Rajasthan Patrika : 2020-06-16

प्रथम पृष्ठ : 9 : 9

प्रथम पृष्ठ

çÕÁÙðâ ÚèSÅaeÅü 07 P patrika.com ÕaeÁaeÚ · è ڍÌaeÚ âð ÅêÅð»ae · aeðÚaeðÙae · ae ¿·ý ÃØêã ×´»ÜßaeÚ, 16 ÁêÙ, 2020 ÁØÂéÚ, §ÅÜè Èý ae´â ¥×Úè· ae ÖaeÚÌ ÁaeÂaeÙ ¿èÙ SÅñ´Ç÷Çü (24 · ñÚÔÅ) ÁðßÚaeÌè âaeðÙae ¿ae´Îè (999) ¿ae´Îè ßaeØÎae âaeðÙae ¿ae´Îè ÇaeòÜÚ ·ýê Ç ¥aeòØÜ çßàß àaeðØÚ âê¿· ae´· R48,500 R45,600 R48,000 R46,775 9,464 6,045 4,466 33,228 2,890 21,530 R76.02 R2713 (-300) (-00) -700) (-500) (ÂýçÌ 10 »ýae×) (ÂýçÌ 10 »ýae×) (ÂýçÌ ç· »ýae) (ÂýçÌ ç· »ýae) (ÂýçÌ 1 ÇaeòÜÚ) (ÂýçÌ ÕñÚÜ) (-123.89) (-59.94) (-39.33) (-552.09) (-29.71) (-774.53) 3 ×ãèÙð Õae¼ àaeéM ãé§ü âôÙð · è ¹Úè¼aeÚè { ×ãèÙð ×ð´ yy âã· aeÚè Õñ´· ¥ae° ¥aeÚÕè¥ae§ ·ð ÚÇaeÚ ÂÚ °×°â°×§ü âð€ÅÚ · è ÒÂý»çÌÓ âð ãô â·ð »ae çß· aeâ ÕýèÈ âã· aeÚè Õñ´· ô´ ·ð ¥àaeü âð È àaeü Ì· · ae âÈ Ú ‹ØêÁ ÁèßÙ ç×àaeÙ âð âÚ·aeÚÎð»èx® ãÁaeÚ · ÚôǸ L ° »ôßae âð ¢ÁaeÕ Ì· çßßae¼ô´ ×ð´ Úãð Øð Õñ´· ×Ùèá Ú¢ÁÙ x|® çÁÜô´ Ì· °ðâð Õɸè Âã颿 ÚaeÁSÍaeÙ âð çÕãaeÚ patrika.com âã· aeÚè Õñ´· ô´ · ô çÁâ ©gðàØ âð ÕÙaeØae »Øae Íae, ©âð ÂêÚae ãôÌð Ù Îð¹ ¥aeÚÕè¥ae§ Ùð §â âaeÜ ¥Õ Ì· yy âã· aeÚè Õñ· ô´ · ô çÙ»ÚaeÙè ×ð´ ÇaeÜae ãñÐ ÕèÌð { ×ãèÙð âð ¥aeÚÕè¥ae§ Ü»aeÌaeÚ §Ù Õñ· ô´ · ô çÙØ× ©ËÜ¢ƒaeÙ ×ae×Üð ×ð´ Ù·ð Ü · â Úãae ãñÐ ¼ðàae ·ð ãÚ Úae’Ø ×ð´ Èñ Üð §Ù·ð ÙðÅß·ü ×ð´ · ÚèÕ y.z Üae¹ · ÚôǸ · è Ú· × Á×ae ÍèÐ Üðç· Ù Ü»aeÌaeÚ çßßae¼ô´ ×ð´ ÚãÙð ·ð ¿ÜÌð âã· aeÚè Õñ· ô´ · è âae¹ · ô ÕÅ÷Åae Ü»Ìae Áae Úãae ãñÐ Ù§ü çÎËÜè. Ì· Èñ Üae ÙðÅß·ü Úae’Ø Õñ´· vzzv · ô-¥aeòÂÚðçÅß Õñ´· Íð àaeãÚô´ ×ð´ ×ae¿ü w®v} Ì· 04 05 03 01 02 02 04 ÚaeÁSÍaeÙ ·ô¥aeòÂÚðçÅß Õñ´· ô´ · è ⴁØae »ôßae ×é¢Õ§ü ´ÁaeÕ,×ãaeÚaecÅþ Õð´»ÜéL · ôÜ· aeÌae °×Âêâae Ù§ü çÎËËaeè @ Âç˜ae· ae. ׊ØÂýÎðàae âè·Ô Õè Õñ´· y.z Üae¹ · ÚôǸ L ° · è Ú· × Á×ae Íè §Ù Õñ´· ô´ ×ð´ ×ÙÚð»ae ·Ô ÕaeÎ ¥Õ ·Ô ´Îý âÚ· aeÚ Ùð ÁÜ ÁèßÙ ç×àaeÙ S· è× · è àaeéL ¥aeÌ · è ãñÐ §â Ù§ü ØôÁÙae ·Ô ÁçÚ° âÚ· aeÚ »ýae×è‡ae ¥ÍüÃØßSÍae ×ð´ Âñâð ÇaeÜÙð · è âô¿ Úãè ãñÐ Úae’Øô´ · ô w®w®wv ×ð´ x® ãÁaeÚ · ÚôǸ L ° ©ÂÜŽÏ · Úae° Áae Úãð ãñ´Ð §â S· è× ·Ô ÌãÌ vy.} »ýae×è‡ae ÂçÚßaeÚô´ ·Ô ƒaeÚ ×ð´ ÂaeÙè · ae · Ùð€àaeÙ Âãé´¿aeÙð · è ØôÁÙae ·ð çÜ° ¥aeߢÅÙ ç· Øae Áae°»aeÐ Ù§ü çÎËÜè @ Âç˜ae· ae. · ôçßÇv~ ·Ô ÕaeÎ ·Ô ¥aeçÍü· ÂçÚÎëàØ ×ð´ çÙÚ´ÌÚÌae ÕÙae° Ú¹Ùð ·Ô çÜ° vzw® ç×çÜØÙ °×°â°×§ü ¥õÚ SÅaeÅü¥OEâ · è ×ÁÕêÌè ·Ô çÜ° â´âaeÏÙô´ · ae °· ÂêÜ ÕÙaeÙð ¥õÚ Åð· ÙaeòçÜÁè ÂÚ ¥aeˆ×çÙÖüÚ ÕÙaeÙð ·Ô çÜãaeÁ âð ÖaeÚÌ ·Ô Âý×é¹ ¥aeòÙÜae§Ù Üñ´çÇ´» OEÜðÅÈ ae×ü §´çÇÈ è Åð€ÙôÜaeòÁè ×ð´ ÒÂý»çÌÓ ·Ô Üaeò‹¿ · è ƒaeôá‡aeae · è ãñÐ Øã °â°×§ü, ÀôÅð · aeÚôÕaeÚô´ ¥õÚ SÅaeÅü-¥OEâ ·Ô çÜ° Îðàae · ae ÂãÜae · ôÜðÕôÚðçÅß çÚâôâü âð´ÅÚ ãô»aeÐ §â·Ô âaeÍ Øã ãè ÀôÅð · aeÚôÕaeçÚØ­ô´ ·Ô çÜ° ×ËÅèâçßüâ ·Ô ´Îý · ae · ae× · ÚÔ»aeÐ Âè°â×è »éL Úaeƒaeßð´Îý âã· aeÚae · ôçÜ· aeÌae ×çãÜae · ô-¥aeòÚðçÅß Õñ´· ÂèÂéËâ · ô¥aeòÂÚðçÅß Õñ´· Àāaeèâ»É çÕãaeÚ Úae’Øô´ ×ð´ v.w Üae¹ · ÚôǸ · è Ú· × Á×ae Íè w®v| ×ð´ (·Ô ßÜ ÚçÁSÅÇü Õñ´· · è ⴁØae) »ôßae ô´ x|® çÁÜô´ ×ð´ x.x Üae¹ ·ÚôǸ·èÚ·× ãçÚØae‡aeae ©ÌÚ ÂýÎðàae ©āaeÚ ÂýÎðàae 38 âae¹ ç»ÚÙð ·ð ¥ã× · aeÚ‡ae ×ãaeÚaecÅþ ÁÙÌae ·ð Âñâô · ae »Ç¸ÕǸÛaeaeÜae, Üae§âð´â ·ñ çâ¢Ü ãôÙae ¥õÚ ç߈ÌèØ ¥çÙç×ØÌae ·ð · aeÚ‡ae §Ù· è âae¹ Ü»aeÌaeÚ ç»ÚÌè Áae Úãè ãñÐ ¥ae× ŸaeèÙ»Ú ×ð´ x ×ãèÙð Õae¼ ×aeS· Ü»ae· Ú âôÙð · è ¹Úè¼aeÚè · ÚÌae »ýaeã· 08 »éÁÚaeÌ âaeðÙð 300 L ° ¿ae´Îè 700 L ° Üéɸ· è ÁØÂéÚ. SÍaeÙèØ âÚaeüÈ ae ÕaeÁaeÚ ×ð´ âaeð×ßaeÚ · aeð âaeðÙae SÅñ´ÇÇü 300 L ° ç»Ú· Ú 48500 L ° ÂýçÌ Îâ »ýae× Úãae, ßãè´ ¿ae´Îè ãaeçÁÚ 700 L ° Üéɸ· · Ú 48000 L ° ÂýçÌ ç· Üaeð »ýae× ÕaeðÜè »§üÐ ÁðßÚaeÌè âaeðÙae 45600 L ° ÂýçÌ Îâ »ýae× ÂÚ çSÍÚ ÚãaeÐ °¿Çè°È âè çâ€ØaeòçÚÅèÁ ·Ô âèçÙØÚ °ÙaeçÜSÅ (çÁ´â) ÌÂÙ ÂÅðÜ Ùð · ãae, ¥´ÌÚÚaeCþèØ ÕaeÁaeÚ ×ð´ Öè âôÙð · ae Öaeß v,|wv ÇaeòÜÚ ÂýçÌ ¥õ´â ¥õÚ ¿ae´Îè v|.w{ ÇaeòÜÚ ÂýçÌ ¥õ´â ÍèÐ °âÕè¥ae§ ¥Ùô¹è ÂãÜÑ · ôÚôÙae â´· Å ×ð´ È¢ âð ãSÌ · Üae· aeÚô´ · ô ƒaeÚ ÕñAEð ×¼¼ çÚÜaeØ´â · ae ×ae·ðü Å ·ñ  Úð· aeòÇü SÌÚ ÂÚ ¥´ÕaeÙè âð vw®® · ÚôǸ L . · è ßâêÜè Âýç·ý Øae àaeéM · è çÕãaeÚ ¥õÚ · ‘À · è Âð´çÅ´» ßaeÜð ×aeS· · è çßÎðàaeô´ ×ð´ ÖaeÚè ×ae´» Ù§ü çÎËÜè @ Âç˜ae· ae. çÚÜaeØ´â §´ÇSÅþèÁ ·Ô àaeðØÚô´ ×ð´ âô×ßaeÚ · ô ÖaeÚè ÌðÁè Îð¹Ùð · ô ç×ÜèÐ ÙñàaeÙÜ SÅaeò· °€â¿ð´Á ÂÚ çÚÜaeØ´â ·Ô àaeðØÚ Ùð Üae§È Åae§× ãae§ü v{w{.~z L ·Ô ÜðßÜ · ô Àé¥aeÐ âô×ßaeÚ · ô çÚÜaeØ´â · ae ×ae·ð üÅ ·ñ  v® Üae¹ ~w ãÁaeÚ · ÚôǸ Áae Âãé´¿aeÐ çÜçSÅ´» ÂêßaeüÙé×aeÙô´ · ô »ÜÌ âaeçÕÌ · ÚÌð ãé° çÚÜaeØ´â ·Ô ÂaeçàaeüØÜ­è ÂðÇ ØaeÙè ¥ae´çàae· Öé»ÌaeÙ àaeðØÚô´ · è âô×ßaeÚ · ô Ï×ae·Ô ÎaeÚ çÜçSÅ´» ãé§üÐ àaeðØÚ |v®.{z ·Ô ©‘¿Ì× SÌÚ Ì· »ØaeÐ Ù§ü çÎËÜè@Âç˜ae· ae. °âÕè¥ae§ Ùð ¥çÙÜ ¥´ÕaeÙè âð vw®® · ÚôǸ L ° · è ßâêÜè · è Âýç·ý Øae àaeéM · Ú Îè ãñÐ §â·Ô ÌãÌ Õñ´· Ùð ÚaecÅþèØ · ´ÂÙè · aeÙêÙ ‹ØaeØaeçÏ· Ú‡ae (°Ùâè°ÜÅè) ×ð´ ¥aeßðÎÙ ç· Øae ãñÐ ¥çÙÜ ¥´ÕaeÙè Ùð çÚÜaeØ´â · ÷ØêçÙ·Ô àae´â (¥aeÚ· aeò×) ¥õÚ çÚÜaeØ´â §´È ýaeÅðÜ (¥aeÚ¥ae§Åè°Ü) · ô çΰ »° · Áü ·Ô çÜ° çÙÁè »aeÚ´Åè Îè ÍèÐ ‹ØaeØaeçÏ· Ú‡ae Ùð âéÙßae§ü · ÚÌð ãé° ¥´ÕaeÙè · ô ÁßaeÕ ÎðÙð ·Ô çÜ° °· â#aeã · ae â×Ø çÎØaeÐ §â ÂÚ ¥´ÕaeÙè ·Ô ÂýßQ ae Ùð · ãae ç· Øã ¥´ÕaeÙè · ae çÙÁè · Áü Ùãè´ ¥aeÚ· aeò× ¥õÚ ¥aeÚ¥ae§Åè°Ü · aeòÚÂôÚðÅ âð ÁéǸae · Áü ãñÐ ¥aeÚ· aeò× Ùð çÂÀÜð âaeÜ çÎßaeçÜØae­ÂÙ ·Ô çÜ° ¥aeßðÎÙ ç· Øae ÍaeÐ ¥aeçÅüSÅaeð´ âð ç· Øae â÷·ü âêÚÌ ·Ô çÇÁae§ÙÚ · ô Øê°â°, ÎéÕ§ü ¥õÚ Ü´ÎÙ âð ç×Üð ¥aeòÇüÚ Á ËÂae Ùð ÚaeÁSÍaeÙ Âç˜ae· ae · ô ÕÌaeØae ç· Üô· · Üae ßaeÜð ×aeS· ·Ô È ôÅô ÁÕ âôàaeÜ ×èçÇØae ÂÚ ÂôSÅ ç· ° Ìô ÂêÀÌaeÀ ¥aeÙð Ü»èÐ ©‹ãð´ Øê°â° âð Âae´¿ ãÁaeÚ ×aeS· · ae ¥aeòÇüÚ Öè ç×Ü »ØaeÐ ©‹ãô´Ùð ÎðÚ ç· ° çÕÙae SÂèÇ ÂôSÅ âð ×aeS· · è ÂãÜè çÇçÜßÚè · Ú ÎèÐ ÁËÂae Ùð ÕÌaeØae ç· ©‹ãð´ ÂÌae Ü»ae ç· · ôÚaeÙae · aeÜ ×ð´ çÕãaeÚ ·Ô ×ÏéÕÙè ¥aeçÅüSÅ Öè · ae× Ùãè´ ç×ÜÙð âð ÂÚðàaeaeÙ ãñ´Ð ÌÕ ©‹ãô´Ùð ×ÏéÕÙè ·Ô · Üae· aeÚô´ âð â· ü · Ú ×aeS· ÂÚ Âð´çÅ´» · ae ÂýSÌaeß Ú¹aeÐ ¥Öè ÌèÙ-¿aeÚ · Üae· aeÚ ÂçÚßaeÚ ·Ô Üô» ×aeS· Âð´çÅ´» · ae · aeØü · Ú Úãð ãñÐ ßã ¥aeAE-Îâ ßáô´ü âð ãSÌ· Üae °ç€ÁçÕàaeÙ · ae · ae× · Ú Úãè ã¢ñÐ â´Áèß çâ´ã patrika.com âêÚÌ. ¥Õ Ì· çÕãaeÚ · è Üô· · Üae ×ÏéÕÙè ¥õÚ »éÁÚaeÌ ·Ô ·‘À ·è ¥ÁÚ· Âð´çÅ´» (ßðçÁÅðÕÜ çÂý´Å) âaeǸè, ÎéÂ^ð Øae ÌSßèÚô´ ÂÚ ãè Îð¹Ùð · ô ç×ÜÌè ÍèÐ Üðç· Ù · ôÚôÙae · aeÜ ×ð´ Øã ×aeS· ÂÚ Öè ¥ae »§üÐ Åñ€âÅae§Ü Ù»Úè · è âaeçǸØô´ ·Ô âaeÍ ¥Õ Øãae´ ·Ô · Üaeˆ×· ×aeS· · è çÇ×ae´Ç Öè çßÎðàae ×ð´ Öè ãôÙð Ü»è ãñÐ ×aeS· ÂÚ ×ÏéÕÙè ¥õÚ · ‘Àè Âð´çÅ´» ¥ÁÚ· Âð´çÅ´» · è àaeéL ¥aeÌ âêÚÌ · è ÁËÂae ÙÚðàae AE€· Ú Ùð · èÐ ÁËÂae Ùð ÕÌaeØae ç· »éÁÚaeÌ · ae °ðâð ×aeS· Öè ÕaeÁaeÚ ×ð´ · ‘Àè ãñ´Çß· ü ÎéçÙØaeÖÚ ×ð´ ÂýØaeÌ ãñ´Ð ãSÌ· Üae · ô ÂýôˆâaeçãÌ · ÚÙð · ô ßð ×aeS· ×ð´ ãaeÍ âð ÕéÙð · aeòÅÙ Èñ çÕý· · ae ©ÂØô» · ÚÌè ãñÐ §â·Ô ª ÂÚ ãaeÍ âð ŽÜaeò· çÂý´Å ç· Øae ÁaeÌae ãñÐ çÙ×aeü‡ae âð Üð· Ú âOEÜae§ü Ì· · ae âaeÚae · aeØü ƒaeÚ ÂÚ ÕñAE · Ú ãè ãôÌae ãñÐ §â · ae× âð °· ¥õÚ Áãae¢ çß¼ðàaeô´ ×ð´ ¼ðàae · ae Ùae× Õɸ Úãae ãñ ßãè´ · §ü · Üae· aeÚô´ · ô ÚôÁ»aeÚ Öè ç×Ü Âae Úãae ãñÐ v{ß´ð âaeÜ Öè ¥aeòËÅô Úãè ’ØaeÎae çÕ· Ùð ßaeÜè · aeÚ · ôÚôÙae â´· Å ·Ô Õè¿ ×§ü ×ãèÙð · è Íô· ×ã´»ae§ü ×ð´ ç»ÚaeßÅ Ù§ü çÎËËaeè @ Âç˜ae· ae. Îðàae · è âÕâð ÕÇ¸è · aeÚ çÙ×aeüÌae ·¢ ÂÙè ×aeL çÌ âéÁé· è §´çÇØae Ùð âô×ßaeÚ · ô · ãae ç· Âýßðàae SÌÚ · è ÀôÅè · aeÚ ·Ô ×ae×Üð ×ð´ ¥aeòËÅô · aeÚ Ü»aeÌaeÚ v{ßð´ âaeÜ âÕâð ÕðãÌÚ çÕ·ý è ßaeÜè ×aeòÇÜ ÕÙè ãñÐ ßáü w®v~- w® ·Ô ÎõÚaeÙ §â ×aeòÇÜ · è v.y} Üae¹ · aeÚô´ · è çÕ·ý è ãé§ü ãñÐ · Üae· aeÚô´ · ô ÚôÁ»aeÚ ÎðÙð · è ÂãÜ ¥ae ˆ×çÙÖüÚ ¥çÖØaeÙ ·Ô ÌãÌ â´· Å âð »éÁÚ Úãð ãSÌ· Üae · Üae· aeÚô´ · ô ÚôÁ»aeÚ ÎðÙð · è ÂãÜ ÁËÂae Ùð · èÐ ßã âêÚÌ ·Ô ¥ÇaeÁÙ ×ð´ · Ë¿Ú çâ‚Ùð¿Ú çÇÁae§ÙÚ SÅêçÇØô Öè ¿ÜaeÌè ãñÐ · ‘À âð Áô · aeÚè»Ú ×aeS· ÂÚ Âð´çÅ´» · Ú Âãé´¿aeÌð ãñ´, ©‹ãð´ ßð ¥aeòÙÜae§Ù Âð×ð´Å · ÚÌè ãñÐ Ù§ü çÎËÜè @ Âç˜ae· ae. Íô· ×êËØ âê¿· ae´· ¥aeÏaeçÚÌ ×éÎýaeSÈ èçÌ ×ð´ קü ×aeã ·Ô ÎõÚaeÙ §ü´ÏÙ ¥õÚ çÕÁÜè ·Ô Îae× ƒaeÅÙð âð x.wv ÂýçÌàaeÌ · è ç»ÚaeßÅ ÚãèÐ ãaeÜae´ç· , §â ÎõÚaeÙ ¹ael ÂÎaeÍô´ü ·Ô Îae× Õɸð ãñ´Ð ßaeç‡ae’Ø °ß´ ©lô» ×´˜aeaeÜØ ·Ô âô×ßaeÚ · ô ÁaeÚè ßQ ÃØ ·Ô ×éÌaeçÕ· , Ò×aeçâ· Íô· ×êËØ âê¿· ae´· (ǎËØêÂè¥ae§ü) ¥aeÏaeçÚÌ ×éÎýaeSÈ èçÌ · è âaeÜaeÙae ÎÚ ×§ü w®w® ·Ô ÎõÚaeÙ x.wv ÂýçÌàaeÌ (¥SÍae§ü ¥ae´· Ǹae) Ù· aeÚaeˆ×· Úãè, Áô ç· °· âaeÜ ÂãÜð §âè ×aeã ·Ô ÎõÚaeÙ w.|~ ÂýçÌàaeÌ Õɸè ÍèÐÓ ¥aeòÂÚðÅÚô´ ·Ô ΍ÌÚô´ ÂÚ ÌaeÜaeÕ´Îè · è ÙõÕÌ zww ¥´· ç»Úae âð´âð€â w.z Üae¹ ·Ô ÕÜ Åèßè ¥aeòÂÚðÅÚô´ ÂÚ ÂǸè ×aeÚ · ôÚôÙae · è ÎêâÚè ÜãÚ · è ¹ÕÚô´ âð ƒaeÕÚaeØae ÕaeÁaeÚ âãaeÚae â×êã ×ð´ Ùãè¢ ãô»è À´ÅÙè »ýae×è‡ae §Üae· ô´ ×ð´ x® È èâ¼è ƒaeÅè çÇ×ae´Ç ¥aeàaeéÌôá · é×aeÚ çâ´ã Ù§ü çÎËÜè @ Îðàae ÎéçÙØae ×ð´ · ôÚôÙae ßaeØÚâ · ae Âý· ô ÕɸÙð ¥õÚ â´·ý ׇae · è ÎêâÚè ÜãÚ ¿ÜÙð · è ç¿´Ìae ×ð´ Îðàae ·Ô àaeðØÚ ÕaeÁaeÚô´ ×ð´ âô×ßaeÚ · ô ç»ÚaeßÅ · ae L ¹ ÚãaeÐ Õ´Õ§ü àaeðØÚ ÕaeÁaeÚ · ae Âý×é¹ âê¿· ae´· âð´âð€â âô×ßaeÚ · ô zzw ¥´· ç»Ú· Ú Õ´Î ãé¥ae ßãè´ ÙðàaeÙÜ SÅaeò· °€â¿ð´Á · ae çٍÅè Öè vz~ ¥´· ç»ÚaeÐ çÎÙ ·Ô · aeÚôÕaeÚ ·Ô ÎõÚaeÙ }z| ¥´· ô´ âð ¥çÏ· · è ç»ÚaeßÅ ·Ô ÕaeÎ x® àaeðØÚô´ ÂÚ ¥aeÏaeçÚÌ â´ßðÎè âê¿· ae´· · aeÚôÕaeÚ · è â×aeç# ÂÚ zzw ¥´· ÅêÅ· Ú xx,ww}.}® ¥´· ÂÚ Õ´Î ãé¥aeÐ §âè ÌÚã °Ù°â§ü · ae çٍÅè vz~.w® ¥´· Øae v.{® ÂýçÌàaeÌ · è ç»ÚaeßÅ ·Ô âaeÍ ~,}vx.|® ÂÚ Õ´Î ãé¥aeÐ âð´âð€â ×ð´ âÕâð ¥çÏ· âaeÌ ÂýçÌàaeÌ · è ç»ÚaeßÅ §´Çâ§´Ç Õñ´· ·Ô àaeðØÚ ×ð´ ÎÁü · è »§üÐ Âç˜ae· ae. ܹ٪ . Üaeò· Çae©Ù âð Ç»×»ae§ü ¥ÍüÃØßSÍae ·Ô ¿ÜÌð ÕǸè ⴁØae ×ð´ Üô»ô´ ·Ô ÕðÚôÁ»aeÚ ãôÙð ·Ô Õè¿ âãaeÚae â×êã Ùð âô×ßaeÚ · ô · ãae ç· ßã ×éçà· Ü ãaeÜaeÌ ·Ô ÕaeßÁêÎ ¥ÂÙð ç· âè Öè · ×ü¿aeÚè · ô Ùõ· Úè âð Ùãè´ çÙ· aeÜð»aeÐ âãaeÚae â×êã ·Ô ×éÌaeçÕ· · ôçßÇ-v~ ×ãae×aeÚè ·Ô · aeÚ‡ae · aeÚôÕaeÚ ÂÚ ÕéÚae ¥âÚ ÂǸÙð ·Ô ÕaeßÁêÎ ©âÙð ¥ÂÙð ç· âè Öè · ×ü¿aeÚè · ô Ùõ· Úè âð Ùãè´ çÙ· aeÜae ÕçË· ©âÙð ©Ù×ð´ âð · §ü · ô ÂÎôóaeçÌ Îè ¥õÚ Ìفßaeã Õɸae§ü ãñÐ · ´ÂÙè Ùð ¥ÂÙð y,®z,}|y È èËÇ ×ð´ · ae× · ÚÙð ßaeÜð · ç×üØô´ · ô ©Ù· è ©ˆÂaeη Ìae ·Ô çãâaeÕ âð °· ÂÎôóaeçÌ Îè ãñÐ y,}®} · aeØaeüÜØ · ×ü¿aeçÚØô´ · ô ßðÌÙ ßëçh ·Ô âaeÍ ÂÎôóaeçÌ ÂýÎaeÙ · è »§ü ãñÐ patrika.com · ôÜ· aeÌae. Üaeò· Çae©Ù Ùð Ì×ae× ¥õlôç»· »çÌçßçÏØô´ ÂÚ ¥âÚ ÇaeÜae ãè ãñ, Îðàae ·Ô · ÚèÕ w.z Üae¹ ·Ô ÕÜ Åèßè ¥aeòÂÚðÅÚô´ · è · ×Ú ÌôǸ Îè ãñÐ §Ù·Ô · aeÚôÕaeÚ ×ð´ · ÚèÕ z® % · è ç»ÚaeßÅ ¥ae§ü ãñÐ ¿ñÙÜô´ ×ð´ Ù§ü âae×»ýè · è · ×è ·Ô · aeÚ‡ae · aeÚôÕaeÚ ×ð´ ÖaeÚè ç»ÚaeßÅ ¥ae »§ü ãñÐ çÁÙ ¥aeòÂÚðÅÚô´ · è ¥ôÚ âð ÕýaeòÇÕñ´Ç âðßae°´ ÂýÎaeÙ · è ÁaeÌè ãñ´ ©Ù·Ô · aeÚôÕaeÚ ×ð´ Öè x® È èâÎè · è · ×è ¥ae§ü ãñ Ð »ýae×è‡ae §Üae· ô´ ×ð´ x® È èâÎè Üô»ô´ Ùð ãè çÚ¿aeÁü · ÚaeØae ãñÐ ÂêÚð Õ´»aeÜ ×ð´ v · ÚôǸ v® Üae¹ ·Ô ÕÜ Åèßè âŽâ·ý ae§ÕÚ ãñ´Ð §Ù×ð´ y® Üae¹ âŽâ·ý ae§ÕÚ · ôÜ· aeÌae ×ð´ ãñ´Ð Üaeò· Çae©Ù ·Ô ÎõÚaeÙ §Ù×ð´ x® È èâÎè · è · ×è ÎÁü · è »§ü ãñÐ & ãéßaeßð ÕÙè ¼éçÙØae · è âÕâð ÕǸè S×aeÅüÈ ôÙ · ´ÂÙè Ù§ü çÎËÜè. ÖaeÚÌ â×ðÌ ÎéçÙØae ·Ô · §ü ÕǸð Îðàaeô´ ×ð´ Üaeò· Çae©Ù ãôÙð · ae È aeØÎae ¿èÙ · è S×aeÅüÈ ôÙ ·´ÂÙè ãéßaeßð ·ô ç×Üae ãñÐ ¥×Úè· ae ×ð´ ÕñÙ ç· ° ÁaeÙð ·Ô ÕaeÎ àaeaeØÎ ãè ç· âè · ô Ü»ae Íae ç· ãéßaeßð §â ÂôÁèàaeÙ ÂÚ Âãé´¿ð»aeÐ ãéßaeßð ÂãÜè ÕaeÚ âñ×â´» · ô ÂèÀð ÀôǸÌð ãé° ÎéçÙØae · ae âÕâð ÕǸae S×aeÅüÈ ôÙ ×ð· Ú ÕÙ· Ú âae×Ùð ¥aeØae ãñÐ · ´ÂÙè Ùð ¥ÂýñÜ, w®w® ×ð´ Øã · ×aeÜ ç· ØaeÐ - àae´· Ú ×´ÇÜ,¥ŠØÿae, Õae´‚Üae ·Ô ÕÜ ¥aeòÂÚðÅÚ ØêçÙØÙ Âð×ð´Å · Üð€àaeÙ ×ð´ · ×è Üaeò· Çae©Ù · è ßÁã âð »ýaeã· ô´ · ae Öé»ÌaeÙ L · »Øae ãñÐ ·Ô ÕÜ ¥aeòÂÚðÅÚ · ô vz âð w® È èâÎè ãè Âð×ð´Å · Üð€àaeÙ ãô Úãae ãñ Ð & ¥Úçß´Î ÂýÖé, ¥ŠØÿae, ×ãaeÚaecÅþ ·ð ÕÜ È ae©´ÇðàaeÙ ¥×êËØ× ¥aeØéßðüÎae SÅôÚ · è àaeéL ¥aeÌ ÁÄaeÂéÚ. °×¥ae§ ÚôÇ çS‰aeÌ ¥×êËØ× ¥aeØéßðüÎae Ùð ¥ÂÙae Âýèç×Ø× ¥aeØéßðüÎae SÅôÚ Üaeò‹¿ ç· ØaeÐ ÁØÂéÚ ×ð´ Øð ¥ÂÙè ÌÚã · ae ÂãÜae SÅôÚ ãñ, Áãae¢ ¥ÙéÖßè ¥aeØéßðüçη çßàaeðá™ae ßñÜÙðâ ¥õÚ ŽØêÅè ·ð ÕaeÚÔ ÕÌae°¢»ÔÐ SÅôÚ ×ð´ ×õÁêÎ ãÚ ÂýôǀŠ¥×êËØ× · è §Ù ãae©â Åè× · è Úèâ¿ü maeÚae ÌñØaeÚ È aeò×êüÜð ÂÚ ¥aeÏaeçÚÌ ãñÐ Øð ÂýôǀŠßñÜÙðâ ¥õÚ ŽØêÅè ÎôÙô´ âð‚×ð´Å÷â ·Ô ØêÁâü · ô ŠØaeÙ ×ð´ Ú¹· Ú ÌñØaeÚ ç· ° »° ãñ´Ð ÅôÄaeôÅae · è Ù§ü °×Âèßè · è çÇËaeèßÚè ÁÄaeÂéÚ. ÅôÄaeôÅae · è ¥ôÚ âÔ ÁÄaeÂéÚ ×Ô¢ Ù§ü °×Âèßè ßÔËaeÈ aeÄaeÚ · è çÇËaeèßÚè ¼è »§üÐ §â ¥ßâÚ ÂÚ ÚaeÁÔàae ×ôÅâü · è ×éÄae · aeÄaeü· aeÚè çÙ¼Ôàae· L ÂaeËaeè àaeae㠏aeè ×õÁê¼ ‰aeè¢Ð ©‹ãô¢ÙÔ ÕÌaeÄaeae ç· Äaeã °· ãae§çÕýÇ §ËaeÔç€Åþ· Ëae Ããè· Ëae ãñ, çÁâ×Ô¢ 2.5 ËaeèÅÚ · ae âÔËÈ ¿aeÁüÇ ÂÔÅþôËae §¢ÁÙ ç¼Äaeae »Äaeae ãñÐ §â·ð ¥Ëaeaeßae âaeÌ °ÄaeÚÕñ‚â, ÂñÙôÚôç×· ÃÄaeê ×aeòçÙÅÚ, €Ëaeae§×ÔÅ · ¢ÅþôËae ÁñâÔ È è¿âü aeè ãñ¢Ð

© PressReader. All rights reserved.