Vartha Bharathi Kannada Daily : 2019-02-11

7 : 7 : 7

7

7 ÊçæË«ÂÜ »ÝÃ£Ü Óãæ àÊáÜ ÊÝÃ,Ü ¶Ÿæ ÅÊÄÜ 11, 2019 varthabharati.in epaper.varthabharati.in qoÌ Ã… &PÆÜ ÃÊÜ Ü Qw&®Üáw q. ®ÝXÃæwx gËáà®®ÜÜá° »Üã ÃÜ×ñÜ PÝËáìPÜÄWæ ¨Ý®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. BÃÜí»¨ÜÜÈÉ Ô²I¯í¨Ü ÊÜá¨ÝÅÓ… Ë«Ý®ÜÓÜ»æ ±ÜÅÊæàÎst AÊÜÃÜá, Jí¨Üá ¸ÝÄ A®ÜíñܱÜâÃÜ ÇæãàPÜÓÜ»æ BÁáR¿Þ¨ÜÃÜá. 1968ÃÜÈÉ Ô²Gí ÓÜíŸí«Ü PÜw¨ÜáPæãívÜ AÊÜÃÜá ñÜÊÜᨾæà B¨Ü Bí«ÜűÜŨæàÍÜ Pæãà&Bwì®æàÐÜ®… PÜËáq B¶… PÜÊÜáá¯Ӆr ÃæÊÜÆãÂÍÜ®ÜÄàÓ…(G²ÔÔÔBÃ…) Óݲ§Ô¨ÜÃÜá. ®ÝXÃæwx AÊÜÃÜ ±ÜÅÔ¨Üoe PÜê£ "Cíw¿Þ ÊÜÞp…ìWæàh…x'. AÊÜÃÜá 1976ÃÜ gá.28ÃÜí¨Üá ¯«®ÜÜÃݨÜÃÜá. ñæàgÔÌ ¿Þ¨ÜÊ… TÝ ñÜ PÜÊÜáá¯Ӆr ÃÝgPÝÃÜ~ q.®ÝXÃæwx (qG®… Gí¨Üá ±ÜÄbñÜ) 1917, ¶æ.11ÃÜí¨Üá Bí«ÜÅ ±ÜŨæàÍÜ¨Ü A®ÜíñܱÜâÃÜ iÇæÉ¿áÈÉ g¯Ô¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ ñÜí¨æ ¨æãvÜx gËáà®ÝÃÜÃÝXª¨ÃÜá.ªÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü 6®æà ÃÝÐÜó±Ü£ ¯àÆí ÓÜíiàÊÜ Ãæwx, ®ÝXÃæwx AÊÜÄWæÜ »ÝÊÜ. Bí«ÜÅ, aæ®ç,æ° ÊÝÃÜOÝÔWÜÙÜÈÉ ÎPÜÒ| ±ÜäÃæçst ®ÝXÃæwx, PÝÇæàgá ©®ÜWÜÙÜÈÉÁáà ÃÝÑóà¿áñæ ÖÝWÜã ÊÜÞP…Õì ÊݨÜWÜÚWæ ÊÜÞÃÜá ÖæãàX¨ÃÜá.ªÜ ñÜÊÜá¾ ÃÝgQà¿á aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ PÝÃÜ|PæR ÊÜáãÃÜá ¸ÝÄ hæçÆá ÓæàĨªÜ Ãæwx, ñÜÊÜá¾ ñÜí¨¿æá gËáà®ÝĪ ¯Æá訆 ËÃÜá¨Üoe Ôw¨¨æÜá,ª ñÜÊÜá¾ 1,000 GPÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñÜÌ, ®ÜÊÜá¾ ÓÝí˫ݯPÜ ÖÜPÜáRWÜÙÜ qàQÓÜáÊÜ ÓÝÌñÜíñÜÅé¨ÜÈÉ. ¿ÞÃÜã qàPæWÜÚWæ ÖæãÃÜñÜÆÉ. ÊÜááí¸æç¿á bñÜÅPÜÇÝ ±ÜŨÜÍÜ쮨ÜÜÈÉ ®Üo AÊæãàÇ… ±ÝÇæàPÜÃ… hæãñæ ®Üvæ¨ÜáPæãívÜ Ä࣠ԲIGí, ®Ý¿áPÜ @yadavtejashwi ¹h沿á hÝ£ÊÝ© ®Ý¿áPÜÃæà ¯àÊÜâ GÔÕ/GÔr/ J¹Ô ÓÜÊÜáá¨Ý¿áÊÜ®Üá° ÓÝÖÜÓÜ ÊÜÞvܸæàw. ËáàÓÜÇÝ£¿á®Üá° C®Üã° Íæà.90PæR HÄÓܸæàQ¨æ. > ÔàñÝÃÝÊÜá ÁáaÜãÄ, vÝ. ¹. »ÝÓÃRÜ Ü ÃÝÊ… ÊÜáñÝí«ÜÃÜ ñܱÜâ³ Ô¨ÝoeíñÜWÜÚí¨Ü Ëá¨ÜáÙÜá ñæãÙæñÜPæãRÙÜWÝXÃÜáÊÜÊÜÃÜ ±ÜÅ»ÝÊÜPæR g®Üñæ¿á®Üá° ÖÝ© ñܲÓÜáÊܳ ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÚWæ ±ÜÅhÝnÊÜíñÜ g®ÜÃÜá PÜwÊÝ| ÖÝPܸæàPÝX¨æ. Ëá¥æÂWÜÙÜ ÓÜÃÜÊÜÞÇæ¿áÈÉ PæàÊÜÆ Jí¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ¿á®Üá° Aí©®Ü PÝÆZor¨ÜÈÉ ÃÝgÃÜáWÜÙÜá ¿ÞÊÜâ¨æà «ÜÊÜáìPæR ÓæàĨÜÊÜÄÃÜÈ, ®æÃæ ÃÝÐÜóWÜÙÜ ÊæáàÇæ ¨ÝÚ ®ÜvæÔ ÃÝg®®ÜÜá° ¿áᨨÜoeÜÈÉ ÓæãàÈÔ B ÃÝg嬆 BÚÌPæWÜÚWæ ÖæãàÈÔ¨ÜÃæ, PæàÊÜÆ ÓÜáÊÜÞÃÜá C®Üã°ÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ D "© ı¹ÜÉP… B¶… ÖÜíWÜÃ… BÂív… A¨ÜÃ… GÓæÕàÓ…' TÝ£¿á A¥ÜìÍÝÓÜOEhæn EñÝÕ ±ÜpÝ°¿áP…ÃÜ Aí¨Ýi®Ü ±ÜÅPÝÃÜ ¹ÅqÐÜÃÜá »ÝÃÜñÜ©í¨Ü qÅÈ¿á®… ±èív…WÜÙÜá. A¥ÜÊÝ 44.6 qÅÈ¿á®… vÝÆÃ…WÜÙÜá. Aí¨ÜÃæ 1,000,000,000,000X44.6 ¹È¿á A¥ÜÊÝ Jí¨Üá ËáÈ¿á ËáÈ¿á ËáÈ¿á (1ÃÜ ÊÜááí¨æ 18 Óæã®WÜÙÜáæ° WÜá~ÓÜá 44.6) ÊÜááÔÉÊÜå… ¨æãÃæWÜÙÜ ËÃÜá¨Üoe CÃÜáÊÜ I£ÖÝÔPÜ ¨æÌàÐÜ ¿ÞPæ ¹ÅqÐÜÃÜ ÓÝËWæ PÝÃÜ|ÊÝ¨Ü BÚÌPæ¿á "ÖæWÜYÚPæ' ¹ÅqÐÜÄWæ ÓÜÆɸæàPæà ÖæãÃÜñÜá ÊÜááÔÉÊÜå… ¨æãÃæWÜÙÜ BÚÌPæWæ AÆÉ. B¨ÄíªÜ¨Ü, Jí¨ævæ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü A˜PÜêñÜ ÓÝÌñÜíñÜÅé ¨æãÃÜQ¨Üí©¯í¨Ü ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ÍÝÇæ PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ WÝ혿á®Üá° ×w©ÃÜáÊÜ Cí©®Ü ÊÜáPÜRÙÜá ÓÝÊÜÞiPÜ hÝÆñÝ|WÜÙÜÈÉ WÝí˜¿á ±ÜÅ£PÜê£Wæ WÜáívÜá ÖÝÄÓÜáÊÜ, WÝí˜¿á ¶æäàpæãÊÜ®Üá° ±æpæãÅàÇ… ÓÜáĨÜá ÓÜávÜáÊÜ ¶æäàpæãWÜÙÜ®Üá° ®æãàw ""¨æàÍÜ¨Ü vÝÂv…A®Üá° ¿ÞPæ ÓÜávÜáÊÜâ¨Üá vÝÂw' '' G®¸Ü°æàPæ? ñÜÃÜWÜ£WÜÙÜÈÉ CíñÜÖÜ ÊÜáPÜRÙÜ ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üá° G¨ÜáÄÓÜáÊÜ ÎPÜÒPÜÃÜ ±ÝvÜá H®Üá? ±ÜÄÔ£§ ×àWæÁáà ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜÃæ WæãàvæÕWÜÚWæ PÜoárÊÜ WÜáwWÜÚWÜã ®ÜÊÜá¾ ±ÜâÃæãà×ñÜÃÜáWÜÙÜá ŸÅÖÜPÜÆÍæãàñÜÕÊܾ ®ÜvæÓÜáÊÜ ©®ÜWÜÙÜá ŸÃÜÇÝÃÜÊæà? ¿ÞPæí¨ÜÃæ WÝ혿á®àæ° Pæãí¨ÜÊÜÃÜã C®ÝÂÃÜ®Üá° ¹pÝrÃÜá? GÆÉ ÓÜgj®ÜÃÜ®Üá° iàÊÜíñÜ ÓÜápÝrÃÜá ÊÜáñÝí«¯ÜWæ ÊÜáí©ÃÜ PÜoárÊÜÊÜÃÜá ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ÊÜááXÔÁáà Öæãà¨ÝÃÜá. WÝ혿á®Üá° JÊæá¾ Pæãí¨Ü ¨æàÍܨÜÈÉ AÊÜÃÜ ñÜñÜÌWÜÙÜ®Üá°, B¨ÜÍÜìWÜÙÜ®Üá° D ©®Ü ¨æàÍܨæãÅàÖÜ, A±ÜÃÝ«Ü G®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÈÉ ÊÜá®ÜáPÜáÆ¨Ü A±ÜÃݘWÜÙÜ Êæã¨ÜÆ ÊÜÞP…Õì, WÝí˜, Aí¸æàvÜRÃ…, ÊÜÞqì®… Æã¥ÜÃ… QíW… ÖÝWÜã ®æÆÕ®… bíñÜ®æWÜÙÜá ÊÜáãÆñÜ@ GÃÜvæà GÃÜvÜá Ô¨ÝoeíñÜWÜÙÜ ®ÜvæÊæ ®Üvæ¨Ü ÓÜíZÐÜìWÜÙÜ w WÜáívÜá ÖÝÄÔ Pæãí¨ÜÊÜÃÜá Êæã¨ÜÆ®¿æá ÊÜWÜìPæR ÓæàĨÜÃæ, CÊÜÃÜ®Üá° B¨ÜÃæ C£ÖÝÓܨÜÈÉ GÈÉ¿áã PÜãvÜ Jí¨Üá ¨æàÍÜÊÝWÜÈ ±ÜÅ»ÜáñÜÌÊÝWÜÈ, ®ÝWÜÄPÜ ÓÜÊÜÞgÊÝWÜÈ ñÝ®Üá ÖÜñæÂWæç¨Ü ÊÜáÖÝñÜ®¾®ÜÜá° Pæãí¨Ü ©®ÜÊÜ®Üá° ÓÜí»ÜÅËáÓÜáÊÜâ¨Üá, BñÜ®Ü ±ÜÅ£PÜê£Wæ ¸æíQ ÖÜbc ÓÜáoár ÓÜáUÓÜáÊÜâ¨Üá PÝ~ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ¿ÞÊÜâ¨æà ®ÝWÜÄPÜ ¨æàÍÜ, ÔËÇ… ÓæãÓæçq B ©®ÜÊÜ®Üá° ÊæàÙæ ÊÜáÖÝñÜ®¾æ㟮ºÜ ÊÜáÃÜ| ©®ÜÊÜ®Üá° ÖÝWæà®Ý¨ÜÃÜã ÓÜí»ÜÅÊÜÞaÜÃÜOæ¿á ¨æàÍܨæãÅàÖÜ¨Ü B±Ý¨®Ü¿æá ÊæáàÃæWæ Ÿí˜Ô hæçÈWæ AoárÊÜâ¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æà g®ÜÊÜÄ 30ÃÜí¨Üá ÖÜáñÝñÜÃܾ ©®ÝaÜÃÜOæ¿á ÓÜí¨»ÜÜì¨ÜÈÉ ÊÜáÖÝñݾ WÝí˜ài¿áÊÜÃÜ ±ÜÅ£PÜê£Wæ WÜáívÜáÖÝÄÔ WÝí˜ ÖÜñæ¿á A|PÜá ±ÜŨÜÍÜ쮨ÜÜ ÓÜí»ÜÅÊÜÞaÜÃÜOæ ®ÜvæÔ, ÃÝÐÜó²ñÜ®Ü ÖÜíñÜPÜ ®Ý¥ÜãÃÝÊÜå… WæãàvæÕWæ hæçPÝÃÜ ÖÝQ¨ÜÊÜÃÜá D ¨æàÍÜ¨Ü BÐæàì¿á ±ÜÃÜí±ÜÃæWæà ®ÜÊÜᮾÜá° ±æäàÑÓÜá, ®ÝÊÜâ gñæ¿ÞX ¨ÜáwÁãà|, ®ÜÊÜá¾ A«Ü¿á®ÜÊÜâ ñæàhæãàÊÜá¿áÊÝXÃÜÈ, ®ÝÊÜâ ±ÜÃÜÓÜÃܳ ¨æÌàÑÓܨæ CÃæãà|) GíŸ ÓÝÆáWÜÙÜ®Üá° AÊÜPÝÍÜ ÔPÝRWÜÇæÆÉ ±ÜtÓÜáÊÜ D ¨æàÍÜ¨Ü ñÜ¥ÝPܦñÜ «ÝËáìPÜ ®Ý¿áPÜÃÜá, A«ÝÂñÜÊݾ©WÜÙÜá WÝ혿áíñÜÖÜ JŸº "ÓÜíñÜ ÃÝgPÝÃÜ~'¿á ÍÜŸÄÊÜáÇæ¿áÈÉ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ±ÜÅÊæàÍÜ¨Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ "®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ±ÝÅbà®Ü PÜorÙæWÜÙÜ®Üá°, ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° WèÃÜËÓܸæàPÜá' Gí¨Üá GvܹvÜíXñÜ®¨ÜÜ ÖæàÚPæ¿á®Üá° ¨æàÍÜ¨Ü ÊÜááSÂÊÝׯ ±Ü£ÅPæWÜÙÜ ÊÜááS±Üâo¨ÜÈÉ ¯àw¨ÜÊÜÃÜá ÊÜáñÝí«Ü ÖÜíñÜPܯWæ hæçPÝÃÜ ÖÝQ¨ÜÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üoe ñÜáq²oPæR®¨Ü°æ hÝ| ÊÜåè®Ü ñÝÚ¨ÜÃÜá. ""ÊÜÞË©Ì ±ÝÊÜÖæç'' GíŸ ÊÜÞñÜá, ¨æÌàÐÜÊÜ®Üá° ÖÜÃÜvÜáÊÜÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üoe ®ÝÊÜâ g®ÜÃÜ®Üá° GaÜcÃÜWæãÚÓܸæàPæíŸ ËÊæàPÜ¨Ü ÊÜÞñÜá D ¿ÞÊÜâ¨æà JŸº «ÝËáìPÜ ®Ý¿áPÜÃÜ ¸ÝÀáÀáí¨Ü ÖæãÃÜvÜÈÆÉ. C¨Üá D ¨æàÍÜ¨Ü ŸvÜÊÜÃÜ HÚWæ¿á ŸWæY ÊÜÞñÝvÜáÊÜ, g®ÜñÝ ÓæàÊæÁáà g®Ý¨Üì®Ü ÓæàÊæ Ÿ¿áÇݨÜíñÝX¨æ. g±Ý®… ¨æàÍÜ©í¨Ü "JÓÜáËá' GíŸ E±ÜWÜÅÖÜ EvÝÊÜOæ ÊáÜ ñæ ÊáÜ ñæ WÝí˜ ÖÜñæ 1809: AÊæáÄPÜ¨Ü ÃÝŸp…ì ¶ÜâÆr®…ÄWæ ÊÝ~g E¨àÍܪæ¨Ü ÔràÊÜå… ¸æãàp…(BË ¨æãà~) BËÐÝRÃÜPæR ÖÜPÜáRÓÝÌÊÜá ¯àvÜÇÝÀáñÜá. ®ÝÊæì ¨æàÍÜ¨Ü ÓÝÌñÜíñÜÅé NãàÐÜOæ gWÜñÜøÔ¨Üoe ®ÝoPÜPÝÃÜ, PÜË AÊæáÄPÜ¨Ü BÓÜRÃ… ÊæçÇ…xÃÜ "ÓÜÇæãàÊæá' ®ÝoPÜ ±ÝÂÄÓ…®ÜÈÉ ñܮܰ ±ÜÅ¥ÜÊÜá ±ÜŨÜÍÜì®Ü PÜíwñÜá. CoÈ¿áÈÉ ÇÝÂpæÃÝ®… J±í³Ü¨¨ÜÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÝÂqPÜ®… Ôq¿á ÓÝÌñÜíñÜÅé ÖÝWÜã ÓÝÊÜì»èÊÜáñÜÌPæR AíXàPÝÃÜ ¨æãÃæÀáñÜá. GÃÜvÜ®æà ËÍÜÌ ÊÜáÖÝ¿áᨨÜoeÜÈÉ gÊÜáì®… ±ÜvæWÜÙÜá CoÈ¿á A²ÅÇÝÉ ±ÜŨæàÍÜÊÜ®Üá° ÊÜáÃÜá ÊÜÍܱÜwÔPæãívÜÊÜâ. ÓæãàË¿áñ… ÃÜÍÜ CÓæÅàÇ… hæãñæX®Ü ÃÝgñÝí£ÅPÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®Üá° PÜw¨ÜáPæãíwñÜá. g±Ý®… ¨æàÍÜÊÜâ JÓÜáËá GíŸ E±ÜWÜÅÖÜÊÜ®Üá° PÜPæÒWæ ÓæàÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ E±ÜWÜÅÖÜ EvÝÊÜOæ BÃÜí¼Ô¨Ü ®ÝÆR®æà ¨æàÍÜÊÝÀáñÜá. AÊæáÄPÜ, CíWæÉív…, ÓæãàË¿áñ… ÃÜÍÜ ÓæàĨÜíñæ 94 ¨æàÍÜWÜÙÜá ±ÜÃÜÊÜÞ|á ÍÜÓÝOEÓÜOEWÜÙÜ®Üá° ¯Ðæà˜ÓÜáÊÜ Ôà¸æv… J±í³Ü¨ÜPæR ÓÜ× ÖÝQ¨ÜÊÜâ. ñÜñÜÌhÝn¯ AÄÓÝroÇ…, PÜË ÍæàP…²Õ¿áÃ… ÖÝWÜã PݨÜíŸÄPÝÃÜ wPæ®…ÕÃÜ PÜê£WÜÙÜ ÊæáàÇæ bà®Ý ¯Ÿìí«Ü ÖæàÄñÜá. BμÅPÝ¨Ü WÝí˜ Gí¨Üá ÖæÓÜÃÝX¨ªÜ g®ÝíXà¿á ËÃæãà˜ ÖæãàÃÝoWÝÃÜ ®æÆÕ®… ÊÜáívæàÇÝ 27 ÊÜÐÜìWÜÙÜ ÓÜá©àZì hæçÆáÊÝÓÜ©í¨Ü ¹vÜáWÜvæWæãívÜÃÜá. ¹hæ², BÃæÓæÕÓ… ÊÜááSívÜ ©à®Ü ¨¿ÜÞÙ… E±Ý«ÝÂ¿á ¯«®ÜÜ. 1814: 1896: 1929: 1944: 1953: 1970: C£ÖÝÓܨÜÈÉ GÈÉ¿áã PÜãvÜ Jí¨Üá ¨æàÍÜÊÝWÜÈ ±ÜÅ»ÜáñÜÌÊÝWÜÈ, ®ÝWÜÄPÜ ÓÜÊÜÞgÊÝWÜÈ ñÝ®Üá ÖÜñæÂWæç¨Ü ÊÜáÖÝñÜ®¾®ÜÜá° Pæãí¨Ü ©®ÜÊÜ®Üá° ÓÜí»ÜÅËáÓÜáÊÜâ¨Üá, BñÜ®Ü ±ÜÅ£PÜê£Wæ ¸æíQ ÖÜbc ÓÜáoár ÓÜáUÓÜáÊÜâ¨Üá PÝ~ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ¿ÞÊÜâ¨æà ®ÝWÜÄPÜ ¨æàÍÜ, ÔËÇ… ÓæãÓæçq B ©®ÜÊÜ®Üá° ®®æ²ÜÔPæãÙÜáÛÊÜ⩨Ãæ,ªÜ ¨Üá@S©í¨Ü A¨®ÜÜá° ÃÝÑóà¿á AÊÜÊÜÞ®¨ÜÜ Jí¨Üá ©®ÜÊÝX 1971: 1978: ¯g, WÝí˜ ñܱà³æ ÊÜÞvÜ¨Ü AÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜÆÉ. AÊÜÃÜá ñܱÜâWÜÙܳ®ÓÜXæ° ñܮܰ ÊæáàÃÜá ÎSÃÜ ñÜÆá²¨Ü AÓÝÊÜޮܠÊÜá®ÜáÐÜÂ. AÓÝÊÜޮܠÓÜíñÜ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ÊÜÞvÜ¨Ü ñܱÜâWÜÚWæ³ AÊÜÃÜ®Üá° ÖæãOæWÝÃÜ®®ÜÝ°XÔ, "»ÝÃÜñÜ¨Ü Ë»Üg®¿æÜÞWÜáÊÜ⩨ÃæªÜ A¨Üá ®®ÜÜ° ÍÜÊÜ¨Ü ÊæáàÇÝWÜÈ' Gí¨Üá PÜoáÊÝX 1990: 1968: PÆæ Ó¨ÜÜ ÓÙܨÜÈÜ G®….P.æ § É Ë JñvÜ©Üí¨Ü ÖݯPÝÃÜPÜ ±ÜÅ£QÅÁá¿ÞX¨æ. ±ÜÅ£ Jí¨Üá ÆPÜÒ E¨æãÂàXWÜÙÜÈÉ A£¿Þ¨Ü PæÆÓÜ¨Ü ÖæãÃæ,ÓÝÊÜÞiPÜ ¸æíŸÆ¨Ü PæãÃÜñæ, ¸æÙæ¿áÆá PæÆÊæà AÊÜPÝÍÜWÜÙÜá,PÜwÊæá ÊæàñÜ®Ü,ÓÜíZÐÜìPæR PÝÃÜ|ÊÝWÜáÊÜ ¸æàwPæWÜÙÜá,¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜÊÝÈÆÉ¨Ü hݸ… A±Ü[ÝñÜWÜÙÜá, E¨æãÂàWÜ ®ÜÐÜr,Aí£ÊÜáÊÝX iàÊÜ®ÜÊÜáor PÜáÔñÜPæR PÝÃÜáOÝ WܨÜÂí ÖÜê¨ÜÂí& ÖÜ꨿Üá©í¨Ü ÖÜ꨿ÜáPæR ±ÝÃÝWÜÆá ±Üâor ËÃÝÊÜáWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ¶æÅÐ… BX q±… CÈÊÉ æ Õ ¯àÊÜâ ©®ÜËwà PÜaæàÄ¿áÈÉ AíqPæãíw¨Ãæ,ªÜPÜí±ÜäÂoÃ…®ÜÈÉ WÜ ¨ÜÂÊÜ®Üá° ÖÜê¨ÜÂÊÝXÔ¨ÜÊÜÃÜ ÓÝÈ®ÜÈÉ ÊÜáá¨|ªÜ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, B«Üá¯PÜ ÓÝ×ñÜÂÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ ÖÜÆÊÜâ ÖæÓÜÃÜáWÜÚÊæ. WæãàÃÜãÃÜá, G. G®…. ÊÜáã£ìÃÝÊ…, PÜáÊæí±Üâ AÊÜÄí¨Ü ×w¨Üá BÆãÃÜá, ÓÝ×ñÜÂPæR Pæãor PæãvÜáWæ ¨æãvÜx¨Üá. ÖÜÆÊÜâ TÝÂñÜ ÇæàSPÜÃÜá ñÜÊÜá¾ AíPÜ| ŸÃÜÖÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜÊæà WÜáÃÜá£ÓÜÆqr³¨ÝÃæ.ª AÊÜÃÜÈÉ AÍæãàP… ÍæorÃ… PÜãvÜ JŸÃÜá.º ÓÜêg®Ü WÜáÃÜá£ÔPæãíwÃÜáÊÜ AÍæãàP… ÍæorÃ… AÊÜÃÜ AíPÜ| ŸÃÜÖÜWÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÜ "WܨÜÂí ÖÜê¨ÜÂí' D ¯qr®ÜÈÉ GÃÜvÜã AíPÜ|ŸÃÜÖÜWÜÙÜá AWÜñÜÂPæR ñÜPÜRíñæ PæÆÊæäÊæá¾ TÝÓÜX¿Þ¨Ü B£à¾¿á PÜÒ|WÜÙÜ®Üá° ñæÃæ¨ÜáPæãívÜÃæ, PæÆÊæäÊæá¾ hæãñæWæ ÓÜÊÜáPÝÈà®Ü ÓÜí¨»ÜÜìWÜÙÜ®Üá° aÜbìÓÜáÊÜ A¯ÊÝ¿áìÊÜä AíñÜÖÜ ËÐÜ¿á ÊæçË«ÜÂñæWÜÚí¨Ü PÜãwÊæ. A±³Ü AÊÜÌ®Ü ®®æ²Ü®Ü ÓÜáÃÜáÚ¿á ÊÜáãÆPÜ A±³Ü AÊÜᮾ®ÜÜá° ®®æ¿æááÊÜâ¨ÜPÝRXÁáà ËáàÓÜÇÝX¨æ. ñÜí¨æ ñÝÀáWÜÙÜ®Üá° JŸº ŸÃÜÖÜWÝÃÜ®Ü ÊÜáãÆ ÓæÇæ GÈɨæ G®Üá°ÊÜ⨮ÜÜá° D ÓÜÃÜ~¿á ÊÜáãÆPÜ AÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ嬆 ¸æàÃÜáWÜÙÜá ÖÜÃÜw B«Üá¯PÜ ¿ááWܨÜÈÉ ÖæaÜácPÜwÊæá ±ÜÅ£ÁãŸÃÜ㺠©®ÜËwà PæÆÓÜÊÜ®Üá° ±ÜıÜä|ìÊÝX ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°¨ÜÈÉ ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ PæãíwÃÜáÊÜ «ÝÃÜÊÝvÜÊÜ®Üá° B£à¾¿áÊÝX ®Ý¨¨ÜÜ ®©Ü. ¸æàí¨æÅ, PÜáÙÜPÜáí¨Ü ÎÊÜÃÝ¿á, Q. ÃÜí. ®ÝWÜÃÝh…, H|X ®ÜoÃÝh…, ÓÝPæàñ… ÃÝg®…, BñÜPÜñ澿áã Öè¨Üá, ±ÜÅÊÝÓÜ PÜñæ¿áã Öè¨Üá, ÆÈñÜ ±ÜÅŸí«ÜÊÜä Öè¨Üá. ÖÜãË®ÜíñÜÖÜ »ÝÐæ¿áÈÉ PÜívÜáívÜ ÍæorÃ… ŸÃÜÖÜWÜÙÜá ¯gPÜãR ÖÜê¨ÜÂÊݨÜá¨æà ÓÜÄ. A¨Üá ÖÜ꨿Üá©í¨Ü ÖÜáqr ÖÜê¨ÜÂPæR ÓæàÃÜáÊÜíñÜÖܨÜá. C£ÖÝÓÜ PÜÈÓÜáÊÜ ÊæáàÐÝóXÃÜáÊÜ ÍæorÃ…, ÊÜñÜìÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° ÊæáàÐÜó A˜PÝÃܨÜÈÉ ®æãàvܨæ, A¨ÜÃæãÙÜWæ Jí¨Ý¨Ü JŸº ˨ݦì¿ÞX ÓæãvÜWÜ®Üá° ñÜ®¨Ü°ÝXÔPæãw¨æ. ÖæãÃÜñÜí©ÃÜáÊÜ D PÜꣿá Joár ±ÜâoWÜÙÜá 288. ÊÜááS¸æÇæ 230 ¨ÜãÃÜÊÝ~¿á®Üá° ÓÜí±ÜQìÓÜŸÖÜá¨Üá. £Ú¨ÜáPæãívÜÃæ »ÜËÐܨÜÈÉ CíñÜÖÜ ÓÜí¨»ÜÜìWÜÙÜ®Üá° ÖæàWæ Jí¨ÜÆÉ Jí¨Üá ÓÜí¨»ÜÜì¨ÜÈÉ E¨æãÂàWÜ ÓÜíŸí˜ PæÆÊÜâ PÜaæàÄWÜÙÜÈÉ E¨æãÂàXWÜÙÜ BíñÜÄPÜ ÊÜåèÆÂÊÜÞ±®ÜÜÊÜ®Üá° AaÜcÄ¿á®Üá°íoá ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá,B¨ÜÃæ C¨Üá ñÜÊÜá¾ E¨æãÂàXWÜÙÜá ÓÜíÓæWÜÙÜ᧠A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜ ÊÜÞWÜìÊÝX¨æ. Öæbc®ÜÊÜÃÜá ÊÜᮿæáÈÉ ¯ÊÜá¾ BíñÜÄPÜ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜÖÝPÜáÊÜ hæãñæWæ ¯ÊÜá¾ ±ÝÃÝWÜÆá ÓÜíÓÜRÄñÜ BÖÝÃÜWÜÙÜá A¥ÜÊÝ ¶ÝÓ…¶rÜâv…WÜÙÜ ÊæãÃæ aÜÖÝ A¥ÜÊÝ PÝμ ÓæàËÓÜáÊÜâ¨Üá CÊÜä CíñÜÖÜ A»ÝÂÓÜWÜÙÜÈÉ ©®ÜaÜÄ¿áÈÉ PæÆÊÜâ ÓÜÊÜá¿áÊÜ®Üá° WÝvÜì¯íW…,K¨ÜáËPæ,vÝ®…Õ ÊÝÃÝíñÜÂWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÜá¾ PÜáoáퟨæãí©Wæ A¥ÜÊÝ Óæ°à×ñÜÃæãí©Wæ «ÜãÊÜá±Ý®Ü A¥ÜÊÝ ÊÜá¨ÜÂ±Ý®Ü ÓÜÊÜì¥Ý ÓÜÆɨÜá. ÃݣŠŸÖÜÙÜ ÓÜÖæãà¨æãÂàXÁãí©X®Ü £PÝRo,ÊÝP… ñæÃÜÚ¨Ü᪠A¥ÜÊÝ ÃÜhæ PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.