نیک اندیشان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دهش نيكانديشان «امرداد» را در راه فرهنگ ايران توانا ميسازد. با سپاس از بزرگواراني كه «امرداد» را ياريرسان بودهاند. پاداش نيك آنان را از درگاه اهورامزدا خواستاريم. بانوی ارجمند مهوش اگوالد 12/000/000 ریال سرور ارجمند عبدالعلی کاظمی 1/000/000 ریال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.