Rajasthan Patrika : 2020-06-16

प्रथम पृष्ठ : 5 : 5

प्रथम पृष्ठ

Âç˜ae· ae çâÅèÁÙ 03 P patrika.com ƒaeÚ ÂÚ ãè Úãð´ ¥aeñÚ · aeðÚaeðÙae · aeð Èñ ÜÙð âð Õ¿ae°´ ×´»ÜßaeÚ, 16 ÁêÙ, 2020 ÁØÂéÚ, Úae’ØâÖae · ae Ú‡ae Ñ ¥Õ ÖaeÁÂae · ae çâØaeâè €ßaeòÚ´ÅèÙ, çßÏaeØ· ô¢ · è ÕaeǸaeÕ¢¼è Ùãè¢, ÕÌae Úãð çàaeçßÚ ¥Õ ¿éÙaeß Ì· ÖaeÁÂae§ü aeè Úãð¢»ð °· âaeÍ · ae´»ýðâÑ ÖaeÁÂae ·Ô ×´âêÕð · ae×ØaeÕ Ù ãô´, §âçÜ° °· âaeÍ AEãÚaeØae âÚ· aeÚ ãôÅÜ ×ð´ Üð Úãè ¥aeÙ´Î - ÂêçÙØae ×çãÜae çߊaeaeØ· Úãè´ ¥´ÌaeÿaeÚè ×ð´ ÃØSÌ ç¼Ù ×ð´ ¥ÍüÃØßSÍae ÂÚ ç¿´ÌÙ, ÚaeÌ · ô Îð¹è çÈ Ë× ÀÂae· ⴁØae ÕÜ Ù ãôÙð ·Ô ÕaeÎ Öè ÖaeÁÂae Ùð ÎêâÚae ©÷×èÎßaeÚ ©ÌaeÚaeÐ ÎêâÚð ©÷×èÎßaeÚ · ô ©ÌaeÚ· Ú ãôâü ÅþðçÇ´» · ÚÙð · è · ôçàaeàae · èÐ ×ŠØ Âý¼ðàae âçãÌ · §ü Úae’Øô´ ×ð´ ÁÙÌae maeÚae ¿éÙè ãé§ü âÚ· aeÚô´ · ô ¥çSÍÚ · Ú ×Áae· ©Ç¸aeØae »Øae ãñÐ Øãae´ ßð âÈ Ü Ù ãô´Ð §âçÜ° çßÏaeØ· ô´ âð ¿¿aeü · Ú ©‹ã𢠰· Á»ã âéçÚÿaeÌ Ú¹ae »Øae ãñÐ · ae´»ýðâ ·Ô Âaeâ vwz çßÏaeØ· ô´ · ae â×ÍüÙ ãñÐ Øã ÕaeÌ · ae´»ýðâ ·Ô ÂýÎðàae ÂýÖaeÚè ¥çßÙaeàae Âae´Çð Ùð ãôÅÜ ×ð´ ˜ae· aeÚô´ âð ÕaeÌ¿èÌ ×ð´ · ãèÐ ÚaeÁÙèçÌ· çÙØéç€ÌØô´ · ô Üð· Ú Âae´Çð Ùð · ãae ç· ÁËÎ ãè §â· è àaeéL ¥aeÌ ãô»èÐ · ôÚôÙae · è ßÁã âð §â×ð´ ÎðÚè ãé§ü ãñÐ ÁËÎ ãè Áaeª ´»ae ÕØaeÙ ÎðÙðÑ Áaeðàaeè ×éØ â¿ðÌ· ×ãðàae Áôàaeè Ùð · ãae ç· ¥Õ Ì· °âèÕè ΍ÌÚ Áae· Ú ÕØaeÙ Ùãè´ çΰ ãñ´Ð °· Îô çÎÙ ×ð´ ÕØaeÙ ¼ðÙð Áae°¢»ðÐ ¥Öè ·é À Ùãè´ ÕôÜê´»aeÐ °âèÕè ¥õÚ °â¥ôÁè · ô çàae· aeØÌ ÖðÁ· Ú ×ñ´Ùð ¥ÂÙae · ae× · Ú çÎØaeÐ · aeòÜ çÚ· aeòÇü · Úae° ÁaeÙð · è ÕaeÌ ÂÚ Áôàaeè Ùð · ãae ç· Øã âÕ ÖaeÁÂae ¥õÚ ©Ù· è âÚ· aeÚð´ · ÚÌè ãñ´Ð âÚ· aeÚè Úae’ØâÖae ¿éÙaeß ·Ô çÜ° ÂýˆØaeàaeè Âêßü ×´˜aeè ÚaeÁð‹Îý »ãÜôÌ âô×ßaeÚ · ô ¥ÂÙð çÙßaeâ âð ÁØÂéÚ ÚßaeÙae ãé°Ð §â ÎõÚaeÙ ÖaeÁÂae ·Ô ßçÚD Üô» ©Ù·Ô çÙßaeâ ÂÚ ©ÂçSÍÌ ÚãðÐ ÁôÏÂéÚ. Âç˜ae· ae ‹Øê•ae ÙðÅß·ü patrika.com âae´»ôÎ çßÏaeØ· ÖÚÌ çâ´ã ·é ´ÎÙÂéÚ ·Ô Úae…ØâÖae ¿éÙaeß ·ð â¢Õ¢Ï ×ð¢ ç¼° ˜ae · ô Üð· Ú ©‹ãô´Ùð · ãae ç· ©Ù· ae âéÛaeaeß â· aeÚaeˆ×· ãñÐ ©‹ãô´Ùð ÖaeßÙae°´ ÃØ€Ì · è ãñ´Ð ßãè´, ¹ael °ß´ Ùae»çÚ· ¥aeÂêçÌü ×´˜aeè Ú×ðàae ×è‡aeae · ô Üð· Ú · ãae ç· ÃØç€Ì»Ì · aeÚ‡ae · è ßÁã âð ßð ãôÅÜ ×ð´ Ùãè´ ¥ae° ãñ´Ð §â· ae ÚaeÁÙèçÌ âð · ô§ü ÜðÙae ÎðÙae Ùãè¢ ãñÐ Âç˜ae· ae ‹Øê•ae ÙðÅß·ü ßãae¢ Úae’ØâÖae ¿éÙaeß ·ð çÜ° ×̼aeÙ Âýçàaeÿae‡ae ç¼Øae Áae°»aeÐ çàaeçßÚ v~ ÁêÙ · ô Úae’ØâÖae ¿éÙaeß ãôÙð Ì· ÁaeÚè Úãð»aeÐ ÖaeÁÂae · è ¥ôÚ âð ÚaeÁð´Îý »ãÜôÌ ¥õÚ ¥ô´· aeÚ çâ´ã ܹaeßÌ ÂýˆØaeàaeè ãñ´Ð ©ÏÚ, ÖaeÁÂae Ùð ¿éÙaeß ·Ô çÜ° ÂôçÜ´» °Áð´Å ¥õÚ · ae©´çÅ´» °Áð´Å çÙØé€Ì · ÚÙð · è Âýç·ýØae àaeéM · Ú Îè ãñÐ âô×ßaeÚ · ô ÙðÌae ÂýçÌÂÿae »éÜaeÕ¿´Î · ÅaeçÚØae ¥õÚ ßaeâéÎðß ÎðßÙaeÙè çßÏaeÙâÖae Âãé´¿ðÐ ÂôçÜ´» ¥õÚ · ae©´çÅ´» °Áð´Å · è çÁ÷×ð¼aeÚè ÂýÎðàaeaeŠ­Øÿae âÌèàae ÂêçÙØae, »éÜaeÕ¿´Î · ÅaeçÚØae, ©ÂÙðÌae ÚaeÁð´Îý ÚaeAEõǸ ¥õÚ ÖaeÁÂae çßÏaeØ· ßaeâéÎðß ÎðßÙaeÙè · ô âõ¢Âè Áae â· Ìè ãñÐ ÁØÂéÚ ÖaeÁÂae ÂýÎðàae ¥ŠØÿae âÌèàae ÂêçÙØae Ùð âô×ßaeÚ · ô Å÷ßèÅ · Ú · ãae ç· Úae’Ø ×ð´ · ôçßÇ-v~ âð ×õÌô´ · ae ¥ae´· Ǹae w~y ·ð ÂaeÚ Âãé´¿ »Øae ãñÐ ßãè´ ×éØ×´˜aeè, âÚ· aeÚ ·Ô ×´˜aeè °ß´ çßÏaeØ· ãôÅÜ ×ð´ â´»èÌ â´ŠØae · ae ¥aeÙ´Î Üð Úãð ãñ´Ð ©‹ãô´Ùð ¥aeÚô ܻaeØae ç· ÜêÅ ¥õÚ ÛaeêAE · ae ¹ðÜ ¹ðÜÙð ßaeÜè · ae´»ýðâ · ae Øã àae×üÙae· ¿çÚ˜ae ÕaeÚ-ÕaeÚ ÁÙÌae ·Ô âae×Ùð ¥ae Úãae ãñÐ . patrika.com ÁØÂéÚ . ÂýÎðàae ×ð´ x âèÅô´ ·ð çÜ° ãôÙð ßaeÜð Úae’ØâÖae ¿éÙaeß ·Ô çÜ° ×´»ÜßaeÚ · ô ÖaeÁÂae çßÏaeØ· ÎÜ · è ÕñAE· ãô»èÐ §â·ð âaeÍ ÖaeÁÂae çßÏaeØ· ô´ · ae çàaeçßÚ àaeéM ãô Áae°»aeÐ §â×ð´ ¥aeÚ°ÜÂè ·Ô ÌèÙ çßÏaeØ· Öè àaeaeç×Ü ãô â· Ìð ãñ¢Ð Âêßü ×éØ×´˜aeè ßâé´ÏÚae ÚaeÁð â´ÖßÌÑ v} ÁêÙ · ô àaeaeç×Ü ãô´»èÐ ¿éÙaeß ·Ô çÜ° ÕÙae° »° ·Ô ´ÎýèØ ÂØüßðÿae· · ae Öè §âè çÎÙ Âãé´¿Ùð · ae · aeØü·ý× ãñÐ çßÏaeØ· âéÕã vv ÕÁð ÂaeÅèü ×éØaeÜØ Âãé´¿ð´»ðÐ Øãae´ ÕñAE· ·Ô ÕaeÎ âÖè · ô âèÌaeÂéÚae çSÍÌ ãôÅÜ ×ð´ çàaeçßÚ ·ð çÜ° Üð ÁaeØae Áae°»aeÐ ãaeðÅÜ ×ð´ çÙÎüÜèØ ¥aeð×Âý· aeàae ãéÇÜae · ae Á‹×çÎÙ ×ÙaeÌð ãé° çߊaeaeØ· Ð ×éØ×´˜aeè Úãð ãôÅÜ ×ð´ ÁØÂéÚ @ ×´ç˜aeØô´ ¥õÚ çßÏaeØ· ô´ Ùð âô×ßaeÚ · ô Îðàae · è ¥ÍüÃØßSÍae ÂÚ ç¿´ÌÙ ç· ØaeÐ ÂaeÅèü · è ÚaecÅþèØ Âý߀Ìae âéçÂýØae ŸaeèÙðÌ Ùð Îðàae · è ¥ÍüÃØßSÍae, · ôÚôÙae âð ÂãÜð ¥õÚ · ôÚôÙae ·Ô ÕaeÎ · è â´ÖaeßÙae¥ô´ ÂÚ ÃØaeØaeÙ çÎØaeÐ §ââð ÂãÜð âéÕã ¥çÏ· ÌÚ ×´˜aeè ¥õÚ çßÏaeØ· ãôÅÜ ·ð ÜaeòÙ ×ð´ çιae§ü çΰРàaeae× · ô ç· âè Ùð ç·ý·Ô Å ¹ðÜè Ìô ·é À ÈéÅÕaeòÜ ¹ðÜÌð ÙÁÚ ¥aeØaeÐ ×çãÜae çßÏaeØ· ô´ Ùð ¥´ÌaeÿaeÚè ×ð´ L ç¿ çιae§üÐ ÚaeÌ · ô âÖè Ùð ÀÂae· çÈ Ë× Îð¹èÐ Âç˜ae· ae. ×éØ×´˜aeè ¥àaeô· »ãÜôÌ çÎÙ ÖÚ ãôÅÜ ×ð´ ãè ÚãðÐ ×´ç˜aeØô´ âð ©Ù·Ô çßÖae»èØ · ae×· aeÁ ·Ô ÕaeÚð ×ð´ Öè ÂêÀÌaeÀ · èÐ ÂØüßðÿae· ¥õÚ ÂýÖaeÚè âð ¿éÙaeß · ô Üð· Ú ×´˜ae‡aeae · èÐ ÚaecÅþèØ Âý߀Ìae âéçÂýØae ŸaeèÙðÌ Ùð · ãae ç· Îðàae ¥aeçÍü· Ì´»è âð ÁêÛae Úãae ãñÐ ·Ô ´Îý âÚ· aeÚ Ùð Áô ¥aeçÍü· Âñ·Ô Á · è ƒaeôá‡aeae · è, ßô ×ãÁ ÀÜaeßae ãè çÙ· ÜèÐ çÎËÜè âð ÜõÅð ÂaeØÜÅ, çÎÙÖÚ Úãð ÃØSÌ ×éØ×´˜aeè · ô çܹae ˜aeÑ Âñ·Ô Á çâÈü ÀÜaeßaeÑ ÂêçÙØae Ùð ×éØ×´˜aeè ¥àaeô· »ãÜôÌ · ô ˜ae çܹ· Ú °×Õèâè Âýç·ýØaeÏèÙ °ß´ Õñ· Üaeò» ÖçÌüØô´ ×ð´ ¿aeÚ ÂýçÌàaeÌ ÂÎô´ ÂÚ ÖÌèü Âýç·ýØae àaeéM · ÚÙð · è ×ae´» · è ãñÐ ÁØÂéÚ @ ©Â ×éØ×¢˜aeè âç¿Ù ÂaeØÜÅ ÎôÂãÚ · ÚèÕ vw ÕÁð ãôÅÜ Âãé´¿ðÐ ©‹ãô´Ùð ÂØüßðÿae· Åè °â çâ´ã Îðß âð ×éÜae· aeÌ · èÐ àaeae× · ô Âç˜ae· ae. ×éØ×´˜aeè ¥àaeô· »ãÜôÌ, ÂýÎðàae ÂýÖaeÚè ¥çßÙaeàae Âae´Çð ·Ô âaeÍ ÕñAE· · Ú ¿éÙaeß · ô Üð· Ú Ú‡aeÙèçÌ ÕÙae§üÐ ÂaeØÜÅ Ùð · ãae ç· ¹ael ×´˜aeè Ú×ðàae ×è‡aeae âçãÌ · §ü ¥õÚ ×´˜aeè ß çßÏaeØ· ãñ´ Áô ãôÅÜ Ùãè´ Âãé´¿ â·Ô ãñ´Ð §Ù·Ô Ù ¥aeÙð ·Ô çÙÁè · aeÚ‡ae Öè ãô â· Ìð ãñ´Ð Øð âÖè Üô» °· -°· ßôÅ · ae´»ýðâ · ô Îð Úãð ãñ´Ð çßÏaeØ· ô¢ · ô Úaeâ ¥ae Úãè ÕaeǸaeÕ¢¼èÑ âè°× · è ÃØSÌÌae ·ð ¿ÜÌð ¥ae× ÌõÚ ÂÚ ç×ÜÙae ãôÌae ãñ ×éçà· Ü ×éØ×¢˜aeè ß ×¢ç˜aeØô¢ · aeð â×SØae ÕÌae · Úae Úãð çÙSÌaeÚ‡ae ·ð çÙSÌaeÚ‡ae ·ð çÜ° · aeÈ è Úaeâ ¥ae Úãè ãñÐ Áãae´ ×éØ×´˜aeè ¥àaeô· »ãÜôÌ ãôÅÜ ×ð´ çßÏaeØ· ô´ âð ÂýÎðàae ·Ô ¥Ü»-¥Ü» çÁÜô´ ¥õÚ çßÏaeÙâÖae ÿaeð˜aeô´ ×ð´ · ôÚôÙae â´·ýׇae ·Ô ãaeÜaeÌ, Âýßaeâè ×ÁÎêÚô´ · ô ÚôÁ»aeÚ, ©Ù· è â×SØae¥ô´ · ae Ü»aeÌaeÚ È èǸÕñ· Üð Úãð ãñ´Ð ßãè¢ çßÏaeØ· ô¢ · ô ¥ÂÙð ÿaeð˜ae · è â×SØae¥ô¢ · ô ÕÌaeÙð ·ð çÜ° ÂêÚae ×õ· ae ç×Ü Úãae ãñÐ ×éØ×¢˜aeè ãè Ùãè¢ ×¢ç˜aeØô¢ · ô Öè âð ÌèÙ ×aeã Ì· · ae â×Ø Ü» ÁaeÌae ãñÐ Üðç· Ù ¥Õ ×éØ×´˜aeè ¥àaeô· »ãÜôÌ ãôÅÜ ×ð´ ÚãÙð ·Ô ÎõÚaeÙ âÖè çßÏaeØ· ô´ âð ¹éÜ· Ú ç×Ü Úãð ãñ´, çßÏaeØ· Öè Ü»ð ãaeÍ ¥ÂÙð ÿaeð˜ae ·ð ×é¼÷¼ô¢ · ô ÕÌae· Ú çÙÂÅaeÙð ·ð çÜ° ÕÌae Úãð ãñ¢Ð ’ØaeÎaeÌÚ çßÏaeØ· ç¿ç· ˆâae ×´˜aeè Úƒaeé àae×aeü ¥õÚ ÁÜÎaeØ ß ©Áaeü ×´˜aeè Õè Çè · ËÜae âð â÷·ü · Ú Úãð ãñ´Ð çßÏaeØ· ç¿ç· ˆâae ×´˜aeè Úƒaeé àae×aeü âð ©Ù·Ô çßÏaeÙâÖae ÿaeð˜aeô´ ×ð´ · ôÚôÙae Áae´¿ âñ´ÂçÜ´», ç¿ç· ˆâ· ô´ ·Ô çÚ€Ì ÂÎ ÖÚÙð Áñâè ×ae´»ô´ ·Ô çÜ° ç×Ü Úãð ãñ´Ð ßãè´ Öèá‡ae »×èü ×ð´ ©Ù·Ô ÿaeð˜ae ×ð´ ÂðØÁÜ ÃØßSÍae, Ù° ÅØêÕßñÜ Sßè· ëÌ · ÚÙð, çÕÁÜè ÃØßSÍae âé¿aeM · ÚÙð ·Ô çÜ° · ËÜae · ô çàae· aeØÌð¢ ÕÌae Úãð ãñ¢Ð §â·ð âaeÍ ãè ¥‹Ø ×¢ç˜aeØô¢ âð Öè â×SØae¥ô¢ ·ð â×aeÏaeÙ · ô ÂêÚae ×õ· ae çßÏaeØ· ô¢ · ô ç×Ü Úãae ãñÐ ×´˜aeè Öè çßÏaeØ· ô´ · è ×ae´»ô¢ ÂÚ Ìˆ· aeÜ · aeÚüßae§ü ·ð ¥çÏ· aeçÚØô¢ · ô çÙ¼ðüàae ¼ð Úãð ãñ¢Ð Ú‡ae Úae’ØâÖae · ae Âç˜ae· ae ‹Øê•ae ÙðÅß·ü patrika.com ÁØÂéÚ . Úae’ØâÖae ¿éÙaeß âð ÂãÜð · ae´»ýðâ çßÏaeØ· ô´ ·Ô âaeÍ ×´ç˜aeØô¢ · è ÕaeÇðÕ´Îè ·Ô çâØaeâè â×è· Ú‡ae ·é À Öè ãô´, Üðç· Ù · ae´»ýðâ ¥õÚ çÙÎüÜèØ çßÏaeØ· ô´ · ô Øã ÕaeǸðÕ´Îè ¥ÂÙð ÿaeð˜ae · è â×SØae¥ô¢ ÕâÂae âð · ae´»ýðâ ×ð´ àaeaeç×Ü ãé° çßÏaeØ· aeð´ âð ¿¿aeü · ÚÌðÐ ×éØ×´˜aeè ßð ¹éÜ· Ú ¥ÂÙð ÿaeð˜ae ·ð · ae×ô¢ · ô Üð· Ú ¥Ùéàae¢áae · Úae Úãð ãñ¢Ð ×éØ×´˜aeè ·ð ÃØSÌ ÚãÙð ·ð ¿ÜÌð ¥ae× ÌõÚ ÂÚ çßÏaeØ· ô¢ · ô ©Ùâð ç×ÜÙð ·ð çÜ° ÂãÜð â×Ø ÜðÙae ãôÌae ãñÐ · §ü ÕaeÚ â×Ø ÜðÙð ×ð´ Îô OEØaeÁ · è ¥aeǸ ×ð´ Çðɸ · ÚaeðǸ ·ð ¥È è×»ae´Áð · è ÌS· Úè ¿aeÚ Ù· ÕÁÙ ç»ÚÌaeÚ 28 ÁêÙ âð ãô»ae âae×ae‹Ø M  âð · ae×-· aeÁ ÚaeÁSÍaeÙ ©“ae ‹ØaeØaeÜØ çÎÙ ×ð´ Úñ· è · Ú ×aeñÁ-×SÌè ·ð çÜ° · ÚÌð Íð ¿aeðÚè ¼ô ƒae¢Åð ÂãÜð ç×Üae ¥¼aeÜÌè ¥ae¼ðàae, ÂÚèÿaeae ×ð¢ ÕñAEae ÚðçÁÇð¢Å âÖè ¥ÎaeÜÌð´ ¹éÜè¢, ¥Öè ·ð ßÜ ¥aeßàØ· ×ae×Üô¢ · è âéÙßae§ü ×ÙôãÚÂéÚ @ Âç˜ae· ae. ÂéçÜâ Ùð âô×ßaeÚ · ô ×aeη ÂÎaeÍaeðZ · è ÌS· Úè ·ð ç¹ÜaeÈ · aeÚüÃaeae§ü · Ú ×ÙaeðãÚÂéÚ ÅaeðÜ OEÜaeÁae ÂÚ ¥È è× ¥õÚ »ae´Áae ÁŽÌ · Ú °· ÁÙð · ô ç»ÚÌaeÚ ç· Øae ãñÐ ÁŽÌ ×aeη ÂÎaeÍü · è ÕaeÁaeÚ · è×Ì · ÚèÕ Çðɸ · ÚôǸ L ° ÕÌae§ü Áae Úãè ãñÐ ÁØÂéÚ »ýae×è‡ae ÂéçÜâ ¥Ïèÿae· àae´· ÚÎāae àae×aeü Ùð ÕÌaeØae ç· âô×ßaeÚ âéÕã ×ÙôãÚÂéÚ ÅôÜ OEÜaeÁae ÂÚ Ùae· aeÕ´Îè àaeéM · è »§üÐ §âè ÎõÚaeÙ ÂéçÜâ Ùð °· ·ñ ´ÅÚ · aeð L · ßaeØaeÐ §â Õè¿ çÕãaeÚ çÙßaeâè ¹Üaeâè ¥çÖáð· È ÚaeÚ ãô »ØaeÐ ·ñ ´ÅÚ · è Áae´¿ ×ð´ âèÅ ·ð Ùè¿ð 250 »ýae× »ae´Áae ÕÚae×Î ãé¥aeÐ ßãè´ ÂèÀð ·ð çãSâð · è Áae´¿ · è Ìô ©â×ð´ OEØaeÁ · è ÕôçÚØae´ ÖÚè ÍèÐ ßãae´ °· ÀôÅae ·Ô çÕÙ ç×ÜaeÐ çÁâ· aeð S·êý âð Õ´Î · Ú Ú¹ae ÍaeÐ §âð ¹ôÜ · Ú Áae´¿ · è Ìô §â×ð´ ÂèÜð Ú´»ð ·Ô OEÜaeçSÅ· ·Ô Âñ·Ô Å Âae° »°Ð çÁÙ×ð´ ¥È è× · ae ÎêÏ ÖÚae ãé¥ae ÍaeÐ · aeÚüÃae§ü ·ð ÎaeñÚaeÙ Õae€â ×ð´ |} Âñ·Ô Å ¥È è× · ae ÎêÏ ÕÚae×Î ãé¥aeÐ Âç˜ae· ae ‹Øê•ae ÙðÅß·ü çß™aeaeÙ çßEçßlaeÜØ Âýßðàae ˜ae ÁaeÚè ç· ØaeÐ °â°×°â ×ðçÇ· Ü · aeòÜðÁ âð °×Çè · Ú Úãð Çaeò. Úçß · aeÕÚae · ô ÂÚèÿaeae ·Ô çÜ° Âýßðàae ˜ae ÁaeÚè Ùãè´ ç· Øae »Øae ÍaeÐ ‹ØaeØaeÜØ ×ð´ · aeÕÚae ·ð ¥çÏßQ ae ¥çÖÙß àae×aeü Ùð · ãae ç· Øaeç¿· ae· Ìaeü · ôÚôÙae ßaeÇü ×ð´ x ×ãèÙð âð ÂôSÅðÇ ãñÐ ÂaeçÚßaeçÚ· çßßaeÎ âð |} çÎÙ Ì· ©â· è Âɸae§ü ÕaeçÏÌ Úãè ãñ Üðç· Ù ©‹ãð¢ ×ðçÇ· Ü · aeòÜðÁ ·Ô Âýae¿aeØü Ùð çÙØç×Ì · Ú çÎØae ãñÐ Ùð ÂÚèÿaeae patrika.com Âç˜ae· ae ‹Øê•ae ÙðÅß·ü ÁØÂéÚ. ÂÚèÿaeae àaeéM ãôÙð âð Îô ƒae´Åð ÂãÜð ãè ÚaeÁSÍaeÙ ©‘¿ ‹ØaeØaeÜØ Ùð Àae˜ae · ô ÂÚèÿaeae ×ð´ ÕñAEaeÙð ·Ô ¥´ÌçÚ× ¥aeÎðàae çΰР§âè ¥ae¼ðàae âð °×Çè · Ú Úãð ÚÔçÁÇð¢Å Çae¢. Úçß · aeÕÚae âô×ßaeÚ · ô ãé§ü ÌëÌèØ ßáü · è ÂÚèÿaeae ×ð¢ ÕñAE â·ð Ð ÂÚèÿaeae ×ð¢ ÕñAEÙð ·ð çÜ° àaeé·ý ßaeÚ · ô ‹ØaeØaeÜØ ×ð¢ Øaeç¿· ae ¼aeØÚ · è »§ü ÍèÐ ¥¼aeÜÌ ·ð ¥ae¼ðàae ÂÚ ÚaeÁSÍaeÙ SßaeS‰Ø patrika.com ÁØÂéÚ. Üaeò· Çae©Ù ×ð¢ Õ¢¼ · è »§ü ¥¼aeÜÌ𢠷 ÚèÕ 85 ç¼Ù Õae¼ âô×ßaeÚ âð ÂãÜð · è ÌÚã ¹éÜ »§ü ãñ¢Ð ãaeÜae¢ç· ¥Öè Øãae¢ 28 ÁêÙ Ì· ¥aeßàØ· ×ae×Üô¢ · è ãè âéÙßae§ü ãô»èÐ Øãè · aeÚ‡ae ãñ ç· ¥¼aeÜÌ ¥õÚ ¥¼aeÜÌ ÖßÙ ·ð »çÜØaeÚô¢ ×ð¢ âô×ßaeÚ · ô ÂãÜð Áñâae ÙÁaeÚae Ùãè´ çιaeÐ ãÚ çÎÙ } ãÁaeÚ âð ¥çÏ· ¥çÏßQ ae¥ô¢ · è ©ÂçSÍçÌ ßaeÜð ¥ÎaeÜÌ ÂçÚâÚ ×ð´ Õ×éçà· Ü Çðɸ âõ ¥çÏßQ ae Öè Ùãè¢ ÍðÐ ‹ØaeçØ· ¥çÏ· aeÚè ß · ×ü¿aeÚè Ìô ֻܻ âÖè Íð, ÂÚ ¥ÎaeÜÌè · aeØü âèç×Ì ãè ÚãaeÐ ×ae×Üô´ ×ð´ Õãâ, âaeÿØ çÚ· aeòÇü â´Õ´çÏÌ · aeØü ¥Öè àaeéM Ùãè´ ãô´»ðÐ ¥ÎaeÜÌô´ ×ð´ ⢷ýׇae Õ¿aeß ·Ô §´ÌÁae× Öè ç· ° »° ãñ´Ð · ×ü¿aeÚè, ß· èÜ ß Âÿae· aeÚô´ Ùð âôàaeÜ çÇSÅð´çâ´» · ae ØaeÜ Ú¹aeÐ vz Üae¹ ·Ô âôÙð-¿ae´Îè ·Ô ÁðßÚaeÌ ÕÚae×Î ãéâñÙ àaeð¹ (v~), ×ôã÷×Î çâÎÎ÷· è (v}), ×ôã÷×Î âÜ×aeÙ (v}) ¥õÚ ×ôã÷×Î âÜ×aeÙ (w®) ×ÙôãÚÂéÚae · ‘¿è ÕSÌè ÁßaeãÚ â·ü Ü çÙßaeâè ãñ¢Ð ©Ù·ð · ŽÁð âð Îô Ù· Õ, °· OEÜaeâ, ¿aeÚ ×aeSÅÚ ¿aeÕè ç×Üè ãñÐ ×ôã÷×Î çâÎÎ÷· è çÎÙ ×ð´ · ¿Úae ÕèÙÙð ·Ô ÕãaeÙð âêÙð ×· aeÙ · è Úñ· è · ÚÌae ÍaeÐ §â·ð Õae¼ ÚaeÌ · ô ¥‹Ø ·ð âaeÍ ßaeÚ¼aeÌ · ÚÌðÐ ¥aeÚôçÂÌ ×õÁ-×SÌè ·Ô çÜ° ¿ôÚè · ÚÌð Íð ¥õÚ Â· Ǹð ÁaeÙð ·Ô ÇÚ âð ×ôÕae§Ü · ae ÂýØô» Ùãè´ · ÚÌð ÍðÐ Âç˜ae· ae ‹Øê•ae ÙðÅß·ü patrika.com ÁØÂéÚ. ÂýÌaeÂ Ù»Ú ÍaeÙae ÂéçÜâ Ùð Ù· ÕÁÙ ç»Úôã ·ð ¿aeÚ â¼SØô¢ · ô ç»ÚÌaeÚ · Ú vz Üae¹ L ° ·Ô ÁðßÚaeÌ ÕÚae×Î ç· ° ãñ´Ð ¥aeÚôçÂØô¢ Ùð Üaeò· Çae©Ù ×ð´ °· ÎÁüÙ âð ¥çÏ· ¿ôÚè · è ßaeÚÎaeÌ · ô ¥´Áae× çÎØaeÐ ÂéçÜâ ©ÂaeØéQ (Âêßü) ÚaeãéÜ ÁñÙ Ùð ÕÌaeØae ç· ç»ÚÌaeÚ ¥aeÚôÂè · Ú´Å âð ×çãÜae · è ×õÌ, Áðßèßè°Ù°Ü ÂÚ ãÁaeüÙae ÎðÚè âð ç×Üè ÌaeÚè¹ ÂãÜð Áñâð · aeØü àaeéM ãôÙð ×ð´ ßQ Ü»ð»aeÐ ¥aeÁ ÂãÜae ãè çÎÙ ÍaeÐ È ae§Üô´ · ô ¹´»aeÜÙð, ¥aeòÇüÚ àaeèÅ ÕÙaeÙð âçãÌ · §ü · aeØü ç· ° »°Ð ¥çÏßQ ae Öè ¥Öè · × ãè ¥ae°´»ðÐ ¥¼aeÜÌô¢ ×ð¢ âôàaeÜ çÇSÅð´çâ´» · ae ØaeÜ Ú¹Ùae ãô»aeÐ & çÎÙ ãôÙð ·Ô · aeÚ‡ae ãÁaeÚô´ · è ⴁØae ×ð´ ¥aeòÇüÚ àaeèÅ ÕÙaeÙð, ¥»Üè ÌaeÚè¹ ÎðÙð ×ð´ ÎðÚè ãé§üÐ ¥aeòÙÜae§Ù çâSÅ× ÂÚ ¥ÂÇðÅ ß ¥ÂÜôÇ · ÚÙð ×ð´ · aeÈ è ßQ Ü»aeÐ ¥çÏßQ ae¥ô´ Ùð Ìô ÂãÜð Áñâð ãè âÖè ¥ÎaeÜÌô´ · è ÌÚÈ âð °· ãè ÌaeÚè¹ ÎðÙð · è ×ae´» · èÐ ÂãÜae ÁØÂéÚ @ Âç˜ae· ae. çÕÁÜè ·Ô ¹´Öð · è ¿ÂðÅ ×ð´ ¥aeÙð âð ×çãÜae · è ×õÌ ×ae×Üð ×ð´ °ÇèÁð · ôÅü-x Ùð Áðßèßè°Ù°Ü ÂÚ |,v|,®®® L ° · ae ãÁaeüÙae Ü»aeØae ãñÐ âaeÍ ãè Îaeßae · ÚÙð · è ÌaeÚè¹ âð ãÁaeüÙae Úaeçàae ÂÚ Àã È èâÎè ŽØaeÁ ÎðÙð ·Ô çÜ° · ãae ãñÐ ×ae×Üð ·Ô ¥ÙéâaeÚ, wv ÁÙßÚè w®vz · ô ÖÚÌÂéÚ · è ßñÚ ÌãâèÜ ·Ô »ýae× Õaeâè çÙßaeâè ×çãÜae ¿×ðÜè Îðßè ¹ðÌ ÂÚ · ae× · Ú Úãè ÍèÐ ¹ðÌ ·Ô Âaeâ ãè çÕÁÜè ·Ô ÌaeÚ Öè ÜÅ· Úãð ÍðÐ §â ÎõÚaeÙ ãè ¿×ðÜè Îðßè · Ú´Å · è ¿ÂðÅ ×ð´ ¥ae »§ü ¥õÚ ©â· è ×õ·Ô ÂÚ ãè ×õÌ ãô »§üÐ ×ëÌ· ae ·Ô ÂçÚÁÙô´ Ùð Áðßèßè°Ù°Ü ·Ô ç¹ÜaeÈ · ôÅü ×ð´ Îaeßae · Ú · ãae ç· çÕÁÜè Üae§Ù ·Ô Ú¹Ú¹aeß · ae ÎaeçØˆß çÕÁÜè · ´ÂÙè · ae ÍaeÐ · ´ÂÙè · è ÜaeÂÚßaeãè ·Ô · aeÚ‡ae ×çãÜae · è ×õÌ ãé§ü ãñÐ §âçÜ° ©‹ãð´ çÕÁÜè · ´ÂÙè âð ãÁaeüÙae Úaeçàae çÎÜßae§ü Áae°Ð ¥ŠØÿae Î ÕaeÚ °âôçâ°àaeÙ ÁØÂéÚ ¥çÙÜ ¿õÏÚè, ÁØÂéÚ ·ð ÂýÌaeÂÙ»Ú · ae çÙßaeâè ãñ ×ëÌ· ¹Ç¸ð Åþ· ×ð´ ƒaeéâè · aeÚ, ¿aeÜ· · è ×aeñÌ ·ýð çÇÅ · aeÇü · è ÁaeÙ· aeÚè Üð ~y ãÁaeÚ L ° · è AE»è ×ãae×aeÚè ¥ŠØaeÎðàae ·Ô ÌãÌ v® Üae¹ L ° Áé×aeüÙae ßâêÜae Âç˜ae· ae ‹Øê•ae ÙðÅß·ü ÁØÂéÚ @ Úae×»´Á §Üae·Ô ×ð´ °· ÃØçQ ·Ô âaeÍ ~y ãÁaeÚ L ° · è ¥aeòÙÜae§Ù AE»è ãô »§üÐ ÂçÚßaeÎè ƒaeè ßaeÜô´ · ae ÚaeSÌae çÙßaeâè çÚ´· ê Öae§ü ÂÅðÜ Ùð ÚçßßaeÚ · ô çÚÂôÅü ÎÁü · Úae§üÐ çÚ¢·ê Öae§ü ·ð Âaeâ ·é À çÎÙ ÂãÜð °· ×çãÜae Âç˜ae· ae. · ae È ôÙ ¥aeØaeÐ ©âÙð ¹éÎ · ô Õñ´· · è R ðçÇÅ · aeÇü âçßüâ âð ãôÙae ÕÌaeØae ¥õÚ · aeÇü · è ÁaeÙ· aeÚè ÜèÐ ÕaeÎ ×ð´ ©âè R ðçÇÅ · aeÇü ·Ô ¹aeÌð âð ÌèÙ ÕaeÚ ×ð´ ~y ãÁaeÚ L ° çÙ· aeÜ çÜ°Ð ÁÕç· ÂçÚßaeÎè Ùð · aeÇü · ae ©ÂØô» ãè Ùãè´ ç· ØaeÐ ÁØÂéÚ @ ×ãae×aeÚè ¥ŠØaeÎðàae w®w® ·Ô ÌãÌ ÂéçÜâ Ùð ¥Õ Ì· y{}w · aeÚüßae§ü · Ú v®.45 Üae¹ L ° · è Áé×aeüÙae ßâêÜae ãñÐ ÂéçÜâ Ùð âaeßüÁçÙ· SÍaeÙ ß · aeØüSÍÜ ÂÚ ×aeS· Ùãè´ ÂãÙÙð ÂÚ w835, Íê· Ùð ÂÚ ww Âç˜ae· ae. ¥õÚ àaeÚaeÕ ÂèÙð ·ð vw ¥aeñÚ âôàaeÜ çÇSÅð¢â · è ÂaeÜÙae Ùãè´ · ÚÙð ÂÚ vwww ÃØçQ Øô´ ·Ô ¿aeÜaeÙ ç· °Ð ßãè´ ÂéçÜâ Ùð Üaeò· Çae©Ù ×ð¢ v|zwx ßaeãÙ ÁŽÌ ç· ° ÍðÐ §Ùâð ¥Õ Ì· v · ÚôǸ °· Üae¹ L ° · ae Áé×aeüÙae ßâêÜ ç· Øae ãñÐ patrika.com çâ´ƒaeßè · è Á×aeÙÌ ¥Áèü ÂÚ âéÙßae§ü w~ ÁêÙ Ì· ÅÜè ¥ae´ÌðÜae. ÁØÂéÚ-çÎËÜè ÚaeCþèØ ÚaeÁ×ae»ü ÂÚ Õae»aeßaeâ ¥çãÚaeÙ ÂéçÜâ ¿aeñ· è ·ð Âaeâ ÚçßßaeÚ ÚaeÌ °· · aeÚ ¥ae»ð ¹Ç¸ð Åþ· ×ð´ ƒaeéâ »§üÐ ãaeÎâð ×ð´ · aeÚ ¿aeÜ· · è ×aeñÌ ãae𠻧üРŀ· Ú §ÌÙè ÁÕÚÎSÌ Íè ç· · aeÚ ·ð ÂÚ¹“aeð ©Ç¸ »°Ð ÂéçÜâ Ùð ÕÌaeØae ç· ÂýÌaeÂ Ù»Ú çÙßaeâè ¿aeÜ· Âýàaeae´Ì ·é ×aeÚ (40) ÚçßßaeÚ ÚaeÌ · aeÚ âð ÁØÂéÚ ¥ae Úãae ÍaeÐ ãae§ßð ÂÚ Õae»aeßaeâ ¥çãÚaeÙ ÂéçÜâ ¿aeñ· è ·ð Âaeâ Âãé´¿Ùð ÂÚ âÌé´ÜÙ çջǸÙð âð · aeÚ ÁØÂéÚ @ ¹aeÙ ¥aeß´ÅÙ âð ÁéÇð¸ ×Ùè ÜaeòçÇþ´» ×ae×Üð ×ð´ Âêßü ¥ae§°°â ¥àaeô· çâ´ƒaeßè · è Á×aeÙÌ ¥Áèü ÂÚ âéÙßae§ü w~ ÁêÙ Ì· ÅaeÜ Îè ãñÐ ¥ß· aeàae · aeÜèÙ ‹ØaeØaeÏèàa­e ÙÚð‹Îý çâ´ã · è °· ÜÂèAE Ùð âéÙßae§ü SÍç»Ì · ÚÌð Âç˜ae· ae . ãé° ×õç¹· M  âð · ãae ç· Âý· Ú‡ae · ô ßèâè ·Ô ÁçÚ° âéÙßae§ü · Ú ÌØ Ùãè´ ç· Øae Áae â· Ìae ãñÐ çâ´ƒaeßè Ùð Á×aeÙÌ Øaeç¿· ae ×ð´ · ãae Íae ç· ×ae×Üð ×ð´ Âae´¿ âã ¥aeÚôçÂØô´ · ô Âêßü ×ð´ Á×aeÙÌ · ae ÜaeÖ çÎØae Áae ¿é· ae ãñÐ çßÏaeØ· ô´ · ô ¹ÚèÎÙð ßaeÜô´ ÂÚ Íè ÙÁÚ ¥çÙØ´ç˜aeÌ ãaeð· Ú ¹Ç¸ð Åþ· âð Áae Å· Úae§üÐ ãaeÎâð ×𢠷 aeÚ ¿aeÜ· »´ÖèÚ M  âð ƒaeaeØÜ ãaeð »ØaeÐ ÂéçÜâ Ùð Âýàaeae´Ì · aeð ¥SÂÌaeÜ çÖÁßaeØaeÐ Áãae´ ÂÚ ç¿ç· ˆâ· aeð´ Ùð ©âð ×ëÌ ƒaeaeðçáÌ · Ú çÎØaeÐ (çÙ.â´.) · Ǹ𠻰 ãßaeÜae · aeÚôÕaeÚè, 16 Üae¹ L ° ÕÚae×¼ Âç˜ae· ae ‹Øê•ae ÙðÅß·ü ¹Úè¼-È ÚôÌ ÂÚ ÙÁÚ Ú¹ Úãè °Åè°â patrika.com Ïê âð Õ¿aeß ÁØÂéÚ. Úae’ØâÖae ¿éÙaeßô´ ×ð´ · ae´»ýðâ çßÏaeØ· ô´ · è ¹ÚèÎ-È ÚôÌ · ÚÙð ßaeÜô´ ÂÚ ÙÁÚ Ú¹ð ãé° °â¥ôÁè°Åè°â · è âê¿Ùae ÂÚ âô×ßaeÚ · ô ÁôÏÂéÚ ×ð´ Îô ãßaeÜae · aeÚôÕaeÚè · Ǹ𠻰Р¥aeÚôçÂØô´ âð v{ Üae¹ L° Öè ÕÚae×Î ç·° »° ãñ´Ð °Åè°â-°â¥ôÁè °ÇèÁè ¥çÙÜ ÂaeÜèßaeÜ Ùð ÕÌaeØae ç· ÁôÏÂéÚ Ùae»õÚè »ðÅ çÙßaeâè ×éÚÜèÏÚ Çae»ae ¥õÚ ÁôÏÂéÚ ·Ô ¥õçâØae´ çÙßaeâè ×é·Ô àae çÕàÙô§ü · ô ãßaeÜae ·Ô v{ Üae¹ L ÂØô´ ·Ô âaeÍ Â· Ǹae ãñÐ âÚ· aeÚè ×éØ â¿ðÌ· Çaeò. ×ãðàae Áôàaeè · è çàae· aeØÌ ÂÚ °â¥ôÁè çßÏaeØ· ô¢ · è ¹Úè¼ È ÚôÌ · ÚÙð ßaeÜô¢ · è ÌÜaeàae ×ð¢ ÁéÅè ãñÐ âê˜aeô´ ·Ô ×éÌaeçÕ· ¥Õ §â · ae× ×𢠰â¥ôÁè ·Ô âaeÍ °Åè°â Åè× Öè â´ç΂Ïô´ · è ÙÁÚ Ú¹ð ãé° ãñÐ §â· ae ¹éÜaeâae ÁôÏÂéÚ ×ð¢ ãé§ü · aeÚüßae§ü ×ð¢ ãé¥aeÐ °Åè°â · è âê¿Ùae ÂÚ ãè ©‹ãð´ · Ǹae »Øae ÍaeÐ ¥aeÂçāaeÁÙ· ßèçÇØô ç· Øae ¥ÂÜôÇ ÁØÂéÚ @ Çê´»ÚÂéÚ çÙßaeâè °· ×çãÜae · Üae· aeÚ · ae ¥àÜèÜ ßèçÇØô ÕÙaeÙð · ae ×ae×Üae âae×Ùð ¥aeØae ãñÐ wx ßáèüØ ÂèçǸÌae Ùð Õ»M ÍaeÙð ×ð´ çÚÂôÅü ÎÁü · Úae§ü ãñÐ ÂçÚßaeçÎØa­e · ae · ãÙae ãñ ç· ßã »éÁÚaeÌ ×ð´ »èÌ-â´»èÌ ·Ô °ËÕ× ×ð´ · aeØü · ÚÌè ãñÐ çÂÀÜð çÎÙô´ · ô ÃØçQ Øô´ Ùð ©âð Åèßè âèçÚØÜ ×ð´ àaeaeòÅü · ae× ·Ô çÜ° ÁØÂéÚ ÕéÜaeØaeÐ Âç˜ae· ae. §â ÎõÚaeÙ ©â·Ô âaeÍ ÕǸõÎae · è Öè °· ×çãÜae ÍèÐ ¥aeÚôçÂØô´ Ùð Õ»M ÅôÜ Ùae·Ô ·Ô Âaeâ ¥ô×ð€â çâÅè ×ð´ àaeêçÅ´» ·Ô çÜ° Üð »°Ð ßãae´ ÂÚ ¥aeÚôçÂØô´ Ùð ßèçÇØô àaeêÅ ç· Øae, Üðç· Ù ßã ÕðãÎ ¥aeÂçˆÌÁÙ· ÍaeÐ ©Ù ßèçÇØô · ô çÇÜèÅ · ÚÙð ·Ô çÜ° Öè · ãae, Üðç· Ù ©‹ãô´Ùð Ùãè´ ç· ØaeÐ ÕaeÎ ×ð´ ©Ù ßèçÇØô · ô Øê-Å÷ØêÕ ÂÚ ¥ÂÜôÇ · Ú çΰР×ae×Üð · è çÙ»ÚaeÙè Ú¹è Áae Úãè ãñÐ âê˜aeô¢ ·ð ×éÌaeçÕ· ÁôÏÂéÚ ×ð´ ãßaeÜae · è Ú· × · è âê¿Ùae ç×Üè ÍèÐ ÁôÏÂéÚ Åè× Ùð ¥aeÚôçÂØô´ · ô · ǸaeÐ ¥aeÚôçÂØô´ âð ÂêÀÌaeÀ ·ð çÜ° ÁØÂéÚ âð Öè Åè× ÚßaeÙae ãô »§ü ãñÐ Âae´¿ çâÌaeÚae ãôÅÜô´ ÂÚ Öè ÙÁÚÑ ×é·Ô àae ãßaeÜae · è Ú· × °· ÃØçQ âð Üð· Ú ¥aeØae Íae ¥õÚ ×éÚÜèÏÚ Çae»ae ·Ô Âaeâ Âãé´¿ae§ü ÍèÐ °â¥ôÁè-°Åè°â ×éØaeÜØ âð çßÏaeØ· ô´ · è ¹ÚèÎ È ÚôÌ ·Ô °â¥ôÁè-°Åè°â Âae´¿ çâÌaeÚae ãôÅÜô´ ×ð´ AEãÚÙð ßaeÜð Üô»ô´ ÂÚ Öè ÙÁÚ Ú¹ð ãé° ãñÐ ßãae´ AEãÚÙð ßaeÜð · õÙ ãñ¢ ¥õÚ ç· â â´Õ´Ï ×ð´ ÂýÎðàae ×ð´ ¥ae° ãñ´Ð Á»ÌÂéÚae ¥aeÚÅè¥ô · aeØaeüÜØ ×ð´ Ç÷ØêÅè ÂÚ ÌñÙaeÌ ÂéçÜâ· ç×üØô´ · ô Ïê ÌðÁ Ü»è Ìô ¥ÂÙè · éçâüØae´ Øaeð´ çâÚ ÂÚ Ú¹· Ú ÁaeÌð ãé°Ð

© PressReader. All rights reserved.