Vartha Bharathi Kannada Daily : 2019-02-11

11 : 11 : 11

11

QÅàvÝ »ÝÃÜ£ aÜáoáPÜá ÓÜá© 11 ª ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ, ¶æŸÅÊÜÄ 11, 2019 epapevra.vrtahrathbahbahraatria. itni. epaper.varthabharati.in | varthabharati.in in ÃÝÑóà¿á ÖÝQ aÝí²¿á®…Î±… WÆæ á訆 Öãæ ÔÆÈ GvËÜ ¨Ü »ÝÃñÜ Ü É ®ãÜ ÂÄkáÇíæ v…Wæ Ããæ àaPÜ Ü g¿á; ÓÃÜ ~Ü PçæÊÍÜ Ü PÝÈ®… ÊáÜ á®ãæ Óãæ à# oPÜ ¸ÝÂqíW… Å ÖÝÂËáÆ®…®ÈÜ ÖÜÄ¨Ü ÃÜ®… ÖæãÙæ ÓæãRàÃ… ËÊÜÃÜ r É ¸æãàv…ì(BÃ…GÓ…²¹)ÖÝÈ aÝí²¿á®… ÖÜÃ…ÓÝ׸… ÔíW…(35®æà ÖÝWÜã 45®æà ¯ËáÐÜ) AÊÜÚ WæãàÆá WÜÚÔ¨ÜÃæ, ©Ç…²Åàñ… ÔíW…(57®æà ÖÝWÜã ÃÜÊÜáO…©à±… ÔíW…(60®æà ¯ËáÐÜ) ñÜÇÝ Jí¨Üá WæãàÆá WÜÚÔ¨ÜÃÜá. ±ÜŨÜÍÜì®Ü ¯àw¨ÜÊÜâ. 23®æà ¯ËáÐܨÜÈÉ ÖÝÈ 35®æà ÖÝWÜã 43®æà ¯ËáÐܨÜÈÉ ÖÜÃ…ÓÝ׸… GÃÜvÜá J¨ÜXÔ¨ÜÃÜá. ©Ç…²Åàñ… 57®æà ¯ËáÐܨÜÈÉ WæãàÆá WÜÚÔ ÖÜÆÊÜâ ±ÜÅ¿áñÜ° ®Üvæst ÃÜÊÜáO…©à±… Pæã®æWÜã 60®æà AíñÜÃÜ ñÜXYÔ¨ÜÃÜá. ®ÜãÂÄkáÇæív…: 20 KÊÜÃ…WÜÙÜÈÉ 212/4 Óæç¶Üp…ì ÓÜrí.«æã௠¹ PÜáÆ©à±… ÊÜáá®æãÅ Ô ÖÝ©ìP… ¹ PÜáÆ©à±… ËÈ¿áÊÜáÕ®… Ô PÜáÆ©à±… ¹ AÖܨ¾… WÝÅéív…ÖæãÊæá¾ Ô «æã௠¹ PÜáÊÜÞÃ… CñÜÃÜ 07 ¸èÈíW… ËÊÜÃÜ »ÝÃÜñÜ: 20 KÊÜÃ…WÜÙÜÈÉ 208/6 ÎSÃ… «ÜÊÜ®… Ô ËáaæÇ… ¹ ÓÝÂío°Ã… Ãæãà×ñ… ÍÜÊÜÞì Ô Óæç¶Üp…ì ¹ ËáaæÇ… ÍÜíPÜÃ… Ô WÝÅéív…ÖæãÊæá¾ ¹ ÓÝÂío°Ã… ÄÐÜ»… ±Üíñ… Ô ËÈ¿áÊÜáÕ®… ¹ qPÜ°Ã… ±ÝívÜÂ Ô ËÈ¿áÊÜáÕ®… ¹ PÜWæÉi®… GíGÓ… «æãà¯ Ô Óè¦ ¹ ËáaæÇ… CñÜÃÜ 12 ¸èÈíW… ËÊÜÃÜ ±Üí¨ÜÂÍæÅàÐÜu: PÝÈ®… ÊÜáá®æãÅ ÓÜÃÜ~ÍæÅàÐÜu: qÊÜå… Óæç¶Üp…ì. "± Üí ¨ ÜÂÍæÅàÐÜu' ÖÝWÜã ÓÜÃÜ~ ¿ áá ¨ Ü ª PÜãR ÍæÅàÐÜu ±ÜŨÜÍÜì®Ü ¯àw¨Ü qÊÜå… Óæç¶Üp…ì "ÓÜÃÜ~ÍæÅàÐÜu ' 43 72 ÖÝÂËáÆr®…, ¶æ.10: PÝÈ®… ÊÜáá®æãÅ AÊÜÃÜ Óæã#àoPÜ ¸ÝÂqíW… ¸æíŸÆ©í¨Ü ®ÜãÂÄkáÇæív… ñÜívÜ »ÝÃÜñÜ ËÃÜᨨÜoeÜ ÊÜáãÃÜ®æà ÖÝWÜã Aí£ÊÜá ÃÜ®…¯í¨ Ü ÃæãàaÜPÜÊÝX Wæ¨Üá ª Pæãíw¨æ. D AíñÜÃÜ©í¨Ü ÊÜÍܱÜwÔPæãíw¨æ. ÃÜËÊÝÃÜ CÈÉ ®Üvæ¨Ü ±Üí¨Ü¨ÜÈÉ WæÆÉÆá 213 ÃÜ®… PÜt| WÜáÄ ±Üv橨ܪ »ÝÃÜñÜPæR WæÆáËWæ ©®æàÍ… PÝ£ìP… ÖÝWÜã PÜê®ÝÇ… ±ÝívÜ 18 ÖÝWÜã 19®æà KÊÜÃ…®ÜÈÉ 32 ÃÜ®… ÓÜãÃæWæç¨ÜÃÜá. Aí£ÊÜá KÊÜÃ… GÓæ¨Ü ×Ä¿á ¸èÆÃ… qÊÜå… Óè¦ »ÝÃÜñÜPæR 11 ÃÜ®… ¹oárPæãorÃÜá. PÝ£ìP… Pæ㮿æá GÓæñܨÜÈÉ ÔPÜÕÃ… ÔwÔ¨ÜÃÜã ñܮܰ ñÜívÜPæR WæÆáÊÜâ ñÜí¨ÜáPæãvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜÈÆÉ. ÃÜ ® … ÖæãÙæWæ ÓÝQÒ ¿ Þ ¨ Ü ÖÝÂËáÆr ® … ±Üí¨Ü¨ÜÈÉ E»¿Üá ñÜívÜWÜÙÜá JqrWæ 400 ÃÜ®… WÜã A˜PÜ ÃÜ®… WÜÚÔ¨ÜÊÜâ. Êæã¨ÜÆá ¸ÝÂqíW…Wæ CÚÓÜÆ ³or QËàÓ… ¯ WÜ © ñÜ 20 KÊÜÃ… WÜÙÜÈÉ 4 ËPæp… ® ÜÐÜrPæR 6 ËPæp… ®ÜÐÜrPæR 208 ÃÜ®… WÜÚÔ WæÆáË® Ü ÃÜ®…Ãæàp… PÝ¿ááPæãÙÜÛÆ᪠˶ÜÆÊÝ¨Ü »ÝÃÜñÜPæR ÖÝWÜã ÄÐÜ»… ±Üíñ…(28)BÓÜÃæ¿ÞWÜÆá WæÆáÊÜâ ®æç£PÜ Ó愧¿áì ñÜí¨ÜáPæãqr¨æ. ±Üí¨ÜÂWÜÙÜÈÉ ÓÜñÜñÜ Êæç¶ÜÆ A®Üá»ÜËÔ ÊÜááíŸÃÜáÊÜ 27 30 05 38 43 Bw ¨ ÜÃÜá. C ¯ íW… Õ BÃÜí ¼ Ô ¨ Ü ÊÜáá ® æãÅ 80 ÃÜ®… PÜÇæ ÖÝQñÜá. 43 ÃÜ®…(25 GÓæñÜ, 3 ¸èívÜÄ, 3 ÔPÜÕÃ…)WÜÚst Óæç¶Üp…ì Ô³®Ü°Ã… PÜáÆ©à±… GÓæñÜÊÜ®Üá° Pæ|PÜÆá ÖæãàX GíGÓ… 40 GÓæñÜWÜÙÜ®Üá° G¨ÜáÄst ÊÜáá®æãÅ ñÜÇÝ 5 ¸èívÜÄ, ÔPÜÕÃ…WÜÙÜ ÓÜ×ñÜ 72 ÃÜ®… WÜÚÔ¨ÜÃÜá. ÊÜáá®æãÅ ÖÝWÜ㠮ݿáPÜ Pæà®… ËÈ¿áÊÜáÕ®… (27)20 ÃÜ®… AíñÜÃܨÜÈÉ ËPæp… J²Ô³¨ÜÃÜá. 16 GÓæñÜWÜÙÜÈÉ 3 ¸èívÜÄ, 1 ÔPÜÕÃ…WÜÙÜ ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü 30 ÃÜ®… WÜÚst PÝÈ®… w WÝÅéív…ÖæãÊæá¾ ®ÜãÂÄkáÇæív… ÓÜÃÜ~¿áÈÉ ÓÜñÜñÜ GÃÜvÜ ® æà ¸ ÝÄ 200 ÃÜ ® … ¨ ÝoÆá ®æÃÜÊݨÜÃÜá. G¯ÔPæãíw¨ Ü ª PÜê ®ÝÇ… ±ÝívÜ Pæã® æ ¿ á ±Üí¨Ü¨ÜÈÉ 4 KÊÜÃ…WÜÙÜÈÉ 54 ÃÜ®… ¯àw AñÜÂíñÜ ¨Üá¸ÝÄ ¸èÆÃ… G¯ÔPæãívÜÃÜá. PÜáÆ©à±… ¸èÈíW… ÊÜÞw¨ÜÃÜá. »ÝÃÜñܨ Ü PÜÙܱ æ μàÈxíW… ÊÜÞw ÖÜÆÊÜâ AÊÜPÝÍÜ PæçaæÈÉñÜá. ÊÜáá ® æãÅ GÃÜvÜá ¸ ÝÄ Aí£ÊÜáÊÝX μàÈxíW… E»Ü¿á ñÜívÜWÜÙÜÈÉ ÊÜÂñÝÂÓÜ Eíoá ÊÜÞwñÜá. WæÆÉÆá PÜt| WÜáÄ ± Üvæ © ¨ Ü ª » ÝÃÜñÜ Êæã ¨ ÜÆ KÊÜÃ… ® Ü 5 ® æà GÓæñܨÜÈÉ BÃÜí¼PÜ BoWÝÃÜ ÎSÃ… «ÜÊÜ®…(5) ÊÜáãÃÜ®æà PÜÅÊÜÞíPܨÜÈÉ Bw¨Ü BÇ…ÃèívÜÃ… 2 ÔPÜÕÃ…)®Ý¿áPÜ Ãæãà×ñ… ÍÜÊÜÞì(38, 32 28 GÓæñܨÜÈÉ 43 ÃÜ®… WÜÚst aæ®æ°„ ¨ÝíwWÜ ÍÜíPÜÃ…, ÓÝÂío°Ã…Wæ ËPæp… J²³Ô¨ÜÃÜá. BWÜ QÅàÔXÚ¨Ü ÄÐÜ»… ±Üíñ… ñÝ®¨æÜáÄst Êæã¨ÜÆ ÊÜáãÃÜá GÓæñÜWÜÙÜÈÉ 1 ¸ èívÜÄ, 2 ÔPÜÕÃ… ÔwÔ¨ÜÃÜá. 12 GÓæñÜWÜÙÜÈÉ 28 ÃÜ®… WÜÚst ±Üíñ… B»ÜìoPæR qPæ°Ã… ¸æÅàP… ÖÝQ¨ÜÃÜá. Ãæãà×ñ… 38, ÖÝ©ìP… ±ÝívÜ 21 ÃÜ®… WÜÚÔ¨ÜÃæ, ÊÜÞi ®Ý¿áPÜ GíGÓ… «æã௠PæàÊÜÆ 2 ÃÜ®…Wæ ËPæp… J²Ô³¨ÜÃÜá. 63 ÃÜ®… ÓæàÄÔ ñÜívÜÊÜ®Üá° WæÈÉÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞw¨ÜÃÜá. PÝ£ìP… 16 GÓæñÜWÜÙÜÈÉ 4 ÔPÜÕÃ…WÜÙÜ ÓÜ×ñÜ GÓæñÜWÜÙÜÈÉ ñÜÇÝ 2 ¸èívÜÄ, ÔPÜÕÃ… ÔwÔ¨ÜÃÜá. B£¥æà¿á ®ÜãÂÄkáÇæív…Wæ ÃæãàaÜPÜ WæÆáÊÜâ ñÜí¨ Ü ¸èÆÃ…WÜÙÜ ±æçQ vÝÂÄÇ… ËáaæÇ… ñÜÇÝ GÃÜvÜá ËPæp… ±Üv橨ÝÃæ.ª QËàÓ… BÃÜí ¼ PÜ BoWÝÃÜ ÊÜáá ® æãÅ 28 21 02 ®Ü ÃÝ¿áÇ…WÕ WáÜ Çݹ ÓÊÜ áÜ ÊÓÜ Ü æ § » ÝÃÜñÜ 208/ 6: ÖæãÓÜ©ÈÉ,¶æ.10: I²GÇ… ±Üí¨ÝÂÊÜÚ¿á 12®æà ÃÝ¿áÇ…Õ ñÜívÜ¨Ü ÃÝ¿á»ÝÄ PÜãvÝ Ÿ¨ÜÇÝX¨Ü᪠ÊÜÞi ®Ý¿áPÜ Íæà®… ÊÝ®…ì AÊÜÃÜ®Üá° ®ÜãñÜ®Ü ÃÝ¿á»ÝÄ¿ÞX ®æàËáÓÜÇÝX¨æ. PÜÙæ¨Ü ÊÜÐÜì I²GÇ…®Ü Jí¨Üá ±Üí¨Ü¨ÜÈÉ WÜáÇݹ ÊÜÞw¨Ü ±ÜÅPÜo®¿æáÈÉ £ÚÔ¨æ. Gí¨Üá ±ÜÅPÜo®¿æáÈÉ £ÚÓÜÇÝX¨æ. 300 ±íÜ ¨ Bw¨Ü ÂÜ »¨Ü ÅÜñ æ ׮ǰæ :æ ¿ááGC¿áÈÉ É BÓ æ »ÝÃÜñÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ QÅPæqWÜ «æã௠P ÓÜÃÜ~¿á GÆÉ I¨Üá ±Üí¨ÜÂWÜÙÜ®Üá° ¿ááGC¿áÈÉ ÊÜÞa…ì ¶æŸÅÊÜÄ 3ÃÜ ÊÜÃæWæ PÜÃÝb¿áÈÉ ÊÜáãÃÜá q20 ±Üí¨ÜÂWÜÙÜ®Üá° DX®Ü ñÜívÜ PÜãvÝ BvÜÆá J±¸³ÜÝÃܨÜá GíŸ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÓܧXñÜWæãÚÓÜÇÝX¨æ. PÜÙæ¨Ü GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü «æãàÃÜOæWæ ²Ô¹ ¯¨æàìÍÜPÜ ÃÜkÞQÃ… TÝ®… AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ±ÝP…&BÔàÓ… ÓÜÃÜ~¿á ÊæàÙݱÜqr ÖæãÓÜ©ÈÉ, ¶æ.10: »ÝÃÜñÜ¨Ü ÊÜÞi ®Ý¿áPÜ ÊÜáÖæàí¨ÜÅ ÔíW… «æã௠®ÜãÂÄkáÇæív… ËÃÜá¨Üoe ÃÜËÊÝÃÜ ÖÝÂËáÆr®…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü 300 ±Üí¨ÜÂWÜÙÜ®Üá° Bw¨Ü »ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÜÅ¥ÜÊÜá QÅPæqWÜ®æíŸ ÖæWÜYÚPæWæ ±ÝñÜÅÃÝX¨ÝÃæ.ª 12®æà ÓÝ®§Ü ÖÜíbPæãíw¨ÝÃæ.ª C©àWÜ 300®æà ±Üí¨Ü Bw¨Ü «æã௠CíWæÉív…®Ü ÆãP… Êæçp…Ãæãí©Wæ ÓÝ § ® Ü ÖÜíbPæãíw¨ÝÃæ.ª ± Üí ¨ ÜÂWÜÙÜÈÉ 3 8 . 5 7 Ã Ü ÓÜÃÝÓÜÄ¿áÈÉ 24 A « Üì ÍÜñÜPÜWÜÙÜ ÓÜ×ñÜ 6,134 ÃÜ ® … WÜÚÔ ¨ Ý ª Ãæ. ÓÝ«ÜÂÊÝXÆÉ. Cí©®Ü ±Üí¨Ü ÓÜ×ñÜ Joár 298 ±Üí¨ÜÂWÜÙÜ®Üá° ±Üí¨ÜÂWÜÙÜ®Üá° Bw¨Ü GÃÜvÜ®æà »ÝÃÜ£à¿á QÅPæqWÜ®ÝX¨ÝÃæ.ª WÄÜ Ð q&20 ±íÜ ¨ Bw¨Ü »ÝÃÜ£à¿á BoWÝÃÜÃÜá uÜ ÂÜWÙÜ ®ÜáÜ ° ËÊÝÃÜ WÜÙÜ®Üá° ÖWæ YÚÜ PWæ æ ±ÝñÅÜÃÝX¨Ýê.æ ÖíÜ bPãæ íw¨Ýê.æ 300®àæ ¨Ü «ãæ ௠CíWíÉæ v…®Ü p…Ãæãí©Wæ § ¨ÝÃæ.ª ÈÉ Ü ÈÉ ×ñÜ ª . ±íÜ ¨ÂÜ Ó×Ü ñÜ ±íÜ ¨ÂÜWÙÜ ®ÜáÜ ° á° ¨ÝÃæ.ª 298 300 ÊÜá×ÙÝ ÖÝQ ±Üí¨Ü ¶ÝÅ®… "G' ËÃáÜ ¨Ü Õ oe ±Üí¨ÜÂWÜÙÜá Gí.GÓ…. «æã௠Ãæãà×ñ… ÍÜÊÜÞì WæãàÃÜT…±ÜâÃÜ(E.±ÜÅ.), ¶æ.10: »ÝÃÜñÜ "G' ÊÜá×ÙÝ ÊÜá~ÔñÜá. ÃÜËÊÝÃÜ ®Üvæ¨Ü ÓÜÃÜ~¿á GÃÜvÜ®æà ¯ËáÐÜ), ÇÝÇ…ÃæíÔ¿ÞËá(30®æà ¯ËáÐÜ) ÖÝWÜã WæãàÆá ¸ÝÄÔ¨ÜÃÜá. ¶ÝÅ®…ÕWæ ËáPÝÇæ ÇÝÇÝØ 14®æà ¯ËáÐܨÜÈÉ ÊÜáá®væÜ° J¨ÜXÔPæãorÃÜá. ±ÜÅÊÝÔ ¶ÝÅ®…Õ ÓÜÃÜ~¿á®Üá° ÓÜÊÜáŸÆPæR ñÜí©ñÜá. Êæã¨ÜÆ ±Üí¨ÜÂÊÜ®Üá° ÓæãࣨªÜ »ÝÃÜñÜ GÃÜvÜ®æà »ÝÃÜñÜ "G' ñÜívÜ ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ ÆPæã°à¨ÜÈÉ ¶ÝÅ®…Õ "G' ËÃÜá¨Üoe ÊÜáãÃÜ®æà ±Üí¨ÜÂÊÜ®Üá° BvÜȨæ. 296 260 à¿á ÓãÜ P° ÃÜ … ± ÅÜÍÔÜ ÓÜáÃæàÍ… Ãæç®Ý ©®æàÍ… PÝ£ìP… Cí ¨ æãàÃ…, ¶ æ. 10: » ÝÃÜñÜ ¨ Ü TÝÂñÜ ¿ ááÊÜ ÓÜã° PÜÃ… ÆPÜÒ$ ¾ O… ÃÝÊÜñ… Wæ¨ÜáPæãívÜÃÜá.ª ×Ä¿áÃÜ Ë»ÝWܨÜÈÉ 9 ¹È¿áv…Õì, 3 Ãæv… ÓÜã°PÜÃ… ÖÝWÜã C©àWÜ 9®æà C©àWÜ BoWÝÃÜ®ÝX ÓÜã°PÜÃ… ÖÝWÜã ÊæÓ…r CíwàÓ…®Ü ÓÝrÃ… BÇ…ÃèívÜÃ… QÃæã®… ±æäÇÝv…ì ÓÝÊÜìPÝÈPÜ WÜÄÐÜu ÓÝ §® ܨÜÈÉ¨Ý ªÃæ. ±æäÇÝv…ì 29.97ÃÜ ÓÜÃÝÓÜÄ¿áÈÉ Jí¨Üá ÍÜñÜPÜ ÖÝWÜã 43 A«ÜìÍÜñÜPÜWÜÙÜ®æã°ÙÜWæãívÜ 8,753 ÃÜ®… WÜÚÔ¨ÝÃæ.ª »ÝÃñÜ ÜËÃáÜ ¨ ®…Ôà±… ÓÝ˜Ô¨Ü ®ãÜ oeÜQàÉ ÂÄkáÇíæ v… íÉ v… Æ¿á®… Êãæ ¨ÆÜ Õ pÓæ … ±íÜ ¨ vÝÅ: ±äæ à±…, Öçæ ®… A«ìÜ ÂÜ ÍñÜ PÜ Ü r ÖÝÂËáÆr®… ¶æ.10: ÊÜáãÃÜ®æà ÖÝWÜã ±Üí¨Ü¨ÜÈÉ »ÝÃÜ£à¿á ÊÜá×ÙÝ ñÜívÜPæR ®ÝoQà¿á WæÆáÊÜâ ÓݘÓÜáÊÜ GÆÉ ¸èívÜÄ ¸ÝÄÓÜÆá ˶ÜÆÊÝ¨Ü »ÝÃÜñÜ B£¥æà¿á ®ÜãÂÄkáÇæív… ËÃÜá¨ªÜ PæàÊÜÆ 2 ÃÜ®…¯í¨Ü ÓæãàÆáíw¨æ. ÓݘԨæ. ÃÜËÊÝÃÜ CÈÉ ®Üvæ¨Ü ±Üí¨Ü¨ÜÈÉ WæÆÉÆá 162ÃÜ®… aæàÔíW… ÊÜÞw¨Ü »ÝÃÜñÜPæR ÓÝrÃ… K±®ÜÜÃ… Ó܃£¾ ÊÜáí«Ý®Ý iàÊÜ®ÜÍæÅàÐÜu C¯íW…Õ(86 ÃÜ®…, 52 GÓæñÜ)Bw ñÜívÜPæR ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜPÜÃÜ WæÆáÊÜâ ñÜí¨ÜáPæãvÜÆá ¿á£°Ô¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ±ÜÅÊÝÔ Ë¶ÜÆÊÝX 4 ËPæp… ®ÜÐÜrPæR 159 ÃÜ®… WÜÚÔ ÓæãàÇæã²PæãíwñÜá.³ ÓÜÃÜ~¿á Êæã¨ÜÇæÃÜvÜá ±Üí¨ÜÂWÜÙÜÈÉ ÓæãàñÜá ÓÜÃÜ~ PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨ªÜ »ÝÃÜñÜ 3®æà ÓÝ«ÜÂÊÝWÜÈÆÉ. ÖÝWÝX Pæ㮿æá KÊÜÃ… ®ÜÈÉ 16 ÃÜ®… WÜÚÓܸæàPÝ¨Ü PÜt| ÓÜÊÝÆá C¨ÜPÜãR Êæã¨ÜÆá ¸ÝÂqíW… ÊÜÞw¨ªÜ ®ÜãÂÄkáÇæív… ñÜívÜ 10 KÊÜÃ…WÜÙÜÈÉ 2 WÜÚÓÜÆá Ÿá®Ý© ÖÝQñÜá. £ÃÜáWæàoá ¯àw¨Ü »ÝÃÜñÜ B£¥æà¿áÃÜ®Üá° 7 ËPæp… ®ÜÐÜrPæR 161 ÃÜ®…Wæ ¯¿áí£ÅÔñÜá. wÊæç®… AWÜÅ ÓæãRàÃÜÃ…(52 GÓæñÜ, 72 ÃÜ®…) G¯ÔPæãívÜÃÜá. ®Ý¿áQ BÂËá ÓÜorÃ…Êæàp… 23 GÓæñÜWÜÙÜÈÉ 31 ÃÜ®… PæãvÜáWæ ¯àw¨ÜÃÜá. D CŸºÃÜá 3®æà ËPæp…Wæ 77 ÃÜ®… ÓæàÄÔ ñÜívÜÊÜ®Üá° B«ÜÄÔ¨ÜÃÜá. G¯ÔPæãívÜÃÜá. ±Üä®ÜÊÜå… ¿Þ¨ÜÊ…, AÃÜáí«Ü£ Ãæwx ñÜÇÝ Jí¨Üá ËPæp… ±Üvæ¨ÜÃÜá. ¯àw AaÜcÄWæãÚÔñÜá. ®Ý¿áQ ÖÜÊÜáì®… Wæ CÚ©¨Üª Ëá¥ÝÈ 20 GÓæñÜWÜÙÜÈÉ GÓæñܨÜÈÉ »ÝÃÜñÜPæR 4 ÃÜ®… AWÜñÜÂ˨ÝWܪ ¸èívÜÄ ¸ÝÄÓÜÆá ˶ÜÆÃݨÜÃÜá. »ÝÃÜñÜ 2 ÃÜ®…¯í¨Ü ±Üí¨Ü Óæãà£ñÜá. »ÝÃÜñÜPæR Pæ㮿æá KÊÜÃ…®ÜÈÉ WæÆÉÆá 3®æà GÓæñܨÜÈÉ ¸èívÜÄ ¸ÝÄÔ »ÝÃÜñÜPæR Pæ㮿æá GÓæñܨÜÈÉ ¸èívÜÄ ¸ÝÄÓÜáÊÜÈÉ Ë¶ÜÆÃݨÜÃÜá. ®Ý¿áQ ÖÜÊÜáì®…²Åàñ… PèÃ…ÃÜ A¯ÎcñÜ ¶ÝÊÜå…ì ñÜívÜPæR »ÝÄà ""D Ä࣠ÓÜÃÜ~ Óæãà£ÃÜáÊÜâ¨ÜPæR ñÜáí¸Ý PÝÆ »ÝÃÜñÜ¨Ü "G' ñÜívÜ¨Ü ¸èÆÃ…WÜÙÜ®Üá° ©orÊÝX 122 GÓæñÜWÜÙÜ®Üá° G¨ÜáÄst ±æäà±…, ®©ÜàÊÜå… Wæ ËPæp… J²ÓÜáÊܳ Êæã¨ÜÆá 10 ¸èívÜÄ WÜÚÔ¨ÜÃæ, Öæç®… 178 GÓæñÜWÜÙÜÈÉ 7 ¸èívÜÄ ¸ÝÄÔ ñÝÙ濾á Bo ±ÜŨÜÎìÔ¨ÜÃÜá. CíWæÉív… Æ¿á®…Õ 14 ÃÜ®… ÊÜáá®Ü°væ¿áÈÉ¨Ý ª WÜ ±Üí¨ÜÂÊÜ®Üá° Pæã®æWæãÚÓÜÆá BÃÜí¼PÜ ²Å¿ÞíP… ±ÝíaÝÇ… "±Üí¨ÜÂÍæÅàÐÜu' WèÃÜÊÜ ±Üvæ¨ÜÃÜá. GÃÜvÜ®æà A®˜ÜPÜêñÜ pæÓ…r ±Üí¨Ü ¶æ.13 Äí¨Ü ÊæáçÓÜãÄ®ÜÈÉ BÃÜí»ÜÊÝWÜȨæ. ±æäà±… ÊÜ¿á®Ýv…,¶æ.10: Aí£ÊÜá ©®ÜÊÝ¨Ü ÃÜËÊÝÃÜ JÈÉ ±æäà±…(63) ÖÝWÜã ÓÝÂÊÜå… Öæç®…(57) A«ÜìÍÜñÜPÜ¨Ü PæãvÜáWæ ®æÃÜË¯í¨ Ü CíWæÉív… Æ¿á®… Õ ñÜívÜ B£¥æà¿á »ÝÃÜñÜ "G' ËÃÜᨨÜoeÜ Êæã¨ÜÆ A®˜ÜPÜêñÜ pæÓ…r ±Üí¨ÜÂÊÜ®Üá° vÝÅ ÊÜÞwPæãíw¨æ. CÈÉ®Ü PÜêÐÜ¡®ÜWÜÄ Óæràw¿áí®ÜÈÉ ÃÜËÊÝÃÜ ®Üvæ¨Ü ®ÝÆR®æà ©®¨ÜÝo¨ÜÈÉ ËPæp… ®ÜÐÜrËÆɨæ 20 ÃÜ®… ¯í¨Ü 2®æà C¯íW…Õ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄst CíWæÉív… ±ÜÃÜ BÃÜí¼PÜÃÝ¨Ü ¸æ®… vÜPæp…(30) ÖÝWÜã ÊÜÞÂP…Õ ÖæãàÆx®…(29)12®æà KÊÜÃ…®ÜÈÉ 50 ÃÜ®… WÜÚÔ Öæç®… ÖÝWÜã 21ÃÜ ÖÜÃæ¿á¨Ü ±æäà±… D ñÜ®ÜPÜ 2 pæÓ…r ±Üí¨ÜÂWÜÙÜ®Üá° Bw¨ÝªÃæ. PæÆÊÜâ WÜípæWÜÙÜ QËàÓ… ¸èÆÃ…WÜÙÜ ÊÜááí¨æ ñܮܰ ±ÝÅŸÆ ÊæáÃæ¨ÜÃÜá. D CŸÃܺ ®æÃÜ˯í¨Ü »ÝÃÜñÜ 10 KÊÜÃ…WÜÙÜÈÉ 2 ËPæp… ®ÜÐÜrPæR 92 WÜÚPæ¿áÈÉ ÊæàWÜ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜ »ÝÃÜñÜ ñÜívÜ ®Ý¿áQ PèÃ… ËPæo®Üá° ¸æàWÜ®æ PÜÙæ¨ÜáPæãíwñÜá. AWÜñÜ嬆 ÃÜ®…Ãæàp… ±Üí¨ÜÂWÜÙÜÈÉ Pæã® æ¿á 10 KÊÜÃ… ¸ÝÂqíW…®ÜÈÉ ±ÜÅWÜ£ ÓݘÓÜáÊÜ AWÜñÜÂ˨æ. Óܾƒ£ AÊÜÃÜ ¸ÝÂqíW… ÖÝWÜã ¸ èÆÃ… WÜÙÜ ± ÜÅ ¨ ÜÍÜì ® Ü ÓÜÃÜ~¿áÈÉ »ÝÃÜñÜ¨Ü «®ÜÝñÜPܾ AíÍÜÊÝX¨æ'' Gí¨Üá PèÃ… ÖæàÚ¨ÝÃæ.ª Êæã¨ÜÇæÃÜvÜá ±Üí¨ÜÂWÜÙÜÈÉ 36 ÖÝWÜã 58 ÃÜ®… WÜÚÔ¨ªÜ ÊÜáí«Ý®Ý ñܮܰ ÍæÅàÐÜu ÓÜÃÜ~¿áÈÉ ÓÜñÜñÜ 2®æà ÖÝWÜã Joár 8®æà ÊÜá×ÙÝ píÌæ q&20 ÓÜÃÜ~ CíWæÉív… Æ¿á®…Õ Êæã¨ÜÆ C¯íW…Õ: 340PæR BÇèp… CíWæÉív… Æ¿á®…Õ 2®æà C¯íW…Õ: 214/5 »ÝÃÜñÜ G Êæã¨ÜÆ C¯íW…Õ: 540/6 wPæÉàÃ… (²Å¿ÞíP… ±ÝíaÝÇ… 206, »ÜÃÜñ… 142, ±Üí¨ÜÂÍæÅàÐÜu: ²Å¿ÞíP… ±ÝíaÝÇ…. PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.