Vartha Bharathi Kannada Daily : 2019-02-11

12 : 12 : 12

12

ÊÝñÝì »ÝÃ£Ü ±ÅÜ ¨àæ ÍÜ »ÝÃ£Ü 12 ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá > ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ, ¶æŸÅÊÜÄ 11, 2019 PæãÃÜWÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á©í¨Ü 15 hæãàwWÜÙÜ ÓÝÊÜáã×PÜ ËÊÝÖÜ PèÍÜÇÝ«ÝÄñÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæ PæãàÓ…ì ±ÝÅÃÜí»Ü ÊÜÂÀáÓÜÇÝX¨æ. ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ¯àw¨Ãæ,ªÜ EÚ¨Ü ÖÜ|ÊÜ®Üá° ÓÜËá£¿á ±¨ÜݘPÝÄWÜÙÜá, ÓܨÜÓÜÂÃÜá ÖÝWÜã ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨ÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã CñÜÃÜ ¨æà~Wæ¿á ÊÜáãÆPÜ »ÜÄÓÜÇÝX¨æ. ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÊÜáí© ÊÜ«ÜáËWæ ñÜÇÝ 1 WÝÅí.®Ü ñÝÚ¿á®Üá° ¯àw¨ÝÃæ.ª ®ÜWÜÃÜ¨Ü EvÜá²®Ü ÓÜíÓæÁãí§¨Üá 15 ÔàÃæWÜÙÜ®Üá° PæãvÜáWæ¿ÞX ¯àw¨æ. ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, ¶æ.10: PÝÓÜÃÜWæãàvÜ®Üá° JÙÜWæãívÜá AË»ÜiñÜ ¨Ü.PÜ. iÇæÉ¿á ÊÜáãÆ ¯ÊÝÔWÜÙÝXÃÜáÊÜ PæãÃÜWÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR Cí¨Üá ÓÜíñÜÓÜ, ÓÜí»ÜÅÊÜá¨Ü ©®Ü. AÚË®Üíb®ÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿áÊÝX WÜáÃÜᣠÓÜÆqrÃÜáÊܳ PæãÃÜWÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü I¨Üá ÊÜá®æñÜ®ÜWÜÙÜ PÜáoáíŸÓÜÃÜ᧠®ÜWÜÃÜ¨Ü PæãàwPÜÇ…®Ü PÜá¨ÜáÇ…¾ ÃÜíWÜ ÃÝÊ… PæãÃÜWÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á »ÜÊÜ®¨ÜÜÈÉ Joár ÓæàÄ ¨ÃÜá.ªÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü C£ÖÝÓܨÜÇæÉà ±ÜÅ¥ÜÊÜá ¸ÝÄWæ Cí¨áÜ 15 hãæ àw ®ÊÜ Ü Ê«ÜáÜ &ÊÃÜ ÃÜ áÜ ¨Ýí±ñÜ ÂÜ iàÊ®ÜPÜ R æ PÝÈÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÖæãÓÜ ¨ÝSÇæ¿á®Üá° ŸÃæ¨ÜÃÜá. PæãÃÜWÜ ÓÜÊÜáá ¨ Ý ¿ á ¨ Ü IPÜÙÜ, ŸÙÜáRíg, ÊÜávÜáíŸá, ŸiÇæãoár, PݱÜâ ÊÜáãÆ ÊÜá®æñÜ®ÜPæR ÓæàĨ Ü PÝÓÜÃÜWæãàvÜá, EvÜá² ÖÝWÜã ¨Ü.PÜ. iÇæÉ¿á Joár 15 hæãàw ÊÜ«Üá&ÊÜÃÜÃÜá Cí¨Üá PæãÃÜWÜ ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ ÄࣿáÈÉ PÜáoáퟨ Ü ÊÜááSÂÓÜÃܧ E±ÜÔ£§¿áÈÉ ÓÜ£&±Ü£WÜÙݨÜÃÜá. ±ÜÅPÜꣿá®æ°à BÃݘÓÜáÊÜ, Öæ~¡®Ü ÓÜÊÜÞ®ÜñæWæ Êæí¨ÜÃæ A¨Üá Öæ|á¡& WÜívÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ®Üá° BÁáR ÊÜÞwPæãívÜá JpÝrX iàÊÜ ® Ü ÓÝXÓÜáÊÜâ ¨ Üá. ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨ÜÈÉ ñÝÚ PÜoárÊÜâ¨Üá, ±èÃæãà×ñÜ嬆 ÊÜÞíWÜÆ « ÝÃÜOæWæ ¿ ÞÊÜâ ¨ æà ÊÜáÖÜñÜÌËÆÉ. ÊÜÞñÜÅÊÜÆɨæ, ÖÜÓæÊÜáOæ HÃÜÆá ZÚWæ, WæãàñÜÅ, ©®Ü ¿ÞÊÜâ¨ÜPÜãR ±ÝÅ«Ý®ÜÂñæ ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. GíŸ ±¨ÜÜÊæà PæãÃÜWÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨ÜÈÉÆÉ. B¨ÜÃæ ®ÝWÜÄPÜñæÁãí©Wæ ®ÜWÜÃÜWÜÙÜÈÉ PæãÃÜWÜ hÝ£WÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ËÊÝÖÜ ÓÜí±ÜŨݿáWÜÙÜ®Üá°, BvÜíŸÃÜWÜÙÜ®Üã° ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ÊæáçWÜãwÔPæãívÜá Ÿí©¨æ. ÓÜÊÜÞg¨ Ü CñÜÃÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜíñæ ñÝÚ PÜoárÊÜ ±Ü¨Üoe£¿á®Üã° AÙÜÊÜwÔPæãÙÜÛÇÝX- EvÜá², ¶æ.10: Cí©ÃÝ WÝí˜ ÃÝÑóà¿á ¨æãí©Wæ PèÍÜÇÝ«ÝÄñÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæWæ ±Üvæ¨Ü ÔŸíº©¿á®Üá° ÃÜã²ÓÜáÊÜ E¨àÍÜÊܪæ®Üá° C®… iÄ¿ÞqÅP… PæàÃ… AÔÓæríp…, ±Üvæ¿áÆá & ÓÜÈÉÓÜŸÖÜá¨Üá. Öæbc®Ü ËÊÜÃÜWÜÚWæ Ê清Óæçp…& £ÚÔ¨æ. "ÓÊÜ ÞÜ gP ÊÞÜ ¨ÄÜ ' Ræ ¨æ¿Þ¨ÜÃÜã, ±èÃæãà×ñÜ嬆 ËË«Ü Ë«Ý®ÜWÜÚWæ ±Ývܪ®Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÜ«Üá, ÊÜÃÜÄWæ ×ñÜÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá° AÊÜPÝÍÜËÆÉÊÝX¨æ. ¸ÝÆ ËÊÝÖÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX¯àvÜÇÝÀáñÜá. ŸÚPÜ ÊÜ«Üá, ÊÜÃÜÄWæ PÜáoáíŸÓÜÃÜá,§ ¨Üª ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨ÜÈÉ Cí¨Üá ¸ÝÆ ËÊÝÖÜÊÜ®Üá° ÓæàĨÜÊÜÃÜá ÓæàÓæ ÖÝPÜáÊÜ (PÜÙÜÓܨÜÈÉ CÄÓÜÇÝ¨Ü ñÜvæ×w¿áÇÝX¨æ. CíñÜÖÜ ÊÜÂÊÜÓæ § ¿ áÈÉ, ñÜÊÜá ¾ ÓÜÊÜáá ¨ Ý ¿ á ¨ Ü ¨Ýí±ÜñÜ iàÊÜ®ÜPæR ÍÜá»Ü PæãàĨÜÃÜá. Ÿí©¨ÊÜÄWæªÜ (ÓÜáÊÜÞÃÜá 2,500 ÊÜáí©Wæ Fo¨Ü) ÓÜÓÜÂÖÝÄ ¨Ý¿á¨Ü ¿ááÊÜ ²àÚWæ¿á®Üá° ÓÜÃÜÙÜ ÖÝWÜã ÓÝí±ÜÅ ÖÝWÜã ÊÜÞíÓÝÖÝÄ Fo¨Ü ÊÜÂÊÜÓ濧á®Üá° PÜãvÝ ¨ÝÀáPÜ ËÊÝÖÜPæR ±æÅàÃæà²ÓÜáÊÜ E¨æªàÍÜ©í¨Ü ÓÜÊÜáá ¨ Ý ¿ áÊÜâ PæãÃÜWÜ ÓÝÊÜáã×PÜ ËÊÝÖÜ ÓÝÊÜÞiPÜÊÝX £àÃÝ ×í¨ÜáÚ©ÃÜáÊÜ ÖÝWÜã ÓÜËᣠÊÜáãÆPÜ Cí ¨ Üá ÓÝÊÜáã×PÜ ËÊÝÖÜ Ë®ÝÍÜ¨Ü Aíb®ÜÈÉÃÜáÊÜ PæãÃÜWÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿áÊÜ®Üá° PÝÓÜÃÜWæãàw®Ü Jí¨Üá, ¨Ü.PÜ. ÖÝWÜã EvÜá² iÇæÉ¿á ñÜÇÝ 7 hæãàw ÓÜ£&±Ü£WÜÙݨÜÃÜá. ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ®Ü Cí©®Ü BvÜíŸÃÜ¨Ü ËÊÝÖÜWÜÚWæ ñÜÊÜá¾ PÜáoáíŸÓÜÃæãí§©Wæ ¸æÙÜWæY ÓÜáÊÜÞÃÜá 9:30ÃÜ ÊæàÙæWæ PæãàwPÜÇ… PÜá¨Üá¾Ç… ÃÜíWÜÃÝÊ… PæãÃÜWÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á »ÜÊÜ®ÜPæR BWÜËást ÊÜ«ÜáÊÜÃÜÃÜ®Üá° ÊÜáãÆPÜ ®æÃÜÊæàĨæ'' Gí¨Üá PæãÃÜWÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á PæãÃÜWÜ ÓÜÊÜáá ¨ Ý ¿ á ¨ Ü væãàÆá, PæãÙÜÆá Êݨܮܨæãí©Wæ ŸÃÜÊÜÞwPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. ŸÚPÜ ""®ÜÊÜá¾ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨ÜÈÉ ÊÜá¨ÜáÊÜáWÜÙÜ ÊÜá®æWæ ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ ÄࣿáÈÉ Öæ~¡®Ü ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜá ÊÜá ¨ ÜáÊÜáWÜ © Ÿ º | ñÜÃÜáÊÜâ ¨ Üá ÓÜí± ÜÅ ¨ Ý ¿ á. ñÜÊÜá¾ Öæ|á¡ ÊÜáWÜÙÜ®Üá° WÜíwWæ ¨ÝÃæ GÃæ¨Üá PæãvÜáÊÜ A¨ÜÃÜíñæ Cí¨Üá PæãàwPÜÇ…®Ü PÜá¨ÜáÇ…¾ ÃÜíWÜÃÝÊ… ÊÜáãÆPÜ ËÊÝÖÜÊÜ ® Üá° ® æÃÜÊæàÄÓÜÇÝÀáñÜá. ÓܻݻÜÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜ«Üá訆 ÊÜᮿæÞXÔ ÓÝÊÜáã×PÜ ¨ÝÃæ ÊÜá~ (ÊÜá~ ÓÜÃÜ)¨ Ü gñæ ñÝÚ PÜoárÊÜ ËÊÝÖÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊÜ®Üá° BÁãàiÔ¨àÊæ''ªæ Gí¨Üá ÊÜáãÆPÜ ËÊÝÖÜÊÜ®Üá° ÓÜí±Ü®Ü°WæãÚÓÜÇÝÀáñÜá. PæãÃÜWÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ÃÜÊæáàÍ… PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. > Gí. ÓÜáí¨ÜÃÜ PÜvÜí¨ÜÇæ, PæãÃÜWÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ £àÃÝ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨ÜÈÉ ÓÜÃÜÙÜ&ÓÝÊÜáã×PÜ ËÊÝÖÜÊÜâ ÓÜÊÜÞgPæR ÊÜÞ¨ÜÄ Gí¨Üá ®ÜÊÜ ËÊÝ×ñÜ A~¡ PæãàwPÜÇ… ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÖÜí² ËÍÜÌ˨ݯƿá©í¨Ü "PæãÃÜWÜ ÇæàwWæãàÍÜ®… BÓÜñæų¿áÈÉ ÔŸíº©¿ÞXÃÜáÊÜ Íæãà»ÝÃÜ®Üá° Cí©®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»¨ÜÜÈÉ ËÊÝÖÜÊݨÜÃÜá. A«ÜÂPÜÒÃÜá, PæãÃÜWÜ ÓÝÊÜáã×PÜ ËÊÝÖÜ ÓÜËᣠŸÚPÜ ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ×í©®Ü ©®Ü ¨ÝÃæÊÜá~WÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜÇÝX¨æ'' Gí¨Üá Cí©®Ü ËÊÝÖÜ ÓÜË᣿á PæãÃÜWÜ ÓÜÊÜáá ¨ Ý ¿ á ×Ä ¿ á ® Ý ¿ áPÜ, ÓÜbÊÜ ¹.ÃÜÊÜޮݥ Ü Ãæç, ÊÜá ® ܱ Ý Êæáà ¿ áÃ… WÜáÃÜá± ÜÅÓÝ ¨ … , bíñÜPÜÃÜá, ŸÃÜÖÜWÝÃÜÃÜá www.ignou.ac.in SaÜáìÊæaÜcPæR PÜwÊÝ| ÖÝPÜáÊÜ E ¨ æ ª àÍÜ: ""×í¨æÇÝÉ I¨Üá ©®ÜWÜÙÜ PÝÆ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá¨ÜáÊæ ÓÜí±ÜÅ ÊÜá®æñÜ®ÜPæR ÖæaÜác ±ÝÅÍÜÓÜö ÖæaÜác. hæãàw¿ÞX Ÿ¨ÜáPÜÆá Ÿ¿áÓÜáÊÜ Öæ|á¡ WÜíwWæ ñæíX®Ü ÊÜáÃÜ¨Ü ŸávܨÜÈÉ ÊÜá® æ ¿ áÊÜÃÜá I ¨ Üá PæãvÜ ¯ àÃÜ ® Üá° http// stc.ignou.ac.in Ö¹æ ÊáÜ PÚRÜ ŸÄWæ ËÐÜ E~Ô Pãæ ÇWæ ¨áÜ ñÝ®ãÜ BñÖÜñÜ ÊÞÜ wPãæ ívÜ ñÝÀá Å: çæ AÓÖÜ Ý¿áPÄÜ Wæ ®Ãæ ÊÜ ÝWáÜ ÊâÜ ¨àæ ¯gÊÝ¨Ü «ÊÜ áÜ ì: vÝ.ÖWæ vYÜ æ º Âæ ÖæWÜYvæ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÀáÃÜáÊÜâ¨Üá ñÝÂWÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ AÊÜáÃÜñÜÌÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜâ¨ÝX¨æ. A×íÓæ¿á ÊÜáãÆPÜ hæç®Ü ÊÜÞi ÓÜbÊÜ ¹.ÃÜÊÜޮݥ Ü Ãæç, ÓÜíÓܨ Ü ®ÜÚ®… PÜáÊÜÞÃ… PÜqàÆá ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá. 1.25 Pæãàq ÃÜã. ÊÜåèÆ嬆 ÓÜÆPÜÃÜOæWÜÙÜ®Üá° Áãàg®¿æá ÓܨÜÓÜÂÃÜá ÓÜÃÜPÜá ÖÝWÜã g®Ü ÓÝWÝo PÝRX ÊÝÖÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° SÄà©ÓÜÆá 10 ÓÝËÃÜ ÃÜã. ÓÜÖÝ¿á«®ÜÜ ¯àvÜáÊÜâ¨ÝX ±ÜÅPÜqÓÜÇÝÀáñÜá. Êæà©Pæ¿áÈÉ ÊÜÞi ÓÜbÊÜ AÊÜáÃÜ®Ý¥Ü Íæqr, E±ÜÔñÜħ¨ÃÜá.ªÜ vÝ.GÇ….Ga….ÊÜáígá®Ý¥… ÊÜáígá®Ý¥… ¯ÃÜã²Ô¨ÜÃÜá. ¾ E~Ô PæãÇæWæç¨Üá, ñÝ®Üã BñÜ ¾ ÖÜñæ ÊÜÞwPæãívÜ ¨ÝÃÜá| Zo®æ ÊÜá᯿ÞÆá ÓÜËá౨ÜÜ aÜoRÇ…±Ý¨¿æá ÊÜÞ£¸æoár GíŸÈÉ ®Üv橨æ. ®ÜÈÉ ñÜí¨æ ÊÜáígá®Ý¥… hæãñæ PæãàÚ ¶ÝÃÜí E¨ÜÂÊÜá ®Üvæ - ©à±Ý ÊÜáPÜRÚŸÃܺ®Üá° PæãÆáÉÊÜ E¨àÍܪæ©í¨Ü ¶æ.9ÃÜí¨Üá ÊÜáãÊÜÃÜ ® Üá° ÊÜá ® æ ¿ áÊÜÃÜá BÓÜ ³ ñæÅWæ ¨ ÝSÈÔ ¨ Ý ª Ãæ. 11:15ÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ ²Å¿Þ ÖÝWÜã ŸÚPÜ ÍæÅà¿Þ PÜãvÝ ÍæÅà¿Þ Öæ¹Å¿á AÊÜáêñÜ »ÝÃÜ£ ˨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉ 3®æà Gí¨Üá £Ú¨ÜáŸí©¨æ. ¹àÄÃÜáÊÜ⨮ÜÜá° PÝ|ŸÖÜá¨ÝX¨æ. ×íÓæÀáí¨Ü ¸ÝÂÄÊæáàÙÜ ¯ÄàPæÒWÜã ËáàÄ ¿áÍÜÓÜáÕ: ÃÜÎਅ ÖÝi ¸ÝÂÄÊæáàÙÜ ÓÜÊÜÞÃæãà±Ü ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, ¶æ.10: ¸ÝÂÄ ÊæáàÙÜPæR ÃÝg嬆 ËË«ævæÀáí¨Ü ¸ÝÂÄÊæáàÙÜ¨Ü ÓÜÊÜÞÃæãà±Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»¨ÜÜÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü AÊÜÃÜá, ¸ÝÂÄ ÊæáàÙÜÊÜ®Üá° ¿áÍÜÔÌWæãÚÓÜÆá ¸ÝÂÄ ÓÜÊÜáá¨Ý¿áÊÜ®Üá° JWÜãYwÓÜáÊÜÈÉ ¸ÝÂÄÊæáàÙÜÊÜâ ±ÜſᣰԨæ. ÊÜááí©®Ü ©®ÜWÜÙÜÆãÉ CíñÜÖÜ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜËáPæãÙÜÛÇÝWÜáÊÜ⾨Üá Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃÜá. ¿Þ¨…WÝÃ…, bPÜRÊÜáWÜÙÜãÃÜá ZoPÜ¨Ü ÓܨÜÓÜ Ô.Pæ. Gí.ÍèPÜñ… ÍèÄ, ÊÜááÖÜÊÜᨾ… ÖÝÄÓ…, AÓÜYÃ… ÖÝi, ÊÜááÖÜÊÜᨾ… PÝÔÊÜå… AÖܨ¾…, ÊÜááÖÜÊÜᨾ… ÍÜÄඅ Gí., G.Ga….ÊÜáÖÜÊÜá㨅, ¹.Gí.AÓÜYÃ… AÈ, GÓ…. ¿ááÊÜPÜ ÊÜáêñÜá ¸æçí¨ÜãÃÜá, ¶æ.10: ÓæçPÜÇ…Wæ ¸ æçP… ÓÜÖÜÓÜÊÝÃÜ ÊÜáêñܱ Üor Zo®æ ¹gãÃÜá WÝÅÊÜá¨Ü PÜíb ÊÜáêñÜÃÜ®Üá° XÄàÍ… BaÝÄ Gí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜÇÝX¨æ.WÝ¿á WæãíwÃÜáÊÜ ¸ æçP… ÓÜÊÝÃÜ ÓÜÊÝÃÜ ®ÝÃÝ¿á| ¨æàÊÝwWÜ ±ÜÅPÜÃÜ| ¨ÝSÇÝX¨æ. Printed, Published and Owned by A.S.Puthige on behalf of The Community Media Trust, Mangaluru and Printed at Maadhyama Communications Ltd., 127, Industrial Area, Baikampady, Mangaluru-11. Editor: A.S. Puthige. Tel: 0824-2434767, email: [email protected] Cyan Magenta Yellow Black PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.