گرشاسپ، پايانی بر روزگار پيشداديان دهمين شهريار پيشدادی

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده گروه باستانشناسی

سرگذشت ايران )31(

در پس مرگ زو پسر تهماسپ، سپهساالر او با نام گرشاسپ را به شــهریاری ایران برگزیدند، گزینشــی برون از حالت وراثت سلطنتی که در تاریخ کهن، کم مانند اســت. این گرشاسپ که با گرشاسپ پهلوان، متفاوت و وابسته به روزگار نوینتر از پهلوان یادشده بوده، فرجامین شهریار پیشدادیان است. نام پدرش، ویشتاسپ بود که گفته میشــود، برادر زو بوده است. از جزییات شــهریاری او چیز دندانگیری گزارش نشــده است. میان 3 تا 20 ســال فرمانروایی کرد و گویا کارهای نیمهکارهی زو را به پایان رسانید. گرشاسپ، جانشینی برای خود گزینش نکرد و این کار را به بزرگان ســپرد، سنتی شگفتآور در روزگار پیشــدادی ایران. تفاوتهای آشکار روزگار پایانی پیشــدادیان بــا روزگار مادها و هخامنشــیان، به روشــنی نشــان میدهد که ایــن دوره با دو دورهی یادشــدهی دیگر، هیچ همســانیای ندارد و روزگاری جدا و کهنتر در تاریخ ایرانیان بوده است. با مرگ گرشاسپ، کار فرمانروایی پیشدادی نیز پایان یافت. درازای شهریاری فرمانروایان این روزگار کــه بتوان آن را اثبات و از افســانه جدا کرد، این گونه چکیده میشود: -1 گیومرت 30 سال (مرگ طبیعی) -2 هوشنگ پسر ســیامک نوهی گیومرت 40 سال (مرگ طبیعی) -3 تهورث پسر ویونگهان 30 سال (کشته شد) -4 جمشید پسر ویونگهان 72 سال (کشته شد) -5 بی َوراَســب پســر مــرداس خواهرزادهی جمشید 41 سال (اسیر شد) -6 فریدون پسر آتبین 81 سال (مرگ طبیعی) -7 منوچهر نوهی فریدون 20 ســال (مرگ طبیعی) -8 نوذر پسر منوچهر 8 سال (کشته شد) (روزگار اشــغال فالت مرکزی و شــمال خاوری ایران): افراســیاب، شاهزداه توران 12 سال (بیرون رانده شد) -9 زو پسر تهماسپ نوه منوچهر 5 سال که سال نخســت آن برابر با سال 12 چیرگی تورانیان بر ایران بود (مرگ طبیعی) -10 گرشاسپ پسر ویشتاسپ برادرزادهی زو 3 تا 20 سال (مرگ طبیعی) (شناسه: )36764

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.