Vartha Bharathi Kannada Daily : 2019-02-11

4 : 4 : 4

4

varthabha±ratÅÜi . inàæ ¨ ÍÜp e apÝerÃ.va£ rthabharati.in » Ü 4 ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá|ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ, ¶æŸÅÊÜÄ 11, 2019 varthabharati.in epaper.varthabharati.in ËÊÜÞ®Ü ¯ÇÝ|ª¨ÜÈÉ Ë¨æàÎ PÜÃæ¯Õ ÊÜÍÜ ñÜÇæÊÜáÃæÔPæãíw¨ªÜ BÃæãà²¿á Ÿí«®ÜÜ WÜíWæãÚÛ ÊÜáãÆ¨Ü ÊÜá×Ùæ ÊÜáPÝR¨ÜÈÉ ¯«®ÜÜ ±ÜâaæcÊæãWÜÃÜá: ¸ÝÆQ¿á AñÝÂaÝÃÜ ±ÜÅPÜÃÜ| ±äæ Pãæ PÝÁá¿áw ÊáÜ ãÊÃÜ Ü Ÿí«®ÜÜ Õ ª ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, ¶æ.10: APÜÅÊÜáÊÝX ÓÝWÝo PÜÃæ¯ÕWÜÙÜ®Üá° ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá AíñÜÃ…ÃÝÑóà¿á ËÊÜÞ®Ü ¯Çݪ|¨ÜÈÉ PÜÓÜrÊÜå…Õ A˜PÝÄWÜÙÜá ¿ááGÓ… vÝÆÃ…, ¿ááÃæãà, ©Ã…ÖÜÊÜå…Õ ¨ Üá ¸ æçWæ ± ÜÅ ¿ Þ| ¸ æÙæÓÜÆá Ÿí © ¨ Ü ª A˜PÝÄWÜÙÜá £ÚÔ¨ÝÃæ.ª EvÜá², ¶æ.10: ±ÜËñÜÅ EÊÜÞÅ ¿ÞñæÅWæ ñܮܰ PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃæãí©Wæ ñæÃÜڨܪ WÜíWæãÚÛ WÝÅÊÜá¨Ü ÃÜÖݾ¯¿á ÊæãÖÜÇÉÝ¨Ü ¯ÊÝÔ ÖÝWÜã ÊÜáñæãÕà¨ÜÂËá i.Êæã׿áá©àª®… ÓÝÖæฅ GíŸÊÜÃÜ ±Ü£° ¹à¹ ÓÜμ¿Þ(50) ¶æ.9ÃÜí¨Üá ÃݣŠÓè© AÃæà¹¿Þ¨Ü ÊÜáPÝR¨ÜÈÉ ¯«®ÜÜÃݨÜÃÜá. CÊÜÃÜá Joár 48 ÊÜáí©¿á ñÜívܨæãí©Wæ ¶æ.4ÃÜí¨Üá EÊÜÞÅPæR ñæÃÜÚ¨Üá,ª A¨ÜÃÜÈÉ CÊÜÃÜ PÜáoáíŸ¨Ü 14 ÊÜáí© ±ÜÅ¿Þ~Ô¨ÃÜá.ªÜ D ÓÜí¨»ÜÜì ÊÜáêñÜÃÜ ±Ü£ Êæã׿áá©àª®… ÓÝÖæฅ PÜãvÜ AÊÜÃÜ hæãñæX¨ÃÜá.ªÜ ÊÜáêñÜÃÜá ±Ü£, ÊÜáãÊÜÃÜá ±ÜâñÜÅÃÜá, CŸºÃÜá ±Üâ£Å¿áÃÜá ÓæàĨÜíñæ A±ÝÃÜ Ÿí«Üá ŸÙÜWÜÊÜ®Üá° AWÜȨÝÃæ.ª ÊÜáêñÜÃÜ Aí£ÊÜá QÅÁá ÊÜáPÝR¨ÜÈÉÁáà ®Üvæ¿áȨæ Gí¨Üá PÜáoáíŸ¨Ü ÊÜáãÆWÜÙÜá £ÚÔÊæ. CPÝÇ…º ¿Þ®æ ÊÜáo®… CPÝÇ…º Ÿí˜ñÜ BÃæãà². DñÜ CñÜÃÜ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÚWæ ÓÜíŸí˜Ô¨Üíñæ ®Ý¿ÞÆ¿á©í¨Ü ® ÜíñÜÃÜ ® Ý ¿ ÞÆ ¿ á ¨ Ü ËaÝÃÜOæWæ ÖÝgÃÝWÜ ¨ æ ÊÜáãvÜ WÝÅÊÜá¨Ü ±ÜÈì¿Þ GíŸÈÉ BÃæãà²ñÜ®®ÜÜá° ÊÜÍÜPæR ÊÜáãvÜá ¹ © Ãæ, ¶ æ. 10: ± ÜâaæcÊæãWÜÄ ® ÜÈÉ ¸ÝÆQ¿á ÊæáàÇæ AñÝÂaÝÃÜÊæÓÜX¨Ü ±ÜÅPÜÃÜ|PæR Ÿí˜Ô¨ÝÃæ.ª ± ÜâaæcÊæãWÜÄ ® Ü ÊÜÞÂQÕí ñèÃæã, Ë ® Ü ¿ á ÓÜíñÜá ¿Þ®æ ÓÜíñæãàÐ… Ÿí˜ñÜ BÃæãà²WÜÙÜá. CÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáãvÜṩÃæ Pæãàp…ìWæ ÖÝgÃÜá ñܮܰ ±Ü£° ÖÝWÜã 14 ÊÜÐÜì ±ÝÅ¿á¨Ü ±Üâ£Å¿á gñæ ±ÜâaæcÊæãWÜÄ®ÜÈÉ ÊÝÓÜÊÝX¨ÃÜá.ªÜ ±Ü£, ±Ü£° PÜávÜáPÜÃÝX¨ÃÜá.ªÜ PÜÙæ¨Ü gáÇæç®ÜÈÉ ñÜí¨æÁá ¸ÝÆQ ÊæáàÇæ AñÝÂaÝÃÜÊæÓÜX¨ªÜ G®ÇÝXÜ°¨æ. ®ÜíñÜÃÜ ±Üâ£Å ÓÜÚ৿áÃÜá ËaÝÄÔ¨ÝWÜ ñÜí¨æÀáí¨ÜÇæà ±Üâ£Å BÃæãಿá®Üá° Ÿí˜Ô¨ Ü ª ÃÜá. ¸ ÝÆQ ¿ á ® Üá° ÊÜáíWÜÙÜãÄ® Ü ÃÜûÜOÝ Pæàí¨ÜÅPæR PÜÙÜá×ÓÜÇÝX ñܮܰ ÊæáàÇæ ÊÜÞÂQÕí ñèÃæã, ˮܿá ÖÝWÜã ÓÜíñæãàÐ… PÜãvÜ AñÝÂaÝÃÜÊæÓÜXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¸ÝÀá¹qr¨ÙæªÜ®ÇÝXÜ°¨æ. ÓÜÃÜ~ A±Ü[ÝñÜ: ñÝÀá&ÊÜáWÜá ±ÝÃÜá PÝÃÜá {QR: ±Ý¨ÜaÝÄ ÊÜá×Ùæ ÊÜáêñÜá ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍÜ ÊÜáãÆ¨Ü ¿ááÊÜPÜ ±ÜâÐÜÃÝh…(³19) ÃÜüÓÜÆor³ ¿ááÊÜPÜ. ±Ü|íŸãÃ… ¹àa…Wæ Ÿí¨Üá ñܮܰ Óæ°à×ñÜÃÜ gñæ ÓÜÊÜáá¨ÜŨÜÈÉ DgÆá ÊÜááí¨ÝX¨Üª. D ÓÜí¨Ü»Üì ±ÜâÐܳÃÝh…ÓÜÊÜáá¨ÜÅ ±ÝÇÝX¨ªÝ®æ. ñÜûÜ| ÓÜÊÜá¿á±ÜÅþæ ÊæáÃæ¨Ü ÓÜÚ৿á Çæ綅WÝv…ì ÔŸíº©¿áá BñÜ®®ÜÜá° ÃÜûÜOæ ÖæãpæàÇ… ÔŸíº©¿á ¸æàgÊݸÝĪ ÊÜñÜì®æWæ ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜ BPæãÅàÍÜ PݱÜâ, ¶æ.10: PÝÃÜá {QR Öæãvæ¨Ü ±ÜÄOÝÊÜá ±Ý¨ÜaÝÄ ±ÝíWÝÙÜ g®Ý¨Üì®Ü ¨æàÊÜÙÜ¨Ü ÊÜááí»ÝWܨÜÈÉ ®Üv橨æ. EvÜá² ¨ÜãÃÜÊÝ~ PÜaæàÄ¿á ŸÚ¿á ¯ÊÝÔ ÊæáçÊÜáá®Ü ±ÝíWÝÙܨÜÈÉ ®Üvæ¿áÈÃÜáÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ÊݱÝÃÜPÝRX ±ÜÄOÝÊÜá WÜí¼àÃÜ WÝ¿áWæãívÜá ÊÜáêñܱÜqr¨ÝÃæ.ª ÔŸºí©¿á ¸æàgÊÝ¸ÝªÄ ÊÜñÜì®æWæ qμ ® … ÖÝÇ… ÖæãpæàÇ… WÝ¿áWÜÙæãí©Wæ ±ÜÊÝvÜÓܨÜêÍÜÂÊÝX A±Ý¿á©í¨Ü ±ÝÃÝX¨ÝÃæ.ª EÃÜáÊÝÆá WÝÅÊÜá¨Ü aÜí¨ÜÅÆñÝ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ GÃÜvÜãÊÜÃæ ÊÜÐÜì¨Ü ±ÜâñÜÅ ÄñæàÃÜkå… WÝ¿áWæãívÜÊÜÃÜá. aÜí ¨ ÜÅÆñÝÃÜ ñÜÇæWæ WÝ ¿ áWÜÙÝ ±Üv橨ÝÃæ.ª ÊÜááí ¨ ÜPæR GÙæ ¨ ÜáPæãívÜá ÖæãàX Wæàp…® Ü ²ÆÉÃ…Wæ WÜá© ª , iಮ Ü ®Üvæ©Êæ. ià±Üâ WÜᩪ¨ÜªÄí¨Ü ¸æçP…, ÓÜãRoÃ… ®ÜgájWÜáhÝj¨ÜÃæ, Wæàp…®Ü μÆÉÃ… ÊÜááĨÜá ¹©¨ªæ. ²ÆÉÃ… PÜíŸ ÖÝWÜã ÓÜãRoÃ… CÃÜ©¨ÜªÃæ ià±Üâ ÓÜãRoÃ… ÖÝWÜã ²ÆÉÃ… PÜퟩí¨Ü ÓÜí » ÜÊÜ ¯ à ¿ á A± Ý ¿ á ñÜ ² ³ ¨ æ. ÃÜËÊÝÃÜÊÝ ¨ Ü ª Äí ¨ Ü g ® ÜÓÜí ¨ Ü~ CÃÜ ¨ Ü ª Äí ¨ Ü » ÝÄà A ® ÝÖÜáñÜ ñܲ¨³ÜíñÝX¨æ. ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, ¶ æ. 10: ÃæçÆá {QR Öæãvæ¨Ü ±ÜÄOÝÊÜá PÝÇ… ÓæíoÃ… E ¨ æãÂàXÁ㟠º ÃÜá ® ÜWÜÃÜ ¨ Ü ÊæãWÜì ® … ÕWæàp… ® ÜÈÉÃÜáÊÜ PÝÇ… ÓæíoÃ… E¨æãÂàX ©à±ÜP… ŸPæì(41) ÊÜáêñܱ ÜorÊÜÃÜá. CÊÜÃÜá ÃæçÈWæ ñÜÇæPæãoár ÊÜáãÆñÜ@ ŸPæì ¯ÊÝÔ¿ÞX¨Üª ÊÜáêñÜÃÜá, PÜÊÜÞìÃ… ŸÚ ¶ÝÉép…®ÜÈÉ ñܮܰ ÓÜÖæãà¨ÜÄ ÃÝX¨ªÜ AÊÜÃÜá PæÆÊÜâ £íWÜÙÜáWÜÚí¨Ü ÊÜÞ ® ÜÔPÜÊÝX ® æãí © ¨ Ü ª ÃÜá. C ¨ æà PÝÃÜ| © í ¨ Ü BñÜ ¾ ÖÜñæ - ŸÚPÜ ÊÜᮿæáÊÜÄWæ ÊÜÞ×£ ¯àvÜÇÝX¨æ. ñܲ ³ ¨ Ü A±Ý¿á: ÊÜáÃÜ©í¨Ü ¹¨Ü᪠ÊÜáêñÜá ÍܯÊÝÃÜ ÃݣŠ®Üv橨æ. ñæÃÜڨܪÃÜá. B¨ÜÃæ ià²®Ü Qà¿á®Üá° B¨Ü ÊæáàÇæ ÖæãpæàÇ… ÔŸíº© ÍÜíPÜÃÜ D ÓÜí ¨ Ü » Üì JËá ¾ í ¨ æãÊæá ¾ Çæ G¨ÜáÃÜá ¯ÈÉst ¸æçP…Wæ WÜᩨªæ. ŸÚPÜ aÜí ¨ ÜÅÆñÝ GíŸÊÜÄWæ WÜá © ª ¨ æ. WÜá© ª ¨ Ü ÃÜ » ÜÓÜ ¨ ÜÈÉ ÊÜáWÜá ¨ ÜãÃÜPæR GÓæ¿áÆqr³¨Üá,ª aÜí¨ÜÅPÜÇÝÃÜ ÊæáàÇæ ià± Üâ ÖÝ ¨ Üá ÖæãàX ÊÜááí ¨ ÜPæR ¯ÈÉԨܪ ÓÜãRoÃ…Wæ WÜᩪ¨æ. A¨Ü®Üá° ×ÃæàŸí iಮÜÈÉ qμ®…ÖÝÇ… ÖæãpæàÇ…Wæ PÜqrWæ ñÜí©¨Üá,ª ià±®ÜÜá° ÖæãpæàÇ…®Ü « ÝÊÜáPæR ÖæãàWÜáÊÜ ¨ ÝÄ ¿ áÈÉ Zo ® æ ¿ á ËÊÜÃÜ: ÓÝÊÜìg¯PÜÊÝX ñÜÆÊÝÃÜá ŸÓ… ÖÜĨÜá ÊÜá×Ùæ¿á PÝÈWæ WÝ¿á ¯«®ÜÜ ±ÝívÜáÃÜíWÜ ±æç PÜívÜáŸíñæ®ÇÝXÜ°¨æ. BÄÔ¨ÜÃÜá. ¸æíQÀáí¨Ü ÓÜáoár ÖæãàXÃÜáÊÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá 40Äí¨Ü 45 ÊÜÐÜì ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, ´æ.10: ŸÔÕ¯í¨Ü PæÙÜWæ ¹¨Üáª, ŸÔÕ®Ü ×ퟩ¿á aÜPÜÅ ±Ý¨Ü¨Ü ŸÆsܾ ŸÓ… ¯ÇÝ|ª ŸÚ ÃÜËÊÝÃÜ ®Üv橨æ. WÝ¿áWæãívÜÊÜÃÜá. ¯àÆÊÜá¾ ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü ¸æãàí¨æÇ…Wæ PæGÓÝÕqìÔ ŸÓ…®ÜÈÉ ¹.Ô.Ãæãàv… ¯í¨Ü ±ÜÅ¿Þ~ԨܪÃÜá. ÊÜá«ÝÂÖÜ° ŸÓÜáÕ ŸÆ¾sÜ ñÜÆᲨÝWÜ hæãñæX¨ÜªÊÜÃÜá HPÝHQ ŸÓÜÕ®Üá° ÊÜááí¨ÜPæR aÜÇÝÀáÔ¨®ªÜÜá Gí¨Üá BÃæãà²ÓÜÇÝX¨æ. PÜvÜŸ, ¶æ.10: ×Ä¿á E¨ÜÂËá, «ÝËáìPÜ ÊÜááí¨ÝÙÜá PÜvÜŸ ±ÝívÜáÃÜíWÜ ±æç(85) ÃÜËÊÝÃÜ ÊÜááíhÝ® æ AÆ ³ PÝƨ Ü A®Ý ÃæãàWÜ © í ¨ Ü ÊÜáíWÜÙÜãÄ ® Ü Öæãí©¨ÝÃæ.ª ÊÜáêñÜÃÜá ±Ü£°, CŸÃÜẠ±ÜâñÜÅÃÜá, ±æàpæ¿áÈÉ ÊÜñÜìPÜÃÜá Jí¨Üá WÜípæ ñÜÊÜá¾ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊÜ®Üá° ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜÈÉ ¼à£¿á ÊÝñÝÊÜÃÜ|ÊÜ®Üá° E²®³ÜPæãàpæ WÜávæ¸æoár ¯ÊÝÔ ÓÜá¯àÇ… sÝOæ¿á ÖÜÙæ¿á ÖÜÇÉæ ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü BÃæãಿÞX¨Ý®ªæ. ÓÜá¯àÇ… ÓÝÊÜìg¯PÜ ÓÜÙܧ¨ÜÈÉ "®Ý®Üá ¿ÞÃÜ®Üã° ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ GÆÉÃÜã ®®ÜÜWæ Öæ¨ÜÃܸæàPÜá' "ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜ®Üá° »¿ÜáWæãÚÓÜáÊÜ E¨àÍܪæ©í¨Ü Öæ¨ÜÃܸæàPÜá' GíŸá¨ÝX £ÚԨݮªæ. ±ÜÃÜÊݯWæ NãàÃÜÊÝ¨Ü A±ÜÃÝ«Ü GÓÜWÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ¿á ×®æ°Çæ¿áÈÉ BÃæãಿá®Üá° ñÜÆÊÝÃÜá ÓÜ×ñÜ Jí¨Üá WÜípæ ±æàpæ Ÿí¨…: ¶æ.17ÃÜí¨Üá ÊÜááPæÌ EÃÜãÓ…, «ÝËáìPÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÊÜáãÙÜãÃÜá: ¸ÝÃ…Wæ ±ÜÃÜÊݯWæ ËÃæãà˜Ô ±ÜÅ£»Üo®æ AÖܨ¾…PÜáímß ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, ¶ æ. 10: ¿ ÞÊÜâ ¨ æà ± ÜÃÜÊÝ ¯ Wæ CÆÉ ¨ æà A ® Ü ˜ PÜêñÜÊÝX ÃÜËÊÝÃÜ ®Üv橨æ. WÜÙÜá, Gíoá ÖÜáPÝR ±Ýp…WÜÙÜá, 15 ÖÜáPÝR ±æç±…WÜÙÜ®Üá° ÊÜÍÜPæR ±Üvæ¿áÇÝX¨æ. PÜvÜŸ, ´ æ. 10: PÜvÜŸ Aíaæ PÜaæàÄ ŸÚ¿á ¯ÊÝÔ AÖܨ¾… ÊÜáêñÜÃÜá CŸ º ÃÜá ± ÜâñÜÅÃÜá AWÜȨÝÃæ.ª ¯ÊÝÔ¿Þ¨Ü AÖܨ¾… PÜáímß ÓÜáÊÜÞÃÜá 50 ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ PÜaæàÄ ÓÜÖÝ¿áPÜÃÝX PÝ¿áì¯ÊÜì×Ô¨ÃÜá.ªÜ ñÝÙÜÊÜá¨ÙæWÜÙÜÈÉªÜ »ÝWÜÊÜ×ÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ PÜvÜŸ ±ÜÄÓÜÃܨÜÈÉ ±ÜâñÜã £ÚÔ¨ÝÃæ.ª PÜWÜìÇ…, PæãàÍݘPÝÄ ¿áãÓÜᶅ E±ÜÔñÜħ¨ÃÜá.ªÜ ¸æÃÜá ÃÜ ÊÜáãÙÜãÄ®ÜÈÉ ¸ÝÃæãí¨ÜPæR ±ÜÃÜÊݯWæ ÊÜ£Àáí¨Ü ÍܯÊÝÃÜ ±ÜÅ£»Üo®æ ®ÜvæÀáñÜá. ÊÜáíWÜÙܱ æàpæ ÊÝv… ì ® ÜíŸÅ 15ÃÜÈÉ ÖÝWÜã ÓÝËÃÝÃÜá g ® ÜÃÜá ÊÝÔÓÜáÊÜ D ± ÜÅ ¨ æàÍÜÊÝX ¨ Üá ª , ÓÜËáà± Ü ¨ ÜÇæÉà ŸÓÜáÕ ¯ÇÝ|ª C¨æ. D ¯ÇÝ|ª¨ÜÈÉ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá, AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü CÈÉ®Ü g®ÜÃÜ ÍÝí£ ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨ÝX ±ÜÅ£»Üo®ÜPÝÃÜÃÜá GaÜcÄÔ¨ÜÃÜá. AŸá ª ÃÜÅÖÝ ¾ ® … ÊÜáÇæ ³ $ ± ÜÅ£ » Üo ® ÝPÝÃÜ ÊÜááÈR, ¶ æ. 10: CÈÉWæ Cí©ÃÝ ®ÜWÜÃÜ¨Ü ŸÚ¿á ŸÓ… ¯ ÇÝ ª | ¨ Ü ŸÚ ¿ áÈÉ ¸ æÃÜá hÝ£¿á ±ÝÅ~ WÝ¿áWæãívÜ £ÚÔ¨ÝÃæ.ª ®Ý|ìPÜhæ: ¿ááÊÜPÜ BñÜÖÜñæ¾ ÓÜáÙÜÂ, ¶æ.10: ¿ááÊÜPÜ®æãàÊÜì ®æà|á¹X¨Üá BñܾÖÜñæ ®æÆãÉÃÜá PæÊÜÞÅhæ WÝÅÊÜá¨Ü ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ±ÜÅ»Üá GíŸÊÜÃÜ ÊÜᮿæáÈÉ ¿ÞÃÜá CÆÉ©ÃÜáÊÜ ÊæàÙæ ÊÜᮿæá Ôpèq®ÜÈÉ PæÙÜXÚÔ ÓÜáÙÜ ÓÜÃÜPÝÄ BÓÜñæÅWæ³ PæãívæãÂÇÝÀáñÜá. ÊÜÞ®ÜÔPÜ U®ñæÜ° BñÜÖÜñæÂWæ¾ PÝÃÜ|Êæí¨Üá £Ú¨Üá Ÿí©¨æ. ±ÜÅñæÂàPÜ ±ÜÅPÜÃÜ|: CŸÃܺ BñÜÖÜñæ¾ P iWÜá± æÕWæãívÜá ÍÜ ¯ ÊÝÃÜ ÓÜíhæ ËÐÜ ÊݱÝÃܨÜÈÉ EípÝ¨Ü B¦ìPÜ ñæãí¨ÜÃæÀáí¨Ü ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX ®æãí¨Ü ÊÜá«ÝÂÖÜ° ÊÜᮿæáÈÉ ¿ÞÃÜã CÆÉ¨Ü ÊæàÙæ PݱÜâ: PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.