نــگـاه مـــردم

Amordad Weekly Newspaper - - News -

درود بر شــما نیكان. زين پس، «ضحاك» ناپاك را به ايرانی بنويسید «آژیدهاگ». با سپاس غالمرضا ورزيده

هر وقتي داســتان آرش کمانگیر را ميخوام، ابرهاي تمام غمهاي تاريــخ به يكباره بر ســرم باريدن ميگیرند. باور مرا باور کنید. همچون ويلن پاســخ گويانه بــه ارتعاش درآمدهام. در خانهي يك بختیاري شــاهنامه ارزشش بیشتر از هر کتابی است. خیلي جاي تعجب ندارد و بر کسي پوشیده نیست که ما بختیاريها عاشق شاهنامه هستیم و دوستدار شاه شــاعران. پیر فرزانهي توس حضرت فردوسي بزرگ... خود اين جانب اگه بگويم يك دهم شاهنامه را حفظم دروغ نگفتم... سپاس از زحمات فراوانتان، احمد نامداري

درود بر امــرداد گرامی تفــاوت میان مغ، هیربد، موبد، دستور ...و را توضیح دهید. امرداد: ردههای گوناگون روحانیت در روزگار ساسانی و پیش از ساســانی نزد پارسیان بودهاند: دستور، هیربد و سپس موبد.

با درود بر امرداديان، خواستم سپاسگزاري کنم از فرتور بســیار زيبــاي آرش کمانگیر فرزند ايران زمین با طرح زيباي آقاي آيدين سلســبیلي که در هفتهنامه به چاپ رسانده و خوانندگان را در روزهاي جشــن تیرگان خوشحال نموديد. با سپاس، دوستدارتان عليرضا

بادرود، از خواندن سخنان خردمندانهي موبد اردشیر خورشــیديان در نوشتار با شناسه 36672 دانسته ميشود که ايشان انساني دانشمند و نیكانديش و میهندوست هستند و با شايســتگي فرنشــین انجمن موبدان شدهاند. از هفتهنامهي امرداد خواهشمندم از گفتارها و سخنان موبد اردشیر خورشیديان بیشتر چاپ نمايید. باسپاس، حبیب

ايران تنها سرزمین آسماني ست که از قديم منشا خدايي داشت و بر خالف ساير مللها يكتاپرست بودند و هیچگاه بتپرستي رواج پیدا نكرد و بايســتي گرد و غبار ناپاکيها را از جسم و روح اين سرزمین بزدايیم تا اينكه نزوالت خیر و برکت آسماني بر آن ساري و جاري گردد و فقر و نداري از آن محو شود.

درود بر امــرداد گرامی، گاتها ســرودهی اشوزرتشــت هســت و گاتها بــه خط و زبــان ديندبیره هســت. پس میشــود گفت خــط و زبان ديندبیــره خط و زبان اشوزرتشت بوده؟ امرداد: به گواه سندها، اين خط، خط روزگار اشوزرتشــت بوده اســت، اما زبان گاتها، رونوشــتی در پیوند با هزارهی دوم پیش از میالد است که ريشه در زبان کهنتر روزگار اشوزرتشت داشته است.

اي اشواسپتمان زرتشت، اي وخشور بزرگ آريايي که از فراز کوه اشیدر نه به زمین فرود آمدي تا انگبین و گنجینه انديشههاي زالل و پاکت را که ســالها در تنهايیت اندوخته بودي به دست آدمي برساني. از آموزههايت ابرانســان پديد آمد و زايش شد، سرزمین آرياپرديس شد، روشنايي و اشا همه جا سرا شد. يادمانهاي مینوي و گیتوي همه شوند سرافرازي ما باشندگان امروزين گرديد. اي باشندگان ســرزمینهاي آريايي: فراشويد، فراز شويد، از خود رها شويد، از تاريكي بدر شويد و به روشنايي و پرديس سرا شويد. بسي سپاسگزارم، خدابخش (شناسه: )36734

امرداد چشمبهراه ديدگاهها، انتقادها و پيشنهادهاي شما خوانندگان گرامي است. نامههاي خود را ميتوانيد به صندوق پستي تهران 15855/144 بفرســتيد و يا همراه با نام خود بر روي پيامگير 88325329 بگذاريد. همچنين ميتوانيد به شــماره 10000088325331 پيامك بزنيد و يا به شــماره 09198040593 از راه تلگرام يا واتساپ پيام بگذاريد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.