مام میهن

Amordad Weekly Newspaper - - News - سراینده مازیار قویدل

با تو گویم میهنم این بار هم گل میکنم آسمانت را پل پرواز سنبل میکنم در سر پیری جوان میگردمی همچون بهار کوچهباغت را پر از آواز بلبل میکنم جاودانه میهنم این بار هم میسازمت چون درفش کاویان هر جای میافرازمت همچو رستم میکنم دیو پلیدی را ز جای چون فریدون شوکت دیرینه میپردازمت با تو مام میهنم دیرینه پیمان میکنم گر که ایرانم نباشد، ترک این جان میکنم همچو آرش بر پر البرز جان بر کف به پای کوهساران را پر از آواز ایران میکنم با تو گویم میهنم این بار هم گل میکنم

(شناسه: )36744

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.