¨É< Ç ¨ÉÆÄ Bªé®ú < ÆÊB÷ªÉÉ Eòéä Ê¨É±É VÉÉBMÉÉ BÅ÷ҨɱÉÉ<XÉ®Ú

Rashtriya Sahara - - ¨Ééeæò]õ -

xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ (BVÉåºÉÒ)* BªÉ®ú <ÆÊb÷ªÉÉ Eäò ¤Éäb÷Ãä ¨ÉÆä {ɽ±ÉÉ b÷ÅҨɱÉÉ<xÉ®ú ¨É<Ç ¨ÉÆä ¶ÉÉÊ¨É±É ½ÉäMÉÉ* BªÉ®ú <ÆÊb÷ªÉÉ xÉä EòÖ±É 27 ¤ÉÉä<ÆMÉ 787 b÷ÅҨɱÉÉ<xÉ®ú EòÒ +É{ÉÚÊiÉÇ EòÉ +Éb÷Ç®ú ÊnùªÉÉ ½þè, <ºÉ¨ÉÆä ºÉä {ɽ±ÉÉ Ê´É¨ÉÉxÉ ¨É<Ç ¨ÉÆä =ºÉEäò ¤Éäb÷Ãä ¨ÉÆä ¶ÉÉÊ¨É±É ½ÉäMÉÉ* Eò®úÒ¤É 30 {ÉɪɱÉ]õ Vɱnù ʺÉÆMÉÉ{ÉÖ®ú ¨ÉÆä <ºÉ xÉB ʴɨÉÉxÉ EòÉä =b÷ÃÉxÉä EòÉ |ÉʶÉIÉhÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ ¶ÉÖ°ü Eò®úåMÉä*

BªÉ®ú <ÆÊb÷ªÉÉ ºÉÚjÉÉÆä xÉä ¤ÉiÉɪÉÉ ÊEò {ɽ±ÉÉ b÷ÅҨɱÉÉ<xÉ®ú BªÉ®ú±ÉÉ<xÉ Eäò ¤Éäb÷Ãä ¨ÉÆä ¨É<Ç Eäò nùںɮúä ªÉÉ iÉҺɮúä ºÉ{iÉɽ ¨ÉÆä ¶ÉÉÊ¨É±É ½ÉäMÉÉ* ªÉ½ ´É½Ò ʴɨÉÉxÉ ½þè ÊVɺÉä ¨ÉÉSÉÇ ¨Éå ½þènù®úɤÉÉnù BªÉ®ú ¶ÉÉä ¨ÉÆä ®úJÉÉ MɪÉÉ lÉÉ* ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ®ú½É ½þè ÊEò ªÉ½ <ÇÆvÉxÉ ¤ÉSÉiÉ ´ÉɱÉÉ Ê´É¨ÉÉxÉ BªÉ®ú <ÆÊb÷ªÉÉ Eäò ʱÉB 'JÉä±É ¤Énù±ÉxÉä ´ÉɱÉÉ" ºÉÉʤÉiÉ ½Éä ºÉEòiÉÉ ½þè* ´ÉVÉxÉ ¨ÉÆä ½±EòÉ ªÉ½ ʴɨÉÉxÉ Ê¨ÉʸÉiÉ ºÉɨÉOÉÒ ¨ÉºÉ±ÉxÉ EòɤÉÇxÉ ¡òÉ<¤É®ú ºÉä ¤ÉxÉÉ ½þè* <ºÉ¨ÉÆä <ÈvÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ EòÒ EòÉ¡òÒ ¤ÉSÉiÉ BªÉ®ú±ÉÉ<xÉ EòÉä ½ÉäMÉÒ*

ºÉÚjÉÉÆä xÉä Eò½É ÊEò ¤ÉÉä<ÆMÉ 787 EòÒ ±ÉƤÉÒ nùÚ®úÒ iÉEò =b÷ÃÉxÉ EòÒ IɨÉiÉÉ ºÉä BªÉ®ú <ÆÊb÷ªÉÉ EòÉä +ɺ]õÅäʱɪÉÉ, +£ ÒEòÉ +Éþè®ú +¨ÉäÊ®úEòÉ Eäò ¶É½®úÉÆä ¨ÉÆä xÉÉìxÉ º]õÉ{É =b÷ÃÉxÉÉÆä EòÒ {ÉÊ®úSÉɱÉxÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Ê¨É±ÉäMÉÒ* <ºÉºÉä ÊxÉʶSÉiÉ °ü{É ºÉä =ºÉä ¡òɪÉnùÉ ½ÉäMÉÉ* ¤ÉÉä<ÆMÉ <Æ]õ®úxÉä¶ÉxÉ±É ]õÅäÊb÷ÆMÉ Eäò ={ÉÉvªÉIÉ ÊnùxÉä¶É EäòºÉEò®ú xÉä Eò½É, 'ʺÉB]õ±É ¨ÉÆä BEò b÷ÅҨɱÉÉ<xÉ®ú iÉþèªÉÉ®ú ½þè* ½¨ÉxÉä <ºÉä ½þènù®úɤÉÉnù BªÉ®ú ¶ÉÉä ¨ÉÆä ÊnùJÉɪÉÉ lÉÉ* ºÉ®úEòÉ®ú +Éþè®ú BªÉ®ú <ÆÊb÷ªÉÉ EòÉä ¡þèòºÉ±ÉÉ Eò®úxÉÉ ½þè ÊEò ´É½ <ºÉEòÒ Êb÷ʱɴɮúÒ Eò¤É ±ÉäMÉÒ*"

=x½ÉÆäxÉä Eò½É, 'BªÉ®ú <ÆÊb÷ªÉÉ EòÉä <ºÉEäò ʱÉB {ÉÚ®úÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ Ê´ÉkÉ EòÉ |ɤÉÆvÉ Eò®úxÉÉ ½ÉäMÉÉ* ½¨ÉÆä =xÉEòÒ <ºÉ {ÉÚ®úä EòÉ¨É ¨ÉÆä ¨Énùnù Eò®ú ®ú½ä ½þé*" ªÉ½ {ÉÚUôä VÉÉxÉä {É®ú ÊEò nùںɮúä b÷ÅҨɱÉÉ<xÉ®ú EòÒ Êb÷ʱɴɮúÒ Eò¤É iÉEò ½ÉäMÉÒ, =x½ÉÆäxÉä Eò½É ÊEò ªÉ½ ±ÉMɦÉMÉ iÉþèªÉÉ®ú ½þè* <ºÉEòÒ +É{ÉÚÊiÉÇ ¨É<Ç ªÉÉ VÉÚxÉ ¨ÉÆä EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½þè* BªÉ®ú <ÆÊb÷ªÉÉ xÉä VɽÉÆ 27 ʴɨÉÉxÉÉÆä EòÉ +Éb÷Ç®ú ÊnùªÉÉ ½þè, ´É½Ó VÉä]õ BªÉ®ú´ÉäVÉ 10 ʴɨÉÉxÉÉÆä EòÉ +Éb÷Ç®ú ÊnùªÉÉ ½þè* BªÉ®ú <ÆÊb÷ªÉÉ EòÉä <xɨÉÆä ºÉä iÉÒxÉ Ê´É¨ÉÉxÉ EòÒ +É{ÉÚÊiÉÇ <ºÉÒ ºÉÉ±É Ê¨É±É ºÉEòiÉÒ

xÉä ½þè* BªÉ®ú <ÆÊb÷ªÉÉ Eäò b÷ÅҨɱÉÉ<xÉ®ú ʴɨÉÉxÉ Ênù±±ÉÒ +Éþè®ú ¨ÉÖƤÉ<Ç ºÉä =b÷ÃÉxÉ ¦É®úåMÉä* b÷ÅҨɱÉÉ<xÉ®ú EòÒ =b÷ÃÉxÉ ºÉÉÊ®úhÉÒ <ºÉ ʽºÉÉ¤É ºÉä iÉþèªÉÉ®ú EòÒ VÉÉBMÉÒ ÊEò ªÉ½ BEò ºÉÉ±É ¨ÉÆä 4,500 PÉÆ]õä EòÒ =b÷ÃÉxÉ ¦É®ú ºÉEòiÉÉ ½þè* <ºÉ ʽºÉÉ¤É ºÉä ªÉ½ ®úÉäVÉÉxÉÉ 12 ºÉä 13 PÉÆ]õä EòÒ =b÷ÃÉxÉ ¦É®ú ºÉEòiÉÉ ½þè* BªÉ®ú±ÉÉ<xÉ ºÉÚjÉÉÆä xÉä Eò½É ÊEò <ºÉ iÉ®ú½ EòÒ ºÉÉÊ®úhÉÒ ºÉä BªÉ®ú <ÆÊb÷ªÉÉ BEò ʴɨÉÉxÉ ºÉä nùÉä +ÆiÉ®ú®úɹ]õÅÒªÉ MÉÆiÉ´ªÉÉÆä EòÒ =b÷ÃÉxÉÉÆä EòÉ {ÉÊ®úSÉɱÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½þè*

b÷ÅҨɱÉÉ<xÉ®ú Eäò ¤Éäb÷Ãä ¨ÉÆä ¶ÉÉÊ¨É±É ½ÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù BªÉ®ú <ÆÊb÷ªÉÉ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ɺ]õÅäʱɪÉÉ, +£ ÒEòÉ, =kÉ®ú iÉlÉÉ nùÊIÉhÉ +¨ÉäÊ®úEòÉ Eäò ʱÉB ±ÉƤÉÒ =b÷ÃÉxÉå ¶ÉÖ°ü Eò®úxÉä EòÒ ½þé*

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.