تازهترین شمارهی گاهنامهی فروهر چاپ شد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

شمار‌هی‌۴7۴‌ماهنامه‌دینی،‌اجتماعی،‌ادبی‌و‌ علمی‌فروهر‌در‌دسترس‌خوانندگان‌قرار‌گرفت. در‌بخش‌همای ‌شها‌و‌رویدادهای‌شــمار‌هی‌ فروردین‌و‌اردیبهشــ ‌تماه‌6۹۳۱‌خورشیدی‌ پیرامــون‌رونمایــی‌از‌کتاب‌کــورش‌بزرگ،‌ نمایــ ‌شگاه‌آیین‌و‌فرهنگ‌ایران‌باســتان‌و‌ ‌بزر ‌گاســتاد‌ریاضی،‌پرویز‌شهریاری،‌خواهید‌ خواند.‌چند‌دس ‌تنویس‌نویافته‌از‌اوستا‌به‌قلم‌ کتایون‌مزداپور،‌اندرزهایی‌از‌متون‌پهلوی‌در‌ آداب‌ســخن‌گفتن‌به‌قلم‌فرزانه‌گشتاسب‌و‌ نادیا‌حاج ‌یپور،‌موسیقی‌سنتی‌در‌بین‌زرتشتیان‌ به‌قلم‌شاهرخ‌کشاورزی،‌سه‌نشری ‌هی‌قدیمی‌ از‌زرتشتیان‌یزد‌به‌قلم‌حسین‌مسرت،‌اصالح‌ آیی ‌نها‌و‌سن ‌تهای‌دینی‌به‌قلم‌بهنام‌مرادیان،‌ تاز‌هها‌و‌پار‌ههای‌زرتشت ‌یشناسی‌(۱۲)‌به‌قلم‌ بوذرجمهر‌پرخیده‌و‌پژوه ‌شهای‌ایرا ‌نشناسی‌ به‌قلم‌مینا‌کامبین‌از‌نوشــتارهای‌این‌شماره‌ است. ترجم ‌هی‌این‌شــماره‌از‌ماهنامــ ‌هی‌فروهر‌ برگردان‌نوشت ‌های‌پیرامون‌وندیداد‌جهانبخشی‌ نوشــت ‌هی‌آلبرتو‌کانترا‌اســت.‌ســرود‌های‌به‌ نام‌«آناهیتا»‌‌و‌اخبــار‌انجم ‌نها‌و‌ارگا ‌نهای‌ زرتشــتی‌پایا ‌نبخش‌شــمار‌هی‌فروردین‌و‌ اردیبهش ‌تماه‌6۹۳۱‌خورشــیدی‌ماهنام‌هی‌ فروهر‌است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.