Nùéä ¨Éʽ±ÉÉ VÉĤÉIÉ®ÚÉ¶É ÊMÉ®Ú}IÉÉ®Ú, 28 ½VÉÉ®Ú ¯Û{ÉB ¤É®ÚɨÉN

Rashtriya Sahara - - ÊNÙ±±ÉÒ -

¨ÉvªÉ ÊVɱÉÉ {ÉÖÊ±ÉºÉ xÉä nÉä ¨Éʽ±ÉÉ VÉä¤ÉiÉ®õɶÉÉäÆ EòÉä ÊMÉ®}iÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½è* nùÉäxÉÉå VÉä¤ÉiÉ®úÉ¶É ¤ÉºÉÉå ¨Éå VÉä¤ÉiÉ®úɶÉÒ Eò®úiÉä lÉä* <xÉEòÒ ÊMÉ®}iÉÉ®úÒ ºÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ xÉä SÉÉ®õ ÊnxÉ {ɽ±Éä nä¶É¤ÉÆvÉÖ MÉÖ{iÉÉ ®õÉäb {É®õ bÒ]õÒºÉÒ ¤ÉºÉ ¨Éå ½Ö<Ç 50 ½VÉÉ®õ ¯ò{ÉB EòÒ VÉä¤ÉiÉ®õɶÉÒ EòÒ ´ÉÉ®õnÉiÉ EòÉä ºÉÖ±ÉZÉÉxÉä EòÉ nÉ´ÉÉ ÊEòªÉÉ ½è* nùÉäxÉÉå +É®úÉäÊ{ɪÉÉå ºÉä VÉä¤ÉiÉ®úɶÉÒ Eäò 28 ½VÉÉ®õ ¯ò{ÉB ¤É®õɨÉn ½ÖB ½é* {ÉÖÊ±ÉºÉ ÊMÉ®úÉä½ Eäò +xªÉ VÉä¤ÉiÉ®úɶÉÉå EòÒ iɱÉÉ¶É Eò®ú ®ú½Ò ½è*

¨ÉvªÉ ÊVɱÉÉ Eäò +ÊiÉÊ®õCiÉ +ɪÉÖHò nä´Éä¶É SÉÆp ¸ÉÒ´ÉɺiÉ´É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú iÉÒxÉ VÉÖ±ÉÉ<Ç EòÉä {ɽÉcõMÉÆVÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ ¨ÉÉvÉ´É MÉÉ亴ÉɨÉÒ xÉä VÉä¤ÉiÉ®úɶÉÒ EòÒ Ê¶ÉEòɪÉiÉ näù¶É¤ÉÆvÉÖ MÉÖ{iÉÉ ®úÉäb÷ lÉÉxÉä ¨Éå nùVÉÇ Eò®úÉ<Ç lÉÒ* ʶÉEòɪÉiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ´É½ bÒ]õÒºÉÒ ¤ÉºÉ °ò]õ ºÉÆJªÉÉ 721 ¨Éå ¤Éè`öEò®ú ¡èòVÉ ®õÉäb, Eò®õÉä±É¤ÉÉMÉ ºÉä ºÉ¡ò®õ Eò®õ ®õ½ä lÉä* =ºÉÒ nÉè®õÉxÉ ÊEòºÉÒ xÉä =xÉEòÒ VÉä¤É ºÉä 50 ½VÉÉ®õ ¯ò{ÉB ÊxÉEòÉ±É Ê±ÉB* <ºÉEòÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÉä nùÒ MÉ<Ç* {ÉÖÊ±ÉºÉ xÉä ¨ÉɨɱÉÉ nVÉÇ Eò®õ UôÉxɤÉÒxÉ ¶ÉÖ°ü EòÒ* VÉÉÆSÉ Eäò ¤ÉÉnù {ÉÖÊ±ÉºÉ ]õÒ¨É xÉä Eò®õÉä±É¤ÉÉMÉ Eäò {ÉÉºÉ ºÉä nÉä ¨Éʽ±ÉÉ+ÉäÆ EòÉä ÊMÉ®}iÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* <xÉEòÒ {ɽSÉÉxÉ SÉÆ{ÉÉ ´É ±ÉI¨ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ½Ö<Ç* {ÉÚUôiÉÉUô ¨Éå nÉäxÉÉäÆ xÉä ¤ÉiÉɪÉÉ ÊEò ÊMÉ®úÉä½ ¨ÉäÆ nùÉä {ÉÖ¯ò¹É ¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É ½é* ÊMÉ®úÉä½ ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É SÉÉ®õÉäÆ ¶ÉÉ¨É Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÒc¦ÉÉc ´ÉɱÉÒ ¤ÉºÉÉäÆ ¨Éå VÉä¤ÉiÉ®õɶÉÒ Eò®õiÉä ½é* JÉɺÉEò®ú Eò®úÉä±É¤ÉÉMÉ, ¤ÉºÉ+bÂ÷b÷É IÉäjÉ ¨Éå ´ÉÉ®únùÉiÉ EòÉä +ÆVÉÉ¨É näùúiÉä lÉä* ¨Éʽ±ÉÉ ½ÉäxÉä Eäò SɱÉiÉä ±ÉÉäMÉ <xÉEäò VÉä¤ÉiÉ®úÉ¶É ½ÉäxÉä EòÉ ¶ÉEò xÉ½Ó Eò®úiÉä ÊVɺÉEäò SɱÉiÉä +Éè®ú +ÊvÉEò +ɺÉÉxÉÒ ºÉä ´ÉÉ®únùÉiÉ EòÉä +ÆVÉÉ¨É ÊnùªÉÉ Eò®úiÉä lÉä* <xɺÉä VÉä¤ÉiÉ®úɶÉÒ Eäò 50 ½VÉÉ®õ ¯ò{ÉB ¨Éå ºÉä 28 ½VÉÉ®õ ¯ò{ÉB ¤É®õɨÉn ½ÖB ½þé*

<xÉEòÒ ÊMÉ®}iÉÉ®úÒ ºÉä SÉÉ®õ ÊnxÉ {ɽ±Éä nä¶É¤ÉÆvÉÖ MÉÖ{iÉÉ ®õÉäb {É®õ bÒ]õÒºÉÒ ¤ÉºÉ ¨Éå ½ Ö< 50 ½VÉÉ®õ ¯ò{ÉB EòÒ VÉä¤ÉiÉ®õɶÉÒ EòÒ ´ÉÉ®õnÉiÉ EòÉä ºÉÖ±ÉZÉÉxÉä EòÉ nÉ´ÉÉ

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.