Vartha Bharathi Kannada Daily : 2019-02-11

5 : 5 : 5

5

±ÜŨæàÍÜ »ÝÃÜ£ 5 varthabharati.in epaper.varthabharati.in ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá > ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ, ¶æŸÅÊÜÄ 11, 2019 PÝ®ÜÕÃ… EbñÜ ñܱÝÓÜOæ &ÊÜÞ×£ ιÃÜ iÇÝÉ ÊÜáor¨Ü ÊÜQàÆÃÜ QÅPæp…, ¥æãÅà¸ÝÇ… ±Üí¨ÝÂo ÃÝiàÊ… WÝí˜ BÃæãàWÜ ËhÝn®Ü ËË ±ÜÄàûæ: BÙÝÌÓ…Wæ 289 ÃÝÂíP… ÊÜáãvÜṩÃæ, ¶æ.10: QÅàvæ¿áÈÉ®Ü ÓæãàÆá ® ÜÊÜáWæ ÓÜÊÝÇÝX ÊÜááí © ® Ü ¿ áÍÜÔÕWæ ÊÜQàÆÃÜá ÓÜ ¨ Ý QÅàvÝÓÜã#£ ìÀáí ¨ Ü ŸÃÜáÊÜ ®æãí¨Ü PÜü¨ÝÃÜÄWæ ®Ý¿á J¨ÜX CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÓÜÊÝÈ®æãí©Wæ ÊÜQàÆÃÜá ®Ý¿ޘàÍÜ PÜvÜãÉÃÜá ÓÜñÜ®ÝÃÝ¿á| BaÝ¿áì ÖæàÚ¨ÝÃæ.ª ÊÜáãvÜṩÃæ ÊÜQàÆÃÜ ÓÜíZ¨Ü BÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ CÈÉ®Ü E¨Ý^qÔ AÊÜÃÜá ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá. ÊÜáãvÜṩÃæ ÊÜQàÆÃÜ ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂPÜÒ Gí.¸ÝÖÜáŸÈ ±ÜÅÓݨ… A«ÜÂPÜÒñæ ÊÜ×Ô¨ÃÜá.ªÜ ÊÜáãvÜṩÃæ ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü ÊÜ£Àáí¨Ü GÇ…IÔ B¶… Cíw¿Þ WÜ » ÝìÍÜ ¿ á ¨ Ü PæãÃÜÚ ® Ü PÝ ® ÜÕÃ… PÝÇæài®Ü ±ÝÅíÍÜá±ÝÆ vÝ.i.ÎÅà¯ÊÝÓÜ BaÝ¿áì PÝ¿áìPÜÅÊÜá E¨Ý^qÔ¨ÜÃÜá. GÇ…IÔ EvÜá² ÍÝTæ¿á ÍÝTæ¿á ÃÝ«ÝPÜêÐÜ¡ ÖæWæx, EÐÝ ÊÜááS A£¦WÜÙÝX¨ÃÜá.ªÜ ®Ý¿ޘàÍÜ ¿áÍÜÊÜíñ… PÜáÊÜÞÃ… BÃ…., ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÊÜQàÆÃÜ ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂPÜÒ Gí.BÃ…. ŸÇÝÉÙ…, PÝPÜìÙÜ ÊÜQàÆÃÜ ÓÜíZ¨ Ü A«ÜÂPÜÒ ÊÜá®æãàÖÜÃ… Pæ.Ë. ÊÜááS A£¦¿ÞX¨ÃÜá.ªÜ ÊÜáãvÜṩÃæ ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áì¨ÜÎì ÖÜÄàÍ… ²., ÓÜíZ¨Ü E±Ý«ÜÂPÜÒ ®ÝWæàÍ… w. Íæqr ÓÝÌWÜ£Ô¨ÜÃÜá. ÊÜQàÇæ ÍæÌàñÝ hæç®… PÝ¿áìPÜÅÊÜá ¯ÃÜã²Ô¨ÜÃÜá. ®ÝÃÜkå… ÍæÅà¿Þ PÜê£ ÍæÌàñÝ ÊÜáãvÜá ¹ © Ãæ, ¶ æ. 10: ÃÝiàÊ… WÝí˜ BÃæãàWÜ ËhÝn®Ü ËÍÜÌ˨Ý ¯Æ¿á¨Ü ¶ÜÈñÝíÍÜ ±ÜÅPÜoWæãíw¨Üá,ª ÊÜáãvÜá ¹ © Ãæ BÙÝÌÓ… ÎPÜÒ| ±ÜÅ£ÐÝu®ÜÊÜâ 289 ÃÝÂíP… WÜÚÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ¨ÝSÇæ ¯ËáìÔ¨æ. ± Ü ¦ ¿ áÈÉ 45, ® ÝÂaÜáÃæãౠܣ 7 ÃÝÂíP…WÜÙÜ®Üá° WÜÚÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ BÙÝÌÓ… ®ÜãñÜ®Ü ÊæáçÈWÜÆáÉ Óݲ§Ô¨æ Gí¨Üá BÙÝÌÓ… ÎPÜÒ| ±ÜÅ£ÐÝu®Ü¨Ü A«ÜÂPÜÒ vÝ.Gí.ÊæãàÖÜ®Ü BÙÜÌ ÓÜᩪWæãàÑu¿áÈÉ £ÚÔ¨ÝÃæ.ª ÃÝÂíP… WÜÚÔ¨æ. ±¨ÜÜË Ë»ÝWܨÜÈÉ ÓÜÊÜáWÜÅ 2 ÃÝÂíP…, ÊÝÑìPÜ 5 ÃÝÂíP…, ËÐÜ¿áÊÝÃÜá 48 ÃÝÂíP…WÜÙÜá ƼԨæ. ÓÜÊÜáWÜÅ ÃÝÂíP…®ÜÈÉ ®ÝÃÜkå… 6®æà ÃÝÂíP…, ÍæÅà¿Þ ÎÅà«ÜÃ… 8®æà ÃÝÂíP… ±Üv橨ݪÃæ. ÊÝÑìPÜ ÃÝÂíP…®ÜÈÉ ÍæÅà¿Þ ÎÅà«ÜÃ… 3®æà, AÎ̯ ².Pæ. 5®æà ÃÝÂíP… WÜÚÔ¨ÝÃæ.ª ÃÝÂíP…, ÊÝÑìPÜ 3 ÃÝÂíP…, ËÐÜ¿áÊÝÃÜá 41 ÃÝÂíP… ƼԨæ. ÓÜÊÜáWÜÅ ÃÝÂíP…®ÜÈÉ PÜê£ ². 10®æà ÃÝÂíP…, ÊÝÑìPÜ ÃÝÂíP…®ÜÈÉ 5®æà ÃÝÂíP…, ÊÝÑìPÜ ÃÝÂíP…®ÜÈÉ AÊÜáêñÜÊÜÑì~(ñÜê£à¿á ¹Ga…GíGÓ…) ÊÝÑìPÜ ÃÝÂíP…®ÜÈÉ 7®æà ÃÝÂíP…, AÊÜáêñÜÊÜÑì~( ©Ì£à¿á ¹Ga…GíGÓ…) 8®æà ÃÝÂíP… ±Üv橨ÝÃæ.ª ÓÜÊÜáWÜÅ 3, ÊÝÑìPÜ 14 ÖÝWÜã ËÐÜ¿áÊÝÃÜá 142 ÃÝÂíP… ƼԨæ. ÓÜÊÜáWÜÅ ÃÝÂíP… Ë»ÝWܨÜÈÉ ÍæÌàñÝ ®ÝÃÝ¿áO… ±ÜÅ¥ÜÊÜá, A®ÝËáPÝ ÃÜZáÊÜíÎ ©Ì£à¿á vÝ.Gí.ÊæãàÖÜ®Ü BÙÜÌ £ÚÔ¨ÝÃæ.ª ±ÝÅíÍÜá±ÝÆ vÝ.¿á£PÜáÊÜÞÃÜ ÓÝÌËá WèvÜ, BÙÝÌÓ… ®ÝÂaÜáÃæãà±Ü£ vÝ.±ÜÅhÝn BÙÜÌ ÓÜá©WæãàÑuª¿áÈÉ E±ÜÔñÜħ¨ÃÜá.ªÜ ×Ä¿á ®ÝWÄÜ PÄÜ í¨Ü Öaæ áÜ ¨ÃÜ Ü ÊÓÜ ãÜ Æá ÊÞÜ w¨ÃÜ æ PÅÜÊáÜ WÜáÃÜá£®Ü bàq c A®ÝËáPÝ ±ÜäËì »Üp… ±ÝŘPÝÄ ÖÝWÜã PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ E±ÜË»ÝWݘ PÝÄ ÊÜá « ÜáPæàÍÜÌÃ…, ×Ä ¿ á ® ÝWÜÄPÜÃÜ TÝñæ ¿ á ® Üá° Ÿ ¨ ÜÇÝÀáÔ ¨ Ü ª Ãæ A ¨ Ü ® Üá° ÃܨÜáWæãÚÔª ±Üâ®Ü@ ×Ä¿á ®ÝWÜÄPÜÃÜ ÖæÓÜÄWæ ŸÚPÜ ËË « Ü CÇÝTæWÜÙÜÈÉ ×Ä ¿ á ®ÝWÜÄPÜÄWæ Æ»ÜÂËÃÜáÊÜ ÓæàÊæWÜÙÜ PÜáÄñÜá B¿Þ CÇÝTæ A˜PÝÄWÜÙÜá ÊÜÞ×£ ¯àw¨ÜÃÜá. ×Ä¿á ®ÝWÜÄPÜÃÜá ÊÜᮿæáÈÉ PÜáÚñÜá ÓæàÊÝ ±Üvæ¿ááÊÜ PÜáÄñÜá ±ÜÅÊæãਅ ËÊÜÄÔ¨ÜÃÜá. E±¯Ü¨æàìÍÜQ WæÅàÔ Wæã®ÝÕÈÌÓ… E±ÜÔñÜħ¨ÃÜá.ªÜ ÊÜí©Ô¨ÜÃÜá. WÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá A±ÜÃÜ iÇÝɘPÝÄ »ÜÃÜÊÜÓæ ¯àw¨ÜÃÜá. ® Ý ¿ áÊÜáívÜÚ ¿ áÈÉÃÜáÊÜ ± ÜÅPÜÃÜ| WÜÙÜ ® Üá° ÃÜáÊÜ ×Ä ¿ á ® ÝWÜÄPÜÃÜ ÓÜÖÝ ¿ áÊÝ~ Pæàí¨ÜÅÊÜ®Üá° EvÜá² ±æäÈàÓ… A˜àPÜÒPÜÃÜ ×Ä¿á ®ÝWÜÄPÜÃÜ ÓÜËá£Wæ ÓܨÜÓÜÂÃÜ®Üá° ®æàÊÜáPÜ GÇÝÉ CÇÝTæWÜÙÜÈÉ ×Ä¿á ®ÝWÜÄPÜÄWæ B¨ÜÂñæ ÊæáàÇæ ÎàZŨÜÈÉ AÊÜÃÜ PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞwPæãvÜáÊÜíñæ ÓÜãbÔ¨Ü Ë¨ÝÂPÜáÊÜÞÄ, ŸÓ…WÜÙÜÈÉ ×Ä¿á ®ÝWÜÄPÜÄWæ ËáàÓÜÇÝ¨Ü ÔàoáWÜÙÜ®Üá° PÜvÝx¿áÊÝX AÊÜÄWæ ¹oár ÖÝWÜã PæGÓÝÕqìÔWæ ÓÜãbÓÜáÊÜíñæ BÃ…qJWæ £ÚÔ¨ÜÃÜá. ˨Ý PÜáÊÜÞÄ GaÜcÄPæ EvÜá², ¶æ.10: iÇæÉ¿áÈÉ ×Ä¿á ®ÝWÜÄPÜÃÜ WÜáÃÜá£®Ü bàq ¯àvÜáÊÜ PÜáÄñÜíñæ ÓÜÃÜPÝÃÜ ¯WÜ©±ÜwÔÃÜáÊÜ ¨ÜÃÜ ÖæãÃÜñÜá±ÜwÔ Öæbc®Ü ¨ÜÃÜ ÊÜÓÜãÈ ÊÜÞw¨ÜÈÉ ÓÜíŸí«Ü±ÜorÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üoe QÅËá®ÜÇ… ÊæãPܨܪÊæá ¨ÝSÈÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá A±ÜÃÜ iÇÝɘPÝÄ Ë¨ÝÂPÜáÊÜÞÄ GaÜcÄPæ ¯àw¨ÝÃæ.ª ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ÊÜá~±ÝÆ¨Ü i±Üí ÓÜ»ÝíWÜ| ×Ä¿á ®ÝWÜÄPÜÃÜ ÓÜŸÈàPÜÃÜ| CÇÝTæWÜÙÜ ÊÜ£Àáí¨Ü ±ÝÆPÜÃÜ, ±æäàÐÜPÜÃÜ ÓÜíÃÜPÜÒOæ ÖæãàËáÁãà±Ü¦ Joár 45 ÃÝÂíP…: A ® ÜáÐÝu ® Ü ÓÜËᣠÓÜ » æ ÖÝWÜã ËË « Ü CÇÝTæWÜÙÜÈÉ ×Ä¿á ®ÝWÜÄPÜÄWÝX CÃÜáÊÜ WÜáÃÜáñÜá bàq¿á®Üá° B®…Çæç®… ÊÜáãÆPÜ ±Üvæ¿ááÊÜ Ë«Ý®¨ÜÜ ÊÜÞ×£ PÝ¿ÞìWÝÃÜ¨Ü ×Ä ¿ á ® ÝWÜÄPÜÄWæ ÓæàÊÝ Ôí « Üá ®ÝWÜÄPÜÃÜá ¨ÜãÃÜá ¯àw¨Ü ×®Çææ°¿áÈÉ, Öæbc®Ü ¯àw¨ Ü ª ÈÉ AíñÜÖÜ ± ÝÅíaæçÔWÜÙÜ ËÃÜá ¨ Üoe QÅËá®ÜÇ… ±ÜÅPÜÃÜ| ¨ÝSÈÓÜáÊÜâ¨ÜÆɨæà, ±ÝÅíaæçÔ ÃܨÜáWæãÚÓÜÆ᪠ÓÜÖÜ PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛÇÝ ÓÜ«³æì¿áÈÉ Ëáíb¨Ü GíIq ñÜívÜ ÖæãÓÜíWÜw: EbñÜ ¸ÝÀá PÝ®ÜÕÃ… ñܱÝÓÜOÝ Î¹ÃÜPæR aÝÆ®æ £ÙÜáÊÜÚPÝ ©®¨ÜÜ AíWÜÊÝX ÖæãÓÜíWÜw ¶æ.28ÃÜÊÜÃæWæ ®Üvæ¿ááÊÜ EbñÜ ¸ÝÀá PÝÓÜÃÜWæãàvÜá i±Üí ÓÝÀ᧠ÓÜË᣿á E¨Ý^qÔ¨ÜÃÜá. ®Üáw¨ÜÃÜá. ÓÝÈÖÝñ… ˨ݦìWÜÚí¨Ü ×Ä¿ávÜR PÝÃÝWÜêÖÜ »æàq ®ÝÃÝ¿á|, ÃÜÊÜÞÂ, ²Å¿Þ, ËhæàñÝ, ÓèÊÜÞÂ, ÊÝ~ E±ÜÔñÜħ¨ÃÜá.ªÜ ÊÜá~±ÝÆ, ¶æ.10: ñÜËáÙÜá®ÝvÜá » ÝÃÜñ…' ¶ ÝÊÜááìÇÝ PÝÄ ® Ü ÊÜá~±ÝÆ ñÜívÜ ñÝÊæà Ë®ÝÂÓÜWæãÚst AÆɨæà D ¸ÝÄ Êæã¨ÜÆ ÓÜÆ ¹vÜáWÜvæWæãÚst ±Ü£ÅPÝ ±ÜÅPÜo® æ ¿áÈÉ £ÚÓÜÇÝX¨æ. ÖæãívÝ Ô¹BÃ… 600 ËáÐÜ®…®Ü ¶ÝÊÜááìÇÝ ÊÜá~±Ýƨ Ü ¨ÜÖÜ® Ü PÝÃÜá PæàÊÜÆ 210 QÇæãàWÝÅí ñÜãWÜá ¿ ÞX ÊÜáãÃÜ ® æà ÓÝ § ® Ü ¨ æãí © Wæ Ë®ÝÂÓÜ Ë»ÝWܨÜÈÉ GÃÜvÜ®æà Óݧ®Ü ÓÝ §® Ü ±ÜvæÀáñÜá. D PÝÃÜá 105 q ¿ á 50 Ë ¨ Ý ¦ ìWÜÙÜ ñÜívÜ, ±ÝūݱÜPÜÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜ쮨ÜÜÈÉ D GíIq ñÜívܨ Ü ®Ý¿áPÜ ÎÊÜí ± ÝÅÃÜí » ÜWæãíw ¨ Üá ª 2016ÃÜÈÉ. ÊÜáor ¨ ÜÈÉ GÃÜvÜ ® æà ŸÖÜáÊÜÞ ® Ü Ä£ ÌP… ÎÅà ¯ ÊÝÓ… ñÜívÜ ¨ Ü ± æç ¶ ÝÊÜááìÇÝ PÝÄWæ ÖÝWÜã ±ÝūݱÜPÜ ÓÜÆÖæWÝÃÜÃÝX¨ÃÜá.ªÜ ®ÝÙæ ÓÜËñÝ ÊÜáÖÜÑì g¿áí£ AÓÜíZqñÜ PÝËáìPÜÄWæ ÍÜÅÊÜá EvÜá², ¶æ.10: ñæãà®æÕ ÖÜãvæ¿á ÓÝÈÖÝñ… ±èÅyÜÍÝÇÝ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜá £Ú¨ÜáPæãívÜÃÜá. ˨ݦìWÜÙæãí©Wæ »æàq ¯àw¨Ü ÍÝÇÝ BvÜÚñݘPÝÄ AÓÜÉí ÖæçPÝw, PÝÃÝWÜêÖܨÜÈÉ Joár 117 ÊÜáí© BÃæãà²WÜÚ¨Üáª, C¨ÜÃÜÈÉ ŸÖÜáñæàPÜ ÊÜáí© 20Äí¨Ü 30 ÊÜÐÜì¨Ü JÙÜX®Ü ¿ááÊÜPÜÃÜá BX¨ÝÃæª Gí¨Üá ÊÜÞ×£ ¯àw¨ÜÃÜá. D PÜáÄñÜá ˨ݦìWÜÙÜá hÝWÜêñÜÃÝWܸæàPÜá. ¿ÞÊÜâ¨æà A±ÜÃÝ«Ü GÓÜWܨÜíñæ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, ¶æ.10: ¨Ü.PÜ. iÇÉÝvÜÚñÜ, i±Üí ÖÝWÜã ÓÜÖÜPÝÃܨæãí©Wæ ÓÜËñÝ EÊÜìÓæãràÃ…®ÜÈÉÃÜáÊÜ ñÜáÙÜá»ÜÊÜ®¨ÜÜ ÔÄ aÝÊÜw¿áÈÉ ®Üvæ¿áȨæ Gí¨Üá ±ÜÅPÜo®æ £ÚÔ¨æ. ÊÜáí PæÆÓÜ ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜ PÝËáìPÜÄWæ iÇÉÝ ÊÜáor¨ÜÈÉ ÊÜÞa…ì 1ÃÜí¨Üá ¯àvÜÇÝWÜáÊÜ D PÜaæàÄWæ ÓÜÈÉÓܸæàPÜá Gí¨Üá PÝËáìPÜ A˜PÝÄ¿á ±ÜÅPÜo®æ £ÚÔ¨æ. ¶æ.15: ÓÜíñÜ Bíñæã௿áÊÜÃÜ ±Üâ| ÓÜÃÜ~¾PæWÜÙÜ ÖÜŸº Áá®æ±æä¿á ®ÜÔìíW… PÝÇæài®ÜÈÉ ËÍÜÌ PÝ®ÜÕÃ… ©®ÝaÜÃÜOæ ÊÜáÆ¿ÞÙÜí »ÝÐæ¿áÈÉ ŸÈ±Üähæ ®æÃÜÊæàÄÓÜáÊÜÃÜá. ŸÈ±Üähæ ®æÃÜÊæàÄÓÜáÊÜÃÜá. ¶æ. 14ÃÜí¨Üá ÓÜíhæ ®ÜÊæà®Ý ŸÈ±Üähæ ŸÚPÜ ËáÇÝXÅÓ… ÓÜᩪWæãàÑu¿áÈÉ ÓÜÖÝ¿áPÜ ¯¨æàìÍÜPÜ ¶Ý.£ÅÍÝ®… E±ÜÔñÜħ¨ÃÜá.ªÜ ® ÜÔìíW… PÝÇæài ® Ü Êæç ¨ ÜÂQà ¿ á Ë»ÝWÜ¨Ü ÊÜ£Àáí¨Ü ËÍÜÌ PÝ®ÜÕÃ… ÍÜáÍÜãÅÐÝ Ë » ÝWÜ ¨ Ü ÊÜááSÂÓæ § E¨Ý^qÔ¨ÜÃÜá. vÝ. WÜíWÝ « ÜÃÜ ÓæãàÊÜá ¿ Þi, ÓÜá © ª WæãàÑu ¿ áÈÉ D ËÐÜ ¿ á £ ÚÔ ¨ Ü BÍÜÅÊÜá ¨ Ü ¶Ý. A¯Í… ².Ë. ÊæáÃÜÊÜ~WæWæ aÝÆ®æ ¯àvÜÈÃÜáÊÜÃÜá. ©®¨ÜÜ ŸÈ±Üähæ ®æÃÜÊæàÄÓÜáÊÜÃÜá. ËÍÝÅíñÜ «ÜÊÜÞì«ÜÂPÜÒ A.ÊÜí. vÝ. AÇæãàοáÓ… ¯ÊÜì×ÓÜÆá AÓÜÊÜá¥ÜìÃÝXÃÜáÊÜ AÊÜÃÜá, iàÊÜ®Ü ¯ÊÜìÖÜOæWÝX ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü E±ÜÔñÜħ¨ÃÜá.ªÜ ±ÝÅíÍÜá±ÝÇæ vÝ.Èà®Ý Pæ.Ô., Êæç¨Ü ˻ÝWܨ Ü ÊÜááSÂÓÜ § ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ… ËáÃÝívÝ ÖÝWÜã vÝ. WÜáÃÜá±ÜÅÓݨ… ñÜvæWÜoárËPæ ÖÝWÜã ¨ Ý © ¿ áÃÜ ÓÜíñæãàÐ… ÓÝÌWÜ£Ô¨ÜÃÜá. ˯ñÝ "¸ÝŸÄ ÊÜáÔà© ÊÜáÃÜÚ ±ÜvæÁãà|' GP…Õ±æäà& ËàwÁã ±ÜŨÜÍÜì®Ü Ÿhæ$³WÝűÜí PÜaæàÄ ÊÜááí¨æ ±ÜÅ£»Üo®æ ¶æ.16ÃÜí¨Üá ÃÝg ÊÜáor¨Ü PÜËWæãàÑu ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, ¶æ.10: ÊÜáávÝ©í¨Ü A®ÜáÊÜᣠBÃæãà²Ô ÓÜÚ৿á ÊݱÝÄ Ä¿ÞÃÜkå… ÖÜÃæàPÜÙÜ ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ WÝűÜí PÜaæàÄ ÊÜááí¨æ ÓÜÚ৿áÃÜá ±ÜÅ£»Üo®æ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. ± ÜÅ£ » Üo ® æ ¿ á ® Üá° ¨ æ ª àÎÔ ÊÜÞñÜ ® Ýw ¨ Ü Ä ¿ ÞÃÜkå… A®ÜáÊÜᣠ±Üvæ¨ÜÃÜã PÜãvÜ WÝűÜí BvÜÚñÜ ÊÜWÜìÊÜâ B ×®Çææ°¿áÈÉ ±ÜÅ£»Üo®æ ®ÜvæÔ WÜÊÜá®Ü ÓæÙæ¿ááÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, ¶ æ. 10: AUÆ ÊÜ£Àáí¨Ü ´æ.16ÃÜí¨Üá ±ÜäÊÝìÖÜ° CÃÝ ÓæãàÊÜá®Ý¥æàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÜÓÝ®§¨ÜÜ ÍܯÊÝÃÜ ®ÜWÜÃܨÜÈÉ ÓÜá©WæãàÑuª¿áÈÉ «ÜÌhÝÃæãàÖÜ|¨æãí©Wæ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÍÜáÃÜá BWÜȨæ Gí¨ÜÃÜá. ÓÜÊÜÞÃÜí» Ü ¨ Ü E¨Ý^o® æ ¿ á ® Üá° ÓÜbÊÜ ¿ áá. q. TÝ ¨ ÜÃ… ® æÃÜÊæàÄ ÓÜáÊÜÃÜá. PÜËWæãàÑu¿á®Üá° ÓÝ×£ ÖÝWÜã ±æäÈàÓ… A˜PÝÄ «ÜÃÜ~à PÝ ¿ áìPÜÅÊÜá ¨ ÜÈÉ A£ ¦ WÜÙÝX ±ÜähÝÄ ËÊÜÄÔ¨ÜÃÜá. PÜËWæãàÑu¿áÈÉ ®Ýw® Ü TÝÂñÜ PÜËWÜÙÜá »ÝWÜÊÜ×ÓÜáÊÜÃÜá. ÓÜíhæ 5 PÜáí¸æÛ ÓÜáí¨ÜÃÜ ÃÝÊ… ÓÜÊÜÞÃæãà±Ü » ÝÐÜ| ÊÜÞvÜÈ ¨ Ý ª Ãæ. Pæàí ¨ ÜÅ ± ÜÅ « Ý ® Ü ÓÜíaÝÆPÜ Gí. i. BÃ…. Gí¨Üá ®æàÊÜáá ±ÜähÝÄ ®Üáw¨ÜÃÜá. ÓÜᩪWæãàÑu¿áÈÉ AUÆ »ÝÃÜñÜ ®ÝÃÝ¿á|¿á ÊÜáãÙÜãÃÜá, CÃÝ vÝ. ÓÜáÃæàÍÜ ® æWÜÙÜWÜáÚ E± ÜÔ § ñÜÄ ¨ÃÜá.ªÜ EvÜá², ¶æ.10: ÓæãàοáÇ… væÊÜÞPæÅqP… ±Ýqì B¶… Cíw¿Þ EvÜá² ÊÜáÔà©¿á CÊÜÞÊÜå… ÊÜåèÇÝ®Ü ñèQÃ… PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° E¨Ý^qÔ¨ÜÃÜá. E±ÜÔñÜħ¨ÃÜá.ªÜ ÖÜμàÃÜkå… AŸáÇÝɪ QÃÝAñ… ±ÜtÔ¨ÜÃÜá. ÊÜÞvÜÇÝX¨æ Gí¨ÜÃÜá. ±ÜÅ£»Üo®æ¿áÈÉ ².Ga….AŸãŸPÜÃ…, AÄkáàÃÜkå… ¨ÃÜá.ªÜ PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.