Amordad Weekly Newspaper

دهموبد و آموزگار باپیشینهی زرتشتی کیخسرو پورشیرمردی

-

استاد‌کیخســرو‌پورشــیرمر­دی‌جعفرآباد‌زاد‌هی‌۲۰۳۱‌ خورشــیدی،‌فرزند‌فیروزه‌و‌مهربان‌است.‌وی‌۱۳‌سال‌ از‌زندگانــی‌خود‌را‌در‌راه‌آموزش‌فرزندان‌ایرا ‌نزمین‌در‌ ‌آموز ‌شگا‌ههای‌جعفرآباد،‌عل ‌یآباد،‌نرســ ‌یآباد‌و‌دبستان‌ دینیاری‌یزد‌به‌عنوان‌آموزگار‌و‌مدیر‌گذراند.‌آن‌شادروان‌ همچنین‌۲۱‌سال‌را‌در‌شرکت‌گردباف‌یزد‌سرگرم‌کار‌ بود.‌استاد‌کیخســرو‌پورشیرمردی‌جعفرآباد‌که‌بیش‌از‌ ۰۳‌ســال‌دهموبد‌کوی‌دســتوران‌یزد‌بود‌در‌نیم ‌هشب‌ چهارشنبه،‌۸۲‌تیرماه‌۶۹۳۱‌خورشیدی،‌به‌شوند(:‌دلیل)‌ که ‌نسالی‌در‌خان ‌هاش‌در‌یزد‌درگذشت.‌(شناسه: )36971

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran