خداداد مهرابی، نیکاندیش زرتشتی کرمان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

شادروان‌خداداد‌مهرابی،‌فرزند‌گوهر‌و‌رستم،‌در‌واپسین‌روز‌ سال‌۵۰۳۱‌خورشــیدی‌در‌تهران‌زاده‌شد.‌خداداد‌مهرابی‌ نزدیک‌به‌چهل‌ســال‌از‌زندگ ‌یاش‌را‌در‌لندن‌گذراند‌ولی‌ سرانجام‌مهر‌به‌میهن‌و‌ه ‌مکیشانش‌وی‌را‌به‌مام‌میهن‌ بازگرداند.‌ده ‌شهای‌پرشــمار‌وی‌در‌بیش‌از‌هفت‌دهه‌ زندگی‌پربارش‌از‌محل‌بنیاد‌خیریه‌مهرابی‌شوند(:موجب)‌ ساخت‌بیمارستان‌و‌پذیر ‌شگاهی‌به‌نام‌خداداد‌مهرابی‌در‌ شهر‌کرمان‌شد.‌بنیاد‌خیری ‌هی‌خداداد‌مهرابی‌در‌سال‌۹۳۳۱‌ پای ‌هگذاری‌شد‌و‌آن‌زند‌هیاد‌در‌وصیتی‌هم ‌هی‌دارای ‌یهای‌ خود‌را‌به‌این‌بنیاد‌واگذار‌کرد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(شناسه: )36871

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.