õâ ÎèßaeÙè ãé§ü, Áae Úãè ãñÐ Øae ã× Öè ç· âè °ðâè ãè ÌÜaeàae ×ð´ ãñ´? ÂǸaeß ÎÚ ÂǸaeß ÕãÌè, °· çÎÙ ¥aeˆ×ÜèÙ Íè ç· ¥¿aeÙ· ©âð ÂèAE ÂÚ »×aeüãÅ ×ãâêâ ãé§üÐ ÂÜÅ· Ú Îð¹ae Ìô Âã¿aeÙ »§ü ©â S˜aeè · ô Áô ÚôÁ ãõÜð ãõÜð · Î× Ú¹· Ú â×ae ÁaeÌè Íè ©â×ð´, ÂÚ´Ìé ¥aeÁ ©â· è ¥ae´¹ð´ »Ú× ÍèÐ ãÁaeÚô´ · è ÖèǸ ×ð´ Öè ©â· ae SÂàaeü Âã¿aeÙ ÜðÌè ÍèÐ Üô»ô´ · è ¥ÂçߘaeÌae · ô ÛaeðÜÌè, àaeßô´ · ô âãðÁÌè, · ´· aeÜô´ · ô ÂÙaeã ÎðÌè, Á‹× ×Ú‡ae · ae ¹ðÜ Ú¿Ìè, çÈ Ú Öè §â·Ô SÂàaeü · ô ÁaeÙ ãè ÜðÌèÐ °ðâae €Øae Íae ©â S˜aeè ×ð´ Áô ã× ×ð´ Ùãè´ Íae Øae ã× ©â S˜aeè âÚè¹è ãô Ùãè´ Âae Úãè Íè? Üðç· Ù ©â·Ô Îé¹, ÂèǸae, · C Öè ã×aeÚð Áñâð ãè Íð, ã×aeÚè ¥ae´¹ô´ ×ð´ Öè ©ÌÙae ãè Ù×· ÍaeÐ çÈ Ú ß㠀Øae Íae Áô ©âð ã×âð ¥Ü» · ÚÌae Íae? ßã ÙÎè · ô çÂýØ Íè, ÂÚ ã×? ×ðÚae ãÚ ÂýàÙ ÜãÚô´ ÂÚ ÂâÚ ÁaeÌae ¥õÚ ×éÛaeâð ãè ÎêÚ ¿Üae ÁaeÌae, ÂÚ´Ìé ×éÛae×ð´ ¥aeÁ Öè ·é À Õã Ìô Úãae ãñÐ Øã ©âð ·ñ âð ÕÌaeª ´? ¥aeÁ ÙÎè ßãae´ ¹Ç¸è ãñ, Áãae´ çßàaeaeÜ Õaeãð´ ©â·Ô Sßae»Ì ×ð´ Èñ Üè ãé§ü ÍèÐ ¿aeãÌ · ae ¥ãâaeâ ©È aeÙ ÂÚ Íae, · ô§ü ÂýàÙ Ù Íae, Õâ °· Âê‡aeü â×Âü‡ae · è ©ˆ· Å ¥çÖÜaeáae ©â· è ÕaeÅ Áôã Úãè Íè, ©âÙð ¥ÂçߘaeÌae¥aeð´ ·Ô ßS˜ae ßãè´ ©ÌaeÚ çΰ ¥õÚ °· ©ÁÜð ÏßÜ ßS˜ae · ô ÜÂðÅð, ©â Ù×· · ô ¥ÂÙè Îðã ÂÚ ÖS× · è ÌÚã ÏaeÚ‡ae · Ú ©ÌÚ »§ü ¥âèç×Ì »ãÚae§ü ×ð´ Âê‡aeü ãôÙð ·Ô çÜ°Ð ©â· ae çßÜèÙ ãôÙae ©â· è Øae˜aeae · ae ¥´Ì Íae ¥Íßae Âýaeç# · ae ¥aeÙ´Î, Øae SßØ´ ·Ô ç×Å ÁaeÙð · ae? ßãè ÁaeÙðÐ ÂÚ ×ñ´ âãðÁ Üae§ü Íè ¥ÂÙð ¿ðãÚð ÂÚ ©â·Ô SÂàaeü · è Õê´ÎÐ ·ãaeÙ Çaeò. ߈âÜae Âae´ÇðØ ·é À ÙØae âae ×ãâêâ ...×ñ´ · ÚÙð Ü»è ãê´, Áñâð ×ðÚð ¥´ÎÚ °· ¥Ü» ÎéçÙØae â×ae§ü ãñ...Ð ß ÎÎü ÕɸÌae Áae Úãae, ÂÚ ¹éàaeè ¥ÂÙð ¿Ú× Âð ãñ, ×ðÚè ç· S×Ì âð ÌðÚè ç· S×Ì ÁéÇ¸è ¿Üè ¥ae§ü ãñ...Ð ã °· ÙÎè ÍèÐ ÕãÌè Íè ÕaeãÚ, ÂÚ âÖè ·Ô ÖèÌÚ Öè ¥õÚ ¹éÎ ·Ô ÖèÐ ©â· è · Ü· Ü, ÀÜÀÜ, ÛaeÜ×Ü ×ð´ Íae ã×aeÚð ãôÙð · ae Öaeß, Øae ç· ã×aeÚae ãôÙae ãèÐ ©â· è ã´âè, ©Îaeâè, ç¹Üç¹ÜaeãÅ, ÙaeÚaeÁ»è ¥õÚ Îé¹ ×ð´ Íð, ã×aeÚð ãè âÌÚ´»è °ãâaeâÐ ßã ã× ×ð´ ÁèÌè Íè ¥õÚ ã× ©â×ð´Ð âÕ ·é À °· ×ðß Íae, ã× ×aeÅè, ßã ÂaeÙè, âõ´Ïè âõ´Ïè ×ã· âð ÖÚðÐ ßã ¿´¿Ü×Ùae, ØaeØaeßÚè Ù · ãè´ Õ´ÏÌè, Ù AEãÚÌè, Ù ç· âè ¥ae»ôàae ×ð´ Í×èÐ Ù · ô§ü ¥´ÁçÜ, Ù · ô§ü ÁÅaeÁêÅ Úô· â·Ô ©âðÐ ßã Ìô Õâ ¥ÂÙè ãè ÜãÚô´ ÂÚ Â» ÏÚÌè ÎõǸÌè Úãè, Ù ÁaeÙð ç· â ÌÜaeàae ×ð´Ð àaeaeØÎ Áãae´ °· ¿aeãÌ âð ÜÕaeÜÕ ¥aeÌéÚÌae ãô, Sßae»Ì ãô NÎØ · ae, ÖðÎ ç×Å Áae° Ìê ¥õÚ ×ñ´ · ae, ×Ù · ae, ¥õÚ Îðã · ae Öè, Õâ AEãÚ Áae°, ÖÅ· Ù â×ae# ãô Áae°, ßã Öè âé·ê Ù âð ¥ÂÙè ãè ÜãÚô´ ×ð´ ÇéÕç· Øae´ Ü»ae â·Ô Ð ©È , Øð ¥ãâaeâ Öè Ù ÁaeÙð · ãae´· ãae´ Õãae° Üð ÁaeÌð ãñ´Ð · Õ Ì· §Ù·Ô âãaeÚð ¥aeàaeae · è Ç»×»aeÌè Ùaeß ×ð´ çã¿· ôÜð ¹aeÌð Úãð´? ÂÚ Øð Ìô ¥ÂÙð âèÙð ÂÚ Ùaeßô´ ·Ô ¿OEÂê¥ô´ · è ¿ôÅ âãÌè Öè ¥ÂÙè ãè ÏéÙ ×ð´ ×»Ù ÚãÌè ãñÐ ã× °ðâð €Øê´ Ùãè´ ãô ÂaeÌð? âÕ ·Ô ß€Ì »éÁÚÙð ·Ô âaeÍ Ìé×âð ×Ù ’ØaeÎae ÁéǸae, ÌðÚè ÁÚae âè ãÜ¿Ü Ùð ×ðÚè Ùè´Î ©Ç¸ae§ü ãñ´...Ð àaeð ¹aeßaeÅè · è Âã¿aeÙ Øaeð´ Ìaeð âÎae âð ãè ßèÚ ÂýâêÌae ŠaeÚÌè ·ð M  ×ð´ Úãè ãñÐ Üðç· Ù §âè ×aeÅè ×ð´ Á‹×ð ãßÜÎaeÚ ×ðÁÚ ÂèM çâ´ã Ùð Îéà×Ù ·ð âaeÍ ãé° Øéh ×ð´ ¥ÂÙè ßèÚÌae ¥aeñÚ ÎëɸÌae · ae Áaeð ÂçÚ¿Ø çÎØae ©âð aeaeÚÌèØ âñçÙ· aeð´ ·ð ¥ˆØ´Ì âaeãçâ· · aeÚÙae×aeð´ ×ð´ âð °· ×aeÙae ÁaeÌae ãñÐ Ûaeé´ÛaeéÙê çÁÜð ·ð Úae×ÂéÚ ÕðÚè »ae´ß ×ð´ 20 קü 1918 · aeð Á‹×ð ÂèM çâ´ã àaeð¹aeßÌ Ùð 1948 · è »ç×üØaeð´ ×ð´ Á÷×ê-· à×èÚ ¥aeòÂÚÔàaeÙ ·ð ÎaeñÚaeÙ Âaeç· SÌaeÙè âðÙae ¥aeñÚ · Õae§çÜØaeð´ · ae ×é· aeÕÜae · ÚÌð ãé° ¥Î÷Ø âaeãâ · ae ÂçÚ¿Ø ÎðÌðð ãé° àaeãaeÎÌ Îð ÎèÐ ©‹ã´ð´ ×Ú‡aeaeðÂÚae´Ì Øéh· aeÜ ·ð âßaeðü‘¿ ßèÚÌae ÂéÚS· aeÚ ÂÚ×ßèÚ ¿·ý ÂýÎaeÙ ç· Øae »ØaeÐ ÂÚ×ßèÚ ¿·ý âð â÷×aeçÙÌ ãaeðÙð ßaeÜð ßð ÂãÜð ÚaeÁSÍaeÙè ÍðÐ §â ¥aeòÂÚÔàaeÙ ×ð´ ©‹ãð´ ÖaeÚÌèØ âè×ae ÂÚ çSÍÌ °· ÂãaeǸè ÂÚ · ŽÁae ç· ° Îéà×Ù · aeð ¹ÎðǸÙð · ae çÁ÷×ae âaeñ´Âae »Øae ÍaeÐ âðÙae · è Åé· Ç¸è ÚaeÁÂêÌaeÙ­ae Úae§È Ëâ · è ¥»éßae§ü · ÚÌð ãé° ÂèM çâ´ã Ùð ÁßaeÙaeð´ ·ð âaeÍ Îéà×Ù · è Öèá‡ae »aeðÜaeÕaeÚ­è · ae âae×Ùae ç· ØaeÐ ÕéÚè ÌÚã Á×è ãaeðÙð ·ð ÕaeßÁêÎ ßð ©â ßQ Öè ×é· aeÕÜae · ÚÌð Úãð ÁÕ ©Ù·ð âÖè âaeÍè âñçÙ· Øae Ìaeð àaeãèÎ ãaeð »° Íð Øae ƒaeaeØÜ ãaeð· Ú ÚaeSÌð ×ð´ ãè Úã »° ÍðÐ Îéà×Ù ·ð Õ´· Úaeð´ · aeð ŠaeÚaeàaea­eØè · Ú ÂèM çâ´ã Ùð çßÜÿae‡ae ßèÚÌae ·ð âaeÍ Îðàae ·ð çÜ° àaeãaeÎÌ Îð ÎèÐ »Öü âð »ôÎ Ì· · âÈ Ú ¥aeç¹Ú ¥aeÁ ÌØ ãé¥ae, ÌéÛaeð Îð¹ ¥aeÁ ×ðÚè ¥ae´¹ ÖÚ ¥ae§ü ãñ...Ð ÌðÚè Ù‹ãè ×éS· aeÙ âð, ¥ae´»Ù ×ðÚae »éÜÁaeÚ ãé¥ae, Ü»Ìae ãñ Áñâð Ìê ¹éÎ ×ðÚè ãè ÂÚÀae§ü ãñ...Ð ae ÁaeÙÌè ãê´ ×ae´ ÕÙÙae ¥aeâaeÙ Ùãè´, ãÚ Îé¹ ×éÛaeð ÛaeðÜ ÁaeÙae ãñ, ÌðÚð ßaeSÌð ×ñ´Ùð âÂÙô´ ·è ÎéçÙØae âÁae§ü ãñ...Ð ÁÜ âð ÜÕaeÜÕ Íè´, ßã ÌǸ ©AEè ©â· è ÂèǸae âðÐ ©âÙð ©âð OEØaeÚ âð Àé¥ae, âãÜaeØae ¥õÚ ÖÚ çÜØae ¥ÂÙè ¥ae»ôàae ×ð´Ð ßã ©â·Ô Îé¹ â×Ûae »§ü, S˜aeè Öè ©â SÙðçãÜ Àé¥Ù ×ð´ ÚôÙae ÖêÜ· Ú ©â×ð´ â×ae »§üÐ ©âÙð ©â· ae âaeÚae Ù×· âãðÁ çÜØaeÐ ßã âô¿Ùð Ü»è, Ù ÁaeÙð ç· ÌÙè ¥ae´¹ô´ ×ð´ Øð Ù×· ÖÚae ãñ? €Øê´ Ù ßã Øã âaeÚae Ù×· âãðÁ ÜðÐ Øð · ãae´ Áae°´»è ¥ÂÙð Îé¹ Üð· Ú? ãÚ ƒaeaeÅ ÂÚ AEãÚ · Ú Ù×· âãðÁÌè ¥õÚ ¿Ü ÎðÌè ¥ÙÁaeÙð ÂÍ ÂÚ ¥ÂÙð Ö´ßÚ ÕÙaeÌè ãé§ü °· ÚãSØ ÖÚè ×éS· aeÙ ·Ô âaeÍÐ ÙÎè · ô ßã S˜aeè ¥ÂÙð Áñâè Ü»Ìè · ßçؘaeè °×Õè° · è SÅêÇð´Å ãñ · aeðÚaeðÙae ·ð · ×üßèÚ · aeðÚaeðÙae ×ãae×aeÚè ×ð´ ç¿ç· ˆâae· ×èü ¥aeñÚ ÂýàaeaeâÙ çã÷×Ì çιae Úãð ãñ´ ¥ÂÙè ÁaeÙ · è ÂÚßaeã ç· ° Õ»ñÚ §´âaeçÙØÌ · è âðßae ×ð´ ÁéÅð ãñ´Ð °ðâð ãè · aeðÚaeðÙae ·ð · ×üßèÚaeð´ · ae ¥çÖÙ´ÎÙ · Ú Úãð ãñ´ ¥L ‡ae ÁaeðàaeèÐ €Øê¥aeÚ· ôÇ S·ñ Ù · Ú Øae Ùè¿ð çΰ çÜ´· ÂÚ ç€Ü· · Ú Âɸð´ patrika.com ÂÚ patrika.com https://www.patrika.com/jaipurnews/corona-fighter-6180448/ ÂÚ Âɸ𴠻ýae×è‡ae ØaeðÁÙae¥aeð´ ×ð´ ÎðÙae ãaeð»ae · ae× Üƒaeé· Íae°´ Üaeò· Çae©Ù ×ð´ ÂÜaeØÙ · Ú ¥ÂÙð ƒaeÚaeð´ · è ¥aeðÚ ÜaeñÅð ÂýßaeçâØae­ð´ · aeð ×ÙÚÔ»ae,Âè°× âǸ· ØaeðÁÙae ¥aeñÚ ¥‹Ø »ýae×è‡ae ØaeðÁÙae¥aeð´ ×ð´ · ae× çÎØae ÁaeÙae ¿aeçã°Ð ×éS· aeÙ â´·ý ׇae · ae ¥aeÏaeÚ ©×ðàae Áaeðàaeè ßçÚD ˜ae· aeÚ, â×èÿae· Úãð ãñ´ ¥õÚ âaeãÕÁaeÎð · ae ¥Õ Ì· ·é À ÂÌae Ùãè´ ãñÐ ÌÖè È ôÙ ÕÁaeÐ ãae´ ×÷×è ×ñ´ ¥ÂÙð ÎôSÌ ·Ô âaeÍ ` aeòÚ´ÅèÙ âð´ÅÚ ¥aeØae ãê´Ð Øãae´ ¥Öè-¥Öè Îâ ×ÁÎêÚ Âãé´¿ð ãñ´Ð Õð¿aeÚð ÚaeÁÏaeÙè âð ÂñÎÜ ¿Ü· Ú ¥ÂÙð ƒaeÚ Áae Úãð ãñ´Ð · Ü âð Öê¹ð ãñ´Ð ¥ae Âae´¿ ÁÙô´ · ae ¹aeÙae ÌñØaeÚ · Ú ÎèçÁ° Õae· è Âae´¿ ·Ô çÜ° ÎôSÌ ·Ô ƒaeÚ ÂÚ · ã çÎØae ãñÐ ×ñ´ ¥aeÏð ƒae´Åð ×ð´ ¹aeÙae ÜðÙð ¥aeÌae ãê´Ð ßã Öè ãñ´ Ùae... °· ÕaeÚ»è Ìô Âae´¿ Üô»ô´ ·Ô çÜ° ¹aeÙae ÕÙaeÙð · è ÕaeÌ âéÙ· Ú ¹èÛae ©AEè ×»Ú ¥»Üð ãè ÂÜ ÖêÜ · ae ¥ãâaeâ ×éS· aeÙ ÕÙ· Ú ×÷×è ·Ô ×é¹ ÂÚ ç¹Ü »ØaeÐ ÎêÚè ÕÙaeÙð ÂÚ ¥â´·ý ç×Ì ÕÙð Úãð Ð ¥Öè àaeaeÚèçÚ· çÙ· ÅÌae âð Ìé÷ãaeÚae â´·ý ׇae Èñ ÜÌae ãñÐ ¥Õ °ðâae · Úô ç· ×aeÙçâ· çÙ· ÅÌae â´·ý ׇae · ae ¥aeÏaeÚ ÕÙ Áae°Ð' °ðâð ×ð´ â´·ý ç×Ì Üô»ô´ · è ⴁØae âñ· Ǹô´ ×ð´ Úã ÁaeÌè €Øô´ç· àaeaeÚèçÚ· çÙ· ÅÌae âéÜÖ ãñ ¥õÚ ×aeÙçâ· çÙ· ÅÌae ÎéÜüÖÐ ©âè ÃØçQ Ùð ©âè ÇaeØÚè ×ð´ ·é À çÎÙô´ ÕaeÎ çܹae - ' .... ×»Ú Øã ãô Ù â· aeÐ ¥Õ Øã ¥aeÜ× ãñ ç· Üae¹ô´ Üô» â´·ý ç×Ì ãñ´Ð Üô» ÇÚð Ùãè´ ÂÚ âaeßÏaeÙ Úãð´Ð â×Ø-â×Ø ÂÚ ãaeÍ ÏôÌð Úãð´, Øã ¥â×Ø ÁèßÙ âð ãaeÍ ÏôÙð âð ÕðãÌÚ ãñÐ ÍôǸð â×Ø Üô»ô´ âð ÎêÚ ÎêÚ Úãð´ Ùãè´ Ìô ã×ðàaeae ·Ô çÜ° Üô»ô´ âð ÕãéÌ ÎêÚ ¿Üð Áae°´»ðÐ ÀaeÌè ÂÚ · ôÚôÙae Øôhae â÷×ae٠˜ae Ü»aeÙð âð Ùãè´ ÕçË· ×é´ã ÂÚ ×aeS· Ü»aeÙð âð ßaeØÚâ L ·Ô »aeÐ SßaeçÌ Üɸae Çaeò. ÂèØêá ´Ç÷Øae t.ly/ODfl §âð S·ñ Ù · ÚÔ´ ×ñ´ ° ¥ßâaeÎ · ae ãÜ Ùãè´ ãñ ¥aeˆ×ãˆØae Ùð Ìô ÂãÜð ãè · ãae Íae Øð ¥aeÁ· Ü ·Ô Õ‘¿ð ¥ÂÙae ÖÜaeÕéÚae ·é À Ùãè´ â×ÛaeÌð ãñ´Ð ÁÕ Ì· âÕ Õ´Î Íae, ƒaeÚ ×ð´ ÚãÌð Íð ÂÚ Üaeò· Çae©Ù ×ð´ ÍôǸè ÀêÅ €Øae ç×Üè, ƒaeÚ ¥aeÙð · ae Ùae× ãè Ùãè´ ÜðÌðÐ ÚaeÌ ·Ô ¥aeAE ÕÁ · ÃØçQ Ùð ¥ÂÙè ÇaeØÚè ×ð´ çܹae- · Öè-· Öè aeØaeÜ ¥aeÌae ãñ ç· · aeàae · ôÚôÙae ßaeØÚâ ×éÛaeâð ÂêÀÌae ç· ç· â ¥aeÏaeÚ ÂÚ ×ñ´ ÎêâÚô´ · ô â´·ý ç×Ì · M ´? Ìô ×ñ´ · ãÌae '¥Öè àaeaeÚèçÚ· ÎêÚè ÕÙaeÙð ÂÚ Ìé×âð ¥â´·ý ç×Ì Úã ÂaeÌð ãñ´Ð ¥Õ °ðâae · Úô ç· ×aeÙçâ· M  âð §â · aeðÚaeðÙae· aeÜ Ùð Üaeð»aeð´ · aeð · aeÈ è ¥·ð Üae · Ú çÎØae ãñÐ ÕaeãÚè ÎéçÙØae · è ç· ÌÙè ãè ¿×· -Î×· ãaeðÜðç·Ù×Ù·ae¥´Šae·aeÚâÕÈè·ae·ÚÎðÌaeãñÐ SßaeçÌ, â×âae×çØ· ÜðaeÙ §âð S·ñ Ù · ÚÔ´ t.ly/X3jg ¥ÂÙè âaeçãçˆØ· Ú¿Ùae¥aeð´ · aeð ÂÚ ÖðÁ â· Ìð ãñ´Ð parivar@epatrika.com

© PressReader. All rights reserved.