ºÉ½É®ÚÉ ¡ðéäºéç <ÆÊBªÉÉ +ÆEÐ ºéä SÉÚEÐÒ, ÊXÉEÒÉÄ xéä VÉÒIÉÒ ®äúºé

Rashtriya Sahara - - ¨Ééeæò]õ -

¶ÉÆPÉÉ<Ç (BVÉåºÉÒ)* ¡ðɨÉÚDZÉÉ ´ÉxÉ SÉõéÊ{ɪÉxÉʶÉ{É ¨ÉäÆ BEð¨ÉÉjÉ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ ]Ò¨É ºÉ½É®É ¡ðÉäºÉÇ <ÆÊbªÉÉ <ºÉ ºÉjÉ ¨ÉäÆ {ɽ±ÉÒ ¤ÉÉ® +ÆEð ½ÉÊºÉ±É Eð®xÉä ºÉä SÉÚEð MÉ<Ç +Éþè® =ºÉEäð bÅÉ<´É® {ÉÉì±É Êb ®äº]É SÉÒxÉÒ OÉÉÆ |ÉÒ ¨ÉäÆ ®Ê´É´ÉÉ® EðÉä 12´ÉÉÆ iÉlÉÉ ÊxÉEðÉä ½±EäðxɤÉMÉÇ 15´ÉÉÆ ºlÉÉxÉ ½Ò ½ÉÊºÉ±É Eò®ú ºÉEäò, VÉÉä <ºÉ ®äúºÉ ºÉä +ÆEò VÉÖ]õÉxÉä Eäò ʱÉB EòÉ¡òÒ xÉ½Ó lÉÉ* Ê¥É]äxÉ Eäð ®äº]É xÉä ÊOÉb {É® 15´ÉäÆ +Éþè® VɨÉÇxÉÒ Eäð ½±EäðxɤÉMÉÇ xÉä 16´ÉäÆ ºlÉÉxÉ ºÉä ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ EðÒ lÉÒ ÊVɺÉEðÉ =x½å xÉÖEðºÉÉxÉ =`ÉxÉÉ {ÉbÃÉ* ½É±ÉÉÆÊEð =x½ÉäÆxÉä {ÉÉäVÉÒ¶ÉxÉ ¨ÉäÆ ºÉÖvÉÉ® ÊEðªÉÉ ±ÉäÊEðxÉ ªÉ½ ºÉÖvÉÉ® ¶ÉÒ¹ÉÇ nùºÉ iÉEò xÉ½Ó {ɽÆÖSÉÉ ºÉEòÉ, VɽÉÆ {É®ú ®ú½xÉä {É®ú +ÆEð ʨɱÉiÉä ½þé* ¡ðÉäºÉÇ <ÆÊbªÉÉ xÉä +ɺ]ÅäʱɪÉxÉ OÉÉÆ |ÉÒ ¨ÉäÆ BEð +ÆEð +Éþè® ¨É±ÉäʶɪÉxÉ OÉÉÆ |ÉÒ ¨ÉäÆ +É` +ÆEð ½ÉÊºÉ±É ÊEðB lÉä* ¨ÉºÉÒÇb÷ÒVÉ Eäò ÊxÉEòÉä ®úÉäVɤÉMÉÇ xÉä SÉÉ<xÉÒVÉ OÉÉÆ |ÉÒ ¨Éå {ɽ±Éä ºlÉÉxÉ ºÉä ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖB +{ÉxÉÒ {ɽ±ÉÒ ¡òɨÉÚDZÉÉ ´ÉxÉ ®úäºÉ VÉÒiÉ nùVÉÇ EòÒ* VɨÉÇxÉÒ EòÉ ªÉ½ b÷ÅÉ<´É®ú ¨ÉþèEò±ÉÉ®úäxÉ Eäò VÉäxɺÉxÉ ¤É]õxÉ +Éþè®ú ±ÉÖ<Ç ½þèʨɱ]õxÉ ºÉä 20 ºÉäEäòÆb÷ +ÉMÉä ®ú½É* <ºÉºÉä ¨ÉºÉÒÇb÷ÒVÉ xÉä 1955 <]ÉʱɪÉxÉ OÉÉÆ |ÉÒ Eäò ¤ÉÉnù {ɽ±ÉÒ VÉÒiÉ ¦ÉÒ nùVÉÇ EòÒ* ®úäb÷ ¤ÉÖ±É Eäò ¨ÉÉEòÇ ´Éä¤É®ú SÉÉþèlÉä +Éþè®ú nùÉä ¤ÉÉ®ú Eäò ʴɶ´É SÉþéÊ{ɪÉxÉ ºÉä¤Éäʺ]õªÉxÉ Ê´É]äõ±É {ÉÉÆSÉ´ÉÆä ºlÉÉxÉ {É®ú ®ú½ä*

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.