Rajasthan Patrika : 2020-06-16

प्रथम पृष्ठ : 3 : 3

प्रथम पृष्ठ

P : Ø °áé âéOEÌðáé Áae»çÌü l ßáü Ñ 65 ¥¢· Ñ 100 ÙðÂaeÜ · è ـàaeðÕaeÁè ·ð ÕaeßÁê¼ ÖaeÚÌ · ô ©÷×èÎ l R4.00 ÂëcAE 14 patrika.com /rajasthanp­atrika /rajasthan_patrika /rpbreaking­news ÚaeÁSÍaeÙ, ׊ØÂý¼ðàae, Àāaeèâ»É¸, · ÙaeüÅ· , »éÁÚaeÌ, Ìç×ÜÙaeÇé, Âçà¿× Õ¢»aeÜ ç¼ËÜè ¥õÚ ×ãaeÚaecÅþ âð Âý· aeçàaeÌ l ÁØÂéÚ, ×´»ÜßaeÚ, 16 ÁêÙ, 2020 ¥aeáaeɸ ·ë c‡ae Âÿae Îàae×è â´ßÌ÷ 2077 @ÂðÁ Îðàae-ÎéçÙØae · ôÚôÙae @ ×aeÙâêÙ ¥aeÏð âð ’Øae¼ae ÖaeÚÌ ÂÚ ÀaeØae ×aeÙâêÙ Í×Ùð · ae Ùae× Ùãè´ Üð Úãae · ôÚôÙae ×aeÙâêÙ âð ©÷×è¼, Ïô°»ae Ò· ôÚôÙae · ae ÚôÙaeÓ ÚaeÁSÍaeÙ ×ð´ â×Ø âð ÂãÜð ¼SÌ· , ׊ØÂý¼ðàae ×ð´ ¥aeòÚÔ´Á ¥ÜÅü âßüÎÜèØ ÕñAE· Ñ 20 ÁêÙ âð ÚaeÁÏaeÙè ×ð´ 18 ãÁaeÚ ÅðSÅ ÚôÁ ßñ™aeaeçÙ· â´àaeØ ×ð´ ¥‘Àè ÕaeçÚàae âð ÁèÇèÂè ×ð´ 30% Ì· ãaeð â· Ìae ãñ ¹ðÌè · ae çãSâae ç¼ËÜè ×ð´ · ôÚôÙae Áae¢¿ · è · è×Ì ¥aeÏè · ÚÙð ÂÚ âã×çÌ ×aeÙâêÙ ×ð´ Õɸð»ae Øae ƒaeÅð»ae, ßaeØÚâ · ae ÂÌae Ùãè´ Âç˜ae· ae ‹ØêÁ ÙðÅß· ü Âç˜ae· ae ŽØêÚaeð patrika.com patrika.com Ù§ü çÎËÜè @ Âç˜ae· ae. ·ë çá §âçÜ° ÁM Úè Ù§ü ç¼ËÜè. ×aeÙâêÙ ¥aeÏð âð ’Øae¼ae ÖaeÚÌ ÂÚ Àae ¿é· ae ãñÐ ×õâ× çßÖae» · ae ¥Ùé×aeÙ ãñ ç· §â ÕaeÚ ×aeÙâêÙ ¥‘Àae Úãð»aeÐ ·ë çá çßàaeðá™aeô´ · ô ÖÚôâae ãñ Øã ×aeÙâêÙ Üaeò· Çae©Ù âð çջǸð ãaeÜaeÌô´ · ô âéÏaeÚÙð ×ð´ · aeÈ è ×¼¼ · Úð»aeР׊ØÂý¼ðàae ·ð Âêßü ·ë çá ⢿aeÜ· °ÜÂè ÂÅðÜ · ãÌð ãñ´ ÁêÙ âð ÕaeçÚàae àaeéM ãô »§ü ãñÐ ¼ðàae ×ð´ Õéßae§ü â×Ø ÂÚ ãôÙð âð È âÜ ÕðãÌÚ ãô»èÐ ¹ðÌè · ae Øô»¼aeÙ 17% ãñÐ ÁaeÙ· aeÚô´ · ae · ãÙae ãñ ç· çÁâ ÌÚã ¥‹Ø ÿaeð˜aeô´ ×ð´ ×¢¼è ¥ae§ü ãñ ÁèÇèÂè ×ð´ ·ë çá · ae Øô»¼aeÙ 30% Ì· Áae â· Ìae ãñÐ Ù§ü çÎËÜè. Îðàae · è ÚaeÁÏaeÙè çÎËÜè ×ð´ · ôÚôÙae ·Ô ÕɸÌð ×ae×Üô´ âð çÙÂÅÙð ·Ô çÜ° ·Ô ´ÎýèØ »ëã ×´˜aeè ¥ç×Ì àaeaeã Ùð âô×ßaeÚ · ô âßüÎÜèØ ÕñAE· · Ú ¥ae»ae×è Ú‡aeÙèçÌ ÕÙae§ü ãñÐ ÕñAE· ×ð´ àaeaeç×Ü âÖè ÎÜô´ Ùð · ôÚôÙae â´·ý ׇae · ô Úô· Ùð ·Ô çÜ° âéÛaeaeß çΰРÕñAE· ×ð´ ¥ae× ¥aeÎ×è ÂaeÅèü , ÖaeÁÂae, · ae´»ýðâ ¥õÚ ÕâÂae ·Ô ÂýçÌçÙçÏ àaeaeç×Ü ãé°Ð ÕñAE· ·Ô ÎõÚaeÙ »ëã×´˜aeè ¥ç×Ì àaeaeã Ùð · ãae ç· Øð ßQ ×ãae×aeÚè âð çÙÂÅÙð · ae ãñ §âçÜ° âÖè ÚaeÁÙèçÌ· ÎÜ ¥ÂÙð ÚaeÁÙèçÌ· °Áð´Çae · ô ¥Ü» · Ú Îð´Ð ©‹ãô´Ùð · ãae ç· w® ÁêÙ âð ÂýçÌçÎÙ çÎËÜè ×ð´ v} ãÁaeÚ ÅðSÅ ç· ° Áae°´»ðÐ ÖaeÁÂae · è ×ae´» ÂÚ · aeðÚaeðÙae ÅðSÅ àaeéË· · aeð ¥aeŠaeè · ÚÙð ÂÚ âã×çÌ Öè ÕÙèÐ »ëã×´˜aeè ¥ç×Ì àaeaeã · è çÂÀÜð wy ƒae´Åô´ ·Ô ÎõÚ çÎËÜè ×ð´ · ôÚôÙae â´·ý ׇae ÂÚ Øã ÌèâÚè ÕǸè ÕñAE· ãñÐ ÚçßßaeÚ · ô ÂãÜð çÎËÜè âÚ· aeÚ ¥õÚ ÕaeÎ ×ð´ ÌèÙô´ ×ãaeÂõÚô´ ·Ô âaeÍ ÕñAE· · Ú · §ü ×ãāßÂê‡aeü çÙ‡aeüØ çÜ° »° ÍðÐ ÁÙßÚè ×ð´ · aeðÚaeðÙae ßaeØÚâ ·ð ¥aeÙð ·ð ÕaeÎ · ãae »Øae Íae ç· »×èü ¥aeÌð ãè ßaeØÚâ ¹ˆ× ãaeð Áae°»ae, Üðç· Ù °ðâae Ùãè´ ãé¥aeÐ · éÀ çÎÙô´ ÕaeÎ ÎðàaeÖÚ ×ð´ ×aeÙâêÙ Àae Áae°»aeÐ Üaeð» §â ÕaeÌ ÂÚ çß¿aeÚ-çß×àaeü · Ú Úãð ãñ´ ç· ×aeÙâêÙ ×ð´ · aeðçßÇ-19 ßaeØÚâ · ae â´·ý ׇae Õɸð»ae Øae ƒaeÅð»aeÐ ¥×Úè· è ·Ô ´Îýô´ ·Ô âaeÍ · ae× · ÚÙð ßaeÜð â´·ý ae×· Úô» ×ãae×aeÚè çßàaeðá™ae Çaeò ×ae· ü °ÜðÙ çßÇôâÙ · ãÌð ãñ´ ç· · ôçßÇ v~ EâÙ Úô» ãñÐ §´SÅèÅ÷ØêÅ ¥aeòÈ Åþaeòç· Ü ×ðçÇçâÙ, °´ÅßÂü, ÕðçËÁØ× ·Ô çÙÎðàae· · ae ×aeÙÙae ãñ ç· · aeðÚaeðÙae ·ð ×õâ×è ÃØßãaeÚ · ô ÂêÚè ÌÚã âð â×Ûaeae Ùãè´ »Øae ãñÐ 17% · ëçá, ©ââð ÁéǸð ÿaeð˜aeô´ · ae ÁèÇèÂè ×ð´ Øô»ÎaeÙ ç· âaeÙ ÂçÚßaeÚ ÚÕè ·èÈâÜ ÂÚ çÙÖüÚÐ 20 · ÚaeðǸ 08 Øae ÁèÇèÂè · ae 4 ÂýçÌàaeÌ ÚÕè ÈâÜâð¥aeØ · ae ¥Ùé×aeÙÐ °Ü°ÙÁðÂè ¥SÂÌaeÜ ×ð´ ×ðçÇ· Ü SÅaeÈ âð ¿¿aeü · ÚÌð àaeaeãÐ çÎËÜè ·ð çß´ŠØae¿Ü ÂßüÌ ÂÚ Àae° · aeÜð ÕaeÎÜÐ ãôàae´»aeÕaeÎ. È aeðÅaeðÑ Üô·Ô àae çÌßaeÚè R · ae´»ýðâÑ âÚ·aeÚ Ùð ¥ae´· Ǹð çÀÂae° ¥aeÂÑ çÙÚaeŠaeae­Ú ãñ´ · ae´»ýðâ ·ð ¥aeÚaeð ÖaeÁÂaeÑ 50% àaeéË· ×aeÈ ãaeð ×ãaeÚaeCþ ¥õÚ À» Âãé´¿ae ×aeÙâêÙ Üae¹ · ÚaeðǸ ׊ ÂýÎðàae ý · 17 ç Üaeð´ ae ×´ÕaeçÚàae· ¥aeòÚÔ´Á ¥ÜÅü ÁaeÚè ç· Øae ãÐ ×aeÙâêÙ · è çSÍçÌ 15 Á Ì ·é Ü ©ˆÂaeÎÙ ×ð´ ÚÕè ÈâÜ·è çãSâðÎaeÚè­Ð ÚaeÁSÍaeÙÑ çÈ Ú ¿É¸ae ÂaeÚae, 6 àaeãÚô´ · ae y4 ÂaeÚ 51% âae×ae‹Ø ßÌü×aeÙ ÁêÙ 14 çÎË Îçÿae‡ae-Âçp× ÁÙ 11 ÁÙ 15 ÁêÙ 13 ×aeÙâêÙ »éÁÚaeÌ ¥õÚ Àāaeèâ»É¸ ·Ô Öè · éÀ çãSâô´ ×ð´ Âãé´¿ »Øae ãñÐ »éÁÚaeÌ ¥õÚ ×Âý ·Ô ¥Üaeßae À» ·Ô Õae· è Öae»ô´, çÕãaeÚ ·Ô · éÀ çãSâô´ ×ð´ y} ƒae´Åð ·Ô ÎõÚaeÙ ×aeÙâêÙ Âãé´¿ð»aeÐ ÚaeÁSÍaeÙ ÁêÙ ©āaeÚ Â àae 10 ÁêÙ 12 ÂýÎðàae ×ð´ âô×ßaeÚ · ô 6 àaeãÚô´ · ae ÂaeÚae y4 çÇ»ýè âð ¥çÏ· ÎÁü ç· Øae »ØaeÐ âßaeüçÏ· ÂaeÚae Õè· aeÙðÚ ×ð´ y{.w çÇ»ýè ÚãaeÐ · ôÅae ·Ô ·Ô àaeßÚaeØÂa­eÅÙ ×ð´ ¥aeÏae ƒae´Åð Ì· ÁôÚÎaeÚ ÕaeçÚàae ãé§üÐ ÁØÂéÚ ×ð¢ yv.9 çÇ»ýè ÌaeÂ×aeÙ ¼Áü ç· Øae »ØaeÐ ßãè´ 24 ÁêÙ âð ÂãÜð Âý¼ðàae ×ð´ ×aeÙâêÙ ¼SÌ· ¼ð â· Ìae ãñÐ ÁØÂéÚ. Áê 15 » ÚaeÌ ×ŠØÂÎðàae ·è¥ôÚâðÕñAE· ×ð´ àaeaeç×Ü Úae’ØâÖae âae´âÎ â´ÁØ çâ´ã Ùð ·ãaeç· ¥ae´·Ç¸ð·õÙ Ùãè´ çÀÂae â· Ìae ãñÐ Øã ¥ae§âè°×¥aeÚ âð ÂÌae ç· Øae Áae â· Ìae ãñÐ ¥ŠØÿae ¥çÙÜ ¿õÏÚè Ùð çÎËÜè âÚ· aeÚ ÂÚ ¥ae´· Ǹð çÀÂaeÙð · ae ¥aeÚô ܻaeØae ¥aeñÚ · ãae ç· â´·ý ׇae ·Ô çÜ° Úae’Ø-·Ô ´Îý çÁ÷×ðÎaeÚ ãñÐ ÖaeÁÂae ¥ŠØÿae ¥aeÎðàae »é#ae Ùð ÅðçSÅ´» ÂÚ z®% àaeéË· ×aeÈ · ÚÙð · è ×ae´» · è ãñ, çÁâð »ëã ×´˜aeè ¥ç×Ì àaeaeã Ùð ×´ÁêÚè Îè ãñÐ ÖaeÁÂae Ùð ÅðçSÅ´» ÕɸaeÙð · è ×ae´» · èÐ ¥ae çÎËÜè · ae´»ýðâ çÎËÜè ÁêÙ 7-9 ¥aeŠaeè ¥aeÕaeÎè · è ÚaeðÁè-ÚaeðÅè ·ë çá Àāaeèâ»É¸ Á 14 11-13 ÁêÙ 6 ©Ç¸èâae ×ãaeÚaeC Á Áê٠קÁ٠ק 4-5 28 3 27 Îðàae ·Ô çÜ° ¥·Ô Üè ©÷×èÎ ÕÙ »§ü, Áô AE ¥ÍüÃØßSÍae ×ð´ Ù§ü ÁaeÙ È ê´·Ô »èÐ · ëçá ¥õÚ ©ââð ÁéǸð ÿaeð˜aeô´ · ae ÁèÇèÂè ×ð´ v|% Øô»ÎaeÙ ¥ÍüÃØßSÍae ×ð´ Ù§ü ÁaeÙ È ê´· Ùð ·Ô çÜ° ×ae×êÜè çιÌae ãaeð, Üðç· Ù Îðàae · è · ÚèÕ {z% ¥aeÕaeÎè »ýae×è‡ae ãñ ¥õÚ z®% ¥aeÕaeÎè ¥ÂÙè ÚôÁè-ÚôÅè ·Ô çÜ° §â ÂÚ çÙÖüÚ ãñÐ ¹ðÌè-ç· âaeÙè Á Á 04-10 01-03 · ÙaeüÅ· Ìç×ÜÙaeÇ · ÚÜ ×§ü 29-31 קü 17-26 Îðàae ×ð´ çÚ· ßÚè ÚðÅ Õɸ· Ú z2%, °· çÎÙ ×ð´ 395 ×aeñÌð´ · aeðÚaeðÙae­Ñ çÅÇ÷Çè ·Ô âae×Ùð ÕðÕâ ßaeØé âðÙae ·Ô ãðÜè· aeòOEÅÚ! ×aeñÌð´ 300 ÂaeÚ · ôÚôÙae Ò°€Å ¥aeòÈ »aeòÇÓ, ×é¥aeßÁae ¼ðÙae ×éçà· Ü ÂýÎðàae ×ð´ 287 Ù° ×ae×Üð, 9 · è ×õÌ Ùãè´ ãÅ Úãè ãñ, Üðç· Ù €Øae §â ÂÚ ÒãaeÜaeÌ çÙØ¢˜ae‡ae âð ÕaeãÚÓ ãôÙð ßaeÜae ÂýaeßÏaeÙ Üae»ê Ùãè´ ãôÙae ¿aeçã°, €Øô´ç· Øã ƒaeÅÙae ç· âè ·ð çÙØ¢˜ae‡ae ×ð´ Ùãè´Ð Øã Ö»ßaeÙ · ae °· · aeØü ãñÐ ¥ÂýñÜ ¥õÚ ×§ü ×ð´ Úae’Øô´ ·ð Áè°âÅè â¢ÁØ ×aeçâ· ¥õâÌ · ae ×ae˜ae 45 ÂýçÌàaeÌ ·ð · ÚèÕ ãé¥aeÐ °ðâð ×ð´ ’Øae¼aeÌÚ Úae’Ø §âð 14 ÂýçÌàaeÌ ßëçh Ù ãôÙð ·ð ÂýaeßÏaeÙ ·ð ¥ÙéâaeÚ ×é¥aeßÁae ×ae¢» Úãð ãñ´Ð Ù§ü ç¼ËÜè @ Âç˜ae· ae. Áè°âÅè · ae Ùé· âaeÙ ÛaeðÜÙð ßaeÜð ÁôÏÂéÚ. ¥»Üð ×ãèÙð ãôÙð ßaeÜð ÕǸð çÅaè ã×Üô´ · ô Úô· Ùð ·Ô çÜ° ÖaeÚÌèØ ßaeØéâðÙae ·Ô °ØÚ·ý aeÅ ÕðÕâ ÙÁÚ ¥ae°´»ðÐ Îðàae ·Ô Âaeâ ãðÜè· aeòOEÅÚ ß ãßae§ü ÁãaeÁ · ae ×ae©´ÅðÇ SÂýðØÚ Ùãè´ ãñÐ §â·Ô çÜ° ·Ô ´ÎýèØ · ëçá ×´˜aeaeÜØ Ùð çÕýÅðÙ · è · ÷ÂÙè ×ae§·ý ô· aeòÙ · ô ãðÜè· aeòOEÅÚ ×ae§·ý ôçÙØÚ ·Ô çÜ° Åð´ÇÚ çÎØae ãñ, Üðç· Ù · ôÚôÙae ·Ô · aeÚ‡ae · ÷ÂÙè Ü´Õð â×Ø âð Õ´Î Úãè ¥õÚ ¥Õ SÂýðØÚ ·Ô · ÜÂéÁüð Ùãè´ ç×Ü Úãð ãñ´Ð Ù§ü çÎËÜè. · ôÚôÙae ·Ô ×ae×Üð ÕÉÙ¸ ð ·ð âaeÍ çÚ· ßÚè ¼Ú Öè Õɸè ãñÐ ¥Õ Ì· z2% °· Üae¹ 8® ãÁaeÚ ×ÚèÁ AEè· ãô ¿é·Ô ãñ´Ð y{% ØaeÙè °· Üae¹ zy ãÁaeÚ âç·ý Ø ×ae×Üð ãñ´Ð ¥Õ Ì· ÌèÙ Üae¹ yx ãÁaeÚ â´·ý ç×Ì ß ~~vy ×õÌ ãô ¿é· è ãñÐ âô×ßaeÚ · ô âßaeüçÏ· x~z ×õÌ ·Ô ×ae×Üð ¥ae°Ð ßãè´ çÎËÜè ãae§ü· ôÅü ×ð´ Øaeç¿· ae ÎaeØÚ · Ú ×éçà· Ü ×ð´ È ´âð ç· Úae°ÎaeÚô´ ·Ô Õ· aeØae ç· ÚaeØae ×aeÈ ·Ô çÜ° Øaeç¿· ae ÎaeØÚ · è »§üÐ ÕaeòÇüÚ ÂÚ ÌñÙaeÌ · ÚÙð · è ØôÁÙae ÁØÂéÚ @ ÂýÎðàae ×ð´ âô×ßaeÚ · ô 2}| Ù° â´·ý ç×Ì ç×Üð ãñ´Ð ÁØÂéÚ ×ð´ 4, ÖÚÌÂéÚ-©ÎØÂéÚ ×ð´ v-v, ¥‹Ø Úae’Ø ·ð x · è ×õÌ ãae𠻧üÐ Âç˜ae· ae. Áè°âÅè â¢¿Ø · × ãôÙð ÂÚ Úae’Øô´ · è ÌÚÈ Ü»aeÌaeÚ ×é¥aeßÁae ×ae¢»Ùð ÂÚ ·ð´ Îý · ae · ãÙae ãñ ç· · ôÚôÙae ×ãae×aeÚè ·ð · aeÚ‡ae ©ˆÂ‹Ù Øã çSÍçÌ ¥âae×ae‹Ø ãñ, Áô Ò°€Å ¥aeòÈ »aeòÇÓ Øae Ò§üàßÚ · ae · aeØüÓ ãñÐ °ðâð â×Ø ×ð´ Áè°âÅè ⢻ýã ×ð´ 14 ÂýçÌàaeÌ ßëçh · ae · ô§ü Õè×ae Ùãè´Ð ¼Ú¥âÜ, ÌèÙ ßáü ÂãÜð ÁÕ Áè°âÅè Üae»ê ç· Øae »Øae Íae Ìô ·ð´ Îý âÚ· aeÚ Ùð Áè°âÅè 57% 46% 41% 40% 36% ÂéÇ÷Çé¿ðÚè ´ÁaeÕ çßāaeßáü 2019-20 ×ð´ Úae’Øaeð´ · aeð 23 ÂýçÌàaeÌ ßâêÜè · × ãé§ü ãñÐ Ùð ãðÜè· aeòOEÅÚ çÅaè ÂÚ SÂðý ·Ô çÜ° ÎðÙð · è ÕaeÌ · ãè ãñÐ §â ÂÚ Ü»Ùð ßaeÜae ×ae§·ý ôÙ SÂýðØÚ · Ÿaeè»´»aeÙ»Ú, Õè· aeÙðÚ, ÁñâÜ×ðÚ ¥õÚ ÕaeǸ×ðÚ ÕaeòÇüÚ ÂÚ ÌñÙaeÌ · ÚÙð · è ØôÁÙae ãñÐ ÕǸð çÅaè ÎÜ ƒaeéâÌð ãè ©â ÂÚ ÚðÌèÜè ÏôÚô´ ×ð´ ãè ÂðSÅèâae§Ç SÂýð ç· Øae Áae°»aeÐ §ââð È âÜô´, Âàaeé¥ô´ ¥õÚ ÂçÿaeØô´ · ae ¹ÌÚae Öè Ùãè´ Úãð»aeÐ ßaeØéâðÙae Áð°´Ç·ð , çã×ae¿Ü ©āaeÚae¹´Ç Àāaeèâ»É¸ ¥Á×ðÚ z, ¥ÜßÚ x}, ÕaeǸ×ðÚ v®, ÖÚÌÂéÚ w, Õê´Îè v, ¿êM x, ÖèÜßaeǸae w, Õè· aeÙðÚ w, ŠaeaeñÜÂéÚ xx, »´»aeÙ»Ú {, ÁØÂéÚ yv, ÁaeÜôÚ ~, ãÙé×aeٻɸ |, Ûaeé´ÛaeéÙ´ê v}, ÁôÏÂéÚ w®, · ÚõÜè w, · ôÅae x, Îõâae v, Ùae»õÚ w, ÂaeÜè y{, â.×ae. z, âè· Ú v~, çâÚôãè v®, Åô´· v, ©ÎØÂéÚ v Ù° ×ae×ÜðÑ aeð ⢻ýã ×ð´ âaeÜaeÙae 14 ÂýçÌàaeÌ âð · × ßëçh ãôÙð ÂÚ Úae’Øô´ · ô ×é¥aeßÁae ¼ðÙð · ae ßae¼ae ç· Øae ÍaeÐ ·ð´ Îý âÚ· aeÚ ·ð °· ßçÚcAE ¥çÏ·aeÚè·ae·ãÙaeãñç· ×é¥aeßÁae °· ÕǸae ×é¼÷¼ae ãñÐ ·ð´ Îý âÚ· aeÚ ¥ÂÙð ßae¼ð âð ÂèÀð ÂýÎðàae ·ð çßçß ×ð´ §â âaeÜ Ùãè´ Õɸð»è È èâ ¥´çÌ× â´S· aeÚÑ çãÅ °´Ç ÚÙ · ae ¥aeÚôÂ Ñ ÂçÚÁÙ ÕaeðÜð-Áae´¿ ãaeð ÖaeÚÌ Ùð ÕÙaeØae Íae ÎÕaeß âéàaeae´Ì çâ´ã Ùð · §ü çÎÙaeð´ âð Ùãè´ Üè Íè çÇÂýðàaeÙ · è Îßae Âae· ×ð´ ç»ÚÌaeÚ ÖaeÚÌèØ ©‘¿aeØô» ·Ô ¥çÏ· aeÚè çÚãae ÁØÂéÚ ÂýÎðàaeÖÚ ·Ô çßçß ¥õÚ ÚaeÁ· èØ · aeòÜðÁô´ ×ð´ §â âaeÜ È èâ ßëçh Ùãè´ ãô»èÐ ¥aeÎðàae ×´»ÜßaeÚ · ô ÁaeÚè ãô´»ðÐ ¥çÏ· ÌÚ çßçß ÂýôÈÔ àaeÙÜ ß âae×ae‹Ø · ôâü ×ð´ ãÚ âaeÜ v® ÂýçÌàaeÌ È èâ ÕɸaeÌð ãñ´Ð . Âç˜ae· ae ‹ØêÁ ÙðÅß· ü Âç˜ae· ae ‹ØêÁ ÙðÅß· ü patrika.com patrika.com ÛaeÚaeð¹ae ×é´Õ§ü. âéàaeae´Ì çâ´ã ÚaeÁÂêÌ · è ×õÌ ·Ô ÕaeÎ âô×ßaeÚ · ô ©Ù· è ÕãÙ ×èÌê çâ´ã Ùð ÕÌaeØae ç· ßð çÇÂýðàaeÙ ×ð´ Íð, Üðç· Ù çÂÀÜð · §ü çÎÙô´ âð ©‹ãô´Ùð Îßae ÜðÙè Õ´Î · Ú Îè ÍèÐ çÂÀÜð ãÌð âð âéàaeae´Ì · ô AEè· ×ãâêâ Ùãè´ ãô Úãae ÍaeÐ ßð ç€ÜçÙ· Ü çÇÂýðàaeÙ · ae çàae· aeÚ ÍðÐ ×é´Õ§ü ·Ô çßÜð ÂaeÜüð à×àaeaeÙ ƒaeaeÅ ×ð´ ©Ù· ae ¥´çÌ× â´S· aeÚ ç· Øae »ØaeÐ §â ÎõÚaeÙ çÂÌae ·Ô ·Ô çâ´ã, ¿¿ðÚae Öae§ü çßÏaeØ· ÙèÚÁ · é×aeÚ, · ëçÌ âðÙaeòÙ, Ÿaehae · ÂêÚ, âéÙèÜ àaeð^è Öè ×õÁêÎ ÚãðÐ ÂôSÅ×aeÅü× ×ð´ ¥aeˆ×ãˆØae · è ÂéçC ãé§ü ãñÐ âéàaeae´Ì ·ð ÂçÚÁÙaeð´ Ùð ×aeñÌ · è Áae´¿ · è ×ae´» · è ãñÐ §SÜae×aeÕaeÎ. Âaeç· SÌaeÙ ×ð´ §SÜae×aeÕaeÎ ÂéçÜâ maeÚae ç»ÚÌaeÚ ç· ° »° ÖaeÚÌèØ ©‘¿aeØô» ·Ô Îô ¥çÏ· aeçÚØô´ °â. ÂaeòÜ ¥õÚ Çè. Õýraeê · ô çÚãae · Ú çÎØae »ØaeÐ âô×ßaeÚ · ô ÎôÙô´ ƒae´Åô´ Ì· »aeØÕ Úãð, àaeae× · ô ÂéçÜâ Ùð ©Ù· è ç»ÚÌaeÚè çιae§ü ÍèÐ §â·Ô ÕaeÎ ÖaeÚÌ ·Ô ÎÕaeß ×ð´ ÎôÙô´ · ô çÚãae ç· Øae »ØaeÐ Âaeç· SÌaeÙ · è ×èçÇØae ·Ô ¥ÙéâaeÚ, ÖaeÚÌèØ ©‘¿aeØô» ×ð´ âè¥ae§°â°È ·Ô Îô ¥çÏ· aeçÚØô´ ÂÚ ÂéçÜâ Ùð çãÅ °´Ç · ae ¥aeÚô ܻaeØaeÐ ÂéçÜâ · ae ¥aeÚô ãñ ç· ©‹ãô´Ùð °· Úaeã»èÚ ÂÚ »aeÇ¸è ¿É¸ae Îè ¥õÚ ßãae´ âð Öae» çÙ· ÜðÐ ©Ù·ð çÂÌae ¥aeñÚ ¿¿ðÚÔ Öae§üÐ ÁaeÙÌae ãê´ · õÙ ãñ ßaeð °â. ÂaeòÜ ¥õÚ Çè. Õýraeê Ùð Å÷ßèÅ ç· Øae ç· Ìé× çÁâ ÎÎü âð »éÁÚ Úãð Íð ©â· ae ×éÛaeð ¥ãâaeâ ÍaeÐ çÁÙ Üô»ô´ Ùð Ìé÷ãð´ · ×ÁôÚ ÕÙaeØae ¥õÚ çÁÙ·Ô · aeÚ‡ae Ìé× ×ðÚð · ´Ïð ÂÚ çâÚ Ú¹· Ú ¥ae´âê ÕãaeÌð ÍðÐ ¥ç×ÌaeÖ Õ‘¿Ù Ùð §´SÅae»ýae× ÂÚ çܹae ãñ €Øô´, €Øô´, €Øô´ ? €Øô´ âéàaeae´Ì? ¥aeÂÙð ¥ÂÙè çÁ´Î»è €Øô´ ¹ˆ× · Ú Üè, €Øô´? ¥ae àaeaeÙÎaeÚ ¥çÖÙðÌae Íð, ¥ae· ae çÎ×ae» àaeaeÙÎaeÚ ÍaeÐ çÙÎüðàae· àaeð¹Ú · ÂêÚ Âaeç· SÌaeÙè ×èçÇØae · è çÚÂôÅü ÂÚ â´™aeaeÙ ÜðÌð ãé° ÖaeÚÌ ×ð´ çßÎðàae ×´˜aeaeÜØ Ùð Âaeç· SÌaeÙ ·Ô âèÇè° · ô â×Ù ÁaeÚè ç· ØaeÐ ©ŠaeÚ, çßSÌëÌ ¹ÕÚ ·Ô çÜ° S·ñ Ù · Úð´Ð Úae’ØâÖae ¿éÙaeßÑ çßÏaeØ· ç»ÚaeüÁ çâ´ã ×çÜ´»ae Ùð âõ´Âè ãñ ¥aeòçÇØô ç€ÜÂÑ âê˜ae Òâè°× · ô çàae· aeØÌ · Ú Îè ãñ, ¥Õ ×é´ã Ùãè´ ¹ôÜê´»aeÓ ãaeðÅÜ ×ð´ Òçàaeÿaeae ×´˜aeaeÜØÓ Âç˜ae· ae ‹ØêÁ ÙðÅß·ü çâ´ã ×çÜ´»ae · ae âae×Ùð ¥aeØaeÐ ÂýÜôÖÙ ç×ÜÙð ·ð ÕaeÚÔ ×ð´ Âç˜ae· ae Ùð ÂêÀae Ìô ×çÜ´»ae Ùð · ãae, ×ñ¢Ùð ×éØ×´˜aeè · ô çàae· aeØÌ · Ú Îè ãñ, ¥Õ ×é´ã Ùãè´ ¹ôÜê´»aeÐ §â·Ô ÕaeÎ ßã âßaeÜô´ · ô ÅaeÜÌð ÚãðÐ âê˜aeô´ ·ð ¥ÙéâaeÚ ×çÜ´»ae Ùð ×éØ×´˜aeè · ô 7 çÎÙ Âêßü çàae· aeØÌ · è Íè ç· ©‹ãð´ È ôÙ · Ú Úae’ØâÖae ¿éÙaeß ×ð´ ÖaeÁÂae ·Ô â×ÍüÙ ×ð´ ×Ì ÇaeÜÙð ·Ô çÜ° ÂýÜôÖÙ çÎØae »ØaeÐ ©‹ãô´Ùð ×ôÕae§Ü çÚ· aeòÇüÚ · è ç€Ü Öè · ae´»ýðâ · ô ÎèÐ ÂØüßðÿae· Ú‡aeÎè çâ¢ã âéÚÁðßaeÜa­e Ùð Øã ç€Ü ¥aeñÚ °· ßçÚcAE çßÏaeØ· · è ÃãaeÅ÷â°ð ¿ñÅ · ae´»ýðâ ¥aeÜae· ×aeÙ · ô ÖðÁè ãñÐ ×çÜ´»ae ßáü w®®} ×ð´ ÕâÂae ·ð çÅ· Å ÂÚ çßÏaeÙâÖae ¿éÙaeß ÁèÌð ¥õÚ Õae¼ ×ð´ · ae´»ýðâ ×ð´ àaeaeç×Ü ãé° ÍðÐ ã×Ùð Ìaeð ¥ÂèÜ · è Íè patrika.com ÁØÂéÚ . Úae’ØâÖae ¿éÙaeß âð ÂãÜð ¹ÚèÎ-È ÚôÌ ·Ô ¥aeÚô ¥õÚ çàae· aeØÌô´ ·Ô Õè¿ âÖè ©Ù çßÏaeØ· ô´ ·Ô Ùae×ô´ · ae · Øaeâ Ü»ae Úãð ãñ´, çÁ‹ãð´ ÂýÜôÖÙ çÎØae »ØaeÐ · ae´»ýðâ ×ð´ ×éØ×´˜aeè ¥àaeô· »ãÜôÌ, ©Â ×éØ×´˜aeè ß ÂýÎðàae · ae´»ýðâ ¥ŠØÿae âç¿Ù ÂaeØÜÅ, °â¥ôÁè ×ð´ çàae· aeØÌ · ÚÙð ßaeÜð ×éØ â¿ðÌ· ×ãðàae Áôàaeè âð ×èçÇØae Ùð Ùae× ÁaeÙÙð · ae ÕaeÚ-ÕaeÚ ÂýØaeâ ç· Øae Üðç· Ù Áae´¿ · ae ãßaeÜae Îð· Ú âßaeÜô´ · ô ÅaeÜae Áae Úãae ãñÐ §â Õè¿ ÒÂç˜ae· aeÓ Ùð · ae´»ýðâ ¥õÚ â×ÍüÙ Îð Úãð ·é À çßÏaeØ· ô´ âð â÷·ü ç· Øae Ìô §Ù×ð´ âð °· Ùae× ÏõÜÂéÚ ·Ô ÕaeǸè çßÏaeØ· ç»ÚaeüÁ ã×Ùð ç· âè çßÏaeØ· âð â÷·ü ãè Ùãè´ ç· Øae Ìô ÂýÜôÖÙ ·ñ âae? ã×Ùð ·Ô ßÜ ¥ÂèÜ · è Íè ç· Úae’ØâÖae ¿éÙaeß ×ð´ ã×aeÚae âaeÍ Îð´Ð · ae´»ýðâ ÙðÌëˆß Øae âÚ· aeÚ · aeð ¿aeçã° ç· ¥aeÚaeð âaeçÕÌ · ÚÔÐ & âÌèàae ÂêçÙØae, ÂýÎðàae ¥ŠØÿae, ÖaeÁÂae â×Ø ÂÚ Ùae× Öè âae×Ùð ¥ae°´»ðÐ ã×aeÚð çßÏaeØ· ô´ · è çàae· aeØÌ ·Ô ¥aeÏaeÚ ÂÚ ãè °â¥ôÁè · ô çàae· aeØÌ · è ãñÐ & ÕaeǸaeÕ‹Îè ×ð´ àaeaeç×Ü · §ü ×´˜aeè ãôÅÜ âð ãè çßÖae»èØ · aeØü çÙÂÅae Úãð ãñ´Ð çßÖae»èØ È ae§Üô´ · ô Îð¹Ìð çàaeÿaeae Úae’Ø ×´˜aeè »ôçß‹Î çâ´ã ÇôÅaeâÚaeÐ ÁØÂéÚ. ÖaeÁÂae · è ¥ôÚ âð ¹ÚèÎ-È ÚôÌ ·Ô ÂýØaeâ ãé° ãñ´Ð ·é À Ì‰Ø v~ ÁêÙ ·Ô ÕaeÎ ©Áae»Ú · Úð´»ðÐ & ×ãðàae Áôàaeè, ×éØ â¿ðÌ· ¥çßÙaeàae Âae´Çð, ÂýÎðàae ÂýÖaeÚè, · ae´»ýðâ | ¥Á×ðÚ ¥ÜßÚ ¥ã×ÎaeÕaeÎ §´ÎaeñÚ ©”aeñÙ ©ÎØÂéÚ · aeðÅae · aeðÜ· aeÌae ¹´Çßae »´»aeÂéÚçâÅè ‚ßaeçÜØÚ ¿ð‹Ù§ü çÀ´ÎßaeǸae Á»ÎÜÂéÚ ÁÕÜÂéÚ ÁØÂéÚ ÁaeðŠaeÂéÚ çÎËÜè Ùae»aeñÚ ÂaeÜè ÕaeǸ×ðÚ Õ´aeâßaeǸae çÕÜaeâÂéÚ Õè· aeÙðÚ Õð´»ÜêL çÖÜae§ü ÖèÜßaeǸae ÖaeðÂaeÜ ÚÌÜae× ÚaeØÂéÚ âÌÙae âae»Ú âè· Ú âêÚÌ àaeãÇaeðÜ Ÿaeè»´»aeÙ»Ú ãaeðàae´»aeÕaeÎ 9 Úae’Ø, 38 â´S· Ú‡ae

© PressReader. All rights reserved.