تخت تاقدیس، شاهکار دانش مکانيک ساسانی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

ایرانیــان در روزگار خســرو پرویــز در 1400 ســال پیــش، یعنی پیــش از بــزرگان روزگار نوزایی(:رنسانس) اروپاییان، دستگاهی را ساختند كــه مایهی شــگفتی زمانهی خود شــد. تخت تاقدیس كه ریزپردازیهای آن از سوی تاریخنگار درباری رومیان خاوری نوشــته شده است و خود هراكلیوس نیز آن را دیده و ترسیده بود، به راستی باید یک شگفتی از روزگار باستانی در تاریخ جهان دانســته شود. شــگفتیای كه جای آن در میان شگفتیهای نامدار هفتگانه تهی است. برپایهی شــاهنامهی فردوسی پیش از ساسانیان «َجهنبُرزین» نمونهی نخســتین و سادهتر این دســتگاه را در روزگار فریدون پیشدادی ساخته بود. در روزگار خسرو پرویز با بهرهگیری از دانش مكانیک، كه تا آن روزگار بیمانند بود، تخت تاقدیس را پیچیدهتر ســاختند، گرفتاریای(:مسالهای) كه جایگاه دانش یاد شده را در دانشگاه گندیشاپور ایران ساسانی نمایان میكند. برپایهی نوشــتههای تئوفانس رومیان پس از دیدن این دستگاه در آتشكدهی آذرگشنسپ دربارهی آن نوشتهاند كه تندیس خسرو در میان آن و زیر یک گنبد بزرگ كه در جایگاه آسمان بود جای داشت و پیرامون آن پیكره خورشید و ماه و ستارگان میگشتند. در زمانهایی ویژه با ابزارهایی ناشناخته باران میبارید و آوای تندر به گوش میرسید كه شاه روم آن را ویران كرد. با نیست شدن این شاهكار ساسانی دانش ایرانی فراهمآورندهی آن از میان رفت تا امروز به صورت یک چیستان تنها در نوشتهها بر جای بماند. (شناسه: )36784

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.