شهر تاریخی یزد جهانی شد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

شــهر یزد به عنوان نخستین شــهر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شــد. یونسکو این شهر را مجموعهای از عناصر معماری اســامی در دورههای مختلف معرفی کرد. عناصر متفاوت سازگار با آب و هوای محیط طراحی و ساخته شدهاند. کمیته میراث جهانی یونســکو ۸1 تیر 1396 خورشیدی به ثبت شهر تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) رأی داد. با این حساب نخستین شهر تاریخی ایران در فهرســت جهانی یونسکو به ثبت رسید. منطقهی ثبتشده بیش از ٠٠٧ هکتار از اراضی شهر قدیمی یزد را در بر میگیرد. یزد در ســال ٧٠٠۲ برای ثبت در فهرست میراث جهانی به یونسکو پیشنهاد شده بود. بافت تاریخی شــهر یزد با مساحتی در حدود ٠٠۸ هکتار گستردهترین و اصولیترین بافت تاریخ ایران است که به عنوان دومین بافت خشتی دنیا و دست نخورده ترین بافت تاریخی کشور به شماره ٠٠٠51 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. (شناســه: )36821

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.