برآمدن آفتابی تابان در ژاپن

Amordad Weekly Newspaper - - News -

«بونمی تسوچیا» با نگارشی زیبا از داستانهای شاهنامه به زبان ژاپنی بزرگترین گام را در شناساندن شاهنامه در ژاپن برداشت. بهرهگیری از کار و اندیشهی استاد توس به این سرایندهی سرزمین آفتاب جان و توان داد تا در آسمان ادب ژاپن بیشتر بدرخشد. او در خانوادهای کشاورز زاده شــد و نزد «ایتوساچیو» که سرایندهای نامور بود استعدادش پرورده شد. او از پانزده سالگی میســرود و سرودههایش با گذشت زمان واقعگراتر شــده بود. دربارهی چکامهسرایی گفته است: «هر جا که زندگی است، سخن هست، و هر جا که سخن هست، شعر هست.» کتاب سرودههای فویوکوسا از او در سال 1۹25 چاپ شد. سرودههای او نزدیک سال 1۹30 و در هنگامهی باال گرفتن خیزش جنگ در ژاپن بازتابی از زمانه و احساس مردم بود. در همین دوره بود که «سوهما آکیجیرو» نیز کتاب گزیدههای شاهنامه را از انگلیســی به ژاپنی برگرداند و شور ژاپنیها را که سودای جهانگیری داشتند خروشانتر کرد. تسوچیا در سالهای جنگ جهانی خاموش ماند. بونمی تسوچیا در 0۹۹1میالدی در صد سالگی همچنان که میسرود و مینگاشت درگذشت. (شناسه: )36841

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.