Vartha Bharathi Kannada Daily : 2019-02-11

6 : 6 : 6

6

6 ËaÝÃÜ »ÝÃ£Ü varthabharati.in epaper.varthabharati.in ¹h²æ ÊáÜ ñáÜ ŸÓÊÜ |Ü g®¨Ü¯Ü¿á ÓÝÃܦ ¹ ¡ hæ² PæãàÊÜááÊÝ© ±ÜPÜÒ GíŸá¨Üá GÆÉÄWÜã ±ÜPÜÒÊÜÆÉ. A¨®ÜÜá° ¯¿áí£ÅÓÜáÊÜ A˜PÝÃÜ Pæàí¨ÜÅÊæäí¨Üá ®ÝWܱÜâÃܨÜÈɨæ. A¨ÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá BÃæÓæÕÓ…. A¨ÜPæR Jí¨Üá ¯©ìÐÜr Ô¨ÝoeíñÜ˨æ. B Ô¨ÝoeíñÜ¨Ü hÝÄWÝX A¨Üá ˨ݦìWÜÚWÝX G¹Ë², PÝËáìPÜÄWÝX ¹GíGÓ…, ÊÜá×Ùæ¿áÄWÝX ÃÝÐÜóÓæàËPÝ ×àWæ C¨æ. »ÝÃÜñܨÜÈÉ DXÃÜáÊÜ hÝñÜ£àñÜ BvÜÚñÜ ±¨ÜÜoe£ ŸWæY, ÓÜíË«Ý®¨ÜÜ ŸWæY BÃæÓæÕÓ…Wæ ÓÜÊÜ᣾ÀáÆÉ. ÊæãWÜÆÃÜá ŸÃÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ ÊÜááíb®Ü BvÜÚñÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ A¨ÜPæR ¸æàPÝX¨æ. ÃÝhÝÂvÜÚñÜ «ÝËáìPÜ ¯¨æàìÍÜ®¨ÜÜíñæ ®Üvæ¿á¸æàPæí¨Üá A¨ÜÃÜ Ÿ¿áPæ. A¨ÜPÝRX A¨Üá ±¨Üæà Ÿá¨Üoe, ŸÓÜÊÜ|¡, ¸Ý¸Ý ÓÝÖæàŸÃÜ®Üá° J±ÜâÊÜÊÜÃÜá³ ×í¨Üã ±ÜÄPÜÆ®³¿æá®Üá° J±ÜâÊÜ⳩ÆÉ. "Êæà¨ÜPæR Gí¨Üá ÖæàÚ¨Ü ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜ®Üá° ×í¨Üã ÃÝÐÜó ÓÜÊÜá¥ÜìPÜÃÜá J±ÜâÊÜ⳩ÆÉ. B¨ÜÃæ Aí¸æàvÜRÃ… ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ÃÜã±ÜâWæãívÜ ®ÜÊÜá¾ ÓÜíË«Ý®Ü ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜ ×àXÃܸæàPæíŸ ŸWæY ÓÜÐÜrÊÝX³ ÖæàÚ¨æ. »ÝÃÜñÜÊÜâ GÆÉ «ÜÊÜáìWÜÚWæ ÓæàÄ¨Ü ÃÝÐÜó Gí¨Üá ÓÜíË«Ý®Ü ÓÝĨæ. AÆÓÜíTÝÂñÜÃÜá³ GíŸ PÝÃÜ|PæR ŸÖÜáÓÜíTÝÂñÜÃÜá ÓÜÊÝÄ ÊÜÞvÜ©ÃÜÈ Gí¨Üá «ÝËáìPÜ B¨ÜÃæ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ®Üv樨Üàªæ ¸æàÃæ. ÈíWÝ¿áñÜ ÓÜÌñÜíñÜÅ «ÜÊÜáì ÊÜÞ®ÜÂñæ ±ÜÃÜÊÝX ζÝÃÜÓÜá ÊÜÞw¨Ü Ô¨ÃÝÊÜáªÜ¿á®ÜÊÜÃÜ®Üá° ¸æíŸÈÓܸæàPݨÜÊÜÃÜá ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÊÜÞvܸæàPæíŸ HPæçPÜ E¨àÍܪæ©í¨Ü ŸÓÜÊÝ ŸÓÜÊÝ G®Üá°ÊÜÊÜÃæà, hÝ£ PÝÃÜ|PÝRX ¿áw¿áãÃܱ®³ÜÜÊÜÃÜ®Üá° ¸æíŸÈÔ¨Ü᪠®®ÜÜWæ ñÜáíŸ ¸æàÓÜÃÜÊÝÀáñÜá. GvܱÜí¦à¿á aÜÙÜÊÜÚ¿á ×®ÇæÀáíæ°¨Ü Ÿí¨Ü ®®Üí¥Ü°ÜÊÜÃÜã PÜãvÜ GÐÜár »ÝÊÜâPÜÃÝX¨Êæíªæ¨ÜÃæ, ¸Ý¸Ý ÓÝÖæฅ Aí¸æàvÜRÃ… AÊÜÃÜá ®ÝWܱÜâÃܨÜÈÉ ¸è¨Üoe «ÜÊÜáì ÓæàĨÜíñæ ®ÝÊÜâ ÓÝÊÜÞiPÜÊÝX ÈíWÝ¿áñÜ «ÜÊÜáì ÓæàÃܸÝÃܨæàPæ Gí¨æÆÉ Aí¨ÜáPæãíw¨ÊÜâ.ªæ ¿ÞÊÝWÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOÝ ¶ÜÈñÝíÍÜ ÖæãàÀáñÜá. BWÜ ®Ý®Üá ÊÜÞñÜ®Ýwst ÈíWÝ¿áñÜ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ' Gí¨Üá ÊÜáñÜ ÖÝQ¨æÊÜâ Gí¨ÜÃÜá. Cí¥ÜÊÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw ±ÜÅÁãàg®ÜËÆÉ Gí¨Üá ÓÜáÊÜᮾݨæ. ¿áw¿áãÃܱ³Ü ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX ñÜ®ÜXíñÜ bPÜRÊÜ®Ý¨Ü AËáñ…ÍÝÃÜ PÝÈWæ ¹àÙÜáÊÜ ±ÜÅWÜ£±ÜÃÜ ÊÜásݘàÍÜÃÜá, ÃÜíhÝ®… ¨ÜWÝìÃÜíñÜÖÜ ÇæàSPÜÃÜá ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜ ŸWæY GÐærà ÖæàÙÜÈ, GÐærà ŸÃæ¿áÈ ÈíWÝ¿áñÜÄWæ ¿áw¿áãÃܱ³Ü ÊÜÞñÜÅ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWܸæàPÜá. A¨ÜPÝRX aÜá®ÝÊÜOæ ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ B¨ÜÍÜì Gí¨Üá J²Pæãíw³¨ÝÃæ.ª B¨ÜÃæ aÜá®ÝÊÜOæ Ÿí¨ÝWÜ ŸÓÜÊÜ ñÜñÜÌPæR ÓÜíŸí«ÜÊæà ±ÜÅWÜ£±ÜÃÜ ÈíWÝ¿áñÜÃÜá ¿áw¿áãÃܱ®³ÜÜÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üoe ¹h沿áÈÉ®Ü ¸ÝÅÖÜ|¾ÃÜá ²ñÜãÄ ®ÜvæÔ¨ÝÃæª Gí¨Üá B¨ÜÃæ ÊÜá®ÜáÊÝ© ±ÜÄÊÝÃÜPæR ÓæàÄ¨Ü ±ÜPÜÒÊæäí¨ÜÃÜ ®Ý¿áPÜ ¿áw¿áãÃܱ®³ÜÜÊÜÃÜ ŸWæY CíñÜÖÜ ¸æàÃÜá ¹vÜÆá D ¿áw¿áãÃܱ®³ÜÜÊÜÃæà PÝÃÜ|. ÈíWÝ¿áñÜÃÜá DWÜ Wæãí¨ÜÆ©í¨Ü ÖæãÃÜWæ ŸÃܸæàPÜá. CŸíº©ñÜ®Ü ¹vܸæàPÜá. ÈíWÝ¿áñÜÃÜá ñÜÊÜáWæ ŸÓÜÊÜ|¡ ¸æàPæãà CÆÉ, ¿áw¿áãÃܱ³Ü ¸æàPæãà GÃÜvÜÃÜÈÉ Jí¨®ÜÜ° BÁáR £ÃÜÓÜRÄÓܸæàPÜá. ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ, ¶æŸÅÊÜÄ 11, 2019 ÊÜáPÜÃÜ 28, gÊÜÞ©Ç… BSÃ… 5 ¿áw¿áãÃܱÃæ㟳ÜÃæຠÖæãOæWÝÃÜÃæà? ÓÜÊÜÞgÊÝ© ×®Çææ°¿á ÍÝÓÜPÜÃÜá CÊÜÃÜ®Üá° ¸æíŸÈÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ Pæàí¨ÜŨÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© gí±… ÊÜÞw¨ÜÃÜá. BÃæÓæÕÓ… ÍÝTæ¿áÈÉ ¸æÙæ¨Ü ¿áw¿áãÃܱ³Ü Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ AÙÜÊÜwÔPæãívܨÜ᪠ÈíWÝ¿áñÜ ÓÜíÓÝRÃÜWÜÙÜ®ÆÉ.Ü° Ÿ¨ÜÈWæ Êæç©PÜ ÓÜíÓÝRÃÜWÜÙÜ®Üá°. ÖÜOæWæ ÈíWÝ¿áñÜÃÜíñæ Ë»Ü㣿á®Üá° «ÜÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ Cí¥Ü ¿áw¿áãÃܱ³Ü Cí©WÜã ÈíWÝ¿áñÜÃÜ »ÝÃÜñܨÜÈÉ DXÃÜáÊÜ hÝñÜ£àñÜ BvÜÚñÜ ±¨ÜÜoe£ ŸWæY, ÓÜíË«Ý®¨ÜÜ ŸWæY BÃæÓæÕÓ…Wæ ÓÜÊÜ᣾ÀáÆÉ. ÊæãWÜÆÃÜá ŸÃÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ ÊÜááíb®Ü BvÜÚñÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ A¨ÜPæR ¸æàPÝX¨æ. ÃÝhÝÂvÜÚñÜ «ÝËáìPÜ ¯¨æàìÍÜ®¨ÜÜíñæ ®Üvæ¿á¸æàPæí¨Üá A¨ÜÃÜ Ÿ¿áPæ. A¨ÜPÝRX A¨Üá ±¨Üæà ±¨Üæà "B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆ' ±ÜÅ¿áñÜ° ¹hæ²Wæ £ÃÜáX Öæãvæ¨Üí£¨æ. ÍÝÓÜPÜ®Ü ¿áw¿áãÃܱܳ "«Ü̯ ®Ü®Ü°¨ÜÆÉ' Gí©¨ÜªÃÜá. ¹hæ² ®Ý¿áPÜÃÜá PÜãvÜ C¨ÜPæR ¸æíŸÆÊÝX ¯íñÜá ""¿áw¿áãÃܱܳÃÜ A|PÜá «Ü̯ A¨Üá'' Gí¨Üá BÃæãà²Ô¨ÃÜá.ªÜ B¨ÜÃæ C©àWÜ ¹hæ² ®Ý¿áPÜÃÜ ¸ÝÀá ÊÜáábc ÓÜáÊÜíñæ ÓÜÌñÜ@ ¿áw¿áãÃܱÃæà³Ü ""«¯ÜÌ ®®Ü¨Ü°Üá'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÝÃæ.ª AÈÉWæ, G ® Üá° ÊÜâ ¨ Üá gWÜhÝj×àÃÝ ¨ ÜíñÝÀáñÜá. aÜá ® ÝÊÜOæ ¿ á ÊÜáãÆPÜ ±ÜÃæãàPÜÒÊÝX "CËGí' ÖÝÂQíW…Wæ ÓÜÊÜá. C¨æãí¨Üá ÄࣿáÈÉ g®ÜÃÜ ÊÜáñÜWÜÙÜ®æ°à ÖÜ|¨Ü ÊÜáãÆPÜ £ÃÜáb¨Üíñæ. g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÄWæ GÓÜWÜáÊÜ ¨æãÅàÖÜ˨Üá. D ¨æãÅàÖÜÊÜ®Üá° ¹hæ² Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX J²³Pæãíw¨æ. A¨ÜPÝRX ¸æÇæ ñæÃܸæàPݨÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá? G®Üá°ÊÜ⨮ÜÜá° ÃÝg ¹hæ²Ááà £àÊÜÞì¯ÓܸæàPÝX¨æ. ¿áw¿áãÃܱ³Ü ñܱæä²³Pæãívܳ ¸¯æWæà° AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ £àÊÜÅ ¨ÝÚWÜÙÜá ®ÝÊÜâ Jí¨Üá ÓÜãPÜÒ$Êܾ®Üá° WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá. B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆ¨Ü ®æàñÜêñÜÌ BÃæãà±ÜWÜÙÜá Ÿí¨ÜÃÜã ¿ÞÊÜ Æhæj¿áã CÆɨæ A¨®ÜÜá° ¯ÃÝPÜÄÓÜáÊÜ B PÜáÄñÜíñæ ¯ÃÝPÜÄÓÜáÊÜ GÆÉ AÊÜPÝÍÜWÜÙÜã AÊÜÄX¨ÜªÊÜâ. ËË«Ü BÃæãà±ÜWÜÙÜ gÊÜÚ AíWÜwWÜÙÜ®àæ° ñæÃæ©ÃÜáÊÜ ¿áw¿áãÃܱ³Ü AÊÜÄWæ, ÖÜÆÊÜâ BÃæãà±ÜWÜÙÜá ÓݹàñݨÜÊÜÃÜá PÜãvÜ, A¨®ÜÜá° ËÃæãà˜WÜÙÜ ñÜÇæWæ BwÁã¨ÜÈÉÃÜáÊÜ «¯ÜÌ ®®Ü¨Ü°æà Gí¨Üá ¿áw¿áãÃܱ³Ü J²PæãíwÃÜáÊÜ⳨Üá PÜÊÜáÆÊÜ®Üá° "J²PæãívÜ'³ PÝÃÜ|PÝRX AÊÜÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ qàQÓܸÝÃܨÜá. AÐÜrÃÜ ÊÜáqrWݨÜÃÜã AÊÜÃÜá BñÜ ¾ ÓÝQÒ¿á®Üá° EÚÔPæãíw¨Ý ª ÃÜÆÉ ¿ áw ¿ áãÃܱ Ü ³ JŸ º ÃÜ ¨ æà PÝ ¿ ÞìaÜÃÜOæ ¿ áÆÉ. B ¨ Üá ¨ ÜÄí ¨ Ü ñܱæä³²³PæãívÜ PÝÃÜ|PÝRX AÊÜÃæ㟺ÃÜ®æ°à ¨ÜãÑÔ¨ÜÃæ, B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆ¨Ü ×í©ÃÜáÊÜ ×Ä ñÜÇæWÜÚWæ QÉà®… bp… ¯àw¨ÜíñÝ©àñÜá. "WæÆáËWæ ÓÝËÃÜ Jvæ¿áÃÜá. ÓæãàÈWæ JŸº®æà Jvæ¿á' GíŸ ÊÜÞ£¨æ. ¹hæ² B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆ ®ÜvæÔ Jí¨Üá ÊæàÙæ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜaÜ ® æ ÊÜÞw ¨ æ ª à BX ¨ Ü ª Ãæ A ¨ ÜÃæÆÉ ÖæWÜYÚPæ ¿ á ® Üá° AËáñ… ÍÝ ¹¨æªà ¹qrñÜá Gí¨Üá ±ÜÅ£ ©®ÜÊÜä qËWÜÙÜÈÉ BÂíPÜÃ…WÜÙÜá J¨ÜÃÜ ñæãvÜX¨ Ü ª ÃÜá. Jí¨Üá ÄࣿáÈÉ ¹h沿á B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆPæR ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜã ±ÜÃæãàPÜÒ PæçhæãàwÔ¨ÊÜâ.ªÜ B±ÜÃæàÐÜ®… ¿áÍÜÔÌ¿ÞX¨ÃæªÜ ¯àwÃÜáÊÜ ÖæàÚPæ GÆÉÃÜ®Üã° ñܹºŸáºWæãÚÔ¨æ. D PÝÃÜ|©í¨ÜÇæà ñܱæä³²³PæãívÜ ¿áw¿áãÃܱܳ AÊÜÃÜ®æ°à A±ÜÃݘ¿á®Ý°X ÊÜÞw "¿áw¿áãÃܱܳ B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆ ®ÜvæÔÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ PÜáÄñÜíñæ AÆÉ'. A˜PÝÃÜ ×w¿ááÊÜâ¨Üá Êæãà© ŸÙÜWÜPæR AWÜñÜÂ˨æ. GÇæÉÆÉ AÆ ³ ŸÖÜáÊÜáñÜ¨Ü ÓÜÃÜPÝÃÜ˨æÁãà AÇæÉÆÉ B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆ ®ÜvæÓÜÆá AËáñ… ÍÝ DWÝWÜÇæà ¯¨æàìÍÜ® Ü ¯àw¨Ý ª Ãæ. ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜaÜ ® æ ÓÝ«ÜÂÊÝWܨæà C¨ÃÜãªÜ ±ÜÃÜÊÝXÆÉ, ÊÜáñܨÝÃÜÃÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü PÜáÄñÜíñæ A±Ü®Üí¹Pæ¿á®Ý°¨ÜÃÜã ¸æÙæÓÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ E¨æªàÍÜÊÝX¨æ. ÊÜÄÐÜuÃÜ ÓÜãaÜ®æÀáÆɨæà ¿áw¿áãÃܱ³Ü B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆQRÚ¿áÆá ÓÝ«ÜÂÊæà Jí¨Üá ÄࣿáÈÉ ¹hæ² ¿áw¿áãÃܱÃܳܮÜá° ŸÙÜÔPæãíw¨æ. AÈÉÃÜáÊÜ ®Ý¿áPÜÃÜá ñÝÊÜâ £í¨Üá, A¨®ÜÜá° ¿áw¿áãÃܱÃÜ³Ü ÊÜáã£Wæ JÃæÔ¨ÝÃæ.ª ¨æãvÜx WÜáí±Üâ Cí¨Üá BÃæÓæÕÓ…®Ü hæãàÚWæ¿áÈɨܪÃæ A¨ÜPæR PÝÃÜ| ŸÈÐÜuÊÝWÜŸÖÜá¨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ÈíWÝ¿áñÜÃÜá ¹hæ²Àáí¨Ü ¨ÜãÃÜ ÓÜÄ¿áŸÖÜá¨Üá G®Üá°ÊÜ BñÜíPÜ BÃæÓæÕÓ…WÜã C¨æ. D PÝÃÜ|©í¨Ü ÊÜáÃæ¿áÈÉ ¯íñÜá ¿áw¿áãÃܱÃÜ³Ü ÃÝgQà¿á ÊÜaÜìÔÕ®Ü ÊæáàÇæ PæÆÊÜâ C©àWÜ "ñܱæä²³PæãívÜ'³ ŸÚPÜ ¿áw¿áãÃܱ³Ü ¹hæ²ÁãÙÜWæ C®ÐÜárÜ° ¨ÜáŸìÆÊÝX¨ÝÃæ.ª ¿áw¿áãÃܱܳ ÖæàÚPæ ¯àwÃÜáÊÜâ¨Üá ¹hæ²Wæ £àÊÜÅ ÊÜáágáWÜÃÜÊÜ®Üá° ÊÜÞwPæãívÜ ŸÚPÜÊæà CíñÜÖÜ ÖæàÚPæ¿á®Üá° ¯àw¨ÜÃæà? D ñܱæä²³Wæ³ ¿áw¿áãÃܱÃÜ³Ü ÊÜááí©®Ü ÖæãÓÜ ÃÝgQà¿á ®ÜvæÁãí¨ÜPæR ²àtPæÁáà? PÝÆÊæà ÖæàÙܸæàPÜá. PÜ ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¯gÈíWܱ®³ÜÜÊÜÃÜÈÉ ñÜÊÜá¾ ®Ý¿áPÜ®®ÜÜá° PÜívÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ ËàÃæàí¨ÜÅ ±ÝqàÆÃÜ®Üá° J²PæãívÜÃÜá.³ Jí¨Üá ÖÜíñܨÜÈÉ ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÖæWÜvæ AÊÜÃÜã ÈíWÝ¿áñÜÃÜ ®Ý¿áPÜÃÝX¨ÃÜá.ªÜ B¨ÜÃæ g®ÜñÝ ±ÜPÜÒ Jvæ¨Üá ÖæãàÙݨÝWÜ ÈíWÝ¿áñÜÄWæ ŸÖÜáÓÜíTæ¿áÈÉ CÃÜáÊÜ ÈíWÝ¿áñÜÃÜá ©PÜáR PÝ|¨Ý¨ÜÃÜá. D ÓÜí¨»ÜÜìÊÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãívÜ ÊÜáívÜ ÊÜáãÆ¨Ü ¹.GÓ…. ¿áw¿áãÃܱ³Ü ÈíWÝ¿áñÜ ®Ý¿áPÜ®ÝX ÖæãÃÜ ÖæãËᨾÜÃÜá. ¸ÝÆ©í¨ÜÆã BÃæÓæÕÓ… ÍÝTæ¿áÈÉ ¸æÙæ¨Ü ¿áw¿áãÃܱ³Ü ÓÜíZ¨Ü ±ÜÅ£±Ý¨ÜPÜÃÝX ÎÊÜÊæãWÜY iÇæÉWæ Ÿí¨ÜÃÜá. BWÜ ÎPÝıÜâÃÜ¨Ü AQR XÃÜ~ ÊÜÞÆPÜÃÜ ±Üâ£Å¿á®Üá° JÈÔPæãívÜá ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨ÜÃÜá. ÎPÝıÜâÃܨÜÈÉ ÈíWÝ¿áñÜÄWæ ®Ý¿áPÜÃÝX ¸æÙæ¨ÜÃÜá. ×àWæ hÝ£ PÝÃ|PÝRX ÈíWÝ¿áñÜÃÜ ®Ý¿áPÜÃÝ¨Ü ¿áw¿áãÃܱ³Ü ®ÜíñÜÃÜ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿áã B¨ÜÃÜá. A˜PÝÃÜ ÔPÝRWÜ A¨®ÜÜá° g®Ü±ÜÃÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ hÝÄWæ ŸÙÜÓÜÈÆÉ. ®Ý®Ý ÖÜWÜÃÜ|WÜÙÜÈÉ ÔÆáQ hæçÈWæ ÖæãàX Ÿí¨ÜÃÜá. ñÜ®ÜWÝ¨Ü A®Ý¿áÊÜ®Üá° ÈíWÝ¿áñÜÄWÝ¨Ü A®Ý¿áÊæí¨Üá ¹í¹Ô¨ÜÃÜá. ±ÜÅWÜ£±ÜÃÜÃÜá ÓÜíñÜÓÜWæãíw¨ÃÜá.ªÜ aÜí±Ý AÊÜÃÜíñÜÖÜ ÓæãàοáÈÓ…r ÇæàSPÜÃÜá Pæhæ² ÓæàĨÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ ®Üvæ¨Ü Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ Pæhæ²WÜã g®ÜÃÜá ¸æíŸÆ ¯àw¨ÜÃÜá. ¹hæ² ÊÜÞñÜÅ A˜PÝÃÜPæR ŸÃÜÈÆÉ. PÝíWæÅÓ…®Ü Ô¨ÃÝÊÜáªÜ¿á ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃÜá. Gí¨Üá ¿áw¿áãÃܱ³Ü ±ÜÅÊÜÞ| ÊÜÞw¨ÃÜá.ªÜ CÊÜÃÜ BOæ ±ÜÅÊÜÞ| ®Üí¹ Gí.¹. ±ÝqàÆÃÜí¥Ü ®Ý¿áPÜ. AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÊÜÞvÜÇæí¨æà («ÝÃÜÊÝvÜ, ¸æÙÜWÝË, ¹hݱÜâÃÜ, ¸ÝWÜÆPæãàpæ, WܨÜWÜ) ¹hæ²Wæ ÊÜáñÜ ÖÝQ¨ÜÃÜá ×àWÝX ¹hæ² 104 ÓÝ®§Ü Wæ©ñÜá.ª PÜÙæ¨Ü Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæWæ ÊÜáá®Ü° ÈíWÝ¿áñÜ ÖÜÆÊævæ ŸêÖÜñ… ÓÜÊÜÞÊæàÍÜWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ. D ÓÜÊÜÞÊæàÍÜWÜÙÜÈÉ PæÆÊævæ ®Ý®Üã »ÝWÜÊÜ×Ô¨.ªæ ¿áw¿áãÃܱ³Ü ÈíWÝ¿áñÜ ±ÜÅñæÂàPÜ «ÜÊÜáì SíwÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ BX®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÓÜÌñÜíñÜÅ ÈíWÝ¿áñÜ «ÜÊÜáìPæR ÊÜÞ®ÜÂñæ ¯àvܸæàPæí¨Üá Pæàí¨ÜÅPæR ζÝÃÜÓÜá ÊÜÞw¨ÜÃÜá. AÆÓÜíTÝÂñÜÄWæ³ PæÆÊÜâ ËÍæàÐÜ AÊÜPÝÍÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜíË«Ý®ÜÊÜ®Üá° ÓÜávÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñÜÌ, ÓèÖݨÜì, Óæãà¨ÜÃÜñæ, ÓÜÊÜÞ®Üñæ, ÓÝÊÜÞiPÜ ®Ý¿á ÓÜávÜáÊÜ D PÜêñÜÂPæR ×í¨Üã ÃÝÐÜó ±ÜÅ£±Ý¨ÜPÜÃÜ ±ÜÃæãàPÜÒ ¸æíŸÆ˨æ. ¹hæ²¿á ±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜáí£Å¿áã C¨®ÜÜá° SíwÓÜáÊÜâ©ÆÉ. GÆÉ ÈíWÝ¿áñÜÃÜá ¹hæ² ¸æíŸÈWÜÃÜÆÉ. PÝíWæÅÓ… hæãñæWÜã ÓÝPÜÐÜár ÈíWÝ¿áñÜĨÝÃæ.ª B¨ÜÃæ ŸÖÜáñæàPÜ ¹hæ²Wæ. K ².G. Ãæç ¹hæ²Wæ ÊÜáñÜ ÖÝPÜáÊÜ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÊÜááÔÉÊÜáÃæà AÆÉ & ÃÜkáËáàÃ…AÖܨ¾…, ÓÜbÊÜ AÆÓÜíTÝÂñܳ CÇÝTæÀáí¨Ü ¿ÞÃÜá ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá? ¿ÞÃÜá ÊÜááÔÉÊÜáÃÜÆÉ? G®Üá°ÊÜ ±ÜÅÊÜÞ| ±ÜñÜÅ ¯àvÜÆá ÍÜáÃÜá ÊÜÞw. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ÓܨÜÂPæR ÓÜQÅ¿á ÃÝgPÝÃÜ|©í¨Ü ¨ÜãÃÜ EÚ©¨àªæ®æ & GÓ….Gí.PÜêÐÜ¡, ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å C©àWÜ ÓÜÊÜá¿áÓÝ«ÜPÜ ÃÝgPÝÃÜ|PÜRÐærà EÚ¨Ü Ÿ¨ÜáPÜá ËáàÓÜÆá. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ®®ÜÜWÜã ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWÜáÊÜ BÓæ C¨æ & ÓÜ£àÍ… hÝÃÜQÖæãÚ, ÍÝÓÜPÜ ñÜÊÜá¾ Óæãà¨ÜÃÜ®Üã A¨æà BÓæ Öæãí©¨ÃæªÜ PÜÐÜr. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Jí¨Üá ÊæàÙæ ®®ÜÜWæà®Ý¨ÜÃÜã B¨ÜÃæ A¨ÜPæR ±Üūݯ Êæãà©Ááà ÖæãOæWÝÃÜ & Ga….w.PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá, ÊÜááSÂÊÜáí£Å &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ÊÜááSÂÊÜáí£Å(ÊÜáÊÜáñÝ ¸Ý®Üiì)ÁãŸÃÜẠ¹à©¿áÈÉ ¯íñÜá «ÜÃÜ~ ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨Üá ±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñÜÌ ÊÜÂÊÜÓæWæৠA±ÜÊÜÞ®Ü & ÁãàX B©ñÜ®ݥ…, E.±ÜÅ.ÊÜááSÂÊÜáí£Å CÃܸæàPÜá. Êæá|Óæà...! g®ÜÃÜ ÓæàÊæ ÊÜÞvÜÆá ¯gÊÝ¨Ü Êæà©Pæ ÃÝgQà¿á "Ÿá©oeÊÜíñÜÄWæ ÊÜÞñÜÅ' A®¿ÜÌáÊÝWÜ¨Ü ÊÜÞñÜá. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ®Ý®Üá «ÜÊÜáì¨Ü ŸWæY ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜÐÜár ¨æãvÜxÊÜ®ÜÆÉ & A®ÜíñÜPÜáÊÜÞÃ… ÖæWÜvæ, Pæàí¨ÜÅ ÓÜbÊÜ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & ¯£®…WÜvÜRÄ, Pæàí¨ÜÅ ÓÜbÊÜ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ®ÜÃæàí¨ÜÅÊæãà© BvÜÚñÜQRíñÜ ñÜáñÜáì ±ÜÄÔ£§Ááà GÐæãrà & aÜí¨ÜŸݟá®Ý¿ááx, Bí«ÜÅ ÊÜááSÂÊÜáí£Å &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ÇæãàPÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ ÊÜááX¿ááÊÜÊÜÃæWÜã AÁãà«æ ÃÝÊÜáÊÜáí©ÃÜ & AÇæãàP…PÜáÊÜÞÃ…, ËGa…² PÝ¿Þì«ÜÂPÜÒ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ®ÝÊÜâ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX ®ÜvæÓܸæàPÝX¨ªÜ ÓÜíÓÝÃÜÊÜ®Üá° PÝíWæÅÓ… APÜÅÊÜáÊæäà, ÓÜPÜÅÊæäà ÊÜáWÜá ÖÜáqr¨ÜÃæ BÀáñÜÆÉ? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& WÝí˜ài¿á BÍÜ¿á & AOÝ¡ÖÜÃÜkÞÃæ, ÓÝÊÜÞiPÜ PÝ¿áìPÜñÜì Êæãà© ±Üūݯ BWÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ×í©®Ü ÖæãOæWÝÃÜÃÜá ¯àÊÜÆÉÊæà? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ¨æàÍܨÜÈÉ DWÜ ¯ÃÜá¨æãÂàWÜ ÓÜÊÜáÓæ CÆÉÊæà CÆÉ & AÃÜáO…hæàqÉ, Pæàí¨ÜÅ ÓÜbÊÜ WÜáí±Üâ ÖÜñæÂ, ®ÜPÜÈ WæãàÃÜPÜÒOæ CÊæÆÉÊÜâ ¯ÊÜá¾ ¨ÜêÑr¿áÈÉ E¨æãÂàWÜWÜÙæà CÃܸæàPÜá. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & ¹.Pæ.ÖÜıÜÅÓݨ…, ÃÝgÂÓÜ»Ý ÓܨÜÓÜ ÓܨÜÂPæR ÓÜÍݾ®Ü PÝ¿ááÊÜÊÜÃæÆÉ ÃÝgQà¿á ÓæàÄPæãíw¨ÝÃæ.ª &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ®ÝÊÜâ ¿ÞÊÜ ±ÜPÜÒ¨ÜÈɨàÊæªæ G®Üá°ÊÜâ¨ÜQRíñÜ ®ÜÊÜá¾ «¯ÜÌWæ ÓÜí³©ÓÜáÊÜÊÜÃÜá ¿ÞĨÝÃæª G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÊÜááS gÍæãà¨Ý¸®æ… QÓÜPÜR®æ ®ÜPÜRÃÜíñæ. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ±Üūݯ Êæãà© ¨æàÍÜPæR GÃÜX¨Ü Íܯ & g®Ý¨Üì®Ü ±ÜähÝÄ, PÝíWæÅÓ… ÊÜááSívÜ ®ÜvæÔ¨Üí£¨æ. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & ÃÝÖÜáÇ…WÝí˜, PÝíWæÅÓ… A«ÜÂPÜÒ B PæaÜác PÝíWæÅÓ…®ÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÃÜÈÉ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞÊÝWÜ? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& PæàÊÜÆ 3©®Ü ÊÜÞñÜÅ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨PæRªÜ ¿áw¿áãÃܱÃÜ³Ü ÊÜá®ÜÔÕWæ ®æãàÊÝX¨æ & ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©, ±Üūݯ A¨ÜPæRà ñÝ®æ, WæãàvæÕ WÝ혿á®Üá° Pæãí¨¨ÜÜá.ª &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &ÖÜí±Ü ®ÝWÜÃÝg¿áÂ, ×Ä¿á ÓÝ×£ Êæã¨ÜÆá g®ÜÄWæ ÊÜá®æWÜÙÜ®Üá° PæãwÔ. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ¿áá®Ý¯ ±¨ÜÜoe£ PÜáÄñÜá g®Üñæ¿áÈÉ ËÍÝÌÓÜ ÊÜáãwÓܸæàQ¨æ ¯¨æàìÍÜQ, B¿ááÐ… CÇÝTæ & ¨æàÊæàWèvÜ, ÊÜÞi ±Üūݯ AÐærà AÆÉ, ®æãàÊÜâ ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá GÃÜvæÃÜvÜá ¸ÝÄ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá PÜãvÜ. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & Ó܃£¾ CÃݯ, Pæàí¨ÜÅ ÓÜbÊæ & Íæãà»Ý PÜÃÜí¨ÝÉhæ, ÓÜíÓÜ¨æ ¹h沿áÈÉ ¯ÊÜá¾ «¯ÜÌWæ ÓÜí³©ÓÜáÊÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ «¯ÜÌ¿á PÜáÄñÜíñæ ñܱæä²³Pæãíw³¨ÝÃæ.ª &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & GÓ….Gí.PÜêÐÜ¡, ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& -& Ëáà®ÝQÒ ®æàX, ÊÜáñܨÝÃÜÄWæ ¸æãà®ÜÓ…. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ÊÝaÜPÜ ÓÜÃÜPÝÄ CíXÉÐ… Ëáàw¿áí ÍÝÇæ ÓÝÌWÜñÝÖÜì »ÝÃÜ£ ÊÜÞ®ÜÂÃæà, ÓÜÃÜPÝÃÜ CíXÉÐ… Ëáàw¿áí ÓÜÃÜPÝÄ ÍÝÇæWÜÙÜ®Üá° ñæÃæ¿áÆá ¯«ÜìÄÔ¨Ü᪠ÍÝÉZ¯à¿á. ÓÜÃÜPÝÄ ÍÝÇæWÜÙÜ®Üá°, ÓÜÃÜPÝÄ ¿ÞÊÜ »ÝÐæ¿áÈÉ ¨æãÃÜQ¨ÜÃÜã ÍÝÉZ¯à¿áÊæà. ŸÚPÜ »ÝÐæ. ÎPÜÒ|PÝRX »ÝÐæÁáà ÖæãÃÜñÜá, »ÝÐæWÝX ÎPÜÒ|ÊÜÆÉ. Cí¨Üá ÓÜÃÜPÝÄ BÓÜñæÅWÜÙܳ®àæ° WÜÊÜá¯Ô. D ¨æàÍÜ¨Ü ÓŲ̈æàÎ B¿ááÊæàì¨Ü, ÖæãàËáÁãà±Ü£WÜÙÜ®Üá° EÚÓÜÆá ÓÜÃÜPÝÄ G®Üá°ÊÜ ®æÊÜ᩾ g®ÜÃܨÜá.ª D CíXÉÐ… Ëáàw¿áí ÍÝÇæWÜÙÜÇæÉà PÜ®vÜÊÜÜ°®Üá° ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞX PÜÈÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÝX¨æ. PÜ®vÜÊÜÜ°®Üã° hæãñæ¿ÞX EÚÓܸæàPÝX¨æ. ÊÜÞ®ÜÂÃæà, Ÿhæp…®ÜÈÉ ¸æíŸÆ ¸æÇæ ¯àwÆÉ. GÆÉ ñÝÆãPÜá Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÈÉ ¨®ÜÜPÜÃÜáWÜÚWæ ÊæáàÊÜâ, ¸ÝÂíP… BÃÜí»Ü, ¯àÃÝÊÜÄ Áãàg®æWæ Öæbc®Ü ÖÜ| ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞwÆÉ. »æãàg®ÝÆ¿á, PÜáw¿ááÊÜ ¯àÃÜá, ÍèaÝÆ¿á¨Ü PæãÃÜñæ C¨æ. D ¸ÝÄ¿á Ÿhæp…®ÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÄ ÍÝÇæWÜÚWæ ÊÜáãÆ > ÍÜíPÜÃÜWèvÜ ¹ÃݨÝÃÜ, ÊÜááÙÜÓÝÊÜÙÜX ¯ÊæáÆɾ ¨ÜãÃÜá, ¨ÜáÊÜÞ®¾Ü A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜ®Üá° ±ÜñÜÅ, DÊæáàÇ…WÜÙÜ ÊÜááTæà®Ü "ÊÝñÝì »ÝÃÜ£' PÜaæàÄWæ PÜÙÜá×Ô ®ÜÊÜá¾ ËÙÝÓÜ ÊÝaÜPÜ »ÝÃÜ£ Ë»ÝWÜ, "ÊÝñÝì»ÝÃÜ£', ÊæÇ毿ÕÞ ÓÜPÜìÇ…, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá&575002 C&ÊæáàÇ…: [email protected] > b®ÓÝÌËá,Ü° ÊæáçÓÜãÃÜá PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.