Rajasthan Patrika : 2020-06-16

प्रथम पृष्ठ : 12 : 12

प्रथम पृष्ठ

Âç˜ae· ae Îðàae ÎéçÙØae 10 P patrika.com ¥ae· è ¥aeÂâè ÒÎêÚèÓ, ¹ˆ× · Ú Îð»è · aeðÚaeðÙae ×ãae×aeÚè ×´»ÜßaeÚ, 16 ÁêÙ, 2020 ÁØÂéÚ, Åþ´Â · ae ÕÍüÇðÑ âñ· Ǹaeð´ Ùaeñ· ae¥aeð´ · è ÚñÜè ×ð´ çιae§ü ç¼Øae Î×¹× âae×Ùð ¥ae° ÒÂêÚae â¿Ó çâ´çÏØae ·Ô Ùae× ÂÚ ©Â¿éÙaeß ÜǸð´»ð ÎôÙô´ ÎÜ Úae ÁÙèçÌ ·Ô ¥¹aeǸð ×ð´ ÂÎðü ·Ô ÂèÀð ¹ðÜð ÁaeÙð ßaeÜð ×ñ¿ô´ ×ð´ ãaeÚ Öè ãôÌè ãñ ¥õÚ ÁèÌ ÖèÐ Üðç· Ù ¥€âÚ ÂÌae Ùãè ¿Ü ÂaeÌae ç· · õÙ ·ñ âð ÁèÌae? ãaeÚÙð ßaeÜae €Øô´ ãaeÚae? · ÙaeüÅ· - ׊ØÂýÎðàae ×ð´ ¿éÙè ãé§ü âÚ· aeÚð´ ç»Ú »§üÐ ç· âè · ô ÂÌae ¿Üae €Øae ç· çßÏaeØ· ô´ · ô Âñâð ç· âÙð çΰ? ç· ÌÙð çΰ? ¿aeÅüÚ OEÜðÙ · ae ç· ÚaeØae ç· âÙð ÖÚae? ãôÅÜ · ae Öé»ÌaeÙ ç· âÙð ç· Øae? ÂÌae §âçÜ° Ùãè ¿ÜÌae ãñ ç· Ù · ô§ü çàae· aeØÌ · ÚÌae ãñ ¥õÚ Ù · ô§ü Áae´¿ ãôÌè ãñÐ ÂÎðü ·Ô ÂèÀð ·Ô ¹ðÜ · ae â¿ · Öè âae×Ùð ¥ae ãè Ùãè ÂaeÌaeÐ ÚaeÁSÍaeÙ âÚ· aeÚ · ô ÕÏae§üÐ ÂýÎðàae ×ð´ Úae’ØâÖae ¿éÙaeß ×ð´ çßÏaeØ· ô´ · è ¹ÚèÎ - È ÚôÌ · è çàae· aeØÌô´ · è Áae´¿ âÚ· aeÚ Ùð °âèÕè ¥õÚ °â¥ôÁè âð · ÚaeÙð · ae Èñ âÜae çÜØae ãñÐ SßØ´ ×éØ×´˜aeè Ùð çßÏaeØ· ô´ · è ¹ÚèÎ - È ÚôÌ ·Ô çÜ° xz-xz · ÚôǸ ·Ô ¥aeòÈ Ú · è ÕaeÌ · ãèÐ ÂýÎðàae ×ð´ ÕǸè ×ae˜aeae ×ð´ ÏÙ ¥aeÙð ¥õÚ çßÏaeØ· ô´ ·Ô ¹aeÌð ×ð´ ÏÙ Åþae´âÈ Ú ãôÙð · è çàae· aeØÌð Öè ãé§üÐ Îðàae ×ð´ âÚ· aeÚð´ ÂãÜð Öè ç»ÚÌè Úãè ãñÐ Úae’ØâÖae ¿éÙaeß ×ð´ Öè ¹ÚèÎ-È ÚôÌ ãôÌè Úãè ãñÐ Üðç· Ù Üô· Ì´˜ae ·Ô Ùae× ÂÚ ¥Õ Áô ¹ðÜ ¹ðÜae Áae Úãae ãñ, ßã ¥âãÙèØ ãñÐ Úae’ØâÖae · ae ¿éÙaeß · ãè Öè ãô ÚaeÁÙèçÌ· ÎÜô´ · ae ¥ÂÙð çßÏaeØ· ô´ ÂÚ âð çßEaeâ ©AEÌae Áae Úãae ãñÐ Îâ-Îâ çÎÙ ·Ô çÜ° ãôÅÜô´ ×ð´ çßÏaeØ· ô´ · è ÕaeǸðÕ´Îè · Ú Îè ÁaeÌè ãñ, Üô· Ì´˜ae · ô Õ¿aeÙð ·Ô Ùae× ÂÚ! âāaeaeM ɸ ÎÜ ·Ô çßÏaeØ· ¥»Ú ¥ÂÙð ãè ƒaeÚô´ ×ð´ âéÚçÿaeÌ Ùãè Úã â· Ìð ãô Ìô ¥ae× ÁÙÌae · è âéÚÿaeae · è »aeÚ´Åè · õÙ Üð»ae? ÂýÎðàae ¥Öè · ôÚôÙae ·Ô · ãÚ âð · Úaeã Úãae ãñÐ ×aeÙâêÙ ÎSÌ· ÎðÙð ßaeÜae ãñÐ ¥aeçÍü· â´· Å ¥Ü» ÂÚðàaeaeÙè ¹Ç¸è · Ú Úãae ãñÐ ÁL ÚÌ ¥Öè §ââð ÜǸÙð · è ãñÐ Üðç· Ù ÂêÚè âÚ· aeÚ Àã çÎÙ âð çÚâôÅü ×ð´ ÕñAEè ãñÐ ÌèÙ çÎÙ ¥Öè ×aeãõÜ Øê´ ãè Úã â· Ìae ãñÐ Øð ãaeÜaeÌ ¥‘Àð Ùãè´ · ãð Áae â· ÌðÐ ç· âè ·Ô çÜ° Öè Ùãè´Ð ¿éÙaeß ×ð´ ãaeÚ - ÁèÌ · è ¥aeǸ · ô Üð· Ú Üô· Ì´˜ae ·Ô âaeÍ ×Áae· · ÚÙð · è §ÁaeÁÌ ç· âè · ô Ùãè ç×ÜÙè ¿aeçã°Ð · ÙaeüÅ· , »ôßae, »éÁÚaeÌ, ¥õÚ ×ŠØÂýÎðàae ×ð´ âāaeae ãçÍØaeÙð ·Ô Ùae× ÂÚ Áô · éÀ ãé¥ae ßã âÖè ÎÜô´ · ô · ŃaeÚð ×𴠹Ǹae · ÚÌae ãñÐ ¹ÚèÎÎaeÚ ÕaeÁaeÚ ÌÖè ¥aeÌae ãñ ÁÕ · ô§ü çÕ· Ùð ßaeÜae ãôÐ °· aeÏ ¥ÂßaeÎô´ · ô ÀôǸ· Ú ÚaeÁSÍaeÙ "¥aeØaeÚae× - »ØaeÚae×" â´S· ëçÌ âð ÎêÚ Úãae ãñÐ Üðç· Ù ÁÕ çàae· aeØÌ çÜç¹Ì ×ð´ ãé§ü ãñ Ìô "ÎêÏ · ae ÎêÏ ¥õÚ ÂaeÙè · ae ÂaeÙè" ãôÙae ¿aeçã°Ð ÁÙÌae · ô Öè ÂÌae Ü»Ùae ¿aeçã° ç· ©Ù·Ô ÂýçÌçÙçÏ · ô · õÙ ¹ÚèÎ Úãae ãñ? ç· â·Ô ¹aeÌð ×ð´, ç· âÙð, ç· ÌÙð Âñâð ÇaeÜð? ç· â· è, ç· ââð €Øae ÕaeÌ ãé§ü? Áae´¿ ¥´Áae× Ì· Öè Âãé´¿Ùè ¿aeçã° ¥õÚ ©â· ae ¹éÜaeâae Öè ãôÙae ¿aeçã°Ð AEè· ßñâð ãè Áñâð w| âaeÜ ÂãÜð ·Ô ´Îý ×ð´ Âè.ßè. ÙÚçâ÷ãaeÚaeß âÚ· aeÚ Õ¿aeÙð ·Ô çÜ° âae´âÎô · è ¹ÚèÎ - È ÚôÌ · è Áae´¿ · è »§ü ÍèÐ ×ae×Üð · è Áae´¿ · Ú Úãè °â¥ôÁè · è âae¹ Öè · âõÅè ÂÚ ãñÐ ©â· è Áae´¿ · ae ÙÌèÁae ãè ÌØ · Úð»ae ç· §â ×ae×Üð ·Ô ÂèÀð · ae âˆØ ¥aeç¹Ú €Øae ãñ? ÖôÂaeÜ @ Âç˜ae· ae. ÂýÎðàae ×ð´ wy âèÅô´ ·Ô ãôÙð ßaeÜð çßÏaeÙâÖae ©Â¿éÙaeß ×ð´ ÖaeÁÂae ¥õÚ · ae´»ýðâ ÎôÙô´ ãè ÎÜ ’ØôçÌÚaeçΈ­Ø çâ´çÏØae ·Ô Ùae× ÂÚ ×ñÎaeÙ ×ð´ ©ÌÚÙð ßaeÜð ãñ´Ð ÖaeÁÂae Ùð ÌØ ç· Øae ãñ ç· ßô çâ´çÏØae · ae · ae´»ýðâ ×ð´ ãé¥ae ¥Â×aeÙ · ae ×égae ÁÙÌae Ì· Âãé´¿ae°´»ð, ßãè´ · ae´»ýðâ ¥ÂÙè âÚ· aeÚ · ô Ïô¹ð âð ç»ÚaeÙð · ae §ËÁae× çâ´çÏØae ÂÚ Ü»ae· Ú âèÅð´ ÁèÌÙð · è · ôçàaeàae · Úð»èÐ B ÂýçÌŠßçÙ ¥Ù´Ì çןaeae ¥aeßàØ· âðßae ßaeÜð · ×ü¿aeçÚØaeð´ ·ð çÜ° ×é´Õ§ü@ Âç˜ae· ae. ÖaeÚÌèØ ÚðÜßð Ùð ¥aeßàØ· âðßae¥aeð´ ×ð´ ÁéÅð · ×ü¿aeçÚØô´ ·Ô ÂçÚßãÙ ·Ô çÜ° âô×ßaeÚ · ô ×é´Õ§ü ©ÂÙ»ÚèØ ÅþðÙ âðßae¥ô´ · ô çÈ Ú âð àaeéM ç· ØaeÐ Úae’Ø âÚ· aeÚ Ùð ¥Ùé×aeçÙÌ M  âð · × âð · × v,wz,®®® · ×ü¿aeçÚØaeð´ · aeð ç¿çqÌ ç· Øae ãñ, çÁ‹ãð´ §Ù ÅþðÙaeð´ · è ÁM ÚÌ ÂǸ â· Ìè ãñÐ ¥×Úè· ae ·ð ÚaeCþÂçÌ ÇaeòÙËÇ Åþ´Â ·ð Á‹×çÎÙ · ae ÁàÙ ×ÙaeÌð ãé° °· ÚñÜè ×ð´ ©āaeÚè ¥×Úè· ae · è âð´Å Áaeò‹â ÙÎè ×ð´ ÌñÚÌè ãé§ü Ùaeñ· ae°´Ð Áñ€âÙçßÜ, ÜôçÚÇae. ß¿éü¥Ü ÚñÜèÑ Úÿaeae ×¢˜aeè Ùð ÕÌaeØae ÚôÅè-ÕðÅè · ae çÚàÌae ¿èÙ ·Ô Âaeâ Îô»éÙð âð Öè ’ØaeÎae Âaeç· SÌaeÙ ·Ô Âaeâ ã× âð v® ÂÚ×ae‡aeé Õ× ’ØaeÎae ÙðÂaeÜ · è ـàaeðÕaeÁè ·ð ÕaeßÁê¼ ÖaeÚÌ · ô ©÷×èÎ çß×aeÙ ×ð´ Õé· · Ú â·ð´ »ð ç×çÇÜ âèÅ Âaeç· SÌaeÙ ·Ô Âaeâ v{® ÂÚ×ae‡aeé Õ× ÖaeÚÌ ·Ô Âaeâ §â â×Ø vz® ‹Øêç€ÜØÚ ãçÍØaeÚ ×é´Õ§ü@ Âç˜ae· ae. Õaeò÷Õð ãae§ü · ôÅü Ùð âÖè °ØÚÜae§´â · aeð ç×çÇÜ âèÅ Õé· · ÚÙð · è ¥Ùé×çÌ Îð Îè ãñÐ §â àaeÌü ÂÚ ç· Øaeç˜aeØaeð´ · aeð àaeÚèÚ · aeð ɸ· Ùð ·ð çÜ° Ò»ae©ÙÓ çΰ Áae°´ ¥aeñÚ °ØÚÜae§´â, ÇèÁèâè° · è ¥aeðÚ âð · aeðÚaeðÙae ·ð ÂýâaeÚ · aeð Úaeð· Ùð ·ð çÜ° ÁaeÚè ×aeÙ· â´¿aeÜÙ Âýç·ý Øae¥aeð´ ¥aeñÚ »ae§ÇÜae§´â · ae ÂêÚè ÌÚã ÂaeÜÙ · ÚÔ´Ð ¥aeðÜè âÚ· aeÚ âð ¹È ae ¿Ü Úãð Àae˜ae Âç˜ae· ae ‹ØêÁ ÙðÅß·ü Âç˜ae· ae ‹ØêÁ ÙðÅß· ü patrika.com patrika.com Ù§ü ç΄è. ÖaeÚÌ ¥õÚ ÙðÂaeÜ ·Ô Õè¿ ÁaeÚè âè×ae çßßaeÎ ÂÚ Úÿaeae ×´˜aeè ÚaeÁÙaeÍ çâ´ã Ùð âô×ßaeÚ · ô · ãae ç· çÜÂéÜð¹ ÚôÇ ÕÙaeÙð · ô Üð· Ú ã×aeÚð Õè¿ ØçÎ · ô§ü »ÜÌÈ ã×è ãñ, Ìô ©âð ÕaeÌ¿èÌ ·Ô ÁçÚ° âéÜÛaeae°´»ðÐ ÎôÙô´ Îðàaeô´ ·Ô Õè¿ ¥âaeÏaeÚ‡ae â´Õ´Ï ãñ´Ð ã×aeÚð Õè¿ ÚôÅè-ÕðÅè · ae çÚàÌae ãñÐ ÎéçÙØae · è · ô§ü Ìae· Ì §âð ÌôǸ Ùãè´ â· Ìè ãñÐ ©āaeÚae¹´Ç ×ð´ ¥aeØôçÁÌ ÁÙ â´ßaeÎ ÚñÜè ×ð´ ©‹ãô´Ùð · ãae ç· ã×aeÚð Øãae´ »ôÚ¹ae ÚðçÁ×ð´Å Ùð â×Ø-â×Ø ÂÚ ¥ÂÙð àaeõØü · ae ÂçÚ¿Ø çÎØae ãñÐ ©â ÚðçÁ×ð´Å · ae ©¼÷ƒaeôá ÁØ ×ãae· aeÜè ¥aeØô Úè »ôÚ¹aeÜè ãñÐ ×ãae· aeÜè Ìô âÕ Á»ã çßl×aeÙ ãñ´Ð ©Ù·Ô ÖQ Ìô ©āaeÚae¹´Ç ·Ô »ae´ß»ae´ß ×ð´ ç×Ü ÁaeÌð ãñ´ Ìô ·ñ âð ÖaeÚÌ ¥õÚ ÙðÂaeÜ · ae çÚàÌae Øã ÅêÅ â· Ìae ãñÐ ×ñ´ çßEaeâ ·Ô âaeÍ · ãÙae ¿aeãÌae ãê´, ÖaeÚÌ ×ð´ ÚãÙð ßaeÜð Üô»ô´ ·Ô ×Ù ×ð´ · Öè Öè ÙðÂaeÜ · ô Üð· Ú · ÅéÌae ÂñÎae ãô ãè Ùãè´ â· Ìè ãñÐ Ù§ü ç΄è. ÖaeÚÌ-¿èÙ ·Ô Õè¿ ÁaeÚè âè×ae çßßaeÎ ·Ô ÎõÚaeÙ SÅaeò· ãô× §´ÅÚÙðàaeÙÜ Âèâ çÚâ¿ü §´SÅèÅ÷ØêÅ Ùð · ãae ãñ ç· ‹Øêç€ÜØÚ ãçÍØaeÚô´ ·Ô ×ae×Üð ×ð´ ¿èÙ ¥õÚ Âaeç· SÌaeÙ ÖaeÚÌ âð ¥ae»ð ãñ´Ð §â·Ô ÕaeßÁêÎ ÖaeÚÌ · ô ¥ÂÙè ÿae×Ìae ÂÚ ÖÚôâae ãñÐ ÂÚ×ae‡aeé ãçÍØaeÚô´ ÂÚ °â¥ae§üÂè¥aeÚ¥ae§ü Ùð âô×ßaeÚ · ô §üØÚ Õé· -w®w® ÁaeÚè · èÐ §â×ð´ ¿èÙ, Âaeç· SÌaeÙ ß ÖaeÚÌ ·Ô Âaeâ ç· ÌÙð ‹Øêç€ÜØÚ ãçÍØaeÚ ãñ´, ©â·Ô ÕaeÚð ×ð´ ÁaeÙ· aeÚè Îè »§ü ãñÐ çÚÂôÅü ×ð´ · ãae »Øae ãñ ç· ßÌü×aeÙ ×ð´ ¿èÙ ·Ô Âaeâ xw® ÂÚ×ae‡aeé ãçÍØaeÚ ãñ´Ð ßãè´, Âaeç· SÌaeÙ ·Ô Âaeâ ÂÚ×ae‡aeé ãçÍØaeÚô´ · è ⴁØae v{® ÕÌae§ü »§ü ãñÐ ÁÕç· , ÖaeÚÌ ·Ô Âaeâ §â â×Ø vz® ÂÚ×ae‡aeé ãçÍØaeÚ ãñ´Ð °â¥ae§üÂè¥aeÚ¥ae§ü Ùð · ãae ç· Øð ¥ae´· Ǹð ÁÙßÚè, w®w® Ì· ·Ô ãñ´Ð çÂÀÜð âaeÜ · è çÚÂôÅü ·Ô ¥ÙéâaeÚ, ¿èÙ ·Ô Âaeâ w~® ÂÚ×ae‡aeé ãçÍØaeÚ, Âaeç· SÌaeÙ ·Ô Âaeâ vz®v{® ‹Øêç€ÜØÚ ãçÍØaeÚ ¥õÚ ÖaeÚÌ ·Ô Âaeâ vx®-vy® ÂÚ×ae‡aeé ãçÍØaeÚ ÍðÐ °â¥ae§üÂè¥aeÚ¥ae§ü Ùð · ãae ç· ¿èÙ ¥ÂÙð ÂÚ×ae‡aeé ãçÍØaeÚ»ëã · ô ¥aeÏéçÙ· · Ú Úãae ãñÐ ÒÎéçÙØaeÖÚ ×ð´ vx,y®® ‹Øêç€ÜØÚ ãçÍØaeÚÓ ¥aeòÅaeð¿aeÜ· çÂÌae · è ×ðŠaeaeßè ÕðÅè ÖaeÚÌ ×ð´ x000 ßaeÜ´çÅØÚ ÂÚ ãô»ae ßñ€âèÙ ÅþaeØÜ Á ÙßÚè w®w® Ì· Ùõ Îðàae ÂÚ×ae‡aeé ãçÍØaeÚô´ âð â´Âóae ãñ´Ð §Ù×ð´ ¥×Úè· ae, M â, çÕýÅðÙ, Èý ae¢â, ¿èÙ, ÖaeÚÌ, Âaeç· SÌaeÙ, §ÁÚaeØÜ ¥õÚ ©āaeÚ · ôçÚØae àaeaeç×Ü ãñ´Ð §Ù Îðàaeô´ ·Ô Âaeâ ·é Ü ç×Üae· Ú vx,y®® ‹Øêç€ÜØÚ ãçÍØaeÚô´ · ae ¥Ùé×aeÙ Ü»aeØae »Øae ãñÐ ãaeÜae´ç· , °· âaeÜ ×ð¢ ⴁØae ×ð´ · ×è ¥ae§ü ãñÐ ÖýCae¿aeÚ ¥aeñÚ · aeðÚaeðÙae ·é ÂýÕ´ŠaeÙ · aeð Üð· Ú 500 Àae˜aeaeð´ · ae ÂýÎàaeüÙÐ · aeAE×ae´Çê. çßßaeçÎÌ Ù€àaeð ÂÚ ãǸÕǸè ×ð´ ÙðÂaeÜ °€âÂÅü ÃØêÑ â¢Õ¢Ï ¹ÌÚÙae· ×ôǸ ÂÚ Âç˜ae· ae ŽØêÚaeð patrika.com Âé‡aeð. çÈ ÜãaeÜ Üae§ÜaeÁ · ôÚôÙae ×ãae×aeÚè · è · aeÅ ¹ôÁÙð ·Ô çÜ° Îðàae ·Ô ßñ™aeaeçÙ· çÎÙ-ÚaeÌ ×ðãÙÌ · Ú Úãð ãñ´Ð ·é À ßñ€âèÙ · ae ÅþaeØÜ Áãae´ ÎêâÚð ÎõÚ ×ð´ ãñ, ßãè´ §´âaeÙè ÂÚèÿae‡ae · è ÌñØaeÚè Öè àaeéM ãô »§ü ãñÐ âê˜aeô´ ·Ô ¥ÙéâaeÚ ÂãÜð ¿Ú‡ae ×ð´ 3000 ßaeÜ´çÅØÚ ÂÚ Åè·Ô · ae ÂÚèÿae‡ae ãô»aeÐ 30 ßñ€âèÙ ÂÚ · ae× ãô Úãae ãñÐ Âae¢¿ ÂÚèÿae‡ae ·ð ¼õÚ ×ð´ ãñ´Ð §â ×ae×Üð ×ð´ ÖaeÚÌ · è çSÍçÌ ÎéçÙØae ·Ô Õae· è Îðàaeô´ ·Ô ×é· aeÕÜð ÕðãÌÚ ãñÐ ×aeÙae Áae Úãae ãñ ç· ¼ðàae ×ð´ ßaeÜ¢çÅØÚ · ô Üð· Ú · ô§ü â×SØae Ùãè´ ãñÐ âÚ· aeÚ çßßaeçÎÌ Ù€àaeð · ô â´âÎ âð Âaeâ · ÚaeÙð · è ãǸÕǸè ×ð´ ãñÐ §âèçÜ° ÚçßßaeÚ · ô ª ÂÚè âÎÙ ×ð´ Öè §âð Âðàae · Ú çÎØae »ØaeÐ ×´»ÜßaeÚ · ô ßôçÅ´» ãô»èÐ ÙðÂaeÜ ×ae×Üô´ ·Ô çßàaeðá™aeô´ · ae · ãÙae ãñ ç· ÙðÂaeÜ · è ƒaeÚðÜê ÚaeÁÙèçÌ ×ð´ ãÜ¿Ü, ¿èÙè ×ÎÎ ß ÖaeÚÌ â¢» ©ÜÛaeè ¥ae· ae´ÿaeae¥ô´ Ùð Ù° çßßaeÎ · ô Á‹× çÎØae ãñÐ ÖaeÚÌ-ÙðÂaeÜ ÖaeÚÌ-Âae· · ae ‹Øêç€ÜØÚ ãçÍØaeÚ ÕɸaeÙð ÂÚ ÁôÚÑ ¼ôÙô´ ¼ðàae ÏèÚð-ÏèÚð ¥ÂÙè ÂÚ×ae‡aeé Ìae· Ì Õɸae Úãð ãñ¢Ð §â â×Ø M â ·Ô Âaeâ âÕâð ’ØaeÎae {,x|z ¥õÚ ¥×Úè· ae ·Ô Âaeâ z,}®® ÂÚ×ae‡aeé ãçÍØaeÚ ãñ´Ð Âae´¿ ¹´Öð »aeØÕ çßàaeðá™aeô´ · è ÚaeØ âè×ae ÂÚ Âae´¿ ¹´Öð »aeØÕ ÙÁÚ ¥ae° ãñ´Ð °â°âÕè Ùð ¥ÂÙae çßÚôÏ ÎÁü · ÚaeÌð ãé° §â Ù§ü ƒaeÅÙae·ý × · è ÁaeÙ· aeÚè Çè°× ܹè×ÂéÚ ¹èÚè ¥õÚ »ëã ×´˜aeaeÜØ · ô Âãé´¿ae ÎèРܹè×ÂéÚ ¹èÚè. Øã ¥ôÜè · ae ÙØae ÙðÂaeÜ ãñÐ {z È èâÎè ¥aeÕaeÎè Øéßae ãñÐ ©âð ÂéÚaeÙð â´Õ´Ïô´ · è ÂÚßaeã Ùãè´ ãñÐ ã×ð´ â×ÛaeÎaeÚè ç¼¹aeÙè ãô»èÐ & çßSÌëÌ ¹ÕÚ ÂɸÙð ·Ô çÜ° S·ñ Ù · Úð´Ð çßSÌëÌ ¹ÕÚ ÂɸÙð ·Ô çÜ° S·ñ Ù · Úð´Ð »ôǸÎÚae ·Ô °· ¥aeòÅô ¿aeÜ· · è ÕðÅè Ù´ÎÙè ÎêÕð Ùð vwßè´ ÕôÇü ÂÚèÿaeae ×ð´ ~~.~w Ââüð´Åae§Ü ãaeçâÜ ç· ° ãñ´Ð Ù´çÎÙè ·ð çÂÌae Îaeð ƒae´Åð ’ØaeÎae ¥aeòÅaeð ¿ÜaeÌð ãñ´, Ìaeç· ÕðÅè ¿aeÅüÇü ¥· ae©´Åð´Å ÕÙÙð · ae âÂÙae ÂêÚae · Ú Âae°Ð âêÚÌ. °âÇè ×éçÙ,¥×ðçÚÅâ ÂýôÈÔ âÚ,Áð°ÙØê

© PressReader. All rights reserved.