ºÉ¨ÉÉVÉ EÒÒ ºÉIÉɪÉÒ +Éþè®úiééå EÒÒ |Éä®úhéé

Rashtriya Sahara - - ÊNÙ±±ÉÒ/BXɺÉÒ+É®Ú -

nùªÉÉxÉÆn {ÉÉÆbäªÉ EðÉ ={ÉxªÉÉºÉ '¤ÉÉƺÉMÉÉÆ´É EðÒ ¨ÉÖxɨÉÖxÉ" nÖÊxɪÉÉ ¦É® EðÒ =xÉ +Éè®iÉÉå EðÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½è, VÉÉä {ÉÊ®ó´ÉÉ® +Éè® ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +{ÉxÉä +ʺiÉi´É +Éè® ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò ʱÉB ºÉÆPɹÉÇ Eð® ®½Ò ½þé* ¤ÉÉƺÉMÉÉÆ´É {ÉÚ´ÉÔ =kÉ® |Énä¶É EðÉ BEð Eðº¤ÉÉ ½è, VɽÉÆ Eäð ¤ÉɤÉÚ ºÉɽ¤ÉÉå ¨Éå ºÉɨÉÆiÉÒ ºÉƺEðÉ® <iÉxÉä Mɽ®ä ½þé ÊEð =xÉEðÒ VÉcóÉå EðÉä JÉÉänxÉä ¨Éå ½¨ÉÉ®ä ±ÉÉäEðiÉÆjÉ EòÒ ºÉÉ`ö ºÉɱÉÉ vÉÉ® ¦ÉÒ ¦ÉÉälÉ®Ò {Écó VÉÉiÉÒ ½è* n¤ÉÆMÉ<Ç Eäð VÉÊ®óB ¤ÉÉƺÉMÉÉÆ´É ºÉä ±ÉäEð® ¤ÉxÉÉ®ºÉ iÉEð n¤Én¤ÉÉ EðÉªÉ¨É Eð®xÉä EðÒ ±É±ÉEð +ÉVÉ ¦ÉÒ ªÉ½ÉÆ ¶ÉÉxÉ +Éè® ¨ÉÉxÉ EðÒ ¤ÉÉiÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½è* ÊEðºÉÒ EðÒ ºÉɨÉÆiÉÒ ªÉÉ +rÇ ºÉɨÉÆiÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EðÒ ®´ÉɪÉiÉÉå EðÒ iÉVÉÇ {É® ªÉ½ÉÆ ¦ÉÒ +Éè®iÉ nÉäªÉ¨É nVÉÇä EðÒ xÉÉMÉÊ®óEð ½è, ÊVɺÉEäð >ð{É® PÉ®{ÉÊ®ó´ÉÉ® EðÒ ºÉÉ®Ò xÉèÊiÉEðiÉÉ+Éå +Éè® ¨ÉªÉÉÇnÉ+Éå EðÉä fÉäxÉä EðÉ ¤ÉÉäZÉ iÉÉä ¦É®{ÉÚ® ±ÉnÉ ½è, ¨ÉMÉ® =ºÉEðÒ +{ÉxÉÒ +ÉVÉÉnÒ, <SUÉBÆ, EðɨÉxÉÉBÆ ºÉ¤É PÉ® EðÒ SÉÉ®nÒ´ÉÉ®Ò EðÒ ´ÉVÉÇxÉÉ+Éå ¨Éå Eèðn ½þé* <ºÉÒ {ÉÊ®ó´Éä¶É ¨Éå {ɱÉÒ-¤ÉgÒ ½è ¤ÉÉƺÉMÉÉÆ´É EðÒ ¨ÉÖxɨÉÖxÉ*

¨ÉÖxɨÉÖxÉ Eäð Ê{ÉiÉÉ ¨ÉÖxÉCEðÉ ®ÉªÉ ¤ÉÉƺÉMÉÉÆ´É EðÒ iɽºÉÒ±É ¨Éå ´ÉEðÒ±É ½þé ÊVÉxÉEðÒ ´ÉEðɱÉiÉ xÉ®¨É-MÉ®¨É SɱÉiÉÒ ®½iÉÒ ½è* Eð¦ÉÒ JÉɺÉÉ {ÉèºÉÉ +É VÉÉiÉÉ ½è, iÉÉä Eð¦ÉÒ PÉ® SɱÉÉxÉÉ ¨ÉÖʶEð±É ½Éä VÉÉiÉÉ ½è* ÊiÉºÉ {É® =xɺÉä JÉÉ® JÉÉiÉä =xÉEäð SÉSÉä®ä ¦ÉÉ<Ç ÊMÉ®vÉÉ®Ò ®ÉªÉ +{ÉxÉÒ IÉÖpùiÉÉ+Éå +Éè® vÉÚiÉÇiÉÉ+Éå Eäð ¤É±É {É® Eðn¨É-Eðn¨É {É®ú =x½å ZÉ]Eäð näiÉä ®½iÉä ½þé +Éè® UÉä]É-xÉÒSÉÉ ÊnJÉÉxÉä EðÉ EðÉä<Ç ¨ÉÉèEðÉ ½ÉlÉ ºÉä Ê¡ðºÉ±ÉxÉä xÉ½Ó näiÉä* <ºÉ ºÉ¤ÉEäð ¤ÉÒSÉ SÉÉ® ¦ÉÉ<ªÉÉå +Éè® nÉä ¤É½xÉÉå EðÒ ºÉ¤ÉºÉä UÉä]Ò ¤É½xÉ ¨ÉÖxɨÉÖxÉ ´ÉªÉ ºÉÉä{ÉÉxÉ xÉÉ{ÉiÉÒ VÉÉiÉÒ ½è* ¨ÉÖxɨÉÖxÉ Eäð ½Éäxɽɮ ¦ÉÉ<Ç |ÉÉnäʶÉEð, ¤ÉþéEð +Éè® xªÉÉʪÉEð ºÉä´ÉÉ+Éå ¨Éå SɪÉÊxÉiÉ ½ÉäEð® +SUä +Éä½nänÉ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½þé* SÉÉ®ÉäÆ ¦ÉÉ<ªÉÉå +Éè® nÉäxÉÉå ¤ÉcóÒ ¤É½xÉÉå EðÒ ¶ÉÉnÒ ½Éä VÉÉiÉÒ ½è* ºÉ¤É +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ +Éä½nänÉ®Ò +Éè® MÉÞ½ºlÉÒ ¨Éå ®¨É VÉÉiÉä ½þé* ®½ VÉÉiÉÒ ½è ¨ÉÖxɨÉÖxÉ, =ºÉEðÒ ¨ÉÉÆ +Éè® ´ÉEðɱÉiÉ Eäð ¤É±É {É® PÉ® SɱÉÉ {ÉÉxÉä ¨Éå =©Én®ÉVÉ ½ÉäiÉä Ê{ÉiÉÉ ¨ÉÖxÉCEðÉ ®ÉªÉ*

+{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ÊVÉÆnÊMɪÉÉå ¨Éå ´ªÉºiÉ ¦ÉÉ<Ç xÉ iÉÉä ÊxɪÉʨÉiÉ {ÉèºÉÉ ¦ÉäVÉiÉä ½þé +Éþè®ú xÉ ¨ÉÉÆ- ¤ÉÉ{É +Éè® +Ê´É´ÉÉʽiÉ ¨ÉÖxɨÉÖxÉ EðÉ vªÉÉxÉ ®JÉ {ÉÉiÉä ½þé* =vÉ®ú +±É¨ÉºiÉ ÊVÉÆnMÉÒ VÉÒxÉä ´ÉɱÉÒ, +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç Eäð BEð nÉäºiÉ Eäð ºÉÉlÉ ¨ÉÉä]®ºÉÉ<ÊEð±É EðÒ ºÉ´ÉÉ®Ò Eð®iÉÒ +Éè® JÉäiÉ-JÉʱɽÉxÉÉå Eäð BEðÉÆiÉ ¨Éå {ªÉÉ® EðÒ {ÉÒÆMÉ ¤ÉgÉiÉÒ ¨ÉÖxɨÉÖxÉ BEðÉBEð {ÉÊ®ó´ÉÉ® EðÒ `ÉäºÉ EðÊ`óxÉÉ<ªÉÉå ºÉä ºÉÉIÉÉiEðÉ® Eð®iÉÒ ½è* Ê{ÉiÉÉ Eäð ºÉ½ªÉÉäMÉ ºÉä ´É½ ʶÉIÉÉʨÉjÉ EðÒ xÉÉèEð®Ò {ÉÉ +{ÉxÉÒ iÉlÉÉ ¨ÉÉÆ-¤ÉÉ{É EðÒ VÉ°ð®iÉå fÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½è* ¦ÉÉ<ªÉÉå Eäð +ÉMÉä ½ÉlÉ ¡èð±ÉÉxÉä ¨Éå =ºÉä +{ɨÉÉxÉ ¨É½ºÉÚºÉ ½ÉäiÉÉ ½è +Éè® {ÉÖ¯û¹É VÉÉÊiÉ EðÒ +{ÉxÉä +ɺÉ{ÉÉºÉ ¡èð±ÉÒ ºÉkÉÉ ºÉä PÉÖ]xÉ* =ºÉEðÉ |Éä¨É|ɺÉÆMÉ MÉÉÆ´É-VÉ´ÉÉ® ¨Éå ¤ÉnxÉɨÉÒ xÉÉ¨É ºÉä Ê´ÉYÉÉÊ{ÉiÉ ½ÉäiÉÉ ½Ö+É =ºÉEäð ¦ÉÉ<ªÉÉå iÉEð ¦ÉÒ VÉÉ {ɽÖÆSÉiÉÉ ½è iÉÉä =xÉEðÉ {ÉÖ¯ ¹É ¨ÉÉxÉ VÉÉMÉ =`iÉÉ ½è* ´Éä <VVÉiÉ ¤ÉSÉÉxÉä EðÉ iÉ®ÒEðÉ JÉÉäVÉiÉä ½þé ÊEð ¨ÉÖxɨÉÖxÉ EðÒ ªÉlÉɶÉÒQÉ ¶ÉÉnÒ Eð® nÒ VÉÉB* ¶ÉÉnÒ EðÉ JÉSÉÉÇ =`ÉxÉä EðÉä ´Éä iÉèªÉÉ® ½þé {É®ÆiÉÖ =ºÉEäð ʱÉB =ÊSÉiÉ ´É® iɱÉɶÉxÉä EðÒ ¡ÖòºÉÇiÉ ÊEðºÉÒ ¦ÉÒ ¦ÉÉ<Ç Eäð {ÉÉºÉ xɽÓ* ÊMÉ®vÉÉ®Ò ®ÉªÉ EðÉä ¨ÉÉèEðÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½è +Éè® =ºÉEðÉ EÖòSÉGð ¨ÉÖxɨÉÖxÉ Eäð ¡äð®ä BEð Ê{ɪÉCEðcó, xÉÉEðÉ®É, +É´ÉÉ®É +Éè® ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäð °ð{É ¨Éå {ɶÉÖ Eäð ºÉÉlÉ {Écó´ÉÉ näiÉÉ ½è ±ÉäÊEðxÉ ¨ÉÖxɨÉÖxÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ {ɶÉÖ EðÉä UÉäcó Ê{ÉiÉÉ Eäò PÉ® ±ÉÉè] +ÉiÉÒ ½è* VÉ¤É =ºÉEðÉ {ÉÊiÉ {ɶÉÖ, ¶É®úÉ¤É {ÉÒEð® =ºÉEäð PÉ® +ÉEð® MɱÉÒ-MɱÉÉèVÉ +Éè® ¨ÉÉ®{ÉÒ] Eð®xÉä ±ÉMÉiÉÉ ½è iÉÉä ´É½ BEð ÊnxÉ ±ÉÉ`Ò ºÉä =ºÉä iÉ¤É iÉEð ¨ÉÉ®iÉÒ ®½iÉÒ ½è, VÉ¤É iÉEð ´É½ ʨÉʨɪÉÉ xɽÒÆ =`iÉÉ +Éè® Ê{ÉiÉÉ ¨ÉÖxÉCEðÉ ®ÉªÉ +ÉEð® =ºÉEäð ½ÉlÉ EðÒ ±ÉÉ`Ò xɽÒÆ {ÉEðcó ±ÉäiÉä* ¨ÉÖxɨÉÖxÉ EðÉä MÉÉÆ´É EðÒ |ɶÉƺÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½è* ´É½ ¤ÉÉƺÉMÉÉÆ´É EðÒ ±ÉI¨ÉÒ¤ÉÉ<Ç ¨ÉÉxÉ ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½è* ¨ÉMÉ® BEð ±ÉcóEðÒ Eäð BäºÉä EðÞiªÉ {É® ¨ÉnÉÇå EðÒ xÉÉEð ¦ÉÒ Eð]iÉÒ ½è* xÉÉEð =xÉ ¦ÉÉ<ªÉÉå EðÒ ¦ÉÒ Eð]xÉä ±ÉMÉiÉÒ ½è, ÊVÉxɨÉå ºÉä EòÉä<Ç =ºÉEäò ±ÉÉJÉ ¨ÉxÉֽɮ Eð®xÉä {É® ±ÉcóEäð EðÒ VÉÉÆSÉ-{ÉcóiÉÉ±É Eð®xÉä xɽÒÆ MɪÉÉ lÉÉ* ¨ÉÖxɨÉÖxÉ Eäð ¦ÉÉ<Ç =ºÉä VɤɮxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ {ÉÊiÉ {ɶÉÖ Eäð {ÉÉºÉ ¦ÉäVÉxÉä EðÉä +ɨÉÉnÉ ½Éä VÉÉiÉä ½þé ±ÉäÊEòxÉ +¤É iÉEð xÉÉ®Ò +ÊvÉEðÉ® +Éè® ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäð |ÉÊiÉ {ɪÉÉÇ{iÉ ºÉVÉMÉ ½Éä SÉÖEðÒ ¨ÉÖxɨÉÖxÉ +{ÉxÉä <nÇ-ÊMÉnÇ EðÒ ¨ÉnÇ´ÉÉnÒ VɨÉÉiÉ ºÉä ¨ÉÖ`¦Éäcó Eð®iÉÒ ½Ö<Ç +{ÉxÉÒ ½Ò VÉèºÉÒ ºÉiÉÉ<Ç ½Ö<Ç ±ÉcóÊEðªÉÉå +Éè® +Éè®iÉÉå EðÒ ¨Énn Eð®xÉä ±ÉMÉiÉÒ ½è* ªÉ½Ò xɽÓ, ¦ÉÉ<ªÉÉå EðÒ ={ÉäIÉÉ EðÉä SÉÖxÉÉèiÉÒ ¨ÉÉxÉ ´É½ |ÉÉnäʶÉEð |ɶÉɺÉEðÒªÉ {É®ÒIÉÉ =kÉÒhÉÇ Eð® +ÊvÉEðÉ®Ò ¦ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½è*

={ÉxªÉÉºÉ iɽºÉÒ±É, ºEÚò±É, +nɱÉiÉ, {ÉÖÊ±ÉºÉ VÉèºÉÒ +ÉvÉÖÊxÉE𠴪ɴɺlÉÉ+Éå EðÉä ¦ÉÒ xÉÆMÉÉ Eð®iÉÉ ½è +Éè® <xɨÉå +ÉEðÆ` ´ªÉÉ{iÉ §É¹]ÉSÉÉ® EðÒ {É®iÉå JÉÉä±ÉiÉÉ ½è* +vÉǺÉɨÉÆiÉÒ OÉɨÉÒhÉ ªÉÉ Eðº¤ÉÉ<Ç ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ±ÉÆ{É]iÉÉ ÊEðºÉ iÉ®½ BEð ´ªÉɴɽÉÊ®óEð ¨ÉÚ±ªÉ ¤ÉxÉ Eð® =¦É®Ò ½è +Éè® <ºÉxÉä SÉÖxÉÉ´É |ɶÉɺÉxÉ VÉèºÉÒ ±ÉÉäEðiÉÉÆÊjÉEð |ÉÊGðªÉÉ+Éå EðÉä ÊEðºÉ ½n iÉEð ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Ê´É®ÉävÉÒ, ºÉ®ÉäEðɮʴɽÒxÉ +Éè® ÊºÉ¡Ç MÉÖÆbÉMÉnÔ ¨Éå ¤Én±É ÊnªÉÉ ½è, <ºÉEðÉ =nÂPÉÉ]xÉ ¦ÉÒ ªÉ½ ={ÉxªÉÉºÉ ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ Eð®iÉÉ ½è* ºÉɨÉÆiÉÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå ±ÉÉäEðiÉÉÆÊjÉEð ¨ÉÚ±ªÉÉå EðÉ nJÉ±É xÉ Eäð ¤É®É¤É® ½Ö+É ½è, ¨ÉMÉ® <xÉ Ê´ÉEðÞiÉ ºÉɨÉÆiÉÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå EðÉ ºÉÆGð¨ÉhÉ ½® iÉ®¡ð ½Ö+É ½è* ´É½ SÉɽä |ɶÉɺÉÊxÉE𠴪ɴɺlÉÉ ½Éä ªÉÉ Ê¡ð® ®ÉVÉxÉÒÊiÉE𠴪ɴɺlÉÉ ªÉÉ Ê¡ð® +Éè®iÉ Eäð |ÉÊiÉ {ÉÖ¯û¹É oʹ]ó* ½ÉÆ, +ÉvÉÖÊxÉEð Ê´ÉSÉÉ® xÉä ºÉɨÉÆiÉÒ ºÉÉäSÉ ¨Éå VÉÉä +ÊiÉGð¨ÉhÉ ÊEðªÉÉ ½è, =ºÉEðÒ ={ÉVÉ ¨ÉÖxɨÉÖxÉ ½è iÉÉä {ÉÊ®ó{ÉÉ]ÒMÉiÉ ºÉÉäSÉ EòÒ +ÉvÉÖÊxÉE𠴪ɴɺlÉÉ+Éå ¨Éå +ÊiÉGð¨ÉhÉ EðÒ {ÉènÉ<¶É ½è ¨ÉÖxɨÉÖxÉ EðÉ {ÉÊiÉ {ɶÉÖ, =ºÉ Eäð +¡ðºÉ® ¦ÉÉ<Ç +Éè® ÊMÉ®vÉÉ®Ò ®ÉªÉ VÉèºÉä ±ÉÉäMÉ* BäºÉä +ºÉ¦ªÉ +Éè® ¤É¤ÉÇ® ºÉ¨ÉÉVÉ EðÉ SÉ®¨É ´É½ÉÆ ÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ ½è, VÉ¤É VÉɪÉnÉn Eäð ±ÉɱÉSÉ ¨Éå BEð ¨ÉÞiÉ ´ªÉÊCiÉ Eäð {ÉÊ®óVÉxÉ =ºÉEäò +±ÉMÉ-+±ÉMÉ +ÆÊiÉ¨É ºÉƺEðÉ® Eäð ʱÉB =ºÉEðÒ ±ÉÉ¶É Eäð nÉä ]ÖEðcóä Eð®xÉä {É® +ɨÉÉnÉ ½Éä VÉÉiÉä ½þé*

nªÉÉxÉÆn {ÉÉÆbäªÉ ¨Éå xÉ Eð½ÒÆ EðÉä<Ç ¦ÉɹÉÉ<Ç +ÉbƤɮ ½è, xÉ EðÉä<Ç VɤÉÊ®óªÉÉ Ê¶É±{É |ɪÉÉäMÉ* =x½ÉåxÉä ºÉÒvÉä-ºÉÒvÉä ¤Éä½n {É`xÉÒªÉ +ÆnÉVÉ ¨Éå Eð½ÉxÉÒ +ÉMÉä ¤ÉgÉ<Ç ½è* =xÉEðÒ JÉÚ¤ÉÒ ªÉ½ ½è ÊEð xÉ =x½ÉåxÉä +{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå EðÉä Eð½Ó xÉEð±ÉÒ ½ÉäxÉä ÊnªÉÉ ½è +Éè® xÉ Eðº¤ÉÉ<Ç-OÉɨÉÒhÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäð VÉÊ]ó±É ªÉlÉÉlÉÇ EðÉä ½ÉlÉ ºÉä Ê¡ðºÉ±ÉxÉä ÊnªÉÉ ½þè* ¤ÉÉƺÉMÉÉÆ´É EðÒ ¨ÉÖxɨÉÖxÉ <ºÉÒʱÉB =xÉEðÒ BäºÉÒ EðÞÊiÉ ¤ÉxÉ {ÉcóÒ ½è, VÉÉä ½iÉɶÉ-ÊxÉ®É¶É +Éè® ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä jɺiÉ +Éè®iÉÉå EðÉä ¨ÉÖxɨÉÖxÉ ¤ÉxÉxÉä EðÒ |Éä®hÉÉ näMÉÒ*

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.