¨ÉɪÉÉ´ÉIÉÒ EÒÒ ªÉÉÊSÉEÒÉ {É®ú ¡þèòºé±éé ºÉÖ®ÚÊIÉIÉ

Rashtriya Sahara - - Front Page -

xÉ<Ç Ên±±ÉÒ (BºÉBxɤÉÒ)* +ÉªÉ ºÉä +ÊvÉEò ºÉÆ{ÉÊkÉ Eäò ¨ÉɨɱÉä ¨Éå ºÉÒ¤ÉÒ+É<Ç EòÒ VÉÉÆSÉ Eäò ÊJɱÉÉ¡ò =õkÉ®õ |Énä¶É EòÒ { ÉÚ ´ ÉÇ ¨ ÉÖJ ª É ¨ ÉÆjÉÒ ¨ÉɪÉÉ´ÉiÉÒ EòÒ +{ÉÒ±É { É ® õ º ÉÖ| ÉÒ ¨ É EòÉä] Ç õ xÉä +{ ÉxÉÉ ¡ è ò º ɱ ÉÉ ºÉÖ®õÊIÉiÉ ®õJÉ Ê±ÉªÉÉ ½èõ* ªÉ½õ ¨ ÉÉ ¨ ɱ ÉÉ º ÉÖ| ÉÒ ¨ É EòÉä]Çõ ¨Éå SÉÉ®õ ºÉÉ±É iÉEò ± ÉÆʤ ÉiÉ ® õ ½ õÉ* | Énä ¶ É ¨ Éå ¡ ò ® õ ´ É ® õÒ- ¨ ÉÉSÉÇ ¨ Éå Ê´ÉvÉÉxɺɦÉÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉä {ɽõ±Éä ½õÒ +nɱÉiÉ xÉä ¤ÉºÉ{ÉÉ xÉäiÉÉ Eäò +ÉOɽõ {É®õ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç EòÉä ]õÉ±É ÊnªÉÉ lÉÉ*

VÉʺ]õºÉ {ÉÒ ºÉnÉÊ¶É´É¨É EòÒ +vªÉIÉiÉÉ ´ÉɱÉÒ ¤ÉåSÉ xÉä nÉä PÉÆ]õÉäÆ iÉEò SɱÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç Eäò ¤ÉÉn ÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖ®õÊIÉiÉ ®õJÉ Ê±ÉªÉÉ* +ÉªÉ ºÉä +ÊvÉEò ºÉÆ{ÉÊkÉ +ÊVÉÇiÉ Eò®õxÉä Eäò ÊJɱÉÉ¡ò ¨ÉɨɱÉÉ nVÉÇ Eò ® õxÉä ´ Éɱ ÉÒ º ÉÒ¤ ÉÒ+ É< Ç { É ® õ ¨ ÉÉ ª ÉÉ ´ ÉiÉÒ xÉä 'Ê¡òÊCºÉÆMÉ" EòÉ +É®õÉä{É ±ÉMÉɪÉÉ* ¤ÉºÉ{ÉÉ ºÉÖ|ÉÒ¨ÉÉä xÉä +É®õÉä{É ±ÉMÉɪÉÉ ÊEò BVÉåºÉÒ =õxÉEäò ÊJɱÉÉ¡ò ®õÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉÉÊVÉ¶É Eäò iɽõiÉ EòÉ¨É Eò®õ ®õ½õÒ ½èõ, VɤÉÊEò <ºÉ ¨ÉɨɱÉä ¨Éå ʺlÉÊiÉ {ÉÚ®õÒ iÉ®õ½õ ºÉä º{ɹ] õ½èõ* <ºÉEäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉÒ¤ÉÒ+É<Ç ±ÉMÉÉiÉÉ®õ <ºÉ ¨ÉºÉ±Éä EòÉä EÖò®äõnxÉä ¨Éå ±ÉMÉÒ ½èõ* MÉÉè®õiÉ±É¤É ½èõ ÊEò ¨ÉɪÉÉ´ÉiÉÒ xÉä ¨É<Ç, 2008 ¨Éå BVÉåºÉÒ EòÒ +Éä®õ ºÉä nVÉÇ ÊEòB MÉB +ÉªÉ ºÉä +ÊvÉEò ºÉÆ{ÉÊkÉ Eäò ¨ÉɨɱÉä EòÉä ®õnÂùnùòEò®õxÉä Eäò ʱÉB ªÉÉÊSÉEòÉ nɪɮõ EòÒ lÉÒ* =õx½õÉäÆxÉä <ºÉ ¨ÉɨɱÉä EòÉä ®õÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä |ÉäÊ®õiÉ ¤ÉiÉɪÉÉ*

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.