Vartha Bharathi Kannada Daily : 2019-02-11

9 : 9 : 9

9

ËË«Ü »ÝÃÜ£ 9 ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá > ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ, ¶æŸÅÊÜÄ 11, 2019 varthabharati.in epaper.varthabharati.in ×íÓÝaÝÃPÜ £ÃáÜ X¨Ü WáÜ gÃj Ræ ÃÜ Ü ÊáÜ áÐÃRÜ Ü ±æäÈàÓÜÄí¨Ü WæãàȸÝÃ… ÓÜÊÝÀá ÊÜá « æãà± ÜâÃÜ ÓÜËáà± Ü ¨ Ü ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ±ÜÅΰԨæ. ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, ®ÜÊÜáWæ ¿ÞPæ ÔGi ÃÝiàÊ… ÊÜáÖÜÑì ñܮܰ ËÃÜá¨ÜoeÊæà ñܯTæ ®ÜvæÓÜÆá ÖæàWæ ÓÝ«ÜÂ? B¦ìPÜ ¨ÜáŸìÆÄWæ Íæà.10 ËáàÓÜÇÝ£ aÜáoáPÜá ÓÜá© ª PÜÙÜÛ»Üqr ÓÝÃÝÀá ¨ÜáÃÜíñÜPæR ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ¯ÆìPÜÒé PÝÃÜ|: AUÇæàÍ… qàPæ ËÊÜÃÜ ¯àvÜÆá Pæàí¨ÜÅ ¯ÃÝPÜÃÜOæ PܲDž ÔŸÇ… PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÓÜíÁãàgPÜ ÊæíPÜpæàÍ… ®Ý¿áP… PæãàÃÜÇݨ Ü ËÊÜÃÜPæR ÊÜÞ×£ ÖÜPÜáR PÝÁá ª¿áÈÉ Ë®ÝÀᣠCÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨ Ü ¯àvÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ Gí¨Üá ®Ý¿áP… AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜËWæ ÓÝÊÜÞiPÜ ®Ý¿á ÖÝWÜã ÓÜŸÈàPÜÃÜ| ÓÜbÊÝÆ¿á ±ÜÅ£QÅÁá ¯àw¨æ. CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜáÖÜÑì AÊÜÃÜá ñܮܰ ËÃÜá¨ÜoeÊæà PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛÆá ÓÝ « ÜÂËÆÉ. B ¨ Üá ¨ ÜÄí ¨ Ü B à æ ã à ² Ô ¨ Ü Cí¨Üá ÊÜÃÜ© ÓÜÈÉPæ ÓÝ«ÜÂñæ Ë ÓÜÈÉÓÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ C¨æ. Êæãà© ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ®æç£PÜ ©ÊÝÚñ®Ü¨ÜÜ gÆÌ íñÜ ¯¨ÍÜ ìÜ ®Ü Êæãà© Bí«ÜÅ »æàq ËÃæãà˜Ô WÜáíoãÄ®ÜÈÉ qw² ±ÜÅ£»Üo®æ ÃÝg±ÝÆ ®ÜÃÜÔíÖÜ®… Ëg¿áÊÝvÜ¨Ü BWÜËáÓÜÈÆÉ. ±Üūݯ Êæãà© ÊæãàÓÜWÝÃÜ®ÝX¨Üá,ª AË»ÜiñÜ Bí«ÜűÜŨæàÍÜ ÃÝgÂPæR ËÍæàÐÜ ÓèƻܠJ¨ÜXÓÜáÊÜ »ÜÃÜÊÜÓæ DvæàÄÓܨæ ËÍÝÌÓܨæãÅàÖÜ GÓÜX¨ÝÃæ.ª CíñÜÖÜ PÝÈqrÃÜáÊÜ D ©®Ü Bí«ÜÅ¨Ü g®Üñæ¿á ±ÝÈWæ PÜÃÝÙÜ ©®ÜÊÝX¨æ Gí¨Üá ÍܯÊÝÃÜ ±ÜPÜÒ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÃæãí©Wæ pæÈPÝ®ÃæÜ#®…Õ ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü Bí«ÜűÜŨæàÍÜ¨Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å aÜí¨ÜÅ¸ÝŸá ®Ý¿ááx ÖæàÚ¨ÝÃæ.ª PÜáÄñÜá ÃÜËÊÝÃÜ Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜ®Üá° ñÜÃÝpæWæ - ¸æãàÀáíW…¯í¨Ü IGG¶…Wæ ®ÝÆáR b®ÜãP… ÖæÈPݱÜrÃ…WÜÙÜ ±ÜäÃæçPæ ¨æàÍܨÜÈÉ ¯ÃÜá¨æãÂàWÜ ÓÜÊÜáÓæ 45 ÊÜÐÜìWÜÙÜÇæÉà A£ HÄPæ¿ÞX¨æ Gí¨Üá ÃÝÑóà¿á ÊÜÞ¨ÜÄ ÓÜËáàPæÒ PÜaæàÄ ÊÜÃÜ©¿á ×®Çææ°¿áÈÉ ÃÝÖÜáÇ… WÝí˜ D ÊÝWÝÚª ®ÜvæÔ¨ÝÃæ.ª BWÜËáÓÜȨæ. ÊÜÞ ® ÜËà ¿ á ÖÝWÜã ËPæãà± Ü ± ÜÄÖÝÃÜ Ü Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜ®Üá° qàQst AÊæãàÇ… ±ÝÇæàPÜÃ… »ÝÐÜ|PæR Awx ÓÜáŸÅÊÜá~¿á®… ÓÝÌËáWæ BÖÝÌ®Ü: GíIq E±®ÜÝÂÓÜPÜÄí¨Ü ËÃæãà«Ü ÓÜá®Üí¨Ý ±ÜâÐÜRÃ… ÓÝÊÜâ ±ÜÅPÜÃÜ| A®Ý츅 WæãàÓÝÌËá ËÃÜá¨Üoe G¶…IBÃ… ¨ÝSÈÓÜÆá ±æäÈàÓÜÄWæ Pæãàp…ì B¨æàÍÜ ±æçÆp…WÜÙÜ PæãÃÜñæ: Cí¨Üá CíwWæãà¨Ü 32 ËÊÜÞ®¿ÜÞ®ÜWÜÙÜá ÃܨÜ᪠B¨æàÎÔ¨æ. - ñÜÃÜãÃ… BÃæãà²Ô¨ÝÃæ.ª ®Üvæ¿áȨæ. - - Êæã¨ÜÆ®æ ±Üâo©í¨Ü... "ÓÜíaÝÄ AíWÜw'WÜÚWæ AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜÆá Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü bíñÜ®æ AÆÉÊæà Gí¨Üá ±ÜÅΰԨ Ü WÜáívÜãÃÝÊ… AÊÜÃÜá, ¿ÞÊÜâ¨æà ¹hæ² ÍÝÓÜPÜÃÜ®Üá° PæàÙÜÈÆÉ. ¿ÞÄWÜã ÖÜWÜÃÜ|¨ÜÈÉ ÔÆáQÔ¨ÃÜá.ªÜ ÖæãÓÜ ÖÜá¨WÜÙÜáªæ ®Üáw¨Üíñæ ®Üvæ¿áÈ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü ÓÜbÊÜ ÎÊÜPÜáÊÜÞÃ…, ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ ¿ÞÊÜ⨮ÜÜã° ÊÜáábcvÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ÍÝÓÜPÜÃÜ ±ÜâñÜÅ®Ü gñæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü᪠ñÝ®æà Gí¨Üá ñܱæä ³ ² ³ PæãíwÃÜáÊÜ ¹ GÓ… Êæç AÊÜÃÜ BñÜ ¾ ÓÝQÒWæ ËaÝÃÜÊÜ®Üá° Ô³àPÜÃ… ÃÜÊæáàÍ… PÜáÊÜÞÃ… AÊÜÃÜá ®æãàwPæãÙÜÛÈ¨Ý ª Ãæ. ±ÜÅPÜÃÜ| ¿ÞÊÜ ¨ÜêÑr¿áÈÉ PÜÙÜ±æ ±ÝÆ®¿æá ÃÝgÂWÜÙÜ ÊÜWÜì¨ÜÈÉ ÓæàÄÊæ. ËaÝÃÜOæ PÜáÊÜÞÃ… ÓÜÊæäàìaÜcÜ ®Ý¿ÞÆ¿áÊÜâ ÍÝÃÜ¨Ý - ÓÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæÀá¨æ. PÜáÊÜÞÃ… AÊÜÃÜá Jí¨Üá PÝƨÜÈÉ ÊÜáÊÜáñÝ ÓÜãñÜÅ«ÝÃÜ Ÿá©oe PæãqrÃÜŸÖÜá¨Üá PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.