Vartha Bharathi Kannada Daily : 2019-02-11

8 : 8 : 8

8

varthabhaÃraÝti.ign e papÝerÃ.va£ rthabharati.in » Ü 8  ÊáÜ íWÙÜ ãÜ ÃáÜ > Óãæ àÊáÜ ÊÝÃ,Ü ¶Ÿæ ÅÊÄÜ 11, 2019 Êáæ ç£Å ÓÃÜ PÜ ÝÃPÜ ®Üàæ CÆ: Êãæ à© Ræ ÂÓ§ PíÜ ² ÍÝÓPÜ Ü WOÜ àæ Í… ¹h²æ ÃPÜ OÒÜ ¿æáȨÝÃ:æ WêÜÖÜ ÓbÜ ÊÜ É É É ª Ëg ¿ á± ÜâÃÜ, ¶ æ. 10: ÍÝÓÜPÜ B ® Üí ¨ … ÔíW… ÊæáàÇæ ÖÜÇÉæ ÊÜÞw ñÜÇæ ¨ ª ÝÃæ. AÊÜÃÜ ® Üá° ÓÜ ¨ Ü ¨ ÜÈÉÁáà Ÿí˜ÓÜÇÝ WÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá WÜêÖÜ ÓÜbÊÜ ÃÜËÊÝÃÜ Ëg¿á±ÜâÃÜ ®ÜWÜÃܨÜÈÉ ÓÜá © ª WÝÃÜÃæãí © Wæ ÊÜÞñÜ ® Ýw ¨ Ü AÊÜÃÜá, ÍÝÓÜPÜ WÜOæàÍ… A˜ÊæàÍÜ®ÜPÜãR Ÿí©ÆÉ. AívÜÊÜÞ®… ¯Pæãà¸ÝÃ… ®ÜÈɨÝÃæª GíŸ ÊÜÞ×£ C¨æ. ˱… ® ÜÊÜá ¾ CÇÝTæ ¿ áÈÉ ¿ ÞÃÜã WÜOæàÍ… ÓÜí±ÜPÜì¨ÜÈÉ CÆÉ. AÊÜÃÜá ® ÜÈÉ ÓÝPÜÐÜár A ® Üá ¨ Ý ® Ü J ¨ ÜXÓÜÇÝX ¨ æ Gí ¨ Üá £ÚÔ¨ÜÃÜá. ±æäÈàÓ… pæù ¯ íW… APÝvÜËá ¿ áÈÉ JÙæÛ ¿ á A ˜ PÝÄWÜÙÜ ® Üá° ®æàËáÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. ÖæãÓÜ sÝOæWÜÙÜ ¯ ÊÜÞì| ÓÜ ¨ ÜÂQRÆÉ. JpÝrÃæ ±æäÈàÓ… CÇÝTæ¿áÈÉ Íæà.30ÃÜÐÜár ÖÜá ¨ ª æWÜÙÜá TÝÈ CÊæ. AÆÉ ¨ æ, ÊÜááí¸æç ¶¶ææäàÓ…ì ÖÝWÜã Bí«ÜÅ¨Ü XÊæ. ®ÜÊÜá¾ ÃÝg嬆 WÜÃÜávÜ ±Üvæ¿áã PÜãvÜ AÊÜâWÜÙÜíñæ BWܸæàPæí¨Üá C¨æà ÊæàÙæ ±ÝqàÇ… £ÚÔ¨ÜÃÜá. Ú¿áÈ ÖÜ០º ÚÛ/ ¸æíWÜÙÜãÃÜá, ¶æ.10: PÜ ®ÝìoPÜ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ÊÜááSÂÓÜÃÜ᧠¿ÞÃæí¨Üá C¨ÜáÊÜÃæWÜã £Ú©ÆÉ Gí¨Üá ±Üūݯ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© Cí©ÈÉ qàQÔ¨ÝÃæ.ª ÃÜËÊÝÃÜ ®ÜWÜÃÜ¨Ü WÜŸãÃÜẠŸÚ¿á PæGÇ…C ÓÜÊÜÞÊæàÍÜÊÜ®Üá°¨àÎÔªæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü AÊÜÃÜá, CÈÉ®Ü ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ÊÜááSÂÓܧÃæà CÆÉ. ÖÜÆÊÜâ ±ÜÅÊÜááS £àÊÜÞì®ÜWÜÙÜá ŸíWÝÇæWÜÙÜÈÉ Ga….w.PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá AñÜÂíñÜ ¨ÜáŸìÆ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨ÝÃæ.ª CíñÜÖÜ ¨ÜáŸìÆ ÓÜÃÜPÝÃÜ ¨ Ü ÊÜÞ ¨ ÜÄ ¿ á ® æ° à Pæàí ¨ ÜÅ ¨ ÜÈÉ PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ±ÜíbíW… ¸ÝÂW… BX¨ÝÃæ.ª ñÜÊÜá ¾ PÜábì EÚÔPæãÙÜÛÆá ÖæãàÃÝo ÜÂÊÝw¨ÜÃÜá. PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ÃæçñÜÃÜ ÓÜí±Üä|ì ÓÝÆ ÊÜá®Ý° NãàÐÜOæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ C¨Üá ±Üä|ì ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿ÞXÆÉ. ÓÝÆ ÊÜá®Ý° G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÃÝgQà¿á ®æ±ÜÊÝX¨æ Gí¨ÜÃÜá. 5,000 Pæãàq ÊæaÜc¨Ü Áãàg®¿æá®Üá° PæÆÊæà ûÜ|WÜÙÜ ×í¨æ E¨Ý^qÓÜÇÝX¨æ. ÊÜááí©®Ü ±ÜūݯWæ ¸¨æÜÄPæ ±ÜñÜÅ Û ¿ÞÊÜ ÄࣿáÆãÉ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞwÆÉ Gí¨Üá EÇæÉàUÔ ±Üūݯ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©Wæ iàÊÜ ¸¨æÜÄPæ ÖÝQ¨ÝÃæª G®Ü° ÇÝ¨Ü ±ÜñÜÅÁãí¨Üá ñÜvÜÊÝX ¸æÙÜQWæ Ÿí©¨æ. GÃÜvÜá ©®¨ÜÜ ×í¨æ «ÝÃÜÊÝvÜ ±æäÈàÓ… GÔ³ PÜaæàÄWæ D ±ÜñÜÅ Ÿí©¨æ G®ÇÝXÜ°¨Ü᪠C¨ÜÃÜÈÉ, Êæãà©¿á®Üá° ÖÜñæ Ä࣠ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞwÆÉ. ŸÄà ˨æàÍÜ Gí¨æÇÝÉ ±ÜñÜŨÜÈÉ EÇÉæàUÓÜÇÝX¨æ ÓÜá©WÝÃÜÃæãíª©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü PÜÊÜáÇ… ±Üíñ…, ®ÝÊÜâ PÜoár¯qr®Ü ÊÜÂÊÜÓæ§ ¸æàÃæ ËÐÜ¿á. B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÓÜÄ g®ÝíWÜPÝRX ®ÝÊÜâ ¨æàÍÜ¨Ü ÊÜáãÆ ÓèPÜ¿áì ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜWÜì¨ÜÊÜÃÜ A¼ÊÜê©oeWÝX ¨Üáw© ¨àÊæ.ªæ C®Üá° ÊÜááí¨¿æáã ®ÝÊÜâ A¨®ÜÜá° ÊÜááí¨Üá ®ÜÊÜá¾ ÓÜÃÜPÝÃÜ 55 £íWÜÙÜÈÉ 77 ÆûÜ ÊÜá®æ ÊÜáígãÃÜá ÊÜÞw¨æ. ®ÜWÜÃÜ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ 13 ÆûÜ ÊÜá®æ ±Üä|ìWæãíw¨æ. ÊÜáígãÃÝ¨Ü 77 ÆûÜ ÊÜá®æWÜÙÜ ±æçQ 15 ÆûÜ ÊÜá®æWÜÙÜ PæÆÓÜ ±Üä|ìWæãíw¨æ. B¨ÜÃæ D Áãàg®¿æá®àæ° AÐærà AÆɨæ C¨æà Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄ ÓÜÃÜPÝÃÜ Êæäí¨Üá ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜWÜì¨ÜÊÜÄWæ ÊÜá®æ ÓèÆ »Ü嬆 ŸWæY ÁãàbÔ¨æ. ÖÝWÝX ÊÜá®æ ÓÝÆ¨Ü ñæÄWæ Ë®ÝÀᣠ¯àvÜÇÝX¨æ Gí¨Üá ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ±Üâ®ÜÃÜáaæcÔ¨ÜÃÜá. ÓÜÊÜÞÊæàÍܨÜÈÉ Pæàí¨ÜÅ ÓÜbÊÜÃÝ¨Ü w.Ë.ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜ, ÃÜÊæáàÍ… Óܨ®ÜÜPæR ŸÃÜÆá BWÜ©¨ÃæªÜ aÜá®ÝÊÜOæWæàPæ ¯ÆɸæàPÜá ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ ÓÜÙܧ¨Ü ±ÜPÜR¨ÜÇæÉà ÓÜÃÜPÝÄ PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ »ÝX¿Þ¨Ü ±Üūݯ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©, «ÝÃÜÊÝvÜ WÝÂÓ…±æç±…Çæç®… E¨Ý^o®æ ÓæàĨÜíñæ ËË«Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° E¨Ý^qÔ¨ÜÃÜá. ÊÜááÃÜÚà«ÜÃ… ÃÝÊ…, ÍÝÓÜPÜÃÝ¨Ü gWÜ©àÍ… ÍæorÃ… BÃ….AÍæãàP… ÓæàĨÜíñæ ±ÜÅÊÜááSÃÜá E±ÜÔñÜħ¨ÃÜá.ªÜ ÔàPÜÃ…³ Pæ.BÃ….ÃÜÊæáàÍ…PÜáÊÜÞÃ… ±ÜÅÍæ° ±ÜÅ ÃÝ¿áaÜãÃÜá, ¶æ.10: Óܨ®ÜÜPæR ŸÃÜÆá ÍÝÓÜPÜÄWæ BWÜ©¨ÜªÃæ Êæã ¨ ÜÇæà £ ÚÓÜ ¸ æàPÜá. ÓÜ ¨ Ü ® ÜPæR ŸÃÜÆá BWÜ © ¨ Ü ª Ãæ aÜá®ÝÊÜOæWæ HPæ ¯ÆɸæàPÜá Gí¨Üá Ë«Ý®ÜÓÜ» æ Ô ³àPÜÃ… Pæ. BÃ…. ÃÜÊæáàÍ… PÜáÊÜÞÃ… Cí©ÈÉ ±ÜÅΰԨÝÃæ.ª ÃÜËÊÝÃÜ ® ÜWÜÃÜ ¨ ÜÈÉ ÊÜÞ « ÜÂÊÜá ± ÜÅ£ ¯ ˜ WÜÙÜ gñæ ÊÜÞñÜ ® Ýw ¨ Ü AÊÜÃÜá, ÊÜáñÜ ÖÝQ WæÈÉÔ¨ Ü g® Ü ® ÜÊÜá ¾ ® Üá° ® æãàw EX ¿ ááÊÜíñæ CÃܸÝÃܨÜá. ÃÝg ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ ¨æàÍÜ¨Ü ÃÝgQà¿áÊæ ÖÝÙÝX ÖæãàX¨æ. GÆÉ »ÜÅÐÝraÝÃÜPæR aÜá®ÝÊÜOæÁáà ñÜÙÜÖÜ© Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ¨æàÍܨÜÈÉ aÜá®ÝÊÜOÝ PÝÁáWÜÙÜÈɪ ÓÜá«ÝÃÜOæWÜÙÜ®Üá° ñÜÃܸæàPÜá. B¨ÜÃæ »ÜÅÐÝraÝÃÜ ¯ÊÜáãìÆ®æ ÊÜÞvÜÆá g® Ü ¾ñÝÚ¨ Ü ÊÜá®ÜáÐÜ® æ ¿ÞÊÜâ¨æà PÜÅÊÜá ñæWæ ¨ ÜáPæãÙÜÛÈÆÉ Gí ¨ Üá ±ÜÃæãàûÜÊÝX ±Üūݯ Êæãà© ÖæÓÜÃÜá ÃÝgQà¿á ¸æÙÜÊÜ~WæWÜÚí¨Ü ®Ý®Üá ®æãí©¨àªæ®æ. ®æãàÊÜâ Pæãoár ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. "Êæãà© qàPæWæ ©ÈÉ¿áÈÉ ñÜPÜR Êãæ à©Wæ ¹Ô ÊáÜ áqÔr ¨Ü "Wãæ à ¸Ý ÆZáÊÝX ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü᪠AÊÜÃÜ qàPæWæ ¯àw¨ÜÃÜá. ®Ü®Ü° ÃÝgQà¿á iàÊܮܨÜÈÉ ÃæçñÜÃÜá ¯àÃÝÊÜÄWÝX H®æà®Üá ÊÜÞw¨àªæ®æ. ÃÝg H®æíŸá¨®ÜÜá° ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞwPæãvÜáÊæ Gí¨Ü AÊÜÃÜá, ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ ÓÜíaÜÆ®Ü ÓÜêÑrÔÃÜáÊÜ ±ÜÅ£QÅÁá ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨ÜÃÜá. ¯àw¨àªæ®æ GíŸá¨®ÜÜá° ©ÈÉ¿áÈÉ ±Üūݯ ÖæàÚ¨ÝÃæ.ª ÃÜËÊÝÃÜ ®ÜWÜÃܨÜÈÉ ÓÜá©WÝÃÜÃæãíª©Wæ AÊÜÃÜ ÊÜáWÜ H®Üá ÊÜÞw¨ªÝÃæ' Gí¨Üá Êæãà© PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá, ®ÜWÜÃÜ¨Ü Aí¸æàvÜRÃ… ±ÜÅ£»Üo®Ý ÊæáÃÜÊÜ~Wæ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ÊÜÞñÜ®ÝwÃÜá ÊÜ«Ü̯ ÓÜáÃÜáÚ ÊÜÞvܸæàPÜá Gí¨Üá BWÜÅ×Ô¨ÜÃÜá. ±æäÈàÓÜÃÜá ±ÜÅ£»Üo®ÝPÝÃÜÃÜ®Üá° ÊÜÍÜPæR ±Üvæ¨ÜÃÜá. ÊÜáÖÝÃÝÐÜó, WæãàÊÝ ÖÝWÜã PÜ ® ÝìoPÜ ¨ Ü ÊÜá « æ EípÝXÃÜáÊÜ ÊÜáÖܨÝÀá ®Ü© ¯àÃÜá ÖÜíbPæ¿á ÓÜÊÜáÓæ¿á CñÜÂ¥ÜìPæR ±Üūݯ Êæãà© ÊÜá«ÜÂÔPæ§ ÊÜ×ÓܸæàPÜá Gí¨Üá ±ÜÅ£»Üo®Ý ±Üūݯ Êæãà© BWÜÊÜá®ÜPÜãR ÊÜáá®Ü° B±ÜÃæà ÐÜ®… PÜÊÜáÆÊÜ®Üá° ËÃæãà˜Ô PÝíWæÅÓ… ÖÜáŸÚÛ/º¸æíWÜÙÜãÃÜá, ¶æ.10: ÃæçñÜÃÜ ×ñÜ PݱÝvÜáÊÜÈÉ ±Üūݯ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ¨ÝÀá ®©Ü ¯àÃÜá ÖÜíbPæ ÖæãàÃÝo WÝÃÜÃÜá, PÝíWæÅÓ… PÝ¿áì PÜñÜìÃÜá PܱÜâ³ ±Üqr ±ÜŨÜÎìÔ ±ÜÅ£»Üo®æ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. "Êæãà © Wæãà ¸ ÝÂP…' Gí ¨ Üá ¨ ÜÆÉ ¨ æ, Pܱ Üâ ³ ± Üqr ± ÜÅ ¨ ÜÎìÔ ¨ ÜÃÜá. > Pæ.BÃ….ÃÜÊæáàÍ…PÜáÊÜÞÃ… ÔàPÜÃ…³ EÇæÉàUÓÜ¨æ £ÃÜáWæàoá ¯àw¨ÜÃÜá. "B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆ' BwÁãà PÜáÄñÜíñæ ¶ æ. 11ÃÜí ¨ Üá ÓÜ ¨ Ü ® Ü ¨ ÜÈÉ B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆ¨Ü ŸWæY¿áã ®®ÜÜWæ ÓÜÐÜr±³ÜwÔ¨ÜÃÜá. ÊÜÞñÜê»ÝÐæ¿á®Üá° PÜvæWÜ~ÓÜ©Ä: ÊæíPÜ¿á®ݿááx 2 ÓÝËÃÜ ÃÜã. ÊÜááS ¸æÇæ¿á ®ÜPÜÈ ®æãàoá ÓÝWÜOæ BÃæãà²Wæ hÝËáà®Üá ¯ÃÝPÜÄst ÖæçPæãàp…ì ÔGíBÃ… ËÍËÌÜ ¨Ý Âí± ÓÜ … E¨Ýo^ ®Ý ÓÊÜ ÞÜ ÃíÜ »Ü ¸ æí ¿ ÞÊÜâ ¨ æà » ÝWÜ ¨ ÜÈÉ ¿ Þ ¨ ÜÃÜã iàËÔ. B¨ÜÃæ, ÊÜÞñÜê »ÝÐæ ÖÝWÜã ÊÜÞñÜê»ÜãËá¿á®Üá° ÊÜáÃæ¿á¸æàw. ±ÝÎcÊÜÞñÜ ÓÜíÓÜ¢£, BÖÝÃÜ ±Ü¨Üoe£ ÖÝWÜã ± ÜÃÜ » ÝÐæWÜÙÜ ÊæãàÖÜPæR JÙÜWÝWܸæàw Gí¨Üá E±ÜÃÝÐÜó±Ü£ ®ÜWÜÃܨ Ü ÔGíBÃ… ËÍÜÌ˨ݯ Æ¿á¨Ü ®ÜãñÜ®Ü PÝÂí±ÜÓ… E¨Ý^o®Ý ÓÜÊÜÞÃÜí » Ü ¨ ÜÈÉ ± ÝÇæãYívÜá ÊÜÞñÜ ® Ýw ¨ Ü AÊÜÃÜá, PÜ ® Ü° vÜ ® æÆ ¨ Ü ÓÜíÓÜ¢£ ÖÝWÜã ± ÜÃÜí± ÜÃæ ÎÅàÊÜáí£Pæ¿á®Üá° Öæãí©¨æ. CÈÉ®Ü BÖÝÃÜ ±Ü¨Üoe£ BÃæãàWÜÂPæR ÁãàWÜ ÊÝX ¨ æ. D ×í ¨ æ ¸ æíWÜÙÜãÄWæ Ÿí¨ÝWÜ g®Ý«Üì®Ü ÖæãàpæÇ…®ÜÈÉ®Ü ÖæbcÔPæãÙÜÛ ¸ æàPÜá. ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ BËÐÝRÃÜWÜÙÜ®Üá° PÜívÜá ×w¿ááÊÜ ±ÝÅbà®Ü »ÝÃÜñÜÊÜâ Êæç¨ÜÂQà¿á ±¨ÜÜoe£, Óܨ®Ü¨ÜÜÈÉ "B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆ' ¸ æíWÜÙÜãÃÜá, ¶ æ. 10: »ÝÃÜñܨæãÙÜPæR 2 ÓÝËÃÜ ÊÜááS ¸æÇæ¿á ®ÜPÜÈ ®æãàoáWÜÙÜ®Üá° ÓÝXÔ, ¸ æíWÜÙÜãÃÜá ÓæàÄ ¨ Üíñæ ÃÝg嬆 ËË«ævæ aÜÇÝÊÜOæ ® Ý ¿ ÞíWÜ Ÿí « Ü ® Ü ¨ ÜÈÉÃÜáÊÜ D PÜáÄñÜíñæ 73 ÊÜÐÜì ¨ Ü ÓÜÈÉÔ ¨ Ü ª ÊæáàÆ ¾ ® ÜË ¿ á ® Üá° ® Ý ¿ áÊÜá㣠ì Pæ. G ® … Pæ.®ÜoÃÝg®… AÊÜĨªÜ Ë»ÝXà¿á D ±ÜÅPÜÃÜ| AñÜÂíñÜ WÜí¼àÃÜ ÓÜÌÃÜã±Ü¨Üáª, G®…IG(ÃÝÑóà¿á ñÜ ¯ TÝ ÓÜíÓæ § ) C ¨ ÜÃÜ ñÜ ¯ Tæ WÜí¼àÃÜ ÓÜÌÃÜ㱨ÜÜ AíWÜÊæçPÜÆ©í¨Ü AíÍÜÊÜ®Üá° ±ÜÄWÜ~ÓÜÆá BWܨÜá A¼±ÝÅ¿á±Üqr¨æ. ËÃÜá¨Üoe »ÝÃÜ£à¿á ¨ÜívÜ ÓÜí×ñæ PÜÆí ±ÜÅPÜÃÜ| ¨ÝSÈÓÜÇÝX¨æ. ® æãàoáWÜÙÜ aÜÇÝÊÜOæ: AÊÜâWÜÙÜ ® Üá° ¸ ÝíWÝÉPæR ÃÜÊÝ ¯ Ô ñÜí¨Üá ¨æàÍÜ¨Ü ËË«ævæ ÓÜÃÜŸÃÝgá BÃæãà±Ü. ÃÝg¨ÜÈÉ ¸æíWÜÙÜãÃÜá, ¸æÙÜWÝË ®ÜPÜÈ ®æãàoáWÜÙÜ aÜÇÝÊÜOæ¿á aÜÇÝÊÜOæ ÊÜÞwÃÜáÊÜ BÃæãà±Ü˨æ BwÁã WÜ¨ÆªÜ ÓÝ«ÜÂñæ ¸æíWÜÙÜãÃÜá, ¶æ.10: ÃÝg ÃÝgQà¿á ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ £àÊÜÅ ÓÜíaÜÆ®ÜÊÜ®Üá° ÓÜêÑrÔ ÃÜáÊÜ B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆ BwÁã ËaÝÃÜ ¶æ.11ÃÜí¨Üá Ë«Ý®ÜÓÜ»æ A˜Êæà ÍÜ®¨ÜÜÈÉ ±ÜÅ£«¯ÜÌÓÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæWÜÚ¨Üá,ª ®ÜvÜá訆 BÃæãà±Ü&±ÜÅñÝÂÃæãà±ÜPÜãR PÝÃÜ|ÊÝWÜȨæ. ¶æ.11ÃÜí¨Üá ±ÜäÊÝìÖÜ° 11 WÜípæWæ Ë«Ý®ÜÓÜ»æ PÜÇÝ±Ü BÃÜí»ÜÊÝWÜȨÜ᪠ÊæáàÇæ aÜaæì, 2019&20®æ ÓÝ騆 B¿áÊÜ¿á Aí¨ÝgáWÜÙÜ Êæáà騆 aÜaæì, Ë « æà ¿ áPÜWÜÙÜ ÊÜáívÜ ® æ ÓæàÄ ¨ Üíñæ C ¯ ° ñÜÃÜ ËaÝÃÜWÜÙÜá PÝ¿áìPÜÇÝ±Ü ±Üqr¿áÈÉÊæ. ÊÜá«æ ÊÝWÜá¨ÜoePæR PÝÃÜ|ÊÝXÃÜáÊÜ "B± ÜÃæàÐÜ ® … PÜÊÜáÆ BwÁãà' aÜaæìWæ ŸÃÜáÊÜ ÓÝ « ÜÂñæWÜÚÊæ. ÊÜááSÂÊÜáí£Å PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ËÃÜá¨Üoe ËwÁãà Jí¨®ÜÜá° Ë«Ý®ÜÓÜ»¿æáÈÉ ÖæàÚ¨æ. "®®ÜÜ° ËÃÜᨨÜoeÜ ÖÜÙæ¿á ËwÁãà ÖæàÚ¨Üæ. D ËÐÜ¿á¨Ü ŸWæY ×í¨æÁáà Ë«Ý®ÜÓÜ»¿æáÈÉ aÜaæìWæ Ô¨¯Üoe¨àªæ®æ' Gí¨Üá ÊÜááSÂÊÜáí£Å PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ÓÜÊÝÆá ÖÝQ¨ÝÃæ.ª . ¿ áw ¿ áãÃܱ Ü ³ ÃÝià ® ÝÊæáWæ BWÜÅ×Ô¨æ. ®ÝÙæ Ë«Ý®ÜÓÜ» æ D ËaÝÃÜ¨Ü aÜaæìWæ ÖæàWæ ®Üvæ¿áȨæ, Ô³àPÜÃ… Pæ.BÃ….ÃÜÊæáàÍ…PÜáÊÜÞÃ… ¿ ÞÊÜ Ä࣠¿ á PÜÅÊÜáÊÜ ® Üá° PæçWæãÙÜÛȨÝÃæíŸáª¨Üá £àÊÜÅ PÜáñÜãÖÜÆ ÓÜêÑrÔ¨æ. ±Ü¨Üoe£ ÊÜáãÆPÜ "ËÍÜÌWÜáÃÜá'ÊÝX¨æ. A¨æà Ä࣠¿ááÊÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü £ÚÔ¨ÜÃÜá. ¨ æàÍÜÊÜâ Êæã ¨ ÜÈ ¯ í ¨ ÜÆã - Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÓæàĨÜíñæ ÓܧÚà¿á »Ý > Gí.ÊæíPÜ¿á®ݿááx, E±ÜÃÝÐÜó±Ü£ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ Pæ.Ô.ÃÝÊÜáÊÜáã£ì, ÔGíBÃ… ËË ÊçæaÝÄPÜ ®Çæ Wæ oÜ á ÓíÜ Ë«Ý®¨ÜÇÜ àÉæ C¨æ hÝWÜËÃÜÈ: ÖÜí±Ü ®ÝWÜÃÝg¿á r Ë ÊáÜ ± »áÜ ¸oæ ¨ãÜ ÃáÜ ÅÜ AWÜñÜÂ˨Üáª, ÓÜíË«Ý®Ü¨Ü PÝ¿áìÊÜä D ×®Çææ°¿á®àæ° Öæãí©¨æ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ËaÝÃÜÊÝ © WÜÙÝ ¨ Ü ® ÜÃæàí ¨ ÜÅ Gí. Gí. PÜÆá º Xì ÖÝWÜã WèÄ ÆPæàÍ… ÃÜíñÜÖÜÊÜÃÜá ® ÜÊÜá ¾ ¨ æàÍÜPæR ¸ æàvÜ. ® ÝÊÜâ ÖæàÚ¨®ÜÜá° PæàÚÔPæãívÜá Ÿ¨ÜáQ GíŸ ÊÜWÜì bíñÜ ® æ ÊÜÞvÜáÊÜÃÜ ® Üá° ÊÜá ® æWæ ÖæãàX Pæãí © ÃÜáÊÜâ ¨ Ü ® Üá° ® æ ® æ ¨ ÜÃæ, ÇæàSPÜ ® Ý ¨ Ü ® Ü ® ÜWæ ® ÜÊÜá ¾ ÊÜá ® æWæ ŸÃÜáÊÜÊÜÃæÆÉÃÜ ® Üã° A®ÜáÊÜޮܩí¨Ü ®æãàvÜáÊÜíñÝX¨æ Gí¨Üá ÓÜÊæá ¾ àÙÜ ® Ü ¨ ÜÈÉ ® Üvæ ¨ Ü ¸ æÙÜÊÜ~ Wæ ¿ á ® Üá° ÃÝg±ÜÅ»ÜáñÜÌ¨Ü ÖÜáaÝcoWÜÙÜíñæ ÃÝgQà¿á WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃæ, ÊæçaÝÄPÜñæ ÊÜáÃæÓÜáÊÜ ÖÜá®Ý°ÃÜ ÊÜ®Üá° ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃÜá. AÆɨæ, ¨æàÍÜÊÜâ 20& 30 ÊÜÐÜì ÊÜááí¨ÜPæ D ËÐÜ¿áWÜÙÜ PÜáÄñÜá ÁãàbÓæãàPæ ÊÜá®ÜÔ¨æ ÊæçaÝÄPÜñæ¿á®Üá° ¸æÙæÓæãàPæ ÍÜÅËáÓܸæàPÜá. ÊÜÞwPæãívÜá ÓÜÃÜPÝÃÜWÜÙÜá GÆÉ ¿ááÃæãà±… ÃÝÐÜóWÜÙÜá ñܮܰ ®æÆ¨Ü »ÝÐæ¿áÇæÉà A ¼ ÊÜê © oe ¿ ÞXÊæ Gí ¨ ÜÃÜá. GíCGÓ… ÓÜíÓæ § ¿ á PÝ ¿ áì ¨ ÜÎì vÝ. ÍÜPÜáíñÜÇÝ PÜñæÅ, ±ÝÅíÍÜá±ÝÆ ±æäÅ. Êæáç¦È ÃÝgá E±ÜÔñÜħ¨ÃÜá.ªÜ hÝn®Ü ÎPÜÒPÜÃæ ¸ æíWÜÙÜãÃÜá, ¶ æ. 10: ÍÝÇæ, PÝÇæàgá WÜÙÜá ® ÜÊÜáWæ ÊÜÞWÜì ¨ ÜÍÜì PÜÃÝ ¨ ÜÃæ, ÊÜá ® æWÜÙÜÈÉ ×àWÝX ± ÜÅ£ Á㟠º ÃÜ ±Üvæ¿áÈ Gí¨Üá ×Ä¿á ÓÝ×£ ÖÜí±Ü ®ÝWÜÃÝg¿á £ÚÔ¨ÜÃÜá. ÖÝWÜã K¨ÜáWÜÃæãí©Wæ ÓæÈ# ñæWæÔPæãívÜá Óæ°à×ñÜÃܮݰX, B£ ¾ à ¿á ® ÜÊÜá ¾ bíñÜ ® ÝÊÜáor ÖæaÜcȨæ Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃÜá. ¸ æàÃæ » ÝÐæWÜÚXíñÜ ®ÜãÃÝÃÜá ËÐÜ¿áWÜÚWæ ÓÜíŸí˜Ô¨Ü Ë®ÝÂÓÜÊÜâ ÓÜÖÜ ÊÜáWÜáË®ÜÐær ÊÜáá¨ÝXÊæª ×Ä¿á ÓÝ×£ PÜÊÜáÇÝ ÖÜí± Ü® Ü ÊÜÞñÜ®Ýw, ÓÝ×ñÜÂÊæí¨ÜÃæ PæàÊÜÆ ŸÃÜÊÜ~Wæ¿áÆÉ. Ÿ¨ÜáQWæ AWÜñÜÂÊÝ¨Ü WÜÅí¥ÝÆ¿áWÜÚWæ »æàq PæãvÜáÊÜ⨮ÜÜá° © ® Ü ¯ ñÜ ¨ Ü ± ÜÅÊÜááS » ÝWÜÊÝXÔPæãÙÜÛ¸æàPæí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃÜá ÓÝíÓÜ¢£ PÜÊÝX ® ÜÊÜá ¾ bíñÜ ® æWÜÙÜ ® Üá° WÜáOÝñÜ ¾ PÜÊÝX ¸ æÙæ ¿ áÈÊæ. D BÁãàiÔÃÜáÊÜâ¨Üá ÍÝÉZ¯à¿áÊæí¨Üá AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ×Ä¿á ÃÜíWÜPÜËáì q.GÓ….®ÝWÝ»ÜÃÜ|, ×Ä¿á ±ÜñÜÅPÜñÜì r »ÝÊÜ ÖÝWÜã ÊæçaÝÄPÜñæ¿á ®æÇæWÜor®Üá° »Ü¨ÜÅWæãÚÓÜáÊÜ AíÍÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜí˫ݮܨÜÇæÉà PÝ| ŸÖÜá ¨ ÝX ¨ æ Gí ¨ Üá ×Ä ¿ á ÓÝ×£ AÆÉÊÜá± ÜÅ » Üá ¸ æor ¨ ÜãÃÜá A¼±ÝÅ¿á±Üqr¨ÝÃæ.ª ÊÜÞñÜ ® Ýw ¨ Ü AÊÜÃÜá, ÊæçaÝÄPÜñæ ¿ á ÊÜáãÆPÜ ÓÜÊÜÞg¨Ü ÓÝÌÓܧéPæR ÍÜÅËáÓܸæàPÝ¨Ü > Pæãà.Êæí.ÃÝÊÜáPÜêÐæ¡àWèvÜ ÓÝ×£ ÓÝÊÜÞiPÜ, ± ÝÅ ¨ æàÎPÜ aÜÃÜÖæWÜÚí ¨ Ü ÃÜã± Üâ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 PÜáÄñÜá, AÊÜÃÜ A®Üá»ÜÊÜ, A®Üá»Ü㣠CÊæÆÉÊÜ®Üã° PÜËñæ¿áÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ËÊÜáÍÜìPÜ AŸá ª Ç… ÃÜÎà ¨ … ÊÜÞñÜ ® Ýw, JÙܱÜvܸæàPÜá. BWÜ A¨Üá ÓÜí±Üä|ì ÓÜí«ÝÂÃÝ~ ÖÝWÜã »ÝÃÜ£ ÓæàÄ Jí¨Üá PÜÊÜ ® Ü ÓÜíPÜÆ ® Ü ÊÜÞw ¨ Ý ª Ãæ. PÜ ® Ü° vÜ ¨ Ü ÊÜá×ÙÝ ÓÝ×ñÜ ÇæãàPܨÜÈÉ C¨æãí¨Üá ÖæãÓÜ ±ÜÅÁãàWÜ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÓÜÊÜÞÃÜí » Ü ¨ ÜÈÉ PÜÊÜ ¿ ᣠŠ¿ áÃÝ ¨ Ü ®æÊÜ᩾¿á iàÊÜ®Ü ®ÜvæÓܸæàPÜá. ¸ æíWÜÙÜãÃÜá, ¶ æ. 10: ± ÜÅÁãàWÝñÜ ¾ PÜ Pæ.Êæç.®ÝÃÝ¿á|ÓÝÌËá ÖæàÚ¨ÝÃæ.ª ÓܸÝíWÜ|¨ÜÈÉ BÁãàiÔ¨ªÜ PÜÊÜ¿á£ÅWÜÙÝ¨Ü G®…. ÓÜíPÜÆ®Ü "B®Üá ¯®Ü° ÖÝw¨ÜÆɨæ ÓæçÄÓÜÇÝÃ殿ÜÞÂ' ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá. PÜË ¿ ÞWÜÆÉ, ŸÃæ ¿ ááÊÜâ ¨ æÆÉÊÜä PÝÊÜ ÊÝWÜÆÉ. Jí ¨ Üá PÜËñæ ÓÜêÑr ¿ ÞWÜ ¸ æàPÝ ¨ ÜÃæ ÖÜÆÊÝÃÜá ± ÜÅ ¿ áñÜ° WÜÙÜá ÊÜÞvÜ ¸ æàPÝ Gí¨Üá AÊÜÃÜá £ÚÔ¨ÜÃÜá. ÓÝ×ñÜ ±ÜÅPÝÃÜWÜÙÜá > AŸáÇ…ª ÃÜÎਅ, ËÊÜáÍÜìPÜ PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.