ÊJÉʺɪÉÉXÉÒ Ê¤É±±ÉÒ Véþèºéä ½É±É

Rashtriya Sahara - - ÊNÙ±±ÉÒ/BXɺÉÒ+É®Ú -

®úɹ]Åõ{ÉÊiÉ Eäò SÉÖxÉÉ´É ¨Éå ºÉÆ|ÉMÉ =¨¨ÉÒnù´ÉÉ®ú |ÉhÉ¤É ¨ÉÖJÉVÉÔ Eäò ÊJɱÉÉ¡ò ÊVÉºÉ iÉ®ú½ ¦ÉÉVÉ{ÉÉ ºÉ¨ÉÊlÉÇiÉ ÊxÉnÇù±ÉÒªÉ =¨¨ÉÒnù´ÉÉ®ú {ÉÒB ºÉÆMɨÉÉ uùÉ®úÉ +ʦɪÉÉxÉ SɱÉɪÉÉ VÉÉ ®ú½É ½þè, =ºÉºÉä EòÉÆOÉäºÉ ½Ò xɽÓ, nùÉnùÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®ú ®ú½ +xªÉ nù±ÉÉå ¨Éå xÉ Eäò´É±É xÉÉ®úÉVÉMÉÒ ½þè ¤ÉʱEò <ºÉä

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.