11 VÉÖ±ÉÉ<Ç Eòéä ¨ÉXÉÉ<Ç VÉÉBMÉÒ IÉÒVÉ

Rashtriya Sahara - - ÊNÙ±±ÉÒ/BXɺÉÒ+É®Ú -

xÉ< Ç Ênù±±ÉÒ (BºÉBxɤÉÒ)* ¦ÉÉ< Ç ¤É½xÉ Eäò {ÉÊ´ÉjÉ {É´ÉÇ ®úIÉÉ ¤ÉÆvÉxÉ Eäò ={ɱÉIªÉ ¨Éå nùÊIÉhÉ {ÉÖ®úÒ ¨Éʽ±ÉÉ ¨ÉÆMÉ±É SÉäÊ®ú] ä õ¤É±É ] Å õº]õ EòÒ +Éä®ú ºÉä +¶ÉÉäEò ½Éä]õ±É ¨Éå ½®ú ºÉÉ±É EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ <ºÉ ºÉÉ±É ¦ÉÒ 11 VÉÖ±ÉÉ< Ç EòÉä ¨Éʽ±ÉÉ ¨ ÉÆMɱ É ® ú ÉJÉÒ iÉÒVÉÉäi º É ´ É ¨ ÉxÉÉ ª ÉÉ VÉÉBMÉÉ* ¨Éʽ±ÉÉ ¨ÉÆMÉ±É EòÒ +vªÉIÉ +ɦÉÉ VÉþèxÉ B ´ ÉÆ ¡ òÉ= Æb÷® ú +vªÉIÉ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÒ +OÉ´ÉÉ±É xÉä Eò½É ÊEò ªÉ½ =iºÉ´É ¨ Éä± ÉÉ ¤ ÉÒiÉä 50 º Éɱ É º Éä +ɪÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½É ½þ è* <ºÉä näùJÉxÉä Eäò ʱÉB Ênù±±ÉÒ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ näù¶É¦É®ú EòÒ ¨Éʽ±ÉÉBÆ ´É =xÉEäò {ÉÊ®úVÉxÉ Ê ¶ É ® ú EòiÉ Eò ® å ú MÉä* < º É ¨ Éå Ê ´ ÉÊ ¦ ÉxxÉ ÊEòº¨ÉÉå EòÒ ®úÉJÉÒ ´É +xªÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ={ɽɮú |ÉnùʶÉÇiÉ ÊEòB VÉÉBÆMÉä*

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.