تندیس استوانهی کورش بزرگ در لسآنجلس رونمایی شد

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - خبرنگار امرداد آريا جوانمردی

ســیزدهم تیرماه هر سال ســالگرد استقالل ایاالت متحدهی آمریکا از انگلستان است. برای نخستین بار در بزرگداشت روز استقالل آمریکا از تندیس اســتوانهی کورش بزرگ در شهر لسآنجلس رونمایی شد. این تندیس در آیین روز سهشــنبه، 13 تیرماه ،1396 خورشــیدی رونمایی شــد و تصمیم بر این اســت تا این تندیس استیل شبها نیز به درخشندگی خود ادامه دهد. پروژهی ســاخت استوانهی کورش بزرگ که با نام «تندیس آزادی» شــناخته میشود از سال 1392 خورشــیدی بــا پیشنهاد بنیــاد ایرانی «فرهنگ» آغاز شد. برای ساخت این تندیس بیش از 300 پیشنهاد دریافت شد که در پایان هنرمند سریالنکاییای به نام «سسیل بالموند» ســاخت آن را به پایان برد. به گفتهی فرهاد محیط، از دســتاندرکاران بنیاد «فرهنــگ» و یکی از کارگزاران این طرح، هزینهی ساخت این تندیس نزدیک به دو میلیون و 500 هزار دالر بوده که از سوی مردمانی از 50 ملیت گوناگون پرداخت شده است. تندیس نمادین استوانهی کورش بزرگ در بلوار سنتا مونیکای ایالت کالیفرنیا جای گرفته است و به گفتهی مســووالن بنیاد فرهنگ نمادی از آزادی، زندگی و تحقق شادی خواهد بود. استوانهی کورش و کتاب «کورشنامه» از جمله منابعی بودهاند که برای نگارش قانون اساســی آمریــکا در نگر(:نظر) گرفته شــدهاند ازاینرو، اســتوانهی کورش اهمیت بســیاری در کشور آمریکا دارد.

(شناسه: )36712

همزمان با چهارم جوالی، سالگرد استقالل آمریکا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.