آسمان آبی ، زمین سبز

Amordad Weekly Newspaper - - News - (شناسه: )36732

سرزمینی پر نقش و نگار به نام سوباتان واژهی ســوباتان در تالشی به چم(:معنی) سووتون بوده که جای رويش گلپر و در زبان آذری به چم گرد آمدن آب اســت. ايــن مقصد گردشگری بهترين فرصت است برای تجربهی سفری دلنشین و پر از شگفتی.

نگارهای از دشت سرسبز با خانههای چوبیای که در میان گلهای الله اســت و در پشــت ابرها پنهان میشود یکی از دستنخوردهترین چهرهای طبیعت اســت که فراموشنشــدنی است. شــاید در ایران در چند ســرزمین این طبیعت زیبا را میتــوان تجربه کرد که یکی از آنها در بلندیهای تالش است. این گستره تجربهای بســیار زیبا از سفر به سرزمینم ایران اســت. ییالق ســوباتان (ســووتون) یکی از زیباتریــن بخشهای ییالقی کشــور که در بخش باختری(:غربی) شــهر لیســار از توابع شهرستان تالش در اســتان سرسبز گیالن و شمال باختر شــهر تالش (هشتپر) و جنوب خاوری(:شــرقی) دریاچهی «نئور» است که از خاور به جنگلهای انبوه تالش (لیسار)، از باختر به ییالقهای اردبیل و دریاچهی زیبای نئور، از شــمال به رودخانهی خروشان لیسار و ییالق خطبهســرا و از جنوب به مناطق ییالقی آسب و مارج و کندوان میرسد. واژهی سوباتان در تالشی به چم(:معنی) سووتون بوده کــه جای رویش گلپر و در زبان آذری به چم گرد آمدن آب است. این مقصد گردشگری بهترین فرصت اســت برای تجربهی سفری دلنشین و پر از شگفتی. دربارهی سوباتان بارها شنیده بودم و میخواستم روزی از آنجا بازدید کنم که سرانجام سفر به آنجا فراهم شد. باید ایــن نکته را افزود که بهترین ماه برای ســفر به سوباتان اردیبهشت و خورداد است، هرچند اردیبهشــتماه میزبان گردشگران اســت و خنکای هوا در خوردادماه به گونهای میزبان ما بود که از پوشش گرم بهره جستیم. جادهی این ییالق کوهســتانی اســت و برای رفتن به آنجا ناگزیر شــدیم که از تالش سوار خودروهای آفرود و یا به ســخنی پاترول شویم. کمابیش سه ساعت راه را در کوهستان گذراندیم و برای چندی استراحت در قهوهخانهی محلی ایســتادیم. در آنجا بود که دریافتم مردم ایران از هر اســتانی به سوباتان میآیند و برای بازدید از آنجا ســاعتها و روزها را ســپری میکنند. تورج عتیقهچی راهنمای ما در این سفر بود که ریزبینانه راه را برای ما توضیح میداد. هرچند او میگفت اگر به آنجا توجهی نشود تا چند سال دیگر سوباتان دســتنخورده بودن را از دست میدهد، هرچند این خواستهی بومیان هم هست که کمترین امکانات را داشته باشند. به سوباتان که رسیدیم تجربهی ویژهای داشتیم. سرزمینی دستنخورده در پیرامون جادهی گلهای الله و گلهای بنفشرنگ خوشبو چهرهای بیمانندی از طبیعــت را به رخ میکشــید که در میان آن اسبها ســرگرم چرا بودند. راه دشوارتر میشد، هرچند کوهنوردان بــا ابزارهای کوهنوردی راه را میپیمودند. نخستین گیرایی گردشگری در سفر به سوباتان آبشار «ورزان» یا «ورازان» در شــمال باختری شهر تالش از میدان نماز تالش تا ابتدای بازار سوباتان است. آب رودخانه ورزان یکی از شــاخههای اصلی رودخانه لیسار است که از چشــمههای باالدست ییالق سرچشمه گرفتــه اســت و در راه خود هنــگام ریزش از تختهســنگهای بــزرگ ورزان آبشــار زیبا و دیدنیای که بلندای آن بیش از ۰۰۱ متر است. مردمان روســتای ورزان، که بیش از ۰۵ خانوار هستند، بیشتر اهالی روستاهایی از دشت شمالی و جنوبی و کوهپایه نشــینان لیسار هستند که به پیشهی دامداری و دامپروری سرگرم هستند. به شوند(:دلیل) پایین بودن دمای هوای این گستره شقایق ورزان نیز دیرتر از شقایق سوباتان شکوفه میزند. آبشاری که در بهار به پرآبترین زمان خود و در پایان به رودخانه ســوباتان میرسد. پس از اقامت در خانههای بومی و خوردن ناهار به سوی دشت سوباتان رفتیم، دشتی سرسبز که ابرها بر فراز آن به آرامی حرکت میکردند. آسمان آبی بود و باد خنک به آرامی نوازشگر بود. به سوی درهی سوباتان رفتیم. آقای عتیقهچی به ما هشدار داد که به دره نزدیک نشــویم. درهی زیبای سوباتان بــا ۰۰3 متر ژرفا از گیراییهای گردشگری این بخش است و برپایهی گفتههای راهنما در زمان مهآلود بودن هوا خطرناک اســت. ولی بازارچهی روســتایی ســوباتان با مغازههای چوبیای که کمترین امکانات را به مردم میداد بسیار دیدنی بود. سوغات سوباتان گوشت تازه و پوشاک پشمی دستبافت است. شب در سوباتان نیز به اندازهی خود زیبا است، آسمانی زیبا با ستارههای درخشان. زندگی به همین لحظههای زیبا و کوتاه و رنگی اســت و تا جایی که شدنی است فرصت سفر به سرزمینهای دستنخورده را نباید از دست داد. گــزارش و فرتورهای بیشــتر از ســوباتان را میتوانید در تارنمای امرداد به نشانی زیر ببینید ‪DPRUGDGQHZV FRP‬

فرتور از احمدرضا فرزانجم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.