ابوالحسن صدیقی هنرمنـد بزرگ ایــرانی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

ابوالحســن صدیقی در سال 1273 خورشيدی در تهــران زاده شــد. وی از نگارگــران و تندیسسازان برجستهی ایرانی و از شاگردان استاد کمالالملك بود. وی در کل 83 تندیس ساخته است که از این ميان میتوان از تندیس فردوسی ســوار بر ســيمرغ، نقشبرجستهی ســه خوان از شاهنامهی فردوســی بر سردر زورخانهی بانك ملی ایران، تندیس سوارهی یعقوب ليث صفاری (نامور به رستم) در ميدان مرکزی زابل، تندیس اميرکبير در پارک ملت تهران، تندیس پورســينا در ميــدان آرامگاه ابوعلیسينای همدان، تندیس خيام در پارک اللــهی تهران، تندیس نادرشــاه افشــار در آرامگاه وی در مشــهد و تندیس سعدی در شيراز و ... یاد کرد. ابوالحســن در هفت ســالگی به مدرســهی اقدســيه رفت و پس از پایان آموزش دبستان بــرای ادامهی تحصيل به مدرســهی آليانس رفــت و در آنجا بیاینکه اســتادی داشــته باشد آغاز به نگارگری کرد: نگارههای او روی دیوارهای مدرســه اعتراض مدیران مدرســه را در پی داشــت. با وجود اینکــه خانوادهی اشــرافی او آرزوهای دیگری برایش داشــتند و پدرش نخواســت که فرزندش به نگارگری روی آورد، ولی دلبســتگی بيــش از اندازهی ابوالحســن به نگارگری و طراحی او را بر آن داشــت تا درس را در سال پایانی مدرسه رها کند و همراه دوســتش، علیمحمد حيدریان، نزد کمالالملك غفاری برود و بر ســر کالس درس او در مدرسهی صنایع مستظرفه حاضر شود. پس از سه سال تحصيل در سال 1299 با درجهی ممتــاز دیپلم گرفــت و در همان مدرسه به عنوان آموزگار به آموزش هنرجویان پرداخــت. همچنين چــون در آن زمان هيچ استاد تندیسســازی در ایران نبود و در هيچ کجا تندیسســازی آموزش داده نمیشــد وی در ســال 1301 با ابزارهایی نخســتين تندیســی گچی از نيمتنهی کودکی ساخت و به کمالالملــك عرضه کرد. کمالالملك با دیدن تندیس متوجه اســتعداد صدیقی شــد و پس از آن صدیقی آموزگار تندیسســازی مدرسه شــد و گلخانهی مدرسه را به کارگاه تندیسسازی دگرگون کرد. وی دراینميان با خواندن کتابهایی که کمالالملك از اروپا با خود آورده بود تا اندازهای به جنبههای نظری تندیسسازی نيز آشنا شد. در سال 1370 کميسيون ملی یونسكو در ایران از کارهای صدیقی فرتوربرداری(:عكسبرداری) کرد و کتابی را در ســال 1373 خورشيدی در این زمينه چاپ کرد. اســتاد صدیقی از ســال 1339 برای کســب مهارت در تندیسسازی به ایتاليا ســفر کــرد. او یكــی از بنيادگزاران دانشکدهی هنرهای زیبا بود. پرترهی حافظ، چهره پورســينا، دهکدهای کنار رود ســن، چشــماندازی از دهکدهی دماوند، چشــماندازی از جنوب فرانســه و ... در قالب آبرنگ، رنگ روغن، مداد رنگی، ســياه قلم با آب مرکب و ... از برخی از نگارههای ابوالحسن صدیقی است. ابوالحســن صدیقــی در 20 آذرمــاه 1374 خورشيدی درگذشت. (شناسه: )3688٢

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.