¤ÉÉLÉ°Ò¨É ¨Éå ʨɱÉÉ 83 ´É¹Éﻃ ¤ÉÖVÉÖMÉÇ EÒÉ ¶É´É

Rashtriya Sahara - - ÊNÙ±±ÉÒ -

{ÉÉÆbõ´É xÉMÉ®õ <õ±ÉÉEäò ¨Éå BEò ¤ÉÆn }±Éè]õ ºÉä 83 ´É¹Éﻃ ¤ÉÖVÉÖMÉÇ EòÒ Eò®õÒ¤É SÉÉ®ú ÊnxÉ {ÉÖ®õÉxÉÒ ±ÉÉ¶É ¤É®õɨÉn ½Öõ<Ç* ¤ÉÖVÉÖMÉÇ ºÉä ʨɱÉxÉä +ÉB Ê®õ¶iÉänÉ®õ xÉä n®õ´ÉÉVÉÉ xÉ JÉÖ±ÉxÉä {É®õ {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÒ* ¨ÉÉèEäò {É®õ {ɽÖõÆSÉÒ {ÉÖÊ±ÉºÉ xÉä PÉ®õ EòÉ n®õ´ÉÉVÉÉ iÉÉäbõÃEò®õ ¶É´É EòÉä ¤Éɽõ®õ ÊxÉEòɱÉÉ* ´É½õ PÉ®õ Eäò ¤ÉÉlÉ°ò¨É ¨Éå xÉMxÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ʨɱÉä* {ÉÖÊ±ÉºÉ xÉä ¶É´É EòÉ {ÉÉäº]õ¨ÉÉ]Çõ¨É Eò®úÉ {ÉÊ®õVÉxÉÉå EòÉä ºÉÉé{É ÊnªÉÉ*

¨ ÉÞ iÉEò EòÒ { É ½ õ SÉÉxÉ ® õ É ¨ ÉÉ | É º ÉÉn SÉGò´ÉiÉÔ (83) Eäò °ü{É ¨Éå ½ Ö õ< Çõ * ´É½õ 79 {ÉÉìEäò]õ-< Ç õ, ¨ÉªÉÚ®õ ʴɽõÉ®õ ¡ ä òVÉ-2 ¨Éå ®õ½õiÉä lÉä* ´É½õ ¨Éڱɰü{É ºÉä {ÉʶSÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É Eäò ®õ½õxÉä ´ÉɱÉä lÉä* ´É½õ +Ê´É´ÉÉʽõiÉ lÉä +Éè®õ BEòÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®õiÉä lÉä* ´É½õ +{ÉxÉä PÉ®õ EòÉ EòÉ¨É ¦ÉÒ JÉÖn Eò®õiÉä lÉä* ¶ÉÖGò´ÉÉ® ¶ÉÉ¨É ®õɨÉÉ |ɺÉÉn EòÒ Ê®õ¶iÉänÉ®õ +xÉÖ®õÉvÉÉ SÉxÉÉxÉ +Éä±bõ ®õÉVÉäÆpù xÉMÉ®õ ºÉä =õxɺÉä ʨɱÉxÉä +É< Çõ lÉÓ* =õx½õÉåxÉä EòÉ¡òÒ nä®õ iÉEò PÉ®õ EòÉ n®õ´ÉÉVÉÉ JÉ]õJÉ]õɪÉÉ +Éè®õ bõÉ䮤Éä±É ¤ÉVÉÉ< Ç õ, ±ÉäÊEòxÉ n®õ´ÉÉVÉÉ xɽõÓ JÉÖ±ÉÉ* =õºÉEäò ¤ÉÉn =õx½õÉåxÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÉä ¨ÉɨɱÉä EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÒ*

º ÉÚSÉxÉÉ { ÉÉEò ® ú { É ½ Ö õ Æ SÉÒ { ÉÖʱ É º É n ® õ ´ ÉÉVÉÉ iÉÉäbõÃEò®õ }±Éè]õ ¨Éå nÉÊJÉ±É ½ Ö õ < Ç õ +Éþè®ú + Æn ®õ VÉÉEò®õ näJÉÉ iÉÉä ® õ É ¨ ÉÉ | É º ÉÉn ¤ ÉÉlÉ° ò ¨ É ¨ Éå xÉMxÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ¨ÉÞiÉ {ÉbõÃä lÉä* |ÉÉlÉʨÉEò VÉÉÆSÉ ¨Éå ¤ÉÖVÉÖMÉÇ Eäò ¶É®õÒ®õ {É®õ ÊEòºÉÒ iÉ®õ½õ Eäò SÉÉä]õ Eäò ÊxɶÉÉxÉ xɽõÓ Ê¨É±Éä ½ é õ* ºlÉÉxÉÒªÉ ±ÉÉäMÉÉå ºÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÉä {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉ ÊEò Eò®õÒ¤É SÉÉ®ú ÊnxÉ ºÉä ®õɨÉÉ |ɺÉÉn EòÉä PÉ®õ ºÉä ¤Éɽõ®õ ÊEòºÉÒ xÉä xɽõÓ näJÉÉ lÉÉ* +ɶÉÆEòÉ VÉiÉÉ< Ç õ VÉÉ ®õ½õÒ ½ è õ ÊEò SÉÉ®ú ÊnxÉ {ɽõ±Éä ½õÒ =õxÉEòÒ ¨ÉÉèiÉ ½ Ö õ< Ç õ*

{ÉÉÆbõ´É xÉMÉ®õ lÉÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉªÉÚ®õ ʴɽõÉ®õ ¡ äòVÉ-2 EòÒ PÉ]õxÉÉ

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.