تاجماه، سومين الماس پرآوازهی جهان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

نادرشــاه المــاس تــاج مــاه را پس از گشــودن(:فتح كردن) هندوستان و جنگ با پادشــاهی گوركانی هند غنیمت گرفت. رنگ این الماس صورتــی تیره و وزنش 115/06 قیراط اســت. ایــن تكه الماس همراه با دریای نور در گنجخانهی(:موزه) جواهرات ملی خودنمایی میكند. داستان به غنیمت گرفته شــدن و دستبهدست شــدنهای این الماس زیبا و افســونگر بــا خونریزیهای بســیاری هــمراه بود. سرنوشتهای گوناگونی برای این الماس زیبــا رخ داد و دارنــدگان گوناگونی را به خود دید. پس از سوقصدی كه بر نادرشاه انجام شد این الماس دستبهدست شد تا اینكه در روزگار پایانــی دودمان ایرانی افشاریان، شاهرخمیرزای نابینا، راز پنهان كردن جواهر را پس از شكنجههای بسیار از ســوی آقامحمدخان قاجار، ســركرده قاجاریان، آشكار كرد، هرچند سرانجام در پی این شكنجهها كشته شد. این الماس در روزگار پادشاهی فتحعلیشاه قاجار در میانهی بازوبند پادشــاهی بازوی چپ بود ولی ســپس در جایگاه دكمه یا بر روی ســینه یا پیشكاله آویخته شــد و اینــک در ریخت پیــاده در گنجخانهی جواهرات ملی ایران نگهداری میشود. (شناسه: )3678١

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.