º´ÉªÉÆ ºÉ½ÉªÉIÉÉ ºÉ¨ÉÚ½ÉÆÄ Eòéä |ÉÉLÉʨÉEÒ IÉÄJÉ EÒÒ nù®ú {É®ú ʨɱÉÄ EÒVÉÇ : VɪɮÚɨÉ

Rashtriya Sahara - - ¨Ééeæò]õ -

¨ÉÖƤÉ< Ç (BVÉåºÉÒ)* OÉɨÉÒhÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¨ÉÆjÉÒ VɪɮúÉ¨É ®ú¨Éä¶É xÉä ¨Éʽ±ÉÉ+ÉÆä Eäò º´ÉªÉÆ ºÉ½ÉªÉiÉÉ ºÉ¨ÉÚ½ÉÆä (BºÉBSÉVÉÒ) EòÉä ¦ÉÒ |ÉÉlÉʨÉEòiÉÉ |ÉÉ{iÉ IÉäjÉ Eäò @ðhÉ ÊxɪɨÉÉÆä Eäò nùɪɮúä ¨ÉÆä ±ÉÉxÉä EòÉä Eò½É ½þè* <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½Ò ®ú¨Éä¶É xÉä Eò½É ½þè ÊEò º´ÉªÉÆ ºÉ½ÉªÉiÉÉ ºÉ¨ÉÚ½ÉÆä EòÉä @ðhÉ |É´Éɽ ¤ÉføÃɪÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉʽB*

®ú¨Éä¶É xÉä ªÉ½ÉÆ Eò½É, '¨Éþé SÉɽiÉÉ ½ÚÆ ÊEò ¨Éʽ±ÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½ÉªÉiÉÉ ºÉ¨ÉÚ½ÉÆä EòÉä ¤ÉþéEòÉÆä ºÉä |ÉÉlÉʨÉEòiÉÉ |ÉÉ{iÉ ¸ÉähÉÒ EòÒ @ðhÉ nù®úÉÆä {É®ú ½Ò EòVÉÇ Ê¨É±Éä*" =x½ÉÆäxÉä Eò½É, '¨Éþé BºÉBSÉVÉÒ EòÉä ¤ÉþéEòÉÆä ºÉä ÊEòºÉÒ ÊxÉʶSÉiÉ |ÉÊiɶÉiÉ {É®ú @ðhÉ ÊnùªÉä VÉÉxÉä Eäò {ÉIÉ ¨ÉÆä xÉ½Ó ½ÚÆ* ¤ÉʱEò ½¨ÉÆä @ðhÉ EòÒ ={ɱɤvÉiÉÉ ºÉºiÉÒ nù®úÉÆä {É®ú ºÉÖÊxÉʶSÉiÉ Eò®úxÉÒ ½ÉäMÉÒ*"

OÉɨÉÒhÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¨ÉÆjÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ ºÉ½ÉªÉiÉÉ ºÉ¨ÉÚ½ÉÆä EòÒ {ɽÖÆSÉ ¤ÉføÃÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ VÉÉä®ú ÊnùªÉÉ* ®ú¨Éä¶É xÉä Eò½É, '+MɱÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉ±É Eäò nùÉþè®úÉxÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½ÉªÉiÉÉ ºÉ¨ÉÚ½ÉÆä EòÒ ºÉÆJªÉÉ 45 ±ÉÉJÉ ºÉä 90 ±ÉÉJÉ {É®ú {ɽÖÆSÉ VÉÉxÉÒ SÉÉʽB* ºÉÉlÉ ½Ò <ºÉºÉä VÉÖb÷ÃÒ ¨Éʽ±ÉÉ+ÉÆä EòÉ +ÉÆEòb÷ÃÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉþèVÉÚnùÉ 5 Eò®úÉäb÷à ºÉä 10 Eò®úÉäb÷à ½Éä VÉÉxÉÉ SÉÉʽB* ªÉ½ iɦÉÒ ½Éä ºÉEòiÉÉ ½þè VÉ¤É ¤ÉþéEòÉÆä uùÉ®úÉ @ðhÉ ={ɱɤvÉiÉÉ ¤ÉføÃä* Ê¡ò±É½É±É º´ÉªÉÆ ºÉ½ÉªÉiÉÉ ºÉ¨ÉÚ½ÉÆä EòÉä ¤ÉþéEòÉÆä ºÉä ʨɱÉxÉä ´ÉɱÉÉ 80 ¡òÒºÉnù EòVÉÇ nùÊIÉhÉÒ ®úÉVªÉÉÆä ¨ÉÆä VÉÉiÉÉ ½þè*" Ê¡ò±É½É±É º´ÉªÉÆ ºÉ½ÉªÉiÉÉ ºÉ¨ÉÚ½ÉÆä EòÉä @ðhÉ ´ÉÉÊhÉÊVªÉEò ¤ÉþéEòÉÆä Eäò |ÉÉlÉʨÉEòiÉÉ IÉäjÉ Eäò @ðhÉ Eäò iɽiÉ xÉ½Ó +ÉiÉÉ ½þè*

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.