آیین واجیشت برای پاسداری از ساختار «اوستا» است

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده آریا جوانمردی

موبد‌اردشیر‌خورشیدیان،‌فرنشین‌انجمن‌موبدان‌تهران‌در‌گف ‌توگو‌با‌امرداد:

آیین واجیشــت پس از دههها با کوشــش انجمن موبدان تهران، انجمن زرتشتیان یزد و انجمن موبدان یزد برگزار شد. واجیشت که با آیینهایی ویژه برگزار میشــود، با همراهی پرشکوه زرتشــتیان در آتشکدهی یزد انجام شد. در همین راستا گفتوگویی داشتیم با موبد اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان تهران، که در این آیین باشنده(:حاضر) بود و از او دربارهی فلسفهی آیین واجیشت و همچنین ویژگیهای آن پرسیدیم. خورشیدیان‌در‌آغاز‌گفت‌که‌هر‌کدام‌از‌شش‌ چهر ‌هی‌گاهنبار‌پنج‌روز‌اســت.‌وی‌ســپس‌ در‌ســنجش‌جشن‌شــک ‌رگزاری‌که‌در‌دیگر‌ کشورها‌برگزار‌م ‌یشود‌با‌آیین‌گاهنبار‌گفت:‌ «در‌کشورهای‌خارجی‌در‌جشن‌شکرگزاری‌ به‌مردم‌عادی‌کمکی‌نم ‌یشــود،‌اما‌در‌آیین‌ گاهنبار‌ســفره‌کشــیده‌م ‌یشــود‌و‌به‌مردم‌ بارعام‌داده‌م ‌یشود.» او‌دربار‌هی‌زمان‌آغاز‌آیین‌وا ‌جیشت‌نیز‌گفت:‌ «آغاز‌روز‌در‌دین‌زرتشتی‌از‌گاه‌"هاون"‌است.‌ پیش‌از‌آغاز‌گاهنبار‌از‌نیم ‌هشب‌تا‌بامداد‌موبدان‌ یسناخوانی‌را‌آغاز‌م ‌یکردند‌که‌این‌بخش‌یکی‌ از‌که ‌نترین‌آیی ‌نهای‌زرتشتیان‌است.» برپای ‌هی‌گفت ‌هی‌فرنشــین‌انجمــن‌موبدان‌ تنها‌موبدانی‌که‌نوزوت‌شــده‌اند‌و‌چند‌سالی‌ از‌موبدی‌آ ‌نها‌گذشــته‌است‌م ‌یتوانند‌آیین‌ واج‌یشت‌را‌برگزار‌کنند،‌همچنین‌این‌موبدان‌ بایــد‌یســناخوانی‌را‌فراگرفته‌باشــند.‌آیین‌ واج‌یشــت‌نزدیک‌به‌ســه‌تا‌چهار‌ساعت‌به‌ درازا‌می‌انجامد.‌ به‌گفت ‌هی‌موبد‌خورشیدیان،‌موبدان‌یسناخوان‌ می‌بایست‌خط‌دی ‌ندبیره‌را‌فراگرفته‌باشند‌و‌ یســنا‌(یکی‌از‌پنج‌بخش‌اوســتا)‌را‌از‌روی‌ این‌خــط‌باســتانی‌بخوانند.‌برپایــ ‌هی‌باور‌ خورشــیدیان‌این‌کار‌در‌درازای‌سالیان‌بسیار‌ شوند‌آن‌شده‌است‌تا‌از‌ساختار‌و‌دستور‌زبان‌ اوستا‌ب ‌یهیچ‌دگرگون ‌یای‌پا ‌سداری‌شود.‌ خورشیدیان‌در‌دنباله‌با‌یادآوری‌این‌که‌بخش‌ یســنا‌چامه‌گونه(:شعرگونه)‌است‌افزود:‌«این‌ بخــش‌دارای‌وزن‌ویژ ‌های‌اســت‌و‌موبدان‌ هنگام‌خواندن‌آن‌باید‌وزن‌را‌رعایت‌کنند‌و‌ آن‌را‌بر‌پای ‌هی‌وزن‌و‌آهنگ‌بخوانند.» بــرای‌اجرای‌آیین‌وا ‌جیشــت‌ابــزاری‌ویژه‌ بــه‌کار‌مــ ‌یرود.‌خورشــیدیان‌م ‌یگویــد‌ آمیخت ‌هی‌آب‌و‌«هــوم»‌در‌این‌آیین‌به‌کار‌ مــ ‌یرود‌هوم‌به‌هــ ‌مراه‌آب‌در‌هاون‌کوبیده‌ م ‌یشــود‌در‌پایان،‌آمیختــ ‌هی‌آب‌و‌هوم‌ب ‌ه باشندگان‌داده‌م ‌یشود.‌ خورشــیدیان‌می‌افزاید‌که‌امــروزه‌در‌دانش‌ پزشــکی‌هوم‌یک‌گیاه‌آرام‌بخش‌شــناخته‌ م ‌یشود. ابزار‌دیگــری‌نیز‌در‌آیین‌واج‌یشــت‌به‌کار‌ م ‌یرود‌که‌برای‌یســناخوانی‌موبدان‌به‌کار‌ م ‌یرود.‌بــه‌گفت ‌هی‌خورشــیدیان‌موبدان‌با‌ بهر‌هگیــری‌از‌این‌ابزار‌م ‌یتوانند‌یســنا‌را‌بر‌ وزن‌درســت‌آن‌بخوانند‌و‌ه ‌مآهنگی‌میان‌ موبدان‌یسناخوان‌پدید‌می‌آید.‌ فرنشــین‌انجمن‌موبدان‌در‌دنباله‌م ‌یگوید:‌ «هنگام‌آغاز‌آیین‌گاهنبــار‌گروه‌دیگری‌از‌ موبدان‌آیین‌گاهنبارخوانــی‌را‌آغاز‌م ‌یکنند‌ که‌این‌گروه‌از‌موبدان‌در‌بخشی‌جداگانه‌از‌ موبدان‌یسناخوان‌این‌کار‌را‌انجام‌م ‌یدهند.» اردشــیر‌خورشــیدیان‌در‌پایان‌گفت:‌«آیین‌ واج‌یشــتی‌که‌در‌یزد‌برگزار‌شــده‌است‌در‌ ســطح‌بســیار‌خوبی‌بوده‌اســت‌و‌در‌آینده‌ نیز‌ایــن‌آیین‌به‌گون ‌هی‌پ ‌یدرپی‌از‌ســوی‌ موبدان‌انجمن‌موبــدان‌تهران‌در‌یزد‌برگزار‌ خواهد‌شد.»‌‌‌‌ :هسانش(‌‌‌‌‌ )36773

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.