راهاندازی دوبارهی مرکز مطالعات زرتشتی در دانشگاه لندن

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دان ‌شکــد‌هی‌مطالعات‌خاورزمیــن‌و‌آفریقا‌ (6$26)‌پنج‌میلیون‌پوند‌را‌برای‌را‌هاندازی‌ دوبار‌هی‌مرکز‌زرتشــت ‌یپژوهی‌در‌دان ‌شگاه‌ لندن‌ویژه‌کرد.‌این‌مبلغ‌برای‌سه‌سال‌و‌به‌ نام‌بنیاد‌«شاپورجی‌پالونجی»‌ویژه‌شده‌است‌ تا‌برای‌پژوهش‌در‌زمین ‌هی‌یکی‌از‌که ‌نترین‌ دی ‌نهای‌جهان‌به‌کار‌رود.‌فرنشین(:رییس)‌ این‌بنیاد‌دکتر‌ســارا‌استوارت‌زرتشت ‌یپژوه‌و‌ پروفسور‌آلموت‌هینزه‌هستند. بارونس‌والریه،‌سرپرســت‌بنیــاد‌مطالعات‌ ‌خاورزمیــن‌و‌آفریقــا‌(62$6)‌دربــار ‌هی‌ راه‌اندازی‌ایــن‌بخش‌گفت:‌«لندن،‌خان ‌هی‌ یکی‌از‌دیرینه‌ترین‌جوامع‌زرتشــتی‌بیرون‌ از‌ایران‌و‌هند‌اســت‌و‌به‌ترین‌شهری‌است‌ که‌م ‌یتواند‌میزبانی‌بنیاد‌زرتشــت ‌یپژوهی‌ را‌بر‌دوش‌داشــته‌باشــد.»‌مرکز‌مطالعات‌ زرتشتی‌نزدیک‌به‌۰۹‌سال‌است‌که‌پابرجا‌ است‌و‌از‌ســال‌۸۰۳۱‌خورشیدی‌کار‌خود‌ را‌آغاز‌کرده‌اســت.‌از‌جمله‌پژوهش‌گران‌ ‌شناخته‌شــد ‌هی‌این‌مرکز‌مری‌بویس‌است‌ که‌در‌سا ‌لهای‌6۲۳۱‌تا‌۱6۳۱‌خورشیدی‌ در‌این‌مرکز‌کار‌م ‌یکرد.‌‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.