Ê{ÉUÔ±ÉÄ SÉÖXÉÉ´É ¨Éå Ênùªéé LÉÉ ´Ééä]õ, <ºé ¤ÉÉ®Ú XÉÉ¨É MÉɪɤÉ

Rashtriya Sahara - - Ê´ÉÊ´ÉVÉ -

xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ (BºÉBxɤÉÒ)* <ºÉ ¤ÉÉ®ú ¤Écä÷ {Éþè¨ÉÉxÉä {É®ú +ÉäJɱÉÉ Eäò ´ÉÉbÇ÷ xÉƤɮú 205 ´É 206 ºÉä ±ÉÉäMÉÉå Eäò xÉÉ¨É ´ÉÉä]õ®ú ʱɺ]õ ºÉä MÉÉªÉ¤É ½Éä MÉB* VɤÉÊEò Ê{ÉUô±Éä SÉÖxÉÉ´ÉÉå ¨Éå =xÉEäò xÉÉ¨É lÉä +Éþè®ú =x½ÉÆäxÉä ´ÉÉä]õ ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ lÉÉ* ´ÉÉä]õ®úÉå uùÉ®úÉ +{ÉxÉÉ ´ÉÉäÊ]ÆõMÉ EòÉbÇ÷ ÊnùJÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù xÉÉ¨É xÉ Ê¨É±ÉxÉä Eäò SɱÉiÉä EòÉ¡òÒ iÉÉnùÉnù ¨Éå ´ÉÉä]õ®ú +{ÉxÉä ´ÉÉäÊ]ÆõMÉ ®úÉ<]õ ºÉä ¨É½°ü¨É ®ú½ä* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¤Écä÷ {Éþè¨ÉÉxÉä {É®ú ªÉ½ ¦ÉÒ {ÉɪÉÉ MɪÉÉ ÊEò ¶ÉÉþè½®ú EòÒ VÉMɽ ¤ÉÒ´ÉÒ EòÒ ¡òÉä]õÉä ½þè, iÉÉä Eò½Ó {É®ú ÊEòºÉÒ +xªÉ EòÒ* ªÉ½ ¦ÉÒ näùJÉÉ MɪÉÉ ÊEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò EÖòUô ±ÉÉäMÉÉå EòÉ xÉÉ¨É iÉÉä ½þè ±ÉäÊEòxÉ {ÉÚ®äú ºÉnùºªÉÉå EòÉ xɽÓ* <ºÉEäò SɱÉiÉä ´ÉÉä]õ®úÉå EòÉä +{ÉxÉÉ xÉÉ¨É iɱÉɶÉxÉä Eäò ʱÉB Ê´ÉʦÉxxÉ ¤ÉÚlÉÉå {É®ú ¦É]õEòiÉÉ {ÉɪÉÉ MɪÉÉ* Eò<Ç VÉMɽ ´ÉÉä]õ®úÉå EòÉä ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ºÉä =±ÉZÉiÉä ½ÖB ¦ÉÒ {ÉɪÉÉ MɪÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ´É½ +{ÉxÉÒ ¨ÉVɤÉÚ®úÒ ¤ÉiÉÉ Eò®ú ½ÉlÉ JÉcä÷ Eò®úxÉä Eäò +±ÉÉ´ÉÉ EÖòUô Eò®ú ¦ÉÒ xÉ½Ó ºÉEòiÉä lÉä*

+ÉäJɱÉÉ ´ÉÉbÇ÷ Eäò VÉÉʨɪÉÉ Ê¨Éʱ±ÉªÉÉ Eäò ¤ÉÚlÉ xÉƤɮú16,17 ´É 18/205 ¨Éå ¤ÉcÒ iÉÉnùÉnù ¨Éå ±ÉÉäMÉÉå EòÉä +{ÉxÉÉ xÉÉ¨É iɱÉɶÉiÉä näùJÉÉ MɪÉÉ* <±ÉÉEäò Eäò BEò <ÆVÉÒÊxɪɮú VÉÉ´Éänù JÉÉxÉ EòÉ xÉÉ¨É iÉÉä ¨ÉiÉnùÉiÉÉ ºÉÚSÉÒ ¨Éå lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ =xÉEòÒ ¤ÉäMÉ¨É ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ iɤɺºÉÖ¨É JÉÉxÉ EòÉ xÉÉ¨É xÉþ½Ó lÉÉ,ÊVɺÉEäò SɱÉiÉä =xÉEòÉä ¤ÉÚlÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ±ÉÉþè]õxÉÉ {Éc÷É* <ºÉÒ <±ÉÉEäò Eäò ®úÉVªÉ ºÉ¦ÉÉ ºÉÉƺÉnù Eäò {ÉÊ®úÊSÉiÉ ºÉ±ÉɨÉ=±É +ƺÉÉ®úÒ ºÉɽ¤É ´É =xÉEäò ¦ÉÉ<Ç EòÉ xÉÉ¨É ¦ÉÒ Eò]õ MɪÉÉ lÉÉ* VɤÉÊEò <xÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò <±ÉþèE¶ÉxÉ EòÉbÇ÷ ¨ÉÉþèVÉÚnù lÉä* ºÉÒÊxɪɮú VÉxÉÇʱɺ]õ B¨É ´ÉnÚùnù ºÉÉÊVÉnù ´É {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò +xªÉ ºÉnùºªÉÉå EòÉ xÉÉ¨É ¦ÉÒ ºÉÚSÉÒ ¨Éå MÉÉªÉ¤É {ÉɪÉÉ MɪÉÉ,ÊVɺÉEäò SɱÉiÉä ´ÉÉä]õ b÷ɱÉxÉä ºÉä ¨É½°ü¨É ®ú½ä* ½É<ÇEòÉä]Çõ Eäò BEò ´ÉEòÒ±É EòÒ {ÉixÉÒ ªÉɺ¨ÉÒxÉ iÉÉÊ®úEò EòÉ xÉÉ¨É ¦ÉÒ ´ÉÉä]õ®ú ʱɺ]õ ºÉä MÉÉªÉ¤É lÉÉ, =x½å ¦ÉÒ Ê¤ÉxÉÉ ´ÉÉä]õ b÷ɱÉä ½Ò ±ÉÉþè]õxÉÉ {Éc÷É* Eò<Ç ¤ÉÖVÉÖMÉÉäÈ EòÉä ¦ÉÒ <ºÉÒ ´ÉVɽ ºÉä {É®äú¶ÉÉxÉÒ EòÉ ºÉɨÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷É VÉÉä ÊEò <ºÉ ¨ÉVɤÉÚ®úÒ Eäò SɱÉiÉä ´ÉÉ{ÉºÉ SɱÉä MÉB* ¤É]õ±ÉÉ ½É=ºÉ SÉÉþèEò Eäò {ÉÉºÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ MɱºÉÇ ºEÚò±É Eäò ¤ÉÚlÉ ºÉÆJªÉÉ 33/205 ºÉä ÊxÉ®úÉ¶É ±ÉÉþè]õiÉä 76 ´É¹Éﻃ ¨ÉÉ佨¨Énù VɽҮú JÉÉxÉ xÉä ¤ÉiÉɪÉÉ ÊEò ´É½ {ÉɺÉ{ÉÉä]Çõ,{Éå¶ÉxÉ Eäò nùºiÉÉ´ÉäVÉ,¤ÉþéEò JÉÉiÉÉ,+É< Ç EòÉbÇ÷ ´ÉMÉþè®ú½ Eò<Ç nùºiÉÉ´ÉäVÉ ±ÉäEò®ú +ÉB lÉä,±ÉäÊEòxÉ =xÉEäò ºÉÉlÉ =xÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò 6 ±ÉÉäMÉÉå EòÉ xÉÉ¨É ºÉÚSÉÒ ¨Éå xÉ½Ó lÉÉ* =x½ÉäÆxÉä Eò½É ÊEò ´ÉÉäÊ]ÆõMÉ EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòÉ ªÉ½ ½xÉxÉ ½þè +Éþè®ú <ºÉEäò ʱÉB ÊVɨ¨ÉänùÉ®ú +¡òºÉ®úÉå Eäò ÊJɱÉÉ¡ò ºÉJiÉ EòÉ®Çú´ÉÉ½Ò ½ÉäxÉÒ SÉÉʽB* +ÉäJɱÉÉ Eäò ¤ÉÉʶÉÆnùÉå xÉä Eò½É ªÉ½ VÉÉxɤÉÚZÉ Eò®ú ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½þè*

¶ÉÉnùÒ ºÉä {ɽ±Éä b÷ɱÉÉ ´ÉÉä]õ : Ên±±ÉÒ ¨Éå VɽõÉÆ ÊxÉMÉ¨É ÊxÉMÉ¨É EòÉ SÉÖxÉÉ´É Eäò ʱÉB ´ÉÉä]õ bõɱÉä VÉÉ ®õ½äõ lÉä ´É½õÓ ªÉ¨ÉÖxÉÉ{ÉÉ®õ Eäò Eò<Çõ BäºÉä ±ÉÉäMÉ ¦ÉÒ lÉä ÊVÉxÉEòÒ ®úÊ´É´ÉÉ®ú EòÉä ¶ÉÉnÒ ´É ºÉMÉÉ<Çõ lÉÒ* ±ÉäÊEòxÉ {É{{ÉÚ Eò½õ±ÉÉxÉä +Éè®õ +{ÉxÉä IÉäjÉ Eäò ʱÉB ºÉ½õÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ SÉÖxÉxÉä EòÉ +´ÉºÉ®õ MÉÆ´ÉÉxÉä Eäò b÷®ú ºÉä =x½ÉåxÉä {ɽ±Éä ¨ÉiÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ*

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.