بنیانگذار مهدکودک پرورش درگذشت

Amordad Weekly Newspaper - - News -

شادروان‌دینیار‌هرمزدی‌در‌شــهر‌یزد‌زاده‌شد.‌وی‌تا‌پای ‌هی‌چهارم‌ دبســتان‌را‌در‌محمدآباد‌یزد‌ســپری‌کرد‌و‌پس‌از‌آن‌برای‌ادام ‌هی‌ تحصیل‌به‌کوی‌دستوران‌یزد‌رفت‌و‌پای ‌هی‌دوازدهم‌را‌در‌دبیرستان‌ فیروز‌بهرام‌تهران‌گذراند.‌کارشناسی‌شیمی‌را‌از‌دان ‌شگاه‌تهران‌گرفت‌ و‌پس‌از‌آن‌داروســازی‌خواند.‌وی‌در‌دو‌گردش‌۹۳‌و‌۰۴‌و‌به‌مدت‌ ۸‌سال‌ه ‌موند‌انجمن‌زرتشتیان‌تهران‌بود.‌شادروان‌دینیار‌هرمزدی،‌ فرزندخواند‌هی‌دکتر‌بهرام‌پرورش،‌در‌سال‌۴۶۳۱‌به‌یاد‌پدرخواند‌هی‌ خــود‌مهدکودک‌پرورش‌را‌بنیاد‌نهاد‌و‌به‌انجمن‌زرتشــتیان‌تهران‌ سپرد.‌دینیار‌هرمزدی‌چهارم‌تیرماه‌۶۹۳۱‌خورشیدی‌در‌پی‌بیماری‌ در‌بیمارستانی‌در‌شهر‌بروجرد‌درگذشت.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(شناسه: )36771

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.