Rajasthan Patrika : 2020-06-16

प्रथम पृष्ठ : 8 : 8

प्रथम पृष्ठ

Âç˜ae· ae çâÅè âÚaeð· aeÚ 06 P patrika.com Üaeò· Çae©Ù · ae ÂaeÜÙ · ÚÔ´, · aeðÚaeðÙae âð Õ¿ð´ ×´»ÜßaeÚ, 16 ÁêÙ, 2020 ÁØÂéÚ, Îàae×è Âê‡aeaeü ⢙ae· çÌçÍ ÂýaeÌÑ ×ae˜ae 5.40 Ì· , Ì΋ÌÚ °· aeÎàaeè Ù‹Îae ⢙ae· çÌçÍ ãñÐ Îàae×è ß °· aeÎàaeè çÌçÍØô´ ×ð´ ØÍae ¥aeßàØ· â×SÌ àaeéÖ ß ×ae¢»çÜ· · aeØü, çßßaeã, Îðß· aeØü, ÂýçÌDae, Îð߃aeÚ, ©ÂÙØÙ, ßaeSÌé-»ëãaeÚ÷Ö, Âýßðàae, Øae˜aeae, 翘ae· aeÚè ß ßýÌôÂßaeâ ¥aeçÎ · aeØü àaeéÖ ß çâh ãôÌð ãñ´Ð ¥aeÁ Îàae×è çÌçÍ · è ßëçh ãé§ü ãñÐ ¥çàßÙè ÒçÿaeÂý ß ç̾÷ ØZ×é¹Ó ⢙ae· Ùÿae˜ae â÷Âê‡aeü çÎßae Úaeç˜ae ãñÐ ¥çàßÙè »¢Çae‹Ì ×êÜ â¢™ae· Ùÿae˜ae Öè ãñÐ ¥çàßÙè Ùÿae˜ae ×ð´ ØÍae ¥aeßàØ· çßßaeã (· aeˆØaeØÙô€Ì), â»ae§ü-Úô· ae, ¥õáÏ, Øae˜aeae, ¥Ü¢· aeÚ, çßlae, 翘ae· aeÚè ß · ÜaeçÎ · aeØü · ÚÙð Øô‚Ø ãñ´Ð ¥aeÁ ÂýaeÌÑ 9.01 âð ÎôÂãÚ ÕaeÎ 2.09 Ì· ·ý ×àaeÑ ¿Ú, ÜaeÖ ß ¥×ëÌ ÌÍae ¥ÂÚaeq 3.52 âð âaeØ¢ 5.35 Ì· àaeéÖ ·ð ŸaeðD ¿õƒaeçǸ° ãñ´ °ß¢ ÎôÂãÚ 12.00 ÕÁð âð ÎôÂãÚ 12.54 Ì· ¥çÖçÁÌ Ùae×· ŸaeðD ×éãêÌü ãñÐ Áô ¥aeßàØ· àaeéÖ · aeØaeüÚ÷Ö ·ð çÜ° ¥ˆØéāae× ãñÐ »éL ¥ÁéüÙ (ÙßèÙ ×Ì â÷Âê‡aeü çÎßaeÚaeç˜ae ãñÐ ¿‹¼ý×ae â÷Âê‡aeü çÎßaeÚaeç˜ae ×ðá Úaeçàae ×ð´ ãñÐ ×¢»ÜßaeÚ · ô ©āaeÚ çÎàaeae · è Øae˜aeae ×ð´ çÎàaeaeàae­êÜ ÚãÌae ãñÐ ¿‹¼ý çSÍçÌ ·ð ¥ÙéâaeÚ ¥aeÁ Âêßü çÎàaeae · è Øae˜aeae ÜaeÖÎaeØ· ß àaeéÖÂýÎ ãñÐ ¥ÂÚaeq 3.00 ÕÁð âð âaeØ¢ 4.30 ÕÁð Ì· Úaeãé· aeÜ ßðÜae ×ð´ àaeéÖ · aeØaeüÚ÷Ö ØÍae â¢Öß ßçÁüÌ Ú¹Ùae çãÌ· Ú ãñÐ Îðß Âé‡Ø çÎßâ âð) ß »¢Ç×êÜ ßýÌôˆâß çÌçÍ Ùÿae˜ae àaeéÖ çß·ý × â´ßÌ÷ Ñ 2077 â´ßˆâÚ · ae Ùae× Ñ àaeae·ð â´ßÌ÷ Ñ çãÁÚè â¢ßÌ÷ Ñ ×é.×aeâÑ âÃßaeÜÑ 23 ¥ØÙ Ñ «ÌéÑ ×aeâ Ñ Âÿae Ñ ¥aeÁ Á‹× ÜðÙð ßaeÜð Õ“aeð 16 ÁêÙ 2020 ×¢»ÜßaeÚ âêØôü¼Ø· aeÜèÙ Ü‚Ù ß »ýã çSÍçÌ ¥aeÁ Á‹× ÜðÙð ßaeÜð Õ‘¿aeð´ ·ð Ùae× (¿ê, ¿ð, ¿ô, Üae, Üè) ¥aeçÎ ¥ÿaeÚaeð´ ÂÚ Ú¹ð Áae â· Ìð ãñ´Ð §Ù· è Á‹×Úaeçàae ×ðá ß Úaeçàae Sßae×è ×¢»Ü ãñÐ §Ù· ae Á‹× S߇aeüÂaeÎ âð ãé¥ae ãñÐ âae×ae‹ØÌÑ Øð ÁaeÌ· ÏÙè, ã¢â×é¹, âé‹ÎÚ, Õéçh×aeÙ, ÁÙçÂýØ, ãôçàaeØaeÚ, ÂÚô· aeÚè, ØàaeSßè, âÖè ÖõçÌ· âé¹âéçßÏae¥ô´ ·ð Öô»Ùð ßaeÜð ¥õÚ â×aeÁ · ô ÙðÌëˆß ÂýÎaeÙ · ÚÙð ßaeÜð ãôÌð ãñ´Ð §Ù· ae Öae‚ØôÎØ Ü»Ö» 20-22 ßáü · è ¥aeØé ·ð ÕaeÎ ãôÙae ÂýaeÚ÷Ö ãô ÁaeÌae ãñÐ §Ù· ae Á‹× ¥çàßÙè Ùÿae˜ae ×ð´ ãé¥ae ãñÐ ¥çàßÙè »¢Çae‹Ì ×êÜ â¢™ae· Ùÿae˜ae Öè ãñÐ ¥ÌÑ ¥ae»ð 27 çÎÙ ÕaeÎ ÁÕ ¥çàßÙè Ùÿae˜ae · è ÂéÙÚaeßëçā­ae ãô, ©â çÎÙ çßçÏÂêßü· Ùÿae˜ae àaeae¢çÌ · Úae ÎðÙae ÁaeÌ· ô´ ·ð çãÌ ×ð´ ãô»aeÐ ×ðá Úaeçàae ßaeÜð ÁaeÌ· ô´ · ô ©Ù·ð · aeØü ÿaeð˜ae ×ð¢ ØÍôç¿Ì ÜaeÖ ãô»aeÐ ç· âè Ïaeç×ü· -âae×aeçÁ· ©ˆâß ×ð´ ÁaeÙae ÂǸ â· Ìae ãñÐ Âý×aeÎè v~42 ¿‹¼ý×aeÑ çÎàaeaeàae­êÜÑ àaeé. 2 4 Úae. âê. 1441, ŸaeðD ¿õƒaeçǸ° 1 àaeéÖ ×éãêÌü 5 Õé. ¿¢. 3 àaeôÖÙ Ùae×· Ùñâç»ü· àaeéÖ Øô» ÎôÂãÚ ÕaeÎ 1.40 Ì· , ÌÎéÂÚae‹Ì ¥çÌ»¢Ç Ùae×· Ùñâç»ü· ¥àaeéÖ Øô» ãñÐ ¥çÌ»¢Ç Ùae×· Øô» · è ÂýÍ× Àã ƒaeÅè àaeéÖ · aeØôZ ×ð´ ˆØae’Ø ãñÐ Øaeð» ·Ú‡ae çßçàaeC Øô» ©ÂØéü€Ì àaeéÖaeàae­éÖ â×Ø, çÌçÍ, ßaeÚ, Ùÿae˜ae ß Øô»aeÙéâaeÚ ¥aeÁ ¥çàßÙè Ùÿae˜ae ×ð´ çßßaeã (· aeˆØaeØÙô€Ì), ÁǸêÜae ß ÂýâêçÌ SÙaeÙ ·ð ØÍae ¥aeßàØ· àaeéÖ ×éãêÌü ãñ´Ð 6 Ö¼ýae ⢙ae· çßçC Ùae×· Ú‡ae ÂýaeÌÑ 5.40 Ì· , ÌÎéÂÚae‹Ì Õßaeçη Ú‡ae ãñ´Ð 12 ©āaeÚae؇ae âßaeüÍü çâçh ß ¥×ëÌ çâçh Ùae×· àaeéÖ Øô» ÌÍae ·é ×aeÚ Øô» Ùae×· àaeéÖ Øô» âêØôüÎØ âð â÷Âê‡aeü çÎßaeÚaeç˜ae ãñÐ Úaeãé· aeÜ (׊Ø× ×aeÙ âð)Ñ 11 »ýèc× ·ð . 7 9 ×¢. ¥aeáaeɸ àae. »é. 8 10 ·ë c‡ae ’ØôçÌçßüÎ÷ Ñ ƒaeÙàØae×ÜaeÜ S߇aeü· aeÚ ÕýèÈ ‹ØêÁ Úaeçàae Ø™ae ×ð´ Îè ¥aeãéçÌ Ö´ÇaeÚae ×ãôˆâß »ôçß´ÎÎðßÁè ×´çÎÚ Ñ ÚÍØae˜aeae ×ãôˆâß wx · ô ¥aeÁ ÁØÂéÚ. ¥aeØü â×aeÁ ÁØÂéÚ Îçÿae‡ae · è ¥ôÚ âð ×aeÙâÚôßÚ çSÍÌ ¥aeð×aeÙ´Î×÷ ÂçÚâÚ ×ð´ ÖñáÁ Ø™ae · ae ¥aeØaeðÁÙ ç· Øae »ØaeÐ ¥aeÚaeð‚Ø ßëçh, çßàß àaeae´çÌ ÌÍae · aeðÚaeðÙae âð ×éç€Ì · è · ae×Ùae ·ð âaeÍ âaeŠae· aeð´ Ùð Ø™ae ×ð´ ¥aeãéçÌ ÎèÐ §â ×aeñ·ð ÂÚ Çaeò. Âýàaeae´Ì àae×aeü ß ØàaeÂaeÜ Øàae âçãÌ ¥‹Ø Üô» ×õÁêÎ ÚãðÐ ÁØÂéÚ. ÚaeÁaeÂae·ü , ÕÈü ¹aeÙae çSÍÌ Sßae×è »´»aeÎaeâ ×´çÎÚ ×ð´ âaeð×ßaeÚ · aeð Ö´ÇaeÚae ×ãôˆâß ×ÙaeØae »ØaeÐ âÖae ·ð ¥ŠØÿae Çaeò. ×ãðàae ÂaeðÂÜè Ùð ÕÌaeØae ç· âéÕã ´¿ae×ëÌ ¥çÖáð· ·ð ÕaeÎ ãßÙ âçãÌ ¥‹Ø ¥ÙéDaeÙ ãé°Ð ŸaehaeÜé¥aeð´ Ùð ƒaeÚô´ ×ð´ ÂêÁae¥¿üÙae · è ÌÍae Ü´»Ú ÂýâaeÎè ÌñØaeÚ · Ú Öô» Ü»aeØaeÐ àaeãÚ ×ð´ Ùãè´ ãaeð´»ð Á»‹ÙaeÍ ÚÍ Øae˜aeae ·ð ÎàaeüÙ · ôÚôÙae ßaeçÚØâü · ae â÷×aeÙ ¿ê, ¿ð, ¿ô, Üae, Üè, Üê, Üð, Üô, ¥ × ÂçÚÁÙô´ ·Ô âaeÍ ×aeñÁ ×SÌè ×ð´ â×Ø ÕèÌð»aeÐ âae×aeçÁ· ¥aeØôÁÙ ×ð´ Öae» Üð´»ðÐ â´Âçāae ·Ô · aeØü ÜaeÖ Îð´»ðÐ ¥aeØ ·Ô Ù° ×ae»ü ¹éÜð´»ðÐ ÎéƒaeüÅÙae­çÎ âð Õ¿ð´Ð Áôç¹× Ù Üð´Ð âaeðàaeÜ çÇSÅð´çâ´» · è ÂaeÜÙae ·ð âaeÍ ÚS×è ÌaeñÚ ÂÚ ãaeð»ae ¥aeØaeðÁÙ ÈaeÜÈaeðÅa­eð Åèßè · aeÄaeü·ý × 0|Ñ00 âéÕã ÕÁð ÂýÎðàae ×ð´ ×õÌô´ · ae ¥ae´· Ǹae x®® ÂaeÚ · ôÚôÙae âð ·ñ âð çÙÂÅð»è âÚ· aeÚ? ÁØÂéÚ. ×éÚÜèÂéÚae, ÙaeÇ¸è · ae È aeÅ· çSÍÌ ÂÅðÜ çßãaeÚ çß· aeâ âç×çÌ, ¿Ú‡ae ÙÎè maeÚae â×aeÚôã · ae ¥aeØôÁÙ ç· Øae »ØaeÐ âç×çÌ ¥ŠØÿae Úçß‹Îý àae×aeü Ùð ÕÌaeØae ç· â×ae¿aeÚ Â˜ae çßÌÚ· aeð´, ç¿ç· ˆâae· ç×üØaeð´ ß ÂéçÜâ· ç×üØaeð´ âçãÌ · ÚèÕ v®v · ôÚôÙae ßaeçÚØâü · ae â÷×aeÙ ç· Øae »ØaeÐ §ü, ©, °, ¥ô, ßae, ßè, ßé, ßð, ßô ÁØÂéÚ @ Âç˜ae· ae. àaeãÚ ¥aeÚaeŠØ »ôçß´ÎÎðßÁè ×´çÎÚ ×ð´ wx ÁêÙ · ô ÚÍØae˜aeae ×ãôˆâß ×ÙaeØae Áae°»aeÐ ãaeÜae´ç· , ·ð´ Îý âÚ· aeÚ · è »ae§ÇÜae§Ù ·ð · aeÚ‡ae ×´çÎÚ ×ð´ րÌaeð´ · ae Âýßðàae Ùãè´ ãaeð»aeÐ §â·ð ¥Üaeßae Ö»ßaeÙ Á»‹ÙaeÍ · è ÚÍØae˜aeae Öè §â ÕaeÚ ¿aeÚÎèßaeÚè ×ð´ Ùãè´ Îð¹Ùð · aeð ç×Üð»èÐ »aeðçß´Î ÎðßÁè ×´çÎÚ ×ð´ 23 ÁêÙ · è âéÕã âaeÌ ÕÁð »Öü »ëã ·Ô Âçà¿× maeÚ âð AEae·é ÚÁè · aeð ¿ae´Îè ·ð ÚÍ ×ð´ çßÚaeÁ×aeÙ · Úae çÙÁ ×´çÎÚ · è ÂçÚ·ý ×ae · Úae§ü Áae°»èÐ ×´çÎÚ ·ð ÂýÕ´Šae· ×aeÙâ »ôSßae×è Ùð ÕÌaeØae ç· ŸaehaeÜé §â ©ˆâß ·Ô ÎàaeüÙ ×´çÎÚ · è ßðÕâae§Å ÂÚ ¥aeòÙÜae§Ù · Ú â·Ô ´»ðÐ §â·ð ÕaeÎ Šaeê ¥aeÚÌè · è Ûaeae´· è âÁð»èÐ §â·ð ¥Üaeßae »ôçß´ÎÎðßÁè âçãÌ ¥‹Ø ×´çÎÚaeð´ ×ð´ Öè Ö»ßaeÙ Á»‹ÙaeÍ · è ÚÍ Øae˜aeae Ùãè´ çÙ· Üð»èÐ ×ã´Ì-ÂéÁaeÚè ·Ô âaeç‹ÙŠØ ×ð´ âaeðàaeÜ çÇSÅð´çâ´» · è ÂaeÜÙae ·ð âaeÍ ÚS×è ÌaeñÚ ÂÚ ¥aeØaeðÁÙ ãaeð»aeÐ ·ë c‡ae ÕÜÚae× ×´çÎÚ, ãÚð ·ë c‡aeae ×êß×ð´Å Á»ÌÂéÚae · è ¥ôÚ âð ¿õǸae ÚaeSÌae çSÍÌ ÚaeÏae Îae×ôÎÚ ×´çÎÚ âð ß °Áð´Çae ÅéÇð Ù‹ãð · Î× È ae©´ÇðàaeÙ · è ¥ôÚ âð ×aeÙâÚôßÚ, âç¿ßaeÜØ çßãaeÚ (Úè· ô · ae´Åae) çSÍÌ ÚaeÁ· èØ ÂýaeÍç×· ç¿ç· ˆâaeÜØ ×ð´ ç¿ç· ˆâae· ç×üØaeð´ · aeð â÷×aeçÙÌ ç· Øae »ØaeÐ Âýàaeae´Ì ÁñÙ, Îðß ß çÁÌð´Îý ×´ÇaeßÚae ¥aeçÎ ÍðÐ 8Ñ00 âéÕã ÕÁð ¥aeÁ ·Ô çÎÙ · è · èçÁ° àaeéL ¥aeÌ ÕèÌð · Ü · è ¹ÕÚô´ ÂÚ Öè ÕaeÌ çÎÙ · è àaeéL ¥aeÌ ×ð´ ¥aeÜâè ÚßñØae Úãð»aeÐ Õõçh· · aeØü âÈ Ü Úãð´»ðÐ SßaeçÎC ÖôÁÙ · ae ¥aeÙ´Î ç×Üð»aeÐ àae˜aeé àaeae´Ì Úãð´»ðÐ ç¿´Ìae Úãð»èÐ çÙßðàae àaeéÖ Úãð»aeÐ §âçÜ° ãaeðÌae ãñ ¥aeØaeðÁÙ v®Ñ00 ÕÁð âéÕã Úae’ØâÖae ÂÚ ßaeÚ ÂÜÅßaeÚ Õɸae ÕaeǸaeÕ´Îè ÂÚ °ðÌÕaeÚ ·,·è,·é,ƒae, Ç, À, ·ð , · ô, ã »aeñǸ Ùð ÕÌaeØae ç· Ö»ßaeÙ ·ë c‡ae ·Ô ·é L ÿaeð˜ae ×ð´ ¿´Îý»ýã‡ae ©ˆâß ×ÙaeÙð ·ð ÕaeÎ ßë´ÎaeßÙ ÜõÅÙð · è ¹éàaeè ×ð´ Øã ©ˆâß ×ÙaeØae ÁaeÌae ãñÐ ÌÕ »ôçÂØô´ Ùð SßØ´ ¥ÂÙð ãaeÍô´ âð ©Ù· ae ÚÍ ¹è´¿ae ÍaeР´. ÂéL áôāae× ç é ÁM ÚÌ×´Îaeð´ · ÚaeàaeÙ âae×»ýè aeð Îè y®vy ¥çSÍ · Üàae »´»ae ×ð´ çßâçÁüÌ v2Ñ00 ÎaeðÂãÚ ÕÁð Âè°× · è âè°× âð ÕaeÌ Úae’Øaeð´ · aeð ç×Üð»ae ·ð´ Îý · ×aeÌae-çÂÌae ·Ô âaeÍ â×Ø ÃØÌèÌ ãô»aeÐ ·ý aeðÏ · è ¥çÏ· Ìae Úãð»èÐ Âýð×-Âýâ´» ×ð´ ¥Ùé·ê ÜÌae Úãð»èÐ · Üã âð Õ¿ð´Ð àaeÚèçÚ· ÂèǸae Úãð»èÐ Áôç¹×, Á×aeÙÌ ·Ô · aeØü ÅaeÜð´Ð ¥Âðÿaeae Ù · Úð´Ð ae âaeÍ ÁØÂéÚ. ×éØ×´˜aeè ¥àaeô· »ãÜôÌ · è ÂãÜ ÂÚ ÂýÎðàae ×ð´ àaeéM · è »§ü ¥çSÍ · Üàae âðßae ·Ô ÌãÌ âaeð×ßaeÚ · aeð ÚaeðÇßðÁ · è âaeÌ Õâaeð´ âð 164 ¥çSÍ · Üàae Üð· Ú ÂçÚÁÙ ãçÚmaeÚ ·ð çÜ° ÚßaeÙae ãé°Ð ÚôÇßðÁ ·ð ÂýÕ´Ï çÙÎðàae· ÙßèÙ ÁñÙ Ùð ÕÌaeØae ç· ¥Öè Ì· w®{ Õâô´ âð |z}} Üaeð» y®vy çÂýØÁÙaeð´ ·ð ¥çSÍ · Üàae Üð· Ú ãçÚmaeÚ Âãé´¿ð ÌÍae ©‹ãð´ »´»ae ×ð´ çßâçÁüÌ ç· ØaeÐ °ß´ â´Úÿae‡ae ¥aeò»ðüÙae§ÁðàaeÙ · è ¥ôÚ âð ×aeÙâÚôßÚ âçãÌ ¥‹Ø Á»ãô´ ÂÚ ÖôÁÙ çßÌÚ‡ae ç· Øae »ØaeÐ 0wÑ00 ÎôÂãÚ ÕÁð ÂýÎðàae âð ÁéǸè ãÚ ¹ÕÚ Îðç¹° Âç˜ae· ae Åèßè ÂÚ 04Ñ00 àaeae× ÕÁð · ãè´ ÕaeçÚàae Ìô · ãè´ ÌçÂàae · ôÚôÙae âð ÁéǸè ãÚ ¹ÕÚ Âç˜ae· ae Åèßè ÂÚ çÙ· ÜÙð ßaeÜè Á»‹ÙaeÍ ÚÍ Øae˜aeae SÍç»Ì · Ú Îè ãñÐ â´ØôÁ· çâhSßM  Îaeâ Ùð ÕÌaeØae ç· Á»ÌÂéÚae çSÍÌ ×ç‹ÎÚ ×ð´ ÂaeÚ´ÂçÚ· ÚÍ Øae˜aeae çÙ· aeÜè Áae°»è, çÁâð ¥aeòÙÜae§Ù âaeÛaeae ç· Øae Áae°»aeÐ âaeÍ ãè ¥aeòÙÜae§Ù ÚÍ Øae˜aeae ÂýçÌØôç»Ìae Öè ãaeð»èÐ §S· aeòÙ, ÁØÂéÚ · è ¥ôÚ âð Öè Ö»ßaeÙ Á»‹ÙaeÍ · è ÚÍ Øae˜aeae Ùãè´ çÙ· aeÜè Áae°»èÐ âaeÍ ãè ÂÚ· ôÅae ÿaeð˜ae çSÍÌ · §ü ×´çÎÚô´ ×ð´ Öè âaeßüÁçÙ· ¥aeØaeðÁÙ Ùãè´ ãô´»ðÐ çã, ãê, ãð, ãô, Çae, Çè, Çê, Çð, Çô · ÁØÂéÚ @ Âç˜ae· ae. ç´· çâÅè çڀàaeae ¿aeÜ· â´SÍae, ÁØÂéÚ · è ¥aeðÚ âð âaeð×ßaeÚ · aeð ¥ae»Úae ÚaeðÇ, ÁðÇè° · aeòÜaeðÙè çSÍÌ °· ¥aeŸae× ×ð´ ÚaeàaeÙ âae×»ýè çßÌçÚÌ · è »§üÐ âç¿ß çßçÂÙ çÌßaeÚè Ùð ÕÌaeØae ç· Ÿae× ¥aeØé€Ì Ï×üÂaeÜ ¿õÏÚè maeÚae 100 ÁM ÚÌ×´Î ÂçÚßaeÚaeð´ · aeð 15 çÎßâ · è ¹ael âae×»ýè Îè »§üÐ ÃØßâaeØ ×ð´ ×ðãÙÌ · ae È Ü ç×Üð»aeÐ ßaeãÙ ÂÚ ¹¿ü ãô»aeÐ ƒaeÚ ÕaeãÚ ÂêÀÂÚ¹ Úãð»èÐ çÙßðàae àaeéÖ Úãð»aeÐ Øae˜aeae âð ÜaeÖ ãô»aeÐ ¥SßSÍÌae Úãð»èÐ ‹ØaeØ Âÿae ©āae× ãñÐ 06Ñ00 àaeae× ÕÁð Éae§ü ¿aeÜ · ae ÂÎaeüÈ aeàae çƒaeÚè ÙðÂaeÜ âÚ· aeÚ! »éÁÚaeÌ ×ð´ çÈÚ Öê· ´Â ×ae, ×è, ×ê, ×ð, ×ô, Åae, Åè, Åé, Åð ç ´ ×aeÙßaeçÏ· aeÚ âéÚÿaeae Âýae§× Åae§× SÂðàaeÜ ¥ÙÁaeÙð ×ð´ ãé§ü »ÜÌè · ae ÂÀÌaeßae ãô»aeÐ çטaeô´ · è ×ÎÎ âð L ·Ô · ae× ãô´»ðÐ ÌÙaeß ß ç¿´Ìae · ae ßaeÌaeßÚ‡ae Úãð»ae, Áôç¹× Ù Üð´Ð ÎéƒaeüÅÙae­çÎ âð ãaeçÙ â´Öß ãñÐ ·é À ÜaeÖ ãô»aeÐ 0|Ñ00 Îðç¹° àaeae× Îðàae · è ÕaeÌ Âç˜ae· ÕÁð ae ·ð âaeÍ ÚaeÁŠae×ü ßðçÕÙaeÚ ·ð ÎaeñÚaeÙ ÁaeÙè · aeò· çÜØÚ §÷OEÜae´Å · è Ù§ü Ì· Ùè· âéÚçÿaeÌ Âaeç·Z » · è ×ae´» Á‹× · ËØae‡ae· çÎßâ 08Ñ00 ÚaeÌ ÕÁð çâØaeâÌ âð · ôÚôÙae Ì· çιae°´»ð ×égô´ · è ã· è· Ì ÁØÂéÚ. ÁØÂéÚ ÃØaeÂaeÚ ×ãaeâ´ƒae ·Ô ¥ŠØÿae âéÖaeá »ôØÜ ß ×ãae×´˜aeè âéÚð´Îý ÕÁ Ùð ×éØ×´˜aeè ¥àaeô· »ãÜôÌ · ô ˜ae çܹae ãñÐ §â×ð´ ¿aeÚÎèßaeÚè ·Ô ÕaeÁaeÚô´ ·Ô ÃØaeÂaeçÚØ­ô´ ·Ô ßaeãÙaeð´ ãðÌé ¿õ»aeÙ, ¿ae´ÎÂôÜ ¥ÙaeÁ ×´Çè ß Úae×çÙßaeâ Õae» ×ð´ çÙàaeéË· âéÚçÿaeÌ Âaeç· ´ü» · è ×ae´» · è ãñÐ ÁØÂéÚ @ Âç˜ae· ae. ÁñÙ Ï×ü ·Ô wvßð´ ÌèÍ´ü· Ú Ö»ßaeÙ Ùðç×ÙaeÍ · ae Á‹× °ß´ Ì · ËØae‡ae· çÎßâ âô×ßaeÚ · ô ×ÙaeØae »ØaeÐ §â ×õ·Ô ÂÚ àaeãÚ ·Ô ÁñÙ ×´çÎÚô´ ×ð´ ¥çÖáð· ß àaeae´çÌ ŠaeaeÚae âçãÌ ¥‹Ø ¥aeØaeðÁÙ ãé°, çÁ‹ãð´ ç· âaeðàaeÜ ×èçÇØae ·ð çßçÖ‹Ù OEÜðÅÈ ae×aeðZ ÂÚ âaeÛaeae ç· ØaeÐ Åô, Âae, Âè, Âê, á, ‡ae, AE, Âð, Âô ·‹ ÚaeÁSÍaeÙ ÕéÜðçÅÙ 0~Ñ00 Îðç¹° ÚaeÌ ÕÁð ÕÌae°´»ð · aeðÚaeðÙae · ae ãaeÜ · ÚÔ´»ð çâØaeâè ÂǸÌaeÜ ×ÙaeðÙé·ê Ü ×aeãaeñÜ ç×Üð»aeÐ ÎêâÚô´ · è ×ÎÎ · ÚÙð ·Ô çÜ° ÌñØaeÚ ÚãÌð ãñ´Ð Øae˜aeae ÜaeÖ· aeÚè Úãð»èÐ ¥¿aeÙ· ÜaeÖ ãô»aeÐ ÕðÚôÁ»aeÚè ÎêÚ ãô»èÐ çÙßðàaeaeç­Î ×ÙôÙé· êÜ ÜaeÖ Îð´»ðÐ °€SÅþae · ßÚ ÁØÂéÚ. Áð°ÙØê ×ðçÇ· Ü · aeòÜðÁ °ß´ ãaeòçSÂÅÜ · è ¥ôÚ âð âô×ßaeÚ · ô ÁñÙ §ü°ÙÅè ·Ô âãØô» âð ßðçÕÙaeÚ · ae ¥aeØôÁÙ ç· Øae »ØaeÐ §â ¼õÚaeÙ Çaeò. âÌèàae ÁñÙ · è ¥ôÚ âð °´ÇôS· ô âð · aeò· çÜØÚ §÷OEÜae´Å · ô Åð÷ÂaeòÚÜ ÕôÙ ·Ô çß‘ÀðÎÙ maeÚae SÍaeçÂÌ · ÚÙÔ · ae Ëaeae§ß ÇÔ×ô ç¼Äaeae »ÄaeaeÐ ¥SÂÌaeÜ ¥Ïèÿae· Çaeò. (çÕý»ð.) âˆØ Öêá‡ae ×ãaeÁÙ Ùð · ãae ç· ßðçÕÙaeÚ ×Ô¢ xÇè Ì· Ùè· âð · aeÙ ·Ô ¥´ÎM Ùè çãSâð ×ð´ · aeò· çÜ¥Ú §÷OEÜae´ÅðàaeÙ ·Ô ÕaeÚð ×ð´ Ù§ü Ì· Ùè· âèaeÙÔ · ô ç×Üè ãñÐ ¿ae´âÜÚ Çaeò. â´Îè Հàaeè Ùð · ãae ç· ×ðçÇ· Ü ·Ô ÿaeð˜ae ×ð´ Ù§ü-Ù§ü Ì· Ùè· ¥ae Úãè ãñ´, Áô ÕðãÌÚ §ÜaeÁ · ÚÙð ×ð´ âÿae× ãñ´Ð ßÔçÕÙaeÚ ×Ô¢ çßEaeÚ âÔ §°ÙÅè âÁüÙ àaeaeç×Ëae ãé°Ð v®Ñ00 Îðç¹° ÚaeÌ ÕÁð ¹ÕÚaeð´ · ae âÅè· çßàÜðá‡ae Úae,Úè, M , ÚÔ, Úô, Ìae, Ìè, Ìê, Ìð Ìé ÂçÚ´Çð Õae´Šaeð ¥ae×ÎÙè ×ð´ ÕɸôÌÚè ãô»èÐ ÖØ, ç¿´Ìae ß ÌÙaeß Úãð´»ðÐ çßßaeÎ, ¿ôÚè, ÎéƒaeüÅÙae­çÎ âð ãaeçÙ â´Öß ãñÐ Ûae´ÛaeÅô´ âð ÎêÚ Úãð´Ð ç· âè ¥ÂÙð âð Ïô¹ae ç×Ü â· Ìae ãñ, âÌ· ü Úã´ðÐ ÁØÂéÚ @ Âç˜ae· ae. ÚaeCþèØ ¥aeØéßðüÎ â´SÍaeÙ ÂçÚâÚ ×ð´ çßàß ¥aeØéßðüÎ ÂçÚáÎ ÂèÁè Àae˜ae â´»AEÙ ·ð âÎSØaeð´ maeÚae ÂçÚ´Çð Õae´Šae· Ú ©Ù×ð´ ÂaeÙè ©Â܎Šae · ÚaeØaeÐ Øã ÁaeÙ· aeÚè Çaeò. ÖêÂð´Îý àae×aeü Ùð ÎèÐ Ìô, Ùae, Ùè, Ùê, Øae, Øè, Øê ß ÒNÎØ ÎÎü · ô ÙÁÚ ¥´ÎaeÁ Ù · Úð´Ó àØae× · è ¥ôÚ âð ×ãðàaeÙ»Ú ÍaeÙae ÂçÚâÚ ß ¥aeâÂaeâ ·ð SÍaeÙaeð´ ÂÚ v®v ÂçÚ´Çð Ü»ae° »°Ð ×´ÇÜ ¥ŠØÿae Úae·Ô àae ¹´ÇðÜßaeÜ, ×ÙôÁ ·é ×aeßÌ ß ßèÚð´Îý ¿õÏÚè ¥aeçÎ ÍðÐ âðßae ×´ÇÜ ÃØßâaeØ ×ð´ L · ae ãé¥ae ÏÙ ç×Üð»aeÐ çÂÌae ·Ô · aeØü ×ð´ ¥ae· âãØô» Úãð»aeÐ ©óaeçÌ ·Ô ×ae»ü ÂýàaeSÌ ãô´»ðÐ Øae˜aeae âÈ Ü Úãð»èÐ Áôç¹× Ù Üð´Ð ãaeçÙ â´Öß ãñÐ ÁØÂéÚ. âèÌaeÂéÚae çSÍÌ ×ãaeˆ×ae »ae´Ïè ¥SÂÌaeÜ ×ð´ âô×ßaeÚ · ô °· ßðçÕÙaeÚ ×ð´ · aeçÇüØ· âÁüÙ Çaeò. ÕéhaeçÎˆØ ¿·ý ßÌèü Ùð ÕÌaeØae ç· · ôÚôÙae ·Ô ÎõÚaeÙ Öè NÎØ Úô» · ae ¹ÌÚae ÅÜae Ùãè´ ãñ ÌÍae Äaeã ÁaeÙÜðßae Öè ãô â· Ìae ãñÐ · ôÚôÙae âð ÂýÖaeçßÌ NÎØ Úô»è · ae ¥aeòÂÚðàaeÙ ©â· è çÚÂôÅü Ùð»ðçÅß ¥aeÙÔ ·ð w® çÎÙ ÕaeÎ ç· Øae Áae â· Ìae ãñÐ ©‹ãô´Ùð · ãae ç· ç×çÙ×Üè §Ùßðçâß Ì· Ùè· ß ÏǸ· Ìð çÎÜ · è âÁüÚè · è Áae Úãè ãñÐ çÎÜ ·Ô Úôç»Øô´ · ô · ôÚôÙae ßaeØÚâ ·Ô â´·ý ׇae · ae x® âð y® ÂýçÌàaeÌ ¹ÌÚae ¥çÏ· ãôÌae ãñÐ · aeçÇüØôÜae­òçÁSÅ Çaeò. ÎèÂðàae ¥»ýßaeÜ Ùð · ãae ç· NÎØ Úô»è ·Ô · ôÚôÙae â´·ý ç×Ì ãôÙð ÂÚ çSÍçÌ »÷ÖèÚ ãô ÁaeÌè ãñÐ °çâçÇÅè · è â×SØae ¥õÚ NÎ؃aeaeÌ ·Ô Üÿae‡aeô´ ×ð´ â×aeÙÌae ÚãÌè ãñÐ §üâèÁè · Úae· Ú °· ÕaeÚ ç¿ç· ˆâ· · è âÜaeã ÁM Ú Üè ÁaeÙè ¿aeçã°Ð ae »éÁüÚ ÂéÙÑ ¥ŠØÿae Øð, Øô, Öae, Öè, Öê, Ïae, È , É, Öð Š é ÁØÂéÚ. °· Ìae Ù»Ú âè v, âè w °ß´ ° °â çß·aeâ âç×çÌ ·Ô çm ßaeçáü· ·ð ¿éÙaeßaeð´ ×ð´ ÕèÚÕÜ ÂýâaeÎ »éÁüÚ · ô ÎéÕaeÚae çÙçßüÚôÏ ¥ŠØÿae ¿éÙð »°Ð ÜaeÎêÚae× »éÁüÚ · aeð ßçÚD ©ÂaeŠØÿae ÌÍae ¿õÍ×Ü ·é ×aeßÌ · aeð ©ÂaeŠØÿae ÕÙaeØae »ØaeÐ ©ŠaeÚ, ÕÙèÂae·ü çSÍÌ Úae× ·éé Åè ÅþSÅ · è ÕñAE· ãé§üÐ §â ÎaeñÚaeÙ âßüâ÷×çÌ âð ™aeaeÙðàßÚ ÕaeɸÎaeÚ · ae𠥊Øÿae ×ÙaeðÙèÌ ç· Øae »ØaeÐ Øae˜aeae · ÚÙð · ae ×Ù ãñ, ÂÚ ¥ae çÙ‡aeüØ ÜðÙð ×ð´ · ×ÁôÚ ãñ´Ð ¥SßSÍÌae Úãð»èÐ · aeØüÂý‡aeaeÜè ×ð´ âéÏaeÚ ãô»aeÐ ÂýçÌDae Õɸð»èÐ ©ˆâaeã Úãð»aeÐ ÜaeÖ Õɸð»aeÐ Áôç¹× Ù Üð´Ð Öô, Áae, Áè, Áê, ¹ae, ¹ê, »ae, »è ÂýÎàaeüÙ ÌèÙ ÁéÜae§ü · ô ¥ß×aeÙÙae ÙôçÅâ × ÕèÚÕÜ ÂýâaeÎ ÁØÂéÚ. çßçae‹Ù ·Ô ´ÎýèØ Ÿae× â´»AEÙô¢ ·Ô ¥aeuaeÙ ÂÚ ÌèÙ ÁéËaeae§ü · ô ÂýSÌaeçßÌ ¼ÔàaeÃÄaeae­Âè Âý¼àaeüÙ ·ð ÌãÌ Âý¼Ôàae ×Ô¢ aeè Âý¼àaeüÙ ç· Äaeae Áae°»aeÐ ßãè¢, ÁÄaeÂéÚ ×Ô¢ Ÿae× ¥aeØéQ · aeØaeüÜØ ·ð ÕaeãÚ ÂýÎàaeüÙ ç· Øae Áae°»aeÐ §â· è ÌñÄaeaeçÚÄ­aeô¢ ·ð â¢Õ¢Šae ×Ô¢ âô×ßaeÚ · ô âÔç×ÙaeÚ ãé§üÐ â´ØôÁ· ×é·Ô àae ×aeÍéÚ Ùð ÕÌaeØae ç· âôàaeÜ ×èçÇØae ·Ô ×aeŠØ× âð Ÿaeç×· ô´ · è ÂèÇae ÂýÏaeÙ×´˜aeè Ì· Âãé´¿aeÙð ÂÚ âã×çÌ ÕÙèÐ §´Å· , °Å· ß âèÅê âçãÌ ¥‹Äae Ÿaeç×· ⢻AEÙô¢ ·ð ÂýçÌçÙçŠae ×õÁê¼ ‰ôÐ ÁØÂéÚ @ Âç˜ae· ae. ÂçŽÜ· ¥»ð´SÅ · ÚOEàaeÙ â´SÍae Ùð ÖaeÚÌ âÚ· aeÚ · è »ae§ÇÜae§Ù · è ÂaeÜÙae ç· ° çÕÙae 10ßè´-vw ßè´ · è ÂÚèÿaeae ¥aeØôÁÙ · ÚßaeÙð · ô ¥ß×aeÙÙae ÕÌaeØae ãñÐ â´SÍae ·Ô ¥çÏßQ ae ÂêÙ× ¿´Î Ö´ÇaeÚè Ùð ×éØ âç¿ß, âèÕè°â§ü âç¿ß ¥õÚ ¥aeÚÕè°â§ü ·Ô âç¿ß · ô ¥ß×aeÙÙae · ae ÙôçÅâ çÎØae ãñÐ çÁâ×ð´ · ãae ãñ ç· ÚaeÁSÍaeÙ ãae§ü· ôÅü Ùð w~ קü · ô ÖaeÚÌ âÚ· aeÚ · è »ae§Ç Üae§Ù ÂaeÜÙae · ÚßaeÙð ·Ô çÙÎðüàae ÎðÌð ãé° Øaeç¿· ae · ô çÙSÌaeçÚÌ ç· Øae Íae Ð ×ae×ae Âÿae âð ¥aeçÍü· âãØô» ç×Ü â· Ìae ãñÐ ×· aeÙ Îé· aeÙ · è ×Ú÷×Ì ÂÚ ÏÙ ¹¿ü ãô»aeÐ ÁèßÙâaeÍè · è ç¿´Ìae Úãð»èÐ çßÚôÏè àaeae´Ì Úãð´»ðÐ Ì´˜ae-×´˜ae ×ð´ L ç¿ Úãð»èÐ çÙßðàae àaeéÖ Úãð»aeÐ »ê, »ð, »ô, âae, âè, âê, âð, âô, ¼ae ·é ÷ Ü´Õð â×Ø âð ¥ae Áô ¿aeãÌð Íð ßã · aeØü ¥aeÁ â´Öß ãô â· Ìae ãñÐ ßaeãÙ, ×àaeèÙÚè ß ¥ç‚Ù ·Ô ÂýØô» ×ð´ âaeßÏaeÙè Ú¹ð´Ð Áôç¹× Ù Üð´Ð ÂýØaeâ Õð· aeÚ Úãð´»ðÐ · ×üÖêç× Âýßaeâè Âý· ôD çÕãaeÚ çß´» · è çàae· aeØÌ çÙßaeÚ‡ae âç×çÌ ×ð´ Ú´ÁèÌ ¿aeñŠaeÚè · ô ÂýÖaeÚè çÙØéQ ç· Øae »Øae ãñÐ ¼è, ¼ê, Í, Ûae, †ae, ¼ð, ¼ô, ¿ae, ç¿ × Ù ¥aeÁ §Ù §Üae· aeð´ ×ð´ ãaeð»è çÕÁÜè · ÅaeñÌè ÁØÂéÚ Âç˜ae· ae ÂðÁ Èð âÕ· âéÕã } âð ÎaeðÂãÚ vw ÕÁð Ñ · ae ¿aeñÚaeãae, çÚçh-çâçh Ù»Ú, ×aeL Ìè Ù»Ú, ×ôÎè ·ñ ´Ââ, ¥aeØü Ù»Ú, Úae×ðàßÚ Ïae×, »´»ae Á×éÙae · aeòÜôÙè, »‡aeðàae Ù»Ú ×ae¿ðÇae, ÎaeÎè · ae È aeÅ· , ÙaeÇ¸è · ae È aeÅ· , ÚaeÁSÍaeÙ °ØÚ È ôâü, ÕôØÌaeßaeÜ­ae ß ¥aeâÂaeâÐ çÙÁè ÁèßÙ ×ð´ ÂçÚŸae× · è ¥çÏ· Ìae Úãð»èÐ ¥aeÜSØ Úãð»aeÐ »ëãSÍ âé¹ ç×Üð»aeÐ ÕaeãÚè âãØô» âð · aeØü ÕÙð´»ðÐ çÙßðàae àaeéÖ Úãð»aeÐ ÂýØaeâ ¥çÏ· · ÚÙae ÂǸð´»ðÐ ÜaeÖ ãô»aeÐ ßñàaeaeÜè Ù»Ú ÿaeð˜ae ×ð´ ¥aeÙ´Î Ù»Ú, ¥aeòçÈ ââü ·ñ ÷Ââ çßSÌaeÚ, çàaeË · aeòÜaeðÙè, âã· aeÚ Ù»Ú, ÂýÌaeÂ Ù»Ú âð€ÅÚ } ×ð´ 82 âð }y, çÙ×aeü‡ae Ù»Ú ÿaeð˜ae ×ð´ ×ôÎè Ù»Ú, ÚðÜ Ù»Ú, ´¿àaeèÜ · aeòÜôÙè, ¥àaeô· Ù»Ú, ÂÎ÷×aeßÌè · aeòÜôÙè Õè, Úae× ×ae»ü, àØae× Ù»Ú, çßßð· çßãaeÚ, Üÿׇae · aeòÜôÙè ÌÍae ¥aeâÂaeâÐ ÁéǸð´, Âɸð aeñÚ ¥ae»ð Õɸð´ ãÚ ÂÜ · è ¹ÕÚ facebook.com/jaipur.patrika visit, like and share ’Øô. ´ àØae×ÙaeÚae؇ae ÃØaeâ, âéÕã ~ âð ÎôÂãÚ vw ÕÁð Ñ Â´¿ae´»· Ìaeü, ©”aeñÙ ×çÙãaeÚaeð´ · ae ÚaeSÌae, ¥ae¿aeØaeðZ · ae ÚaeSÌae, ÕaeðÚÇ¸è · ae ÚaeSÌae, »aeðçη aeð´ · ae ÚaeSÌae, ÚaeÁð´Îý ×ae»ü, ÕaeÂê Ù»Ú, »‡aeðàae ×ae»ü, ßaeÅÚ ß€âü, ÁÙÌae SÅôÚ âç·ü Ü, ÇèÇè ÅaeòßÚ °ß´ ¥aeâÂaeâÐ Õñ´· · aeòÜôÙè ãâÙÂéÚae, Ÿae× · ËØae‡ae ·Ô ‹Îý, Õ‹ÁaeÚô´ · ae ×aeðãËÜae, ã×aeÚae ÕaeÁaeÚ, Úae§Øô´ · è · aeÜôÙè, àaeaeç‹Ì Ù»Ú °â.Çè.° €ßaeÅüÚ, ãèÚae Õae» Åaeð´· ÚaeðÇ °ß´ ¥aeâÂaeâÐ âê¿Ùae âéÕã } âð ÎaeðÂãÚ v ÕÁð Ñ ÕýraeÂéÚè ÿaeð˜ae ×ð´ ×aeðãÙ Ù»Ú, ÕaeÚã ×aeðÚè, ×è‡aeae ÂaeǸae, È ÌðÚae× · ae ÅèÕae, ¥aeØéßðüçη ãaeòçSÂÅÜ, Ùëçâ´ã · aeòÜaeðÙè °ß´ ¥aeâÂaeâÐ ÁØÂéÚ àaeãÚ âð â´Õ´çŠaeÌ â×ae¿aeÚ ß È aeðÅaeð çÙ÷Ù ×ðÜ ¥ae§üÇè ÂÚ ÂðýçáÌ · ÚÔ´ âéÕã ~ âð ÎaeðÂãÚ w ÕÁð Ñ jaipur@patrika.com âéÕã } âð ÎaeðÂãÚ w ÕÁð Ñ ÕñÙaeÇ ÚôÇ, ßñc‡aeß çßãaeÚ, Á»Îèàae çßãaeÚ, ÂßÙÂéÚè, »ýèÙ Âae·ü , çÙ×üÜ çßãaeÚ, ¥aeÙ‹Î çßãaeÚ, çÙßaeM ÚôÇ, ßñlÁè +91 9057531187

© PressReader. All rights reserved.